Elementarne zagadnienia ekonomii

Elementarne zagadnienia ekonomii

4 oceny

Redakcja:

Roman Milewski

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 27,00 zł  


27,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prawdziwy bestseller ostatnich lat!


Obecne wydanie zostało oparte na kilkuletnich doświadczeniach dydaktycznych zespołu oraz uwzględnia uwagi studentów i pracowników akademickich.


Niniejszy podręcznik, systematycznie wznawiany, jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów ekonomicznych studiów licencjackich i uniwersyteckich wydziałów nieekonomicznych tj. przede wszystkim dla wydziałów prawa i administracji oraz socjologii, politologii i geografii. Są to kierunki, na których znajomość ekonomii jest szczególnie potrzebna. Z uwagi na zakres materiału i stopień zaawansowania może on być wykorzystywany z powodzeniem również przez czytelników pragnących samodzielnie pogłębić swą wiedzę o procesach gospodarczych, w tym m.in. przez pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej, działaczy związkowych i publicystów.


W porównaniu z wydaniem pierwszym zmieniona została struktura książki i wprowadzono szereg zmian. Najważniejsze z nich to:  • znaczne rozszerzenie i pogłębienie fragmentów dotyczących problematyki mikroekonomicznej, m.in. dzięki zastosowaniu na większą skalę ujęć graficznych i zamieszczeniu całkowicie nowego rozdziału traktującego o podziale dochodów w powiązaniu z analizą rynków czynników produkcji, a także nowemu ujęciu zagadnień poświęconych podstawowym kategoriom gospodarki rynkowej, gospodarstwu domowemu i przedsiębiorstwu,

  • wprowadzenie nowego rozdziału o podstawowych metodach i narzędziach analizy ekonomicznej,

  • zupełnie inne ujęcie analizy współczesnych systemów społeczno-gospodarczych, podstawowych kategorii makroekonomicznych i czynników wzrostu gospodarczego oraz systemu pieniężno-kredytowego,

  • rezygnacja z odrębnego rozdziału o strukturze współczesnych gospodarek,

  • uaktualnienie danych statystycznych,

  • znaczne ograniczenie wywodów dotyczących gospodarki centralnie planowanej.


Istotną zaletą książki jest przejrzystość i prostota wykładu. Do niezbędnego minimum ograniczono prezentację sformalizowanych narzędzi i metod. Bardzo cenne jest również to, że autorzy nawiązali do doświadczeń i realiów gospodarki polskiej. Pokazali prawidłowości i zjawiska charakterystyczne dla ukształtowanej od dawna gospodarki rynkowej, do której zmierzamy oraz rzetelną wiedzę o gospodarce, od której odchodzimy. Jest to pomocne w lepszym zrozumieniu problemów charakterystycznych dla okresu przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.


Dodatkową pomocą, po którą sięgnąć zachęcamy, jest podręcznik tego samego autora Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy (Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 3, Warszawa 2008).


Rok wydania2008
Liczba stron492
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14991-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów    13
  Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii    15
    1. Czym się zajmuje ekonomia?    15
    2. Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji    17
    3. Proces gospodarowania, podmioty i decyzje gospodarcze    19
    4. Własność    20
      4.1. Pojęcie własności    20
      4.2. Klasyfikacja własności    22
    5. Gospodarka i systemy gospodarcze    25
    6. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny    27
      6.1. Granica możliwości produkcyjnych    27
      6.2. Racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny    30
    7. Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne    31
    8. Modele ekonomiczne    33
    9. Ekonomia a inne nauki    35
    10. Z historii myśli ekonomicznej. Główne nurty i przedmiot badań współczesnej ekonomii    37
      10.1. Narodziny ekonomii jako nauki. Ekonomia klasyczna    37
      10.2. Ekonomia neoklasyczna    39
      10.3. Keynesizm i jego ewolucja    40
      10.4. Renesans koncepcji liberalnych i konserwatywnych    42
        10.4.1. Monetaryzm    42
        10.4.2. Nowa ekonomia klasyczna    43
        10.4.3. Szkoła neoaustriacka    44
        10.4.4. Ekonomiczna teoria polityki    44
        10.4.5. Ekonomia podaży    45
      10.5. Instytucjonalizm    45
      10.6. Marksizm    46
  Rozdział II. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej    49
    1. Metody badawcze stosowane w ekonomii. Budowa modeli i teorii ekonomicznych    49
      1.1. Metody i etapy postępowania badawczego    49
      1.2. Przykłady modeli ekonomicznych i ich wykorzystanie    51
    2. Dane ekonomiczne. Tablice i wskaźniki    53
      2.1. Dane w postaci szeregów czasowych i dane w ujęciu przekrojowym    53
      2.2. Wielkości absolutne i względne (wskaźniki)    55
      2.3. Wielkości nominalne i realne    57
      2.4. Wielkości przeciętne (średnie). Rodzaje średnich    60
    3. Zmienne ekonomiczne i zależności między nimi    62
      3.1. Zmienne ekonomiczne, zależności funkcyjne i wykresy    62
      3.2. Zależności liniowe i nieliniowe    63
      3.3. Nachylenie linii prostej i krzywej    66
  Rozdział III. Własność    70
    1. Własność w sensie ekonomicznym a własność w sensie formalnoprawnym    70
      1.1. Pojęcie własności w sensie prawnym i ekonomicznym. Przedmiot i podmiot własności    70
      1.2. Ekonomiczny podmiot własności państwowej    73
      1.3. Ekonomiczny podmiot własności akcyjnej    75
    2. Rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów gospodarczych w świetle teorii praw własności    78
      2.1. Pojęcie, powstanie i typy praw własności    79
      2.2. Koszty transakcji. Ekonomiczna analiza prawa    81
      2.3. Własność a efektywność    83
  Rozdział IV. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze    87
    1. Charakterystyka gospodarki rynkowej    88
      1.1. Dominacja prywatnej własności czynników produkcji    88
      1.2. Rynkowa alokacja zasobów gospodarczych    90
      1.3. Reguły funkcjonowania gospodarki rynkowej    93
      1.4. Zalety i słabości gospodarki rynkowej    95
    2. Ewolucja systemu rynkowego w krajach rozwiniętego kapitalizmu    97
      2.1. Zmiany w charakterze rynku i konkurencji    98
      2.2. Zmiany stosunków własnościowych    99
    3. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej    101
      3.1. Geneza i początki gospodarki centralnie planowanej    101
      3.2. Główne cechy i reguły funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej    103
      3.3. Wady gospodarki centralnie planowanej    106
  Rozdział V. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej    110
    1. Gospodarka naturalna a towarowa    110
    2. Pieniądz. Funkcje pieniądza    111
    3. Cena. Funkcje cen    114
    4. Pojęcie i funkcje rynku. Klasyfikacja rynków    115
    5. Popyt i czynniki go określające    116
      5.1. Popyt a cena. Krzywa popytu    117
      5.2. Nietypowe krzywe popytu    118
      5.3. Pozacenowe determinanty popytu    120
      5.4. Cenowa elastyczność popytu    121
      5.5. Mieszana cenowa elastyczność popytu    122
      5.6. Dochodowa elastyczność popytu    122
    6. Podaż i czynniki ją określające    123
      6.1. Podaż a cena. Krzywa podaży    123
      6.2. Pozacenowe determinanty podaży    124
      6.3. Podaż i cena a czynnik czasu    125
      6.4. Cenowa elastyczność podaży    126
    7. Cena równowagi rynkowej    127
      7.1. Przesunięcia krzywej popytu a cena równowagi    128
      7.2. Przesunięcia krzywej podaży a cena równowagi    129
    8. Mierzenie cenowej elastyczności popytu    130
      8.1. Mierzenie cenowej łukowej elastyczności popytu    130
      8.2. Mierzenie cenowej punktowej elastyczności popytu    132
  Rozdział VI. Gospodarstwo domowe    133
    1. Gospodarstwo domowe jako specyficzny podmiot gospodarujący. Funkcje i cel jego działalności    133
    2. Czynniki określające wydatki na konsumpcję    135
    3. Aktywa gospodarstw domowych. Prawidłowości postępowania gospodarstw domowych w dziedzinie konsumpcji    136
    4. Produkcyjna funkcja gospodarstw domowych    151
    5. Pozycja gospodarstwa domowego w gospodarce rynkowej i centralnie planowanej    156
    6. Instytucjonalne zabezpieczenie interesów konsumentów i pracowników    157
  Rozdział VII. Przedsiębiorstwo    160
    1. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo    160
    2. Rodzaje przedsiębiorstw    161
    3. System bodźców w przedsiębiorstwie    168
      3.1. Pojęcie i klasyfikacja bodźców ekonomicznych    168
      3.2. Bodźce dla szeregowych pracowników    169
      3.3. Bodźce dla naczelnego kierownictwa    170
    4. Majątek, fundusze i wynik finansowy przedsiębiorstwa    173
    5. Funkcja produkcji. Elementy teorii produkcji    177
    6. Analiza kosztów produkcji    187
      6.1. Koszty księgowe i koszty ekonomiczne    187
      6.2. Koszty w okresie krótkim    188
      6.3. Koszty w okresie długim    193
    7. Modele struktur rynku. Równowaga przedsiębiorstwa    196
      7.1. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej    197
      7.2. Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego    200
      7.3. Konkurencja monopolistyczna i oligopol    204
    8. Procesy monopolizacji. Ustawodawstwo antymonopolowe    207
    9. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji ustrojowej w Polsce    210
  Rozdział VIII. Podział dochodów    214
    1. Wprowadzenie    214
    2. Zróżnicowanie dochodów i majątku. Miary dysproporcji    215
    3. Ruch okrężny dochodów i wydatków    218
    4. Zasadnicze czynniki determinujące podział dochodu    220
    5. Klasyczna teoria podziału    222
    6. Podstawy neoklasycznej teorii podziału. Teoria produkcyjności krańcowej    223
    7. Popyt, podaż i ceny czynników produkcji    228
      7.1. Typowe krzywe popytu i podaży czynników produkcji    229
        7.1.1. Rynek pracy. Płaca. Wpływ związków zawodowych i państwa na wysokość płac    232
        7.1.2. Rynek kapitału. Procent    234
      7.2. Nietypowe krzywe podaży czynników produkcji    235
        7.2.1. Podaż ziemi. Renta gruntowa    235
        7.2.2. Renta ekonomiczna i dochody niezbędne    236
    8. Zysk    237
  Rozdział IX. Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu gospodarczego    242
    1. Pojęcie wzrostu gospodarczego    242
    2. Pojęcie i sposoby obliczania produktu krajowego brutto    244
    3. Produkt i dochód narodowy jako miary rozwoju gospodarczego i dobrobytu    249
    4. Podażowe i popytowe determinanty dochodu narodowego    253
    5. Determinanty dochodu narodowego w okresie krótkim    255
      5.1. Popyt globalny a dochód narodowy    255
      5.2. Składniki globalnego popytu i ich determinanty    257
      5.3. Dochód narodowy zapewniający równowagę    265
      5.4. Mnożnik    268
    6. Determinanty wzrostu gospodarczego w okresie długim    271
      6.1. Zdolności wytwórcze gospodarki a dochód narodowy    271
      6.2. Czynniki wzrostu gospodarczego    274
        6.2.1. Funkcja produkcji i postęp techniczny    274
        6.2.2. Zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu gospodarczego    275
        6.2.3. Kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu gospodarczego    279
        6.2.4. Model Solowa    283
      6.3. Postęp techniczny i jego determinanty    285
        6.3.1. Krzywa jednakowego produktu    285
        6.3.2. Linia jednakowego kosztu    287
        6.3.3. Istota postępu technicznego    288
      6.4. Granice wzrostu gospodarczego    290
  Rozdział X. Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa    293
    1. Pojęcie państwa    293
    2. Za i przeciw rozbudowie funkcji gospodarczych państwa    294
      2.1. Nurt etatystyczny    294
      2.2. Nurt neoliberalny    295
    3. Rola państwa we współczesnej gospodarce    298
      3.1. Fakty    298
      3.2. Przyczyny wzrostu wydatków publicznych    299
        3.2.1. Prawo Wagnera    299
        3.2.2. Wojny i szybkie zmiany strukturalne    299
        3.2.3. Ekonomia polityki    299
    4. Ekonomiczne funkcje państwa    300
      4.1. Funkcja alokacyjna    301
        4.1.1. Problem dóbr publicznych    301
        4.1.2. Efekty zewnętrzne    301
        4.1.3. Brak konkurencji    302
        4.1.4. Wady strukturalne    303
      4.2. Funkcja redystrybucyjna    304
      4.3. Funkcja stabilizacyjna    305
    5. Rola państwa w okresie transformacji gospodarki    306
  Rozdział XI. Sfera świadczeń społecznych    310
    1. Pojęcie i formy świadczeń społecznych    310
    2. Funkcje świadczeń    313
    3. Podmioty w sferze wytwarzania usług społecznych    315
    4. Problemy finansowania i podziału świadczeń    317
    5. Kierunki reformy systemu świadczeń społecznych w Polsce    320
  Rozdział XII. Budżet państwa    324
    1. Pojęcie i funkcje budżetu państwa    324
    2. Zasady polityki budżetowej    326
    3. Podatki    327
    4. Wydatki budżetu państwa    331
    5. Aktywna i pasywna polityka fiskalna    334
    6. Deficyt budżetowy i dług publiczny    336
  Rozdział XIII. System pieniężno-kredytowy    339
    1. Istota i formy pieniądza. System pieniężny    339
    2. Ewolucja systemu bankowego. Funkcje banków    343
      2.1. Pojawienie się banków i rozwój systemu bankowego    343
      2.2. Funkcje banków    343
      2.3. Kredyt    344
      2.4. Kreacja pieniądza    346
    3. Bank centralny. Instrumenty kontroli podaży pieniądza    349
      3.1. Funkcje banku centralnego    349
      3.2. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza    350
    4. Koszt posiadania pieniądza, stopa inflacji, stopa procentowa i cena obligacji    354
    5. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza    355
      5.1. Czynniki determinujące popyt na pieniądz    356
      5.2. Czynniki determinujące podaż pieniądza    361
    6. Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowego. Rynek pieniężny i kapitałowy    363
    7. Pieniądz i banki w okresie transformacji gospodarki polskiej    367
  Rozdział XIV. Fluktuacje gospodarcze i kryzysy    373
    1. Cykliczny rozwój gospodarki rynkowej    373
      1.1. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu    373
      1.2. Rodzaje wahań cyklicznych    375
      1.3. Cykl a wzrost gospodarczy    376
      1.4. Teorie wahań cyklicznych    377
        1.4.1. Teorie neoklasyczne    377
        1.4.2. Teorie keynesistowskie    379
      1.5. Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego    384
    2. Wahania stopy wzrostu i kryzysy w gospodarce centralnie planowanej    386
      2.1. Porównanie fluktuacji gospodarczych w gospodarce rynkowej i centralnie planowanej. Przejawy arytmii gospodarki centralnie planowanej    386
      2.2. Główne przyczyny arytmii gospodarczej    388
      2.3. Mechanizm arytmii gospodarczej    389
        2.3.1. Ukryte wady planu inwestycyjnego    389
        2.3.2. Cykl nierównowagi gospodarczej    390
  Rozdział XV. Bezrobocie    395
    1. Wprowadzenie    395
    2. Zasoby siły roboczej i ich elementy składowe    397
    3. Pojęcie bezrobocia    398
    4. Zasoby i strumienie    399
    5. Typy bezrobocia    401
    6. Bezrobocie w wybranych krajach    402
    7. Przyczyny bezrobocia    404
      7.1. Ujęcie klasyczne    404
      7.2. Ujęcie keynesistowskie    406
    8. Polityka państwa na rynku pracy    407
    9. Bezrobocie w okresie transformacji gospodarki polskiej    409
  Rozdział XVI. Inflacja    413
    1. Równowaga gospodarcza    413
    2. Inflacja – podstawowe pojęcia    414
    3. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji    418
    4. Przyczyny inflacji – przegląd głównych koncepcji teoretycznych    420
      4.1. Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji    420
      4.2. Popytowa teoria inflacji    423
      4.3. Kosztowo-strukturalne podejście do inflacji    426
    5. Inflacja a bezrobocie. Zarys programu polityki gospodarczej    429
    6. Inflacja w gospodarce centralnie planowanej    434
  Rozdział XVII. Międzynarodowa współpraca gospodarcza    437
    1. Międzynarodowy podział pracy    437
    2. Główne formy powiązań gospodarczych z zagranicą    438
    3. Korzyści z handlu międzynarodowego    440
    4. Elementy polityki handlowej    443
    5. Międzynarodowe organizacje w dziedzinie handlu    446
    6. Kursy walutowe    448
    7. Bilans płatniczy    450
    8. Międzynarodowe instytucje i przepływy finansowe    454
    9. Regionalna integracja gospodarcza    456
    10. Polska na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej    457
  Rozdział XVIII. Gospodarka światowa    461
    1. Pojęcie gospodarki światowej    461
    2. Główne podmioty gospodarki światowej    462
    3. Główne tendencje rozwojowe gospodarki światowej    465
    4. Główne problemy globalne    468
      4.1. Problemy demograficzne    468
      4.2. Problemy wyżywienia    469
      4.3. Ograniczoność bogactw naturalnych    470
      4.4. Zagrożenia dla środowiska naturalnego    471
      4.5. Dysproporcje rozwojowe    472
      4.6. Zadłużenie międzynarodowe    473
    5. Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny    474
  Aneks. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce – od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej    477
    1. Modyfikacje systemowe i kryzys gospodarki polskiej z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych    477
    2. Reformowanie gospodarki w latach osiemdziesiątych    478
    3. Program stabilizacji i urynkowienia gospodarki (plan Balcerowicza)    481
    4. Przemiany własnościowe    484
    5. Postępy prywatyzacji w rożnych sektorach gospodarki    487
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia