Historia ustroju w Polsce

Historia ustroju w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Znany i ceniony podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków społecznych i humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych historią ustroju Polski.
Podręcznik w przystępny sposób przedstawia rozwój form państwowości w Polsce od X wieku do współczesności w ujęciu dynamicznym, w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych. Stanowi to niezbędną przesłankę zrozumienia współczesnych instytucji ustrojowych. Wartością samą w sobie jest znajomość ojczystej przeszłości. Dopełnieniem wykładu są liczne ilustracje, mapy i tabele.
Wykład historii ustroju Polski w drugim, zmienionym i rozszerzonym wydaniu został doprowadzony do współczesności. Aktualizacja dotyczy w szczególności relacji między głową państwa a parlamentem oraz roli i pozycji sadów i trybunałów.


Liczba stron592
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20797-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika    11
  Przedmowa do pierwszego wydania    13
  Przedmowa do drugiego wydania    15
  Dział I. Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski    17
  Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) 19
  Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne od połowy X w 19
    1.1 Monarchia piastowska    20
    1.2. Rozbicie dzielnicowe i dążenia integracyjne w XIII w    24
  Rozdział 2. Rozwój terytorialno-administracyjny Polski (od XIV w.) 28
    2.1. Odrodzone Królestwo Polskie. Unia Polski z Węgrami    28
    2.2. Unia Polski z Litwą (od 1385)    32
  Rozdział 3. Rozbiory Polski. Upadek I Rzeczypospolitej (1795) 40
    3.1. I rozbiór (1772). Reformy podziału terytorialno-administracyjnego (1791)    40
    3.2. II rozbiór. Reformy podziału terytorialno-administracyjnego (1793)    43
    3.3. III rozbiór i likwidacja państwa polskiego (1795)    45
  Rozdział 4. Zaludnienie Polski (do 1795) 47
  Część II. Ziemie polskie pod obcym panowaniem (1772/1795-1918) 50
  Rozdział 5. Podziały terytorialno-administracyjne    50
    5.1. Zabór pruski (do 1806/1807)    50
    5.2. Zabór austriacki (do 1809)    52
    5.3. Zabór rosyjski (do 1830/1831)    52
    5.4. Księstwo Warszawskie (1807-1815)    53
    5.5. Królestwo Polskie (1815-1915)    57
    5.6. Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie    62
    5.7. Zabór austriacki (1809-1914). Wolne Miasto Kraków.Autonomia Galicji (od 1861)    64
    5.8. Podziały okupacyjne w czasie I wojny światowej    66
  Rozdział 6. Stan zaludnienia 68
  Część III. Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918) 70
  Rozdział 7. Kształt terytorialno-administracyjny II Rzeczypospolitej (1918-1939). Podziały okupacyjne (do 1944/1945) 70
    7.1. Tymczasowy podział państwa na województwa, powiaty, gminy    70
    7.2. Projekty zmiany podziału terytorialnego kraju    76
    7.3. Podziały okupacyjne w czasie II wojny światowej (1939-1945)    80
      7.3.1. Ziemie inkorporowane do Rzeszy Niemieckiej    80
      7.3.2. Generalne Gubernatorstwo    82
      7.3.3. Ziemie polskie pod okupacją radziecką (do 1941)    83
      7.3.4. Niemiecka okupacja ziem anektowanych przez Związek Radziecki (1941-1945)    84
  Rozdział 8. Ewolucja podziałów terytorialno-administracyjnych w Polsce (od 1944)    85
    8.1. Zmiany podziału terytorialnego (do 1975)    88
    8.2. Nowy podział terytorialny (1975-1998)    92
    8.3. Kształt terytorialno-administracyjny Polski w projektach konstytucyjnych (od 1989)    94
    8.4. Współczesne podziały terytorialno-administracyjne (od 1999)    98
  Rozdział 9. Ludność Polski po odzyskaniu niepodległości (1918) 99
  Dział II. Ustrój państwa. Regulacje prawne i praktyka ustrojowa 103
  Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) 105
  Rozdział 10. Ewolucja pozycji ustrojowej monarchy (do 1791) 105
    10.1. Władza monarsza za pierwszych Piastów i w czasie rozbicia dzielnicowego. Następstwo tronu    105
    10.2. Powstanie i rozwój urzędów dworskich i lokalnych. Skarbowość i wojsko    107
    10.3. Władza monarsza. Następstwo tronu w monarchii stanowej. Związek Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim    110
    10.4. Rada królewska. Urzędy centralne i lokalne. Skarbowość i wojsko    114
    10.5. Monarcha w okresie I Rzeczypospolitej    119
      10.5.1. Rzeczpospolita Obojga Narodów    120
      10.5.2. Monarcha. Elekcje. Artykuły henrykowskie i pacta conventa    122
      10.5.3. Urzędy centralne i lokalne. Skarbowość i wojsko    126
      10.5.4. Reformy ustrojowe (1764-1775)    130
  Rozdział 11. Powstanie i rozwój Sejmu 137
    11.1. Geneza sejmu walnego. Sejmy prowincjonalne. Sejmiki ziemskie    137
    11.2. Sejm walny (1493)    139
      11.2.1. Stany sejmujące    142
      11.2.2. Rządy sejmikowe    144
  Rozdział 12. Sądownictwo 146
    12.1. Sądy w monarchii patrymonialnej    146
    12.2. Sąd królewski. Sądownictwo stanowe    147
    12.3. Zmiany w organizacji sądów. Trybunał Koronny i Litewski (do 1791)    150
  Rozdział 13. Ustrój państwowy (od 1791) 154
    13.1. Przygotowanie i uchwalenie Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r    155
    13.2. Organizacja władz państwowych    158
    13.3. Konfederacje: targowicka (1792) i grodzieńska (1793)    168
    13.4. Insurekcja Narodowa (1794)    169
  Rozdział 14. Ewolucja stosunku państwa do Kościołów. Mniejszości religijne. Żydzi 172
    14.1. Chrzest Polski. Organizacja Kościoła katolickiego. Kościół prawosławny (od XIV w.)    172
    14.2. Organizacja Kościołów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów    179
      14.2.1. Kościoły chrześcijańskie    179
      14.2.2. Reformy Protestanckie    182
      14.2.3. Reforma Katolicka    185
      14.2.4. Stosunki wyznaniowe w czasach Stanisławowskich    188
  Część II.Ustrój ziem polskich pod obcym panowaniem (1772/1795-1918)    193
  Rozdział 15. Ustrój ziem polskich pod zaborami 196
    15.1. Zabór pruski (do 1806/1807)    196
      15.1.1. Administracja    196
      15.1.2. Organizacja sądownictwa    196
    15.2. Zabór austriacki (do 1809)    197
      15.2.1. Administracja    197
      15.2.2. Organizacja sądownictwa    198
    15.3. Zabór rosyjski (do 1830/1831)    199
      15.3.1. Administracja    199
      15.3.2. Organizacja sądownictwa    199
  Rozdział 16. Ustrój centralnych ziem Polski (1807-1915) 200
    16.1. Powstanie i upadek Księstwa Warszawskiego (1807-1815)    200
    16.2. Nadanie Ustawy Konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r    200
      16.2.1. Monarcha    202
      16.2.2. Ministrowie. Rada Stanu i Rada Ministrów    203
      16.2.3. Sejm    204
      16.2.4. Administracja terytorialna    206
      16.2.5. Organizacja sądownictwa    208
    16.3. Powstanie i likwidacja Wolnego Miasta Gdańska (1807-1814)    209
      16.3.1. Gubernator    210
      16.3.2. Administracja    210
      16.3.3. Sądownictwo    211
    16.4. Królestwo Polskie (1815-1915)    211
    16.5. Nadanie Ustawy Konstytucyjnej z 27 listopada 1815 r. i Statutu Organicznego z 14 (26) lutego 1832 r    213
      16.5.1. Monarcha    216
      16.5.2. Namiestnik    216
      16.5.3. Rada Stanu. Zgromadzenie Ogólne i Rada Administracyjna    217
      16.5.4. Sejm (do 1831). Koło Polskie w Dumie Państwowej    219
      16.5.5. Centralne organy zarządu krajem    223
      16.5.6. Administracja terytorialna. Samorząd gminny    224
      16.5.7. Organizacja sądownictwa    225
  Rozdział 17. Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie    227
    17.1. Przywrócenie panowania pruskiego    227
    17.2. Odrębności ustrojowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego (od 1815)    228
    17.3. Administracja. Samorząd terytorialny    229
    17.4. Sądownictwo powszechne i administracyjne    231
  Rozdział 18. Zabór austriacki (1809-1914). Wolne Miasto Kraków. Autonomia Galicji (od 1861) 233
    18.1. Stanowisko Galicji w monarchii austriackiej    233
    18.2. Wolne Miasto Kraków (1815-1846)    234
      18.2.1. Utworzenie i likwidacja republiki    234
      18.2.2. Nadanie trzech konstytucji (1815, 1818, 1833)    235
      18.2.3. Ustrój polityczny    235
      18.2.4. Sądownictwo    237
    18.3. Autonomia Galicji    237
      18.3.1. Władze krajowe    238
      18.3.2. Władze rządowe    239
      18.3.3. Samorząd terytorialny    240
      18.3.4. Administracja szkolnictwa    241
      18.3.5. Sądownictwo powszechne i szczególne    241
  Rozdział 19. Okupacja wojenna Królestwa Polskiego (1915-1918) 242
    19.1. Władze okupacyjne    243
    19.2. Akt z 5 listopada 1916 r    244
    19.3. Władze naczelne Królestwa Polskiego    244
    19.4. Sądownictwo    245
  Rozdział 20. Stosunki wyznaniowe na ziemiach polskich pod zaborami (1772-1918) 247
  Część III. Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918) 254
  Rozdział 21. Ewolucja formy ustrojowej państwa    254
    21.1. Odrodzenie państwa polskiego (1918)    257
    21.2. II Rzeczpospolita (do 1939)    260
    21.3. Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)    262
    21.4. Formy państwowości w latach 1939-1945    263
      21.4.1. Okupacyjne struktury państwowe    264
      21.4.2. Władze Rzeczypospolitej na Uchodźstwie    266
      21.4.3. Polskie Państwo Podziemne    267
    21.5. Polska Ludowa (1944-1989)    269
    21.6. III Rzeczpospolita (od 1989)    286
  Rozdział 22. Przygotowywanie i uchwalanie konstytucji (od 1919). Systematyka. Nowelizacje. Naczelne zasady ustrojowe 289
    22.1. Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r    289
    22.2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r    289
    22.3. Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r    291
    22.4. Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska z 14 czerwca 1922 r    293
    22.5. Mała Konstytucja z 19 lutego 1947 r    293
    22.6. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca1952 r    296
      22.6.1. Systematyka ustawy zasadniczej    299
      22.6.2. Nowelizacje konstytucji    300
      22.6.3. Naczelne zasady ustrojowe    305
    22.7. Mała Konstytucja z 17 października 1992 r    308
    22.8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r    310
      22.8.1. Systematyka ustawy zasadniczej    317
      22.8.2. Zasady konstytucyjne    320
    22.9. Zmiany konstytucyjne    327
  Rozdział 23. Ustrój polityczny państwa 334
    23.1. Polska niepodległa (1918-1939)    334
      23.1.1. Ustrój państwa w Małej Konstytucji z 20 lutego 1919 r    334
      23.1.2. Ustrój państwa w ustawach zasadniczych z 1921 i 1935 r    334
        23.1.2.1. Prezydent Rzeczypospolitej    334
        23.1.2.2. Władza ustawodawcza. Sejm i Senat    337
        23.1.2.3. Władza wykonawcza    339
        23.1.2.4. Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie    340
    23.2. Wolne Miasto Gdańsk    341
    23.3. Władze Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej (1939-1945)    342
      23.3.1. Emigracja    342
      23.3.2. Kraj (do 1945)    344
    23.4. Polska Ludowa (1944-1989)    346
      23.4.1. Organy państwowe w okresie przejściowym (1944-1947)    346
      23.4.2. Ustrój państwa w Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 r    351
      23.4.3. Ustrój państwa w ustawie zasadniczej z 22 lipca 1952 r    354
        23.4.3.1. Organy władzy ustawodawczej. Sejm. Rada Państwa    354
        23.4.3.2. Władza wykonawcza    361
        23.4.3.3. Podstawowe prawa i obowišzki obywatelskie    363
    23.5. III Rzeczpospolita (od 1989)    367
      23.5.1. Nowe instytucje ustrojowe (1989-1992)    367
      23.5.2. Ustrój państwa w Małej Konstytucji z 17 października 1992 r    370
      23.5.3. Ustrój państwa w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r    371
  Rozdział 24. Organy kontroli państwowej (od 1919) i ochrony prawa 393
    24.1. Najwyższa Izba Kontroli (od 1921)    393
    24.2. Biuro Kontroli (1944-1949)    394
    24.3. Najwyższa Izba Kontroli (1949-1952)    394
    24.4. Ministerstwo Kontroli Państwowej (1952-1957)    395
    24.5. Najwyższa Izba Kontroli (od 1957)    395
    24.6. Rzecznik Praw Obywatelskich (od 1987). Rzecznik Praw Dziecka (od 2000)    398
    24.7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (od 1992)    400
  Rozdział 25. Administracja terytorialna. Samorząd (od 1918)    401
    25.1. II Rzeczpospolita (do 1939)    402
      25.1.1. Administracja rządowa    402
      25.1.2. Samorząd terytorialny    405
    25.2. Administracja na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej (1939-1945)    407
    25.3. Polska Ludowa (1944-1989)    407
      25.3.1. Rady narodowe i samorząd (do 1950)    407
      25.3.2. Administracja terytorialna (od 1950)    410
    25.4. III Rzeczpospolita (od 1989)    412
      25.4.1. Administracja rządowa    412
      25.4.2. Samorząd terytorialny    414
  Rozdział 26. Organizacja wymiaru sprawiedliwości 422
    26.1. II Rzeczpospolita (1918-1939)    422
      26.1.1. Sądy powszechne    423
      26.1.2. Sądy szczególne    424
    26.2. Sądownictwo w Wolnym Mieście Gdańsku    425
    26.3. Organizacja sądownictwa na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (1939-1945)    426
      26.3.1. Sądownictwo na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką (1939-1945)    426
      26.3.2. Sądownictwo na ziemiach polskich pod okupacją radziecką (1939-1941)    427
      26.3.3. Sądownictwo Polski Podziemnej (1939-1945)    427
    26.4. Polska Ludowa (1944-1989)    428
      26.4.1. Sąd Najwyższy    429
      26.4.2. Sądy powszechne    430
      26.4.3. Sądy szczególne    430
      26.4.4 Prokuratura    431
    26.5. III Rzeczpospolita (od 1989)    431
      26.5.1. Sąd Najwyższy    432
      26.5.2. Sądy powszechne i sądy wojskowe    433
      26.5.3. Sądy administracyjne    434
      26.5.4. Krajowa Rada Sądownictwa    435
      26.5.5. Trybunał Konstytucyjny    436
      25.5.6. Trybunał Stanu    440
  Rozdział 27. Położenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych. Mniejszości religijne 441
    27.1. II Rzeczpospolita (1918-1939)    441
      27.1.1. Kościół katolicki    443
      27.1.2. Związki wyznaniowe mniejszości religijnych    445
    27.2. Sytuacja związków wyznaniowych podczas II wojny światowej (1939-1945)    445
      27.2.1. Kosciół katolicki    446
      27.2.2. Mniejszości religijne    448
    27.3. Położenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce po II wojnie światowej (od 1945)    449
      27.3.1. Kościół katolicki    449
      27.3.2. Związki wyznaniowe mniejszości religijnych    460
    27.4. Położenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych w III Rzeczpospolitej    461
  Tabele i zestawienia    467
  Wskazówki bibligraficzne    479
  Indeks nazwisk 482
  Spis map    488
  Spis ilustracji    490
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia