Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795

Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795

Wybór źródeł

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dopełnienie serii podręczników historycznoprawnych M. Kallasa Historia ustroju Polski oraz D. Makiłły Historia prawa w Polsce. Dobór tekstów ułatwia zrozumienie procesu powstawania tradycji prawnej i ustrojowej. Przyjęty układ chronologiczno-rzeczowy daje możliwość eksponowania różnych problemów występujących w źródle. Obecna publikacja jest pierwszym tomem, obejmującym średniowiecze i czasy nowożytne do czasu rozbiorów. Kontynuacją są tomy M. Kallasa i M. Krzymkowskiego Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918 oraz S. Rogowskiego Historia ustroju i prawa w Polsce od 1918.

Pozycja przeznaczona dla studentów prawa i administracji oraz studentów historii, nauk politycznych, dziennikarstwa i europeistyki.


Liczba stron564
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14797-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  Wstęp    15
  Wykaz skrótów    17
  A. Ustrój    23
    A.1. Od połowy X w. do roku 1454    23
      1. Polska Mieszka I w świetle dokumentu Dagome iudex    23
      2. Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 r. w świetle Kroniki Wincentego Kadłubka    23
      3. Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 r. w świetle Kroniki Jana Długosza    24
      4. Uchwały zjazdu łęczyckiego z 1180 r. w świetle Kroniki Wincentego Kadłubka    26
      5. Uchwały zjazdu łęczyckiego z 1180 r. w świetle bulli papieża Aleksandra III    27
      6. Testament Bolesława Krzywoustego w świetle bulli papieża Innocentego III z 1210 r.    28
      7. Przywilej ziemski Władysława Laskonogiego, wydany w Cieni w 1228 r. dla Małopolski    28
      8. Przywilej ziemski króla czeskiego Wacława II, wydany w Lutomyślu w 1291 r. dla Małopolski    29
      9. Przywilej budziński z 1355 r. w świetle Kroniki Jana Długosza    30
      10. Przywilej koszycki z 1374 r.    32
      11. Unia w Krewie z 1385 r. (akt Jagiełły i jego braci)    35
      12. Książę pomorski Warcisław składa hołd królowi Władysławowi Jagielle 2 listopada 1390 r.    36
      13. Unia wileńsko-radomska z 1401 r. (akt unii panów polskich)    37
      14. Unia horodelska z 1413 r. (przywilej króla Władysława Jagiełły i wielkiego księcia Witolda)    38
      15. Unia horodelska z 1413 r. (akt panów litewskich)    42
      16. Unia horodelska z 1413 r. (akt panów polskich)    43
      17. Zjazd w Łęczycy z 1426 r. w świetle Kroniki Jana Długosza    45
      18. Potwierdzenie przywilejów szlacheckich w Jedlnej w 1430 r. w świetle Kroniki Jana Długosza    46
      19. Wielki przywilej Kazimierza Jagiellończyka dla Litwy z 1447 r.    51
    A.2. Rzeczpospolita szlachecka (1454–1795)    55
      20. Statut króla Kazimierza Jagiellończyka, wydany w Nieszawie w 1454 r. Według Kodeksu dzikowskiego    55
      21. Unia wileńska z 1499 r. (akt unii panów litewskich)    60
      22. Unia mielnicka z 1501 r. (przywilej wielkiego księcia Aleksandra)    61
      23. Konstytucja Nihil novi z 1505 r.    65
      24. Instrukcja poselska uchwalona na sejmiku w Środzie i przedłożona przez posłów wielkopolskich na sejmie walnym w Piotrkowie, zwołanym na 30 listopada 1534 r.    65
      25. Instrukcja poselska uchwalona na sejmiku w Proszowicach i przedłożona przez posłów małopolskich na sejmie walnym w Piotrkowie, zwołanym na 30 listopada 1534 r.    68
      26. Konstytucja sejmu walnego piotrkowskiego z 1544 r.    70
      27. Ordynacja wojskowa króla Zygmunta Augusta z 3 sierpnia 1557 r.    74
      28. Zygmunt August, król polski i wielki książę litewski, odstępuje sukcesję na Wielkie Księstwo Litewskie Koronie Polskiej i określa charakter połączenia obu państw (Deklaracja o unii litewskiej) w Warszawie na sejmie 13 marca 1564 r    79
      29. Panowie rady i posłowie ziemscy Korony Polskiej odnawiają unię z Wielkim Księstwem Litewskim na sejmie w Lublinie 1 lipca 1569 r.    80
      30. Porządek rady koronnej polskiej i litewskiej ustanowiony na sejmie lubelskim (po 4 lipca 1569 r.)    86
      31. Konfederacja kapturowa z 1572 r.    88
      32. Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r.    89
      33. Porządek obioru monarchy z 1573 r.    91
      34. Artykuły henrykowskie z 1573 r.    93
      35. Konstytucja o utworzeniu Trybunału Koronnego z 1578 r.    97
      36. Artykuły wojskowe hetmana koronnego Jana Zamoyskiego, wydane w Studzianach 3 sierpnia 1580 r.    103
      37. Funkcjonowanie samorządu szlacheckiego i sejmu walnego na przykładzie akt z lat 1587–1752    106
        37.1. Akt konfederacji zawiązanej przez szlachtę województw kujawskich w Radziejowie 15 stycznia 1587 r.    106
        37.2. Uniwersałkróla Zygmunta III wzywający na sejmik przedsejmowy z 17 stycznia 1616 r.    109
        37.3. Instrukcja z 4 grudnia 1628 r. dana posłom na sejm walny warszawski    110
        37.4. Protestacja szlachty województw brzeskiego i inowrocławskiego przeciw laudum sejmikowemu 8 stycznia 1629 r.    113
        37.5. Uchwała sejmiku relacyjnego województwa krakowskiego w Proszowicach z 11 maja 1676 r.    115
        37.6. Atestacja dana deputatowi na Trybunał Koronny na sejmiku deputackim województwa podolskiego we Lwowie 15 września 1687 r.    122
        37.7. Limitacja sejmiku kujawskiego z 27 marca 1703 r.    122
        37.8. Przebieg obrad sejmu walnego od 2 do 26 października 1752 r.    123
      38. III Statut litewski z 1588 r.    133
      39. Z konstytucji sejmu walnego koronnego warszawskiego z 1609 r.    137
      40. Uniwersał królewski, wydany w Warszawie 27 maja 1668 r., wzywający do gotowości wojennej    138
      41. Pacta conventa Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1669 r., wydane na sejmie walnym elekcyjnym warszawskim    139
      42. Uniwersał prymasa Kazimierza Floriana Czartoryskiego z 1673 r.    148
      43. Z konstytucji sejmu warszawskiego z 1717 r.    152
      44. Konstytucja sejmu konwokacyjnego warszawskiego z 1764 r. o utworzeniu Komisji Skarbu Koronnego    158
      45. Konstytucja sejmu konwokacyjnego warszawskiego z 1764 r. o utworzeniu Komisji Wojskowej    163
      46. Prawa kardynalne z 1768 r.    165
      47. Konstytucja sejmu ekstraordynaryjnego warszawskiego z 1773 r. o Komisji Edukacji Narodowej    172
      48. Prawa kardynalne z 1775 r.    173
      49. Konstytucja sejmu ekstraordynaryjnego warszawskiego z 1775 r. o Radzie Nieustającej    175
      50. Uniwersał podskarbiego wielkiego koronnego w sprawie lustracji łanów wybranieckich z 1777 r.    196
      51. Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego z 1778 r.    199
      52. Prawa kardynalne niewzruszone z 1791 r.    204
      53. Ustawa o sejmikach z 24 marca 1791 r.    206
      54. Ustawa o miastach królewskich z 18 kwietnia 1791 r.    216
      55. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.    222
      56. Ustawa o Komisji Policji z 1791 r.    229
      57. Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów z 20 października 1791 r.    244
      58. Ustawa o Komisji Skarbowej z 1791 r.    245
      59. Polska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1788–1792    256
      60. Prawa kardynalne z 1793 r.    263
      61. Pacta conventa dla Królów Polskich z 1793 r.    266
      62. Materiae status z 1793 r.    271
      63. Uniwersał połaniecki z 7 maja 1794 r.    272
      64. Utworzenie Rady Najwyższej Narodowej w 1794 r.    275
  B. Prawo    283
    B.1. Od połowy X w. do roku 1454    283
      65. Przywilej borzykowski z 1210 r. w świetle bulli papieża Innocentego III z 1211 r.    283
      66. Zapewnienie wolności i immunitetów Kościołowi polskiemu przez książąt: krakowskiego, mazowieckiego, kaliskiego i opolskiego w latach 1211–1215    284
      67. Uchwały synodu sieradzkiego z 1233 r.    285
      68. Lokacja wsi Powidza na prawie niemieckim w 1243 r.    288
      69. Bolesław Wstydliwy nadaje wojewodzie krakowskiemu Klemensowi z Ruszczy immunitet sądowy i inne przywileje publiczne w 1252 r.    289
      70. Przywilej lokacji miasta Poznania z 1253 r.    290
      71. Lokacja miasta Warty w 1255 r.    292
      72. Przywilej lokacji miasta Krakowa z 1257 r.    294
      73. Przywilej generalny dla Żydów w Wielkopolsce z 1264 r.    296
      74. Przywileje immunitetowe przysługujące rycerstwu w drugiej połowie XIII w.    300
      75. Nadanie prawa niemieckiego wsi Garlica w 1274 r.    301
      76. Przemysł II potwierdza wszystkie swobody w dobrach komesa Tomisława z Szamotuł, kasztelana poznańskiego, i nadaje nowe w 1284 r.    302
      77. Lokacja wsi Radlina na prawie niemieckim w 1291 r.    303
      78. Nadanie klasztorowi w Lądzie immunitetu wraz z prawem ścigania zbiegów w 1291 r. (rok wystawienia poprawiony na 1294)    304
      79. Konfiskata majątku rycerskiego za rozbój w dobrach kościelnych z 1294 r.    305
      80. Książęta dobrzyńsko-łęczyccy Władysław i Bolesław przyznają Racławowi z Żórawina szlachectwo i prawa rycerskie w 1307 r.    307
      81. Z Księgi henrykowskiej    308
      82. Z Księgi elbląskiej    326
      83. Suma statutów małopolskich króla Kazimierza Wielkiego według Kodeksu dzikowskiego    335
      84. Roty przysiąg sądowych    339
      85. Statut warcki z 1423 r. w układzie 31 artykułów według Kodeksu dzikowskiego    342
      86. Edykt wieluński króla Władysława Jagiełły przeciw husytom z 1424 r.    347
      87. Nagana szlachectwa przed sądem ziemskim z 1428 r.    348
    B.2. Rzeczpospolita szlachecka (1454–1795)    350
      B.2.1. Prawo ziemskie    350
        88. Formula processus z 1523 r.    350
        89. Konstytucje sejmu walnego krakowskiego z 1543 r.    351
        90. Z konstytucji sejmu piotrkowskiego z 1565 r.    366
        91. Z konstytucji sejmu walnego warszawskiego z 1578 r.    366
        92. III Statut litewski z 1588 r.    367
        93. Z konstytucji sejmu walnego warszawskiego z 1589 r.    397
        94. Z konstytucji sejmu walnego koronnego warszawskiego z 1601 r.    397
        95. Ordynacja Myszkowskich ustanowiona na sejmie walnym koronnym warszawskim w 1601 r.    398
        96. Z konstytucji sejmu walnego koronnego warszawskiego z 1607 r.    398
        97. Ordynacja księcia Ostrogskiego ustanowiona na sejmie walnym koronnym warszawskim w 1609 r.    399
        98. Z konstytucji sejmu walnego koronnego warszawskiego z 1609 r.    399
        99. Z konstytucji sejmu walnego koronacyjnego warszawskiego z 1633 r.    400
        100. Z konstytucji sejmu walnego koronnego warszawskiego z 1638 r.    401
        101. Z konstytucji sejmu walnego koronnego warszawskiego z 1641 r.    401
        102. Z konstytucji sejmu walnego koronnego warszawskiego z 1673 r.    402
        103. Z konstytucji sejmu ekstraordynaryjnego warszawskiego z 1677 r.    402
        104. Z konstytucji sejmu ordynaryjnego walnego grodzieńskiego z 1678 r.    402
        105. Z konstytucji sejmu ordynaryjnego warszawskiego z 1690 r.    403
        106. Z konstytucji sejmu ordynaryjnego warszawskiego z 1776 r.    403
        B.2.1.1. Prawo ziemskie (dokumenty praktyki)    405
          107. Testament Jerzego Despota Zenowicza, kasztelana smoleńskiego, sporządzony w Smorgoniach 27 listopada 1582 r.    405
          108. Akt działów rodzinnych wsi Lipe między Janem a Prokopem i Piotrem Lipskimi z 1606 r.    413
          109. Umowa o dzierżawę wsi Gać Moskurnia i zastaw wsi Trzebienie i Ciepielew z 27 lipca 1620 r.    413
          110. Inwentarz wsi Dębsko, będący w posiadaniu stryjów i opiekunów Władysława Potworowskiego, spisany 6 kwietnia 1621 r.    415
          111. Z Metryki Litewskiej    415
          112. Testament Bogusława Radziwiłła, koniuszego wielkiego litewskiego, sporządzony w Orli 27 grudnia 1668    419
          113. Uniwersał królowej Marii Kazimiery, wydany przed podróżą do Rzymu w 1698 r.    425
          114. Testament Jerzego Budrewicza z 9 lipca 1699 r.    426
          115. Testament Leona Abramowicza z 8 marca 1713 r.    427
          116. Reskrypt króla Augusta II dla władz cywilnych na obszarze diecezji płockiej z 1727 r. w sprawie procesów o czary    428
          117. Umowa przedślubna zawarta między Anną z Ossolińskich Szaniawską, matką narzeczonej, a Michałem Ossolińskim, narzeczonym, 25 kwietnia 1753 r.    429
          118. Zeznania świadków w sprawie pobicia szlachcianki przez jej chlebodawców mieszczan kaliskich, złożone przed sądem grodzkim w 1785 r.    431
      B.2.2. Prawo miejskie    433
        119. Wielki książę Aleksander ustanawia bractwo złotnicze w Wilnie i nadaje mu statut w Trokach 23 sierpnia 1495 r.    433
        120. Wilkierz poznański z 1568 r. zawierający przepisy sanitarne wydane w związku z zarazą    434
        121. Król Zygmunt III na prośbę rzez´ników wileńskich pozwala im utworzyć cech i nadaje statut w Warszawie 15 kwietnia 1596 r.    435
        122. Wilkierz poznański z 1598 r., zatwierdzony przez króla Zygmunta III w 1611 r., nowelizujący prawo spadkowe    439
        123. Wilkierz królewskiego miasta Tczewa z 1599 r.    443
        124. Król Władysław IV potwierdza w 1638 r. wcześniejsze (z 1605 r.) nadanie przez króla Zygmunta III prawa magdeburskiego miastu Międzyrzeczowi w województwie wołyńskim    447
        125. Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej według Bartłomieja Groickiego    449
        126. Artykuły prawa magdeburskiego według Bartłomieja Groickiego    487
        127. Postępek sądów około karania na gardle według Bartłomieja Groickiego    488
        128. Rejestr Bartłomieja Groickiego do Porządku i do Artykułów prawa magdeburskiego i cesarskiego    492
        129. Tytuły prawa magdeburskiego według Bartłomieja Groickiego    495
        B.2.2.1. Prawo miejskie (dokumenty praktyki)    498
          130. Ortyle    498
          131. Laudum miasta Wojnicza z 18 listopada 1620 r.    500
          132. Taksa podwojewodzińska dla miast województwa inowrocławskiego z 1631 r.    502
          133. Proces o czary przed sądem kryminalnym w mieście Nowym Wiśniczu w 1632 r.    505
          134. Wydatki miasta Wojnicza z 6 czerwca 1637 r.    509
          135. Koszty sądowe na rokach ziemskich czchowskich z marca 1641 r.    509
          136. Akt Rady Miejskiej Bydgoszczy z 20 sierpnia 1671 r. wystosowany przeciw poborcom podymnego    510
          137. Akt Rady Miejskiej Bydgoszczy z 29 sierpnia 1673 r. dotyczący utrzymania urządzeń wodnych w mieście oraz korzystania z nich    511
          138. Proces przed sądem miejskim w Kowlu w sprawie o dzieciobójstwo z 1713 r.    512
          139. Cech złotniczy wileński uprasza Michała Serwacego Wiśniowieckiego, wojewodę wileńskiego, o potwierdzenie dekretu komisarskiego i zakazanie Żydom rzemiosła złotniczego (akt wydany w Wilnie między 8 sierpnia 1737 r. a 27 kwietnia 1741 r.)    514
          140. Lustracja miasta Lipna z 16 grudnia 1774 r.    515
      B.2.3. Prawo wiejskie    517
        141. Tomasza Działyńskiego wilkierz na starostwo łąkorskie postanowiony w 1692 r., a potwierdzony w 1705 r.    517
        142. Anny Wielopolskiej ustawa dla majętności suskiej z 1696 r.    532
        B.2.3.1. Prawo wiejskie (dokumenty praktyki)    536
          143. Dekrety sądu gajonego z 1600 r.    536
          144. Proces czarownic ze wsi Kucharki skazanych na spalenie w 1613 r.    538
          145. Artykuły dekretowe w rugowym prawie    545
      B.2.4. Prawo kanoniczne    549
        146. Z ustaw synodu łęczyckiego z 1527 r.    549
        147. Ze statutów synodu diecezjalnego płockiego z 1733 r.    550
        B.2.4.1. Praktyka prawna dotycząca osób duchownych    551
          148. Mandat króla Zygmunta III w sprawie żup bydgoskich z 1604 r.    551
          149. Protestacja ks. Wawrzyńca Goślickiego, biskupa poznańskiego, z Ciążynia z 21 grudnia 1604 r. przeciwko instrukcji sejmikowej    552
          150. Pozwolenie króla Zygmunta III na zwołanie synodu do Lwowa w 1629 r.    553
          151. Akt fundacyjny dla klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Markowicach z 1642 r.    554
          152. Skargi i zażalenia księży unitów archidiecezji kijowskiej wniesione do akt grodzkich województwa kijowskiego w 1768 r.    556
  Wybór wydawnictw zawierający teksty źródłowe z historii ustroju i prawa w Polsce    562
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia