Prolegomena do ekonomii

-15%

Prolegomena do ekonomii

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,25  85,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 85,00 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 57,80 zł  


72,25

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja jest przeznaczona dla odbiorców pragnących zdobyć lub uzupełnić wiedzę z szeroko rozumianej ekonomii, łącznie z finansami i rachunkowością. Prezentuje zintegrowaną naukę ekonomii, gdyż te trzy dziedziny w sposób najpełniejszy są w trwałym związku typu ciągłego oddziaływania na siebie. Ekonomia daje ogólne podstawy do tworzenia teorii, rachunkowość jest podstawą informacyjną całego gmachu ekonomicznego, a finanse uogólniają informacje zebrane przez nią, a jednocześnie tworzą podstawy do wnioskowania ekonomicznego.
Autor, zdając sobie sprawę z wielkiej liczby prac zarówno z ekonomii, jak i z rachunkowości i finansów, przyjął koncepcję przedstawienia tematów, które są szeroko omawiane w innych publikacjach w sposób syntetyczny. Natomiast tematy rzadziej poruszane w pracach z tych dziedzin zostały omówione szerzej. Stąd też przy niepełnej (z konieczności i trudności łączenia trzech dziedzin) zawartości ekonomicznej treści tytuł publikacji: Prolegomena, jako rozważań wstępnych przed studiowaniem całości materiału z ekonomii, finansów i rachunkowości. Publikacja mieści się między monografią a podręcznikiem. Zdecydowana część tekstów ma charakter naukowy, w tym większość z rachunkowości, a część stanowi pewnego rodzaju vademecum. Opracowanie ujmuje większość zagadnień ekonomicznych, wzbogacając je o treści, które w pozycjach ogólnoekonomicznych o charakterze makro- i mikroekonomicznym są zaledwie zarysowane. W części rachunkowej i finansowej porusza podstawową tematykę, niektóre tematy są rozwinięte przez prezentację ich zastosowania. Autor starał się znajdować wyjaśnienia wielu problemów, w sposób jak najbardziej jasny dla czytelnika. Nie wnikając dogłębnie w analizę skomplikowanych wzorów matematycznych przedstawił wiele schematów i wykresów ilustrujących poruszane zagadnienia.
Celem opracowania jest umożliwienie czytelnikowi zrozumienie istoty ekonomii jako ogólnych oraz szczegółowych zjawisk i procesów gospodarczych. Wiedza o ekonomii, systemie rachunkowości (uniwersalnym języku biznesu) oraz podstawowych zasadach generowania, czytania i analizowania informacji finansowej jest niezbędna do podejmowania wszystkich decyzji ekonomicznych.
Praca w szczególności adresowana jest do praktyków gospodarczych, menedżerów i finansistów. Książka może być też wykorzystana na zajęciach zarówno z ekonomii, jak i z finansów i rachunkowości w szkołach średnich, a także w szkołach wyższych na zajęciach z ekonomii jako pomoc dydaktyczna.


Rok wydania2022
Liczba stron446
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Key Text
ISBN-13978-83-64928-29-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie
  Część I
  Wybrane podstawowe zagadnienia ekonomiczne
  Rozdział 1. Ekonomia jako nauka
  1.1. Istota nauki
  1.2. Paradygmaty w nauce
  1.3. Przedmiot ekonomii
  1.3.1. Charakterystyka przedmiotu ekonomii
  1.3.2. Zasady oraz funkcje ekonomii
  1.4. Prawa ekonomiczne
  1.4.1. Tworzenie praw ekonomicznych
  1.4.2. Podstawowe prawo ekonomiczne
  1.5. Społeczny podział pracy
  1.6. Czynniki produkcji
  1.7. Rodzaje i podział ekonomii
  1.8. Wartość i cena jako pojęcia konstytutywne ekonomii
  Rozdział 2. Teoretyczne problemy ekonomii w praktyce
  2.1. Zastosowanie paradygmatów w ekonomii
  2.2. Efektywność jako pojęcie determinujące wybory ekonomiczne
  2.2.1. Zasada racjonalnego gospodarowania
  2.2.2. Miernik efektywności jako kryterium racjonalności gospodarowania
  2.3. Konkurencja a równowaga ekonomiczna
  2.3.1. Charakterystyka rynku
  2.3.2. Elementy, funkcje i rozwój rynku
  2.3.3. Rodzaje równowagi
  2.3.4. Konkurencja
  2.3.5. Źródła przewagi konkurencyjnej
  2.3.6. Elastyczność cenowa jako miara wpływu zmiany cen
  2.4. Systemy gospodarcze
  2.4.1. Gospodarka jako system
  2.4.2. Modele gospodarki
  2.4.3. Realne systemy gospodarcze
  2.4.4. Kryteria oceny systemów
  2.5. Historia myśli i dziejów ekonomicznych
  2.5.1. Zarys dziejów myśli ekonomicznej
  2.5.2. Zdarzenia cywilizacyjne a dzieje ekonomiczne
  2.5.3. Cywilizacja jako kierunek postępu
  Rozdział 3. Problemowe wyznaczniki ekonomii
  3.1. Czynnik czasu w ekonomii
  3.2. Ryzyko a ekonomia
  3.2.1. Niepewność i ryzyko jako części składowe działalności gospodarczej
  3.2.2. Rodzaje i czynniki sprawcze ryzyka
  3.2.3. Zarządzanie ryzykiem
  3.2.4. Rachunek ryzyka
  3.2.5. Metody sterowania ryzykiem w MŚP
  3.3. Kryzysy a ekonomia
  3.3.1. Specyfika kryzysu gospodarczego 2007–2009
  3.3.2. Wpływ kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce – spojrzenie ogólne
  3.3.3. Sposoby przezwyciężania sytuacji kryzysowej w działalności MŚP
  3.4. Ekonomia a ekologia w ujęciu produkcyjnym
  3.5. Postęp naukowo-techniczny a efektywność
  Rozdział 4. Niektóre instrumenty ekonomii
  4.1. Pieniądz
  4.1.1. Istota pieniądza
  4.1.2. Motywy gromadzenia środków pieniężnych
  4.1.3. Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk pieniężnych
  4.1.4. Historia pieniądza – kalendarium
  4.1.5. Prawa obiegu pieniądza
  4.1.6. Przyczyny i skutki inflacji
  4.1.7. Pieniądz walutowy
  4.1.8. Dwupoziomowy system bankowy
  4.2. Papiery wartościowe
  4.2.1. Rodzaje rynku finansowego
  4.2.2. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych
  4.2.3. Akcje
  4.2.4. Obligacje
  4.2.5. Derywaty
  4.3. Kategoria kapitału
  4.3.1. Kapitał w ujęciu ogólnym
  4.3.2. Kapitał w ujęciu ekonomicznym
  4.4. Narzędzia i metody ekonomiczne
  4.4.1. Istota metody ekonomicznej
  4.4.2. Kryteria prawdy
  4.4.3. Modele i eksperymenty ekonomiczne
  4.4.4. Założenia modeli
  4.4.5. Sposoby pomiaru
  4.4.6. Metody wnioskowania
  Rozdział 5. Ekonomiczna rola państwa
  5.1. Modele ekonomiczne państwa
  5.2. Funkcje ekonomiczne państwa
  5.3. Rodzaje i instrumenty polityki gospodarczej państwa
  5.4. Struktury gospodarki narodowej
  5.5. Konstrukcja i podział PKB
  5.6. Zarys państwowego handlu zagranicznego
  5.7. System finansowy państwa
  5.8. Ogniwa systemu finansowego państwa
  5.9. System podatkowy państwa
  5.10. Budżet państwa
  Rozdział 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  6.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
  6.1.1. Istota przedsiębiorstwa
  6.1.2. Rodzaje przedsiębiorstw
  6.1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem
  6.1.4. Monopol jako przedsiębiorstwo
  6.1.5. Zjawiska finansowe wokół przedsiębiorstw w XX i XXI w.
  6.1.6. Turbulencje w działalności przedsiębiorstwa
  6.2. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
  6.3. Koszty jako instrument zarządzania
  6.4. Ruch okrężny majątku przedsiębiorstwa
  Rozdział 7. Finanse przedsiębiorstwa
  7.1. Zasady finansowania w przedsiębiorstwie
  7.1.1. Ogólna charakterystyka finansowania
  7.1.2. Kategoria kapitału obrotowego netto
  7.1.3. Zasady finansowania
  7.1.4. Kredyt bankowy
  7.2. Efektywność finansowa przedsiębiorstwa
  7.2.1. Kategorie oceny działalności ekonomicznej
  7.2.2. Podstawowe wskaźniki oceny działalności firmy
  7.2.3. Wartość dodana
  7.2.4. Ocena ogólna działalności przedsiębiorstwa
  7.2.5. Przepływy pieniężne
  7.2.6. Ilustracja zależności wskaźnikowych
  7.2.7. Rachunek efektywności przedsięwzięć
  Część II
  Rachunkowość jako podstawa informacyjna ekonomii
  Rozdział 8. Przedmiot, struktura i zadania rachunkowości
  8.1. Przesłanki funkcjonowania rachunkowości w przedsiębiorstwie
  8.2. Istota i funkcje rachunkowości
  8.3. Założenia koncepcyjne rachunkowości
  8.4. Przedmiot i struktura rachunkowości
  Rozdział 9. Elementy rachunkowości
  9.1. Znaczenie dokumentacji
  9.2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa
  9.3. Przychody i koszty w ustawie o rachunkowości
  Rozdział 10. Wybrane problemy rachunkowości
  10.1. Wycena ekonomiczna i jej kategorie
  10.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
  10.2.1. Ogólna charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych
  10.2.2. Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych
  10.2.3. Wycena praw majątkowych
  10.2.4. Wycena kosztów zakończonych prac rozwojowych
  10.2.5. Wycena wartości firmy
  10.2.6. Wycena wartości bazy danych o klientach
  10.2.7. Amortyzacja i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
  10.3. Rozliczanie międzyokresowe
  10.4. Polityka konsolidacyjna
  10.4.1 Istota i przedmiot rachunkowości konsolidacyjnej
  10.4.2. Zasady rachunkowości konsolidacyjnej
  10.4.3. Elementy polityki rachunkowości konsolidacyjnej
  10.4.4. Dokumentacja konsolidacyjna
  10.4.5. Zarys procedury konsolidacji
  Rozdział 11. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
  11.1. Miejsce analizy finansowej w naukach ekonomicznych
  11.2. Rodzaje analizy ekonomicznej
  11.3. Funkcje analizy ekonomicznej
  11.4. Problem bazy porównawczej w analizie ekonomicznej
  11.5. Metody analizy ekonomicznej
  11.6. Zasady analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
  11.7. Determinanty analizy ekonomicznej
  Rozdział 12. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  12.1. Założenia analizy finansowej
  12.2. Klasyczna analiza finansowa przedsiębiorstwa
  12.3. Ocena zagrożenia przed bankructwem
  12.4. Bilans ruchu
  12.5. Podsumowanie
  Rozdział 13. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
  13.1. Istota i funkcje sprawozdawczości finansowej
  13.2. Rodzaje sprawozdań finansowych
  13.3. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego
  Rozdział 14. Czy wartość godziwa może uchodzić za paradygmat wyceny w rachunkowości?
  14.1. Określenie wartości godziwej
  14.2. Rozliczenie wyceny według wartości godziwej
  14.3. Zalety i wady wartości godziwej
  14.4. Ocena wartości godziwej jako paradygmatu rachunkowości
  Rozdział 15. Niektóre aspekty roli rachunkowości w kryzysie
  15.1. Zagrożenia w prawidłowej wycenie rachunkowej
  15.2. Nowe versus stare układy sprawozdawczości finansowej
  Rozdział 16. Bilansowe aspekty przekształcenia spółek
  Załącznik 1. Główne wskaźniki makroekonomiczne
  Załącznik 2. Egzemplifikacja podejścia do zastosowania paradygmatu finansowego na przykładzie kategorii kapitału
  Załącznik 3. Dziesięć najważniejszych zasad finansów przedsiębiorstwa
  Załącznik 4. Przykładowe pytania do identyfikacji ryzyka
  Załącznik 5. Aforyzmy o ekonomii
  Bibliografia
  Spis rysunków
  Spis tabel
  Indeks osobowy
RozwińZwiń