Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku

7 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,03  102,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 102,90 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 72,03 zł  


72,03

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca ma na celu dokładne prześledzenie bardzo słabo dotąd zbadanej procedury karnej stosowanej w miastach przedrozbiorowej Polski. Przedmiotem badań była w tym wypadku głównie praktyka wymiaru sprawiedliwości. Omówione zostały sądy miejskie orzekające w sprawach kryminalnych, zwrócono również uwagę na innych uczestników postępowania. Przede wszystkim jednak zajęto się przebiegiem procesu, zaprezentowano m.in.: elementy śledztwa, wszczęcie postępowania przed sądem, szczegółowo opisane zostało postępowanie dowodowe, w tym przesłuchania oskarżonych, świadków, przysięga stron procesowych, opinie biegłych czy też pławienie domniemanych czarownic. Obszerne rozważania poświęcono szeroko stosowanym wówczas torturom. Omówiono spory stron procesowych, wyrokowanie, postępowanie odwoławcze, a także postępowanie wykonawcze (zwłaszcza wykonanie kar śmierci). Na podstawie przedstawionego materiału Autor pracy stara się odpowiedzieć na pytanie, czy proces miejski zachował skargowo-kontradyktoryjny charakter, czy też przekształcił się w postępowanie inkwizycyjne.


Rok wydania2014
Liczba stron626
KategoriaPrawo karne
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-074-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11
  R o z d z i a ł I
  Sądownictwo kryminalne . . . . . . . . . . . . . . . .    21
  Sądy orzekające w sprawach kryminalnych . . . . . . . . . . . .    21
  Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    21
  Tradycyjne formy i nazwy sądów miejskich . . . . . . . . . . .    21
  Sąd wójtowsko-ławniczy. . . . . . . . . . . . . . . . .    26
  Sąd radziecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28
  Sąd radziecko-ławniczy . . . . . . . . . . . . . . . . .    29
  Sąd z udziałem cechmistrzów . . . . . . . . . . . . . . .    33
  Podział czynności procesowych między sąd radziecki i wójtowsko-ławniczy .    34
  Połączone sądy różnych miast . . . . . . . . . . . . . . .    39
  Sąd mieszany miejsko-grodzki . . . . . . . . . . . . . . .    42
  Sądy miejsko-wiejskie . . . . . . . . . . . . . . . . .    44
  Sądy z udziałem innych osób spoza władz miejskich . . . . . . . .    46
  Sądy wyższej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . .    48
  Reformy lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku . . . . . . . . . .    49
  Składy orzekające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    49
  Problem orzekania sędziów we własnych sprawach . . . . . . . . . .    55
  Miejsca posiedzeń sądów. . . . . . . . . . . . . . . . . .    56
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    58
  R o z d z i a ł II
  Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61
  Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61
  Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    62
  Właściwość osobowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    67
  Mieszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    67
  Chłopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    68
  Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    71
  Żydzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    77
  Inne osoby odpowiadające przed sądami miejskimi. . . . . . . . .    83
  Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    86
  R o z d z i a ł III
  Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . .    89
  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    89
  Oskarżyciel prywatny (prywatny instygator) . . . . . . . . . . . .    89
  Instygator urzędowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    93
  Delator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    96
  Pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    100
  Oskarżony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    101
  Obrońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    103
  Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    103
  Obrońcy w praktyce wymiaru sprawiedliwości . . . . . . . . . .    104
  Obrońcy z wyboru i z urzędu . . . . . . . . . . . . . . .    106
  Ustanawianie obrońców z urzędu . . . . . . . . . . . . . .    108
  Zmiana obrońcy w trakcie procesu . . . . . . . . . . . . .    109
  Osoby występujące w roli obrońców . . . . . . . . . . . . .    110
  Granice obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    113
  Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    115
  Pełnomocnik powoda (delatora). . . . . . . . . . . . . . . .    116
  Pisarz i inni urzędnicy sądowi . . . . . . . . . . . . . . . .    121
  Pisarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    121
  Woźny, hutman ratuszny, słudzy miejscy i kat . . . . . . . . . .    122
  Inne osoby biorące udział w postępowaniu . . . . . . . . . . . .    124
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    125
  R o z d z i a ł IV
  Czynności przygotowawcze. Areszt tymczasowy . . . . . . . . .    127
  Protestacje, obdukcje i wizje . . . . . . . . . . . . . . . .    127
  Czynności zmierzające do stwierdzenia faktu popełnienia przestępstwa oraz
  ustalenia i ujęcia sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . .    129
  Areszt tymczasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    135
  Podstawy tymczasowego aresztowania. Areszt a rękojemstwo . . . . .    135
  Areszt powoda (delatora) . . . . . . . . . . . . . . . .    140
  Cele aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
  Organy i osoby dokonujące aresztowań . . . . . . . . . . . .    141
  Miejsca przetrzymywania aresztantów . . . . . . . . . . . .    145
  Warunki w aresztach . . . . . . . . . . . . . . . . .    147
  Czas pobytu w areszcie . . . . . . . . . . . . . . . . .    150
  Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    151
  Odpowiedzialność za niesłuszne tymczasowe aresztowanie . . . . . .    153
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    154
  Ekstradycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    154
  Glejt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    155
  Przeszukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    156
  Zabezpieczenie dowodów i mienia . . . . . . . . . . . . . . .    159
  Wstępne przesłuchania oskarżonych i świadków. . . . . . . . . . .    162
  Inne sposoby zbierania dowodów . . . . . . . . . . . . . . .    167
  Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    167
  R o z d z i a ł V
  Wszczęcie postępowania przed sądem . . . . . . . . . . . .    169
  Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    169
  Skarga prywatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    169
  Skarga publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    172
  Współdziałanie po stronie powodowej instygatora i delatora . . . . . . .    175
  Skargi wnoszone przez gromady wiejskie, miasta i inne podmioty prawa pulicznego.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    182
  Polecenie lub żądanie rozpoznania sprawy . . . . . . . . . . . .    185
  Przekazywanie spraw przez inne sądy . . . . . . . . . . . . . .    188
  Wszczynanie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . .    190
  Pozew i pozywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    194
  Gorący uczynek. Obwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . .    199
  Oddanie oskarżonego do sądu — prezentacja . . . . . . . . . . . .    202
  Propozycja, czyli skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . .    207
  Objęcie postępowaniem nowych oskarżonych . . . . . . . . . . . .    214
  Problem obowiązywania zasady dyspozycyjności . . . . . . . . . . .    215
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    217
  R o z d z i a ł VI
  Dowody. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . .    219
  Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    219
  Bliższość do dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    219
  Ciężar dowodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    222
  Problem ustalenia corpus delicti . . . . . . . . . . . . . . . .    223
  Ocena dowodów i ich wartość. In dubio pro reo . . . . . . . . . . .    224
  Domniemanie niewinności . . . . . . . . . . . . . . . . .    228
  R o z d z i a ł VII
  Dowód z dobrowolnych zeznań oskarżonego . . . . . . . . . .    229
  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    229
  Nazwa przesłuchań . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    231
  Czas (umiejscowienie) przesłuchań . . . . . . . . . . . . . . .    232
  Przesłuchanie a odpowiedź na skargę . . . . . . . . . . . . . .    236
  Przesłuchanie na wniosek czy z urzędu? . . . . . . . . . . . . .    240
  Organ prowadzący przesłuchania . . . . . . . . . . . . . . .    243
  Jawność czy niejawność przesłuchań? . . . . . . . . . . . . . .    246
  Naciski na zeznających . . . . . . . . . . . . . . . . . .    247
  Dane osobopoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . .    250
  Sposób przesłuchania. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    255
  Przesłuchanie na podstawie przygotowanych pytań. . . . . . . . .    255
  Przesłuchanie w formie swobodnej wypowiedzi . . . . . . . . . .    259
  Łączenie metod przesłuchania . . . . . . . . . . . . . . .    262
  Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    264
  Powtarzanie przesłuchań. . . . . . . . . . . . . . . . . .    265
  Wielość oskarżonych — przesłuchanie „z osobna”. Konfrontacje . . . . . .    270
  Szczególne formy składania zeznań. . . . . . . . . . . . . . .    274
  Przesłuchania połączone z okazaniem dowodów rzeczowych i zwłok . . .    274
  Zeznania na piśmie . . . . . . . . . . . . . . . . . .    274
  Sposób zapisywania zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . .    275
  Język przesłuchań i protokołów. . . . . . . . . . . . . . . .    279
  Koszty przesłuchania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    281
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    281
  R o z d z i a ł VIII
  Wymuszanie zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . .    283
  Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    283
  Tortury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    283
  Tortury a zarzucane oskarżonemu przestępstwa. Częstotliwość wykorzystywania
  tortur w procesach karnych . . . . . . . . . . . . . .    283
  „Persony od męki wolne” . . . . . . . . . . . . . . . .    285
  Wniosek o zastosowanie tortur . . . . . . . . . . . . . .    286
  Obrona przed odesłaniem oskarżonego na tortury . . . . . . . . .    288
  Decyzja sądu. Przesłanki i cele tortur . . . . . . . . . . . .    289
  Czas i miejsce wykonywania tortur . . . . . . . . . . . . .    299
  Osoby asystujące przy torturach . . . . . . . . . . . . . .    301
  Przebieg tortur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    303
  Sposoby torturowania . . . . . . . . . . . . . . . . .    309
  Miarkowanie zadawanych cierpień . . . . . . . . . . . . .    314
  Potwierdzanie zeznań składanych na torturach . . . . . . . . . .    317
  Powtarzanie tortur . . . . . . . . . . . . . . . . . .    319
  Skuteczność tortur . . . . . . . . . . . . . . . . . .    322
  Przetrzymanie mąk i nieprzyznanie się do winy . . . . . . . . .    323
  Wykorzystywanie tortur w szczególnych celach. . . . . . . . . .    325
  Zaliczanie tortur na poczet kary . . . . . . . . . . . . . .    326
  Odpowiedzialność za bezpodstawne tortury . . . . . . . . . . .    326
  Koszty przeprowadzenia tortur. . . . . . . . . . . . . . .    326
  Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    327
  Chłosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    328
  Chłosta jako wstęp do właściwych tortur . . . . . . . . . . .    328
  Chłosta jako odrębny środek przymusu . . . . . . . . . . . .    329
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    336
  R o z d z i a ł IX
  Zeznania świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . .    337
  Nazwa przesłuchań oraz czas ich przeprowadzenia . . . . . . . . . .    337
  Wymogi stawiane świadkom. . . . . . . . . . . . . . . . .    341
  Liczba świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    344
  Zarządzenie inkwizycji (przesłuchania świadków) . . . . . . . . . .    346
  Przysięga świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    348
  Organ prowadzący przesłuchanie . . . . . . . . . . . . . . .    354
  Sposoby przesłuchania. Interrogatoria . . . . . . . . . . . . . .    354
  Problem jawności przesłuchań . . . . . . . . . . . . . . . .    361
  Sposób protokołowania zeznań . . . . . . . . . . . . . . . .    363
  Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    364
  Zeznania osób niebędących świadkami . . . . . . . . . . . . .    365
  Oświadczenia delatora (powoda) . . . . . . . . . . . . . .    365
  Zeznania gromad wiejskich i innych osób niebędących świadkami . . . .    367
  Relacje urzędowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    368
  Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    369
  R o z d z i a ł X
  Przysięga dowodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .    371
  Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    371
  Nakazanie przysięgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    372
  Istota przysięgi i jej cele. . . . . . . . . . . . . . . . . .    372
  Składający przysięgę — bliższość do jej złożenia . . . . . . . . . . .    376
  Współprzysiężnicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    379
  Czas, miejsce i sposób wykonania przysięgi . . . . . . . . . . . .    384
  Rota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    388
  Skutki niezłożenia przysięgi. . . . . . . . . . . . . . . . .    391
  Możliwość uniknięcia przysięgi oskarżającej . . . . . . . . . . . .    392
  Darowanie przysięgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    393
  Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    393
  Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    394
  R o z d z i a ł XI
  Dokumenty, oględziny i inne dowody . . . . . . . . . . . .    395
  Dowód z dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    395
  Szacowanie szkód, wydatków . . . . . . . . . . . . . . . .    397
  Dowody rzeczowe i ich oględziny . . . . . . . . . . . . . . .    397
  Opinia biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    405
  Eksperyment procesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .    412
  Okazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    413
  Pławienie czarownic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    413
  Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    416
  Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    416
  R o z d z i a ł XII
  Rozprawa sądowa: ekscepcje, dylacje, spór merytoryczny . . . . .    417
  Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    417
  Ekscepcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    418
  Dylacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    430
  Spór merytoryczny (merytoryczna rozprawa) . . . . . . . . . . . .    433
  Jawność rozpraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    446
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    448
  R o z d z i a ł XIII
  Wyrokowanie i wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . .    449
  Nazwy i rodzaje orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . .    449
  Prośba o wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . .    454
  Narada nad wyrokiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    455
  Wyrokowanie w przypadku większej liczby oskarżonych . . . . . . . .    461
  Struktura i części składowe wyroku . . . . . . . . . . . . . .    462
  Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    462
  Nagłówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    466
  Oznaczenie sądu, stron, i streszczenie przebiegu procesu. . . . . . .    467
  Uzasadnienie faktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . .    470
  Uzasadnienie kary i podstawa prawna wyroku . . . . . . . . . .    473
  Wymierzenie kary. Uniewinnienie . . . . . . . . . . . . . .    477
  Postanowienia dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . .    480
  Formuła końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .    484
  Odmienności układu wyroku . . . . . . . . . . . . . . .    485
  Treść dekretów akcesoryjnych . . . . . . . . . . . . . . .    487
  Dodatkowe adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    489
  Wyroki uwalniające pod warunkiem poręczenia . . . . . . . . . . .    490
  Wyroki zaoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    493
  Ogłoszenie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    494
  Szczególne rodzaje rozstrzygnięć . . . . . . . . . . . . . . .    496
  Wyjście poza skargę. . . . . . . . . . . . . . . . . .    496
  Orzeczenia w sprawach wątpliwych . . . . . . . . . . . . .    498
  Inne sposoby zakończenia postępowania . . . . . . . . . . . . .    500
  Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    500
  „Umorzenie” postępowania. Submisje . . . . . . . . . . . . .    505
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    508
  R o z d z i a ł XIV
  Apelacja i inne sposoby zmiany wyroku . . . . . . . . . . .    509
  Apelacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    509
  Apelacja w dziełach prawników. Problem dopuszczalności apelacji w sprawach
  kryminalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    509
  Praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    511
  Reformy lat dziewięćdziesiątych XVIII w. . . . . . . . . . . .    519
  Powaga rzeczy osądzonej a zmienianie wyroków z inicjatywy sądu i na skutek
  interwencji z zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . .    520
  Zatwierdzanie wyroków w miastach prywatnych i duchownych . . . . . .    524
  Zatwierdzanie wyroków przez sąd asesorski . . . . . . . . . . . .    529
  Anulowanie wpisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    530
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    531
  R o z d z i a ł XV
  Postępowanie wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . .    533
  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    533
  Rola oskarżyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    533
  Czas egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    534
  Przygotowanie się na śmierć . . . . . . . . . . . . . . . .    536
  Dyspozycje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .    538
  Ostatnie zeznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    540
  Miejsca wykonania kary śmierci i kar cielesnych oraz przebieg egzekucji . . .    548
  Wykonanie kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . .    558
  Wykonanie innych kar . . . . . . . . . . . . . . . . . .    559
  Koszty egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    561
  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    563
  Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    565
  Źródła i literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    575
  Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    617
  Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    619
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia