Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

-18%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

188,60  230,00

Format: pdf

188,60230,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Komentarz jest praktycznym przewodnikiem po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie. Jego autorzy - wysokiej klasy specjaliści pracujący zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w administracji państwowej - postawili sobie za cel przystępne i jasne wyłożenie wszystkich kluczowych zagadnień, kompleksowo i wyczerpująco omawiając m.in. ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.


Publikacja ta, jako jedyna na rynku, tłumaczy nie tylko prawne, lecz także ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Wpisuje się tym samym znakomicie w zjawisko postępującej "ekonomizacji" stosowania przepisów prawa konkurencji.


Mając świadomość zjawisk następujących w gospodarce, autorzy po raz pierwszy położyli także nacisk na kwestię stosowania prawa konkurencji w działalności prowadzonej z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Niezwykle wyczerpująco odniesiono się także do kwestii ochrony interesów konsumentów, która nabiera coraz większego znaczenia w praktyce stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.


Rok wydania2016
Liczba stron1612
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-161-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |13
  
  Od redaktorów |25
  
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r . poz. 184 z późn. zm.) |27
  
  Dział I. Przepisy ogólne |29
  Art. 1. [Cele i zakres ustawy] |29
  Art. 2. [Zakres zastosowania ustawy] |46
  Art. 3. [Wyłączenie zastosowania ustawy do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw] |60
  Art. 4. [Słownik terminów ustawowych] |75
  Art. 5. [Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro] |208
  Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję |210
  Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję |210
  Art. 6. [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień] |210
  Art. 6a. [Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazów] |294
  Art. 7. [Wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień anty konkurencyjnych] |299
  Art. 8. [Indywidualne i grupowe wyłączenie spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] |309
  Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej |322
  Art. 9. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej] |322
  Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję |408
  Art. 10. [Decyzja stwierdzająca antykonkurencyjną praktykę. Środki zaradcze] |408
  Art. 11. (uchylony) |430
  Art. 12. [Decyzja zobowiązująca] |430
  Art. 12a. [Stwierdzenie, że osoba zarządzająca naruszyła zakaz porozumień antykonkurencyjnych] |446
  Dział III. Koncentracje przedsiębiorców |449
  Rozdział 1. Kontrola koncentracji |449
  Art. 13. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji] |449
  Art. 14. [Wyłączenie spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji] |469
  Art. 15. [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] |479
  Art. 16. [Obliczanie obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] |481
  Art. 17. [Delegacja do określenia sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] |486
  Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji |488
  Art. 18. [Zgoda na koncentrację] |488
  Art. 19. [Zgoda warunkowa] |528
  Art. 20. [Zakaz koncentracji i zgoda wyjątkowa] |551
  Art. 21. [Uchylenie decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji. Środki restytucyjne] |566
  Art. 22. [Wygaśnięcie decyzji. Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację] |576
  Art. 23. [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] |581
  Dział IIIa. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów |584
  Rozdział 1. Niedozwolone postanowienia wzorców umów |584
  Art. 23a. [Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umowy] | 584
  Rozdział 2. Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone |602
  Art. 23b. [Decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone]  |602
  Art. 23c. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań] |611
  Art. 23d. [Rozszerzony skutek prawomocnej decyzji] |623
  Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów |627
  Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów |627
  Art. 24. [Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] |627
  Art. 25. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wynikająca z innych ustaw] |697
  Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów |705
  Art. 26. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów] |705
  Art. 27. [Stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] |712
  Art. 28. [Decyzja zobowiązująca] |717
  Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów |728
  Rozdział 1. Prezes Urzędu |728
  Art. 29. [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] |728
  Art. 30. [Powołanie i odwołanie wiceprezesów UOKiK] |732
  Art. 31. [Zakres działania Prezesa UOKiK] |733
  Art. 31a. [Wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK] |741
  Art. 31b. [Publikacja decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK] |745
  Art. 31c. [Publikacja komunikatów Prezesa UOKiK w publicznej radiofonii i telewizji] |749
  Art. 31d. [Przedstawianie sądom poglądów w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów] |753
  Art. 32. (uchylony) |758
  Art. 33. [Struktura organizacyjna UOKiK. Wydawanie decyzji i postanowień w imieniu Prezesa UOKiK] |758
  Art. 34. [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] |760
  Art. 35. [Zlecenie Inspekcji Handlowej przeprowadzenia kontroli lub realizacji innych zadań] |761
  Art. 36. (uchylony) |761
  Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie |762
  Art. 37. [Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony konsumentów] |762
  Art. 38. [Edukacja konsumencka] |771
  Art. 39. [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów] |779
  Art. 40. [Stosunek pracy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów] |784
  Art. 41. (uchylony) |791
  Art. 42. [Kompetencje rzecznika konsumentów] |791
  Art. 43. [Sprawozdanie roczne] |833
  Art. 44. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów] |836
  Art. 45. [Organizacje konsumenckie] |842
  Art. 46. [Roczna dotacja celowa] |848
  Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu |850
  Rozdział 1. Przepisy ogólne |850
  Art. 47. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] |850
  Art. 48. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] |856
  Art. 49. [Tryb wszczynania postępowań przed Prezesem UOKiK] |863
  Art. 49a. [Wystąpienie do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania] |868
  Art. 50. [Obowiązek przekazywania informacji i dokumentów. Składanie wyjaśnień] |870
  Art. 51. [Dowód z dokumentu. Język dokumentu] |879
  Art. 52. [Dowód ze świadków. Wezwanie świadka] |882
  Art. 53. [Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka] |886
  Art. 54. [Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego] |887
  Art. 55. [Wniosek o wyłączenie biegłego] |891
  Art. 56. [Okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin] |893
  Art. 57. [Uzasadnienie opinii biegłego. Opinia łączna] |894
  Art. 58. [Wynagrodzenie biegłego. Zaliczka na poczet wydatków biegłego. Ponoszenie kosztów wynagrodzenia biegłego] |896
  Art. 59. [Opinia jednostki naukowej] |897
  Art. 60. [Rozprawa administracyjna; przesłanki, uczestnicy rozprawy i wyłączenie jawności] |898
  Art. 61. [Pomoc sądowa w postępowaniu administracyjnym] | 901 Art. 62–68. (uchylone) |902
  Art. 69. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] |902
  Art. 70. [Ograniczenie udostępnienia materiału dowodowego] |911
  Art. 71. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa] |915
  Art. 72. [Obowiązek udostępniania akt oraz informacji przez organy administracji publicznej] |916
  Art. 73. [Wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] |917
  Art. 73a. [Podanie do publicznej wiadomości informacji o podejrzeniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] |923
  Art. 74. [Uwzględnienie zarzutów stron] |931
  Art. 75. [Obligatoryjne i fakultatywne umorzenie postępowania] |937
  Art. 76. [Przedawnienie wszczęcia postępowania] |942
  Art. 77. [Zasada ponoszenia kosztów postępowania] |943
  Art. 78. [Obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych zachowaniem strony] |945
  Art. 79. [Ponoszenie kosztów niezbędnych opinii w sprawach dotyczących koncentracji] |945
  Art. 80. [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] |946
  Art. 81. [Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK] | 947
  Art. 82. [Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji] |990
  Art. 83. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed Prezesem UOKiK] |994
  Art. 84. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. do postępowania dowodowego] |1000
  Art. 85. [Postępowanie w sprawach nakładania kar pieniężnych] |1004
  Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję |1009
  Art. 86. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję] |1009
  Art. 87. [Obligatoryjne i fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania. Zawieszenie postępowania] |1014
  Art. 88. [Strona postępowania. Wszczęcie postępowania] |1017
  Art. 89. [Decyzja tymczasowa. Czas obowiązywania decyzji] |1029
  Art. 89a. [Procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej] |1034
  Art. 90. [Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji] |1050
  Art. 91. [Przeszukanie w lokalu mieszkalnym] |1053
  Art. 92. [Termin zakończenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] |1061
  Art. 93. [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] |1063
  Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji |1072
  Art. 94. [Strona postępowania. Zgłoszenie zamiaru koncentracji. Opłaty od wniosków] |1072
  Art. 95. [Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] |1080
  Art. 96. [Termin zakończenia postępowania w sprawach koncentracji] |1085
  Art. 96a. [Przedłużenie terminu zakończenia postępowania. Zastrzeżenia i warunki] |1088
  Art. 97. [Wstrzymanie się od dokonania koncentracji. Warunkowe dokonanie czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja] |1098
  Art. 98. [Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] |1103
  Art. 99. [Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy. Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy] |1104
  Rozdział 3a. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone |1108
  Art. 99a. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania niedozwolonych postanowień] |1110
  Art. 99b. [Strona postępowania; postanowienie o wszczęciu postępowania] |1125
  Art. 99c. [Podmiot zainteresowany] |1129
  Art. 99d. [Rygor natychmiastowej wykonalności] |1144
  Art. 99e. [Termin zakończenia postępowania] |1147
  Art. 99f. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] |1151
  Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów |1157
  Art. 100. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] |1157
  Art. 101. [Strona postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] |1166
  Art. 101a. [Decyzja tymczasowa] |1173
  Art. 102. (uchylony) |1191
  Art. 103. [Rygor natychmiastowej wykonalności] |1192
  Art. 104. [Terminy zakończenia postępowania] | 1198
  Art. 105. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] |1201
  Rozdział 5. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu |1207
  Art. 105a. [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] |1207
  Art. 105b. [Uprawnienia dochodzeniowe kontrolującego] |1270
  Art. 105c. (uchylony) |1291
  Art. 105d. [Obowiązki kontrolowanego. Odmowa udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli] |1291
  Art. 105e. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem] |1306
  Art. 105f. [Ustalenie stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów] |1317
  Art. 105g. [Zajęcie w celu zabezpieczenia] |1321
  Art. 105h. [Zajęcie w celu zabezpieczenia – rozwinięcie] |1327
  Art. 105i. [Kontrola lub przeszukanie bez wszczynania odrębnego postępowania] |1332
  Art. 105ia. [T ajemniczy klient] |1340
  Art. 105j. [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki] |1345
  Art. 105k. [Protokół kontroli; podpisy , zastrzeżenia, odmowa podpisania] |1352
  Art. 105l. [Stosowanie przepisów u.s.d.g. do kontroli. Sprzeciw] |1357
  Art. 105m. [Zażalenie na czynności kontrolne] |1364
  Art. 105n. [Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy. Wniosek i zgoda na przeszukanie] |1366
  Art. 105o. [Uprawnienia przeszukującego do sporządzania notatek] |1383
  Art. 105p. [Zażalenie na czynności przeszukania] |1384
  Art. 105q. [Odpowiednie stosowanie przepisów do przeszukania] |1385
  Dział VII. Kary pieniężne |1389
  Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych |1389
  Art. 106. [Kary pieniężne i ich wysokość] |1389
  Art. 106a. [Kara nakładana na osobę zarządzającą] |1416
  Art. 107. [Kary w celu przymuszenia wykonania decyzji, postanowień lub wyroków] |1420
  Art. 108. [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub zarządczą ] |1428
  Art. 109–110. (uchylone) |1440Art. 111. [Miarkowanie wysokości kary pieniężnej] |1440
  Art. 112. [Przeznaczenie środków pochodzących z kar. Termin i sposób zapłaty kary pieniężnej. Egzekucja] |1466
  Art. 113. [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty. Odsetki] |1469
  Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję |1477
  Art. 113a. [Program leniency. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję] |1477
  Art. 113b. [Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej] |1512
  Art. 113c. [Przesłanki obniżenia kary pieniężnej] |1520
  Art. 113d. [Leniency plus] |1526
  Art. 113e. [Marker. Skrócony wniosek leniency ] |1532
  Art. 113f. [Uproszczony wniosek leniency] |1537
  Art. 113g. [Zwrot nieuwzględnionego lub wycofanego wniosku leniency] |1542
  Art. 113h. [Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób zarządzających] |1544
  Art. 113i. [Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę zarządzającą] |1547
  Art. 113j. [Objęcie osób zarządzających wnioskiem leniency składanym przez przedsiębiorcę] |1548
  Art. 113k. [Delegacja ustawowa do określenia sposobu i trybu postępowania z wnioskiem leniency] |1551
  Dział VIII. Przepis karny |1552
  Art. 114. [Przepis karny] |1552
  Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe |1560
  Art. 115–129. (pominięto) |1560
  Art. 130. [Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] |1560
  Art. 131. [Regulacje intertemporalne] |1560
  Art. 132. [Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] |1561
  Art. 133. [Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] |1561
  Art. 134. [Ciągłość funkcji rzeczników konsumentów] |1561
  Art. 135. [Zasada kontynuacji (sukcesji) UOKiK] |1561
  Art. 136. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] |1561
  Art. 137. [Przepis derogacyjny] |1562
  Art. 138. [Wejście w życie ustawy] |1562
  
  Literatura |1563
  
  Indeks rzeczowy |1599
  
  O autorach |1607
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia