Podstawy ekonomii

7 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

93,60  104,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 104,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 52,00 zł  


93,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro.
Obok ujęć teoretycznych, odnoszących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii, zawiera odwołania do rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza gospodarki polskiej okresu transformacji.
W nowym wydaniu zostały zaktualizowane treści poszczególnych rozdziałów i zmieniony ich układ. Dodano także nowe rozdziały, w których m.in. omawiane są główne nurty ekonomii, zagadnienia związane z polityką pieniężną, integracją europejską i globalizacją.
Do najważniejszych zalet podręcznika należą:
- przystępny język wykładu, który pozwala zarówno studentom, jak i szerszemu kręgowi czytelników, na zrozumienie podstawowych problemów współczesnej ekonomii;
- wykorzystywanie w minimalnym, niezbędnym stopniu ujęć algebraicznych;
- liczne ilustracje ułatwiające zrozumienie trudniejszych problemów;
- odniesienia do polskiej rzeczywistości gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia podręcznik na tle tłumaczonych opracowań zagranicznych autorów.
Podręcznik może być wykorzystany przez studentów ekonomii i zarządzania, w zakresie przedmiotów: podstawy ekonomii, elementy ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy ekonomii społecznej, mikroekonomia i funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Zespół autorski tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej oraz Narodowego Banku Polskiego.


Rok wydania2018
Liczba stron688
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19892-3
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania czwartego    15
  
  Od Autorów    17
  Część I. Wprowadzenie do ekonomii    19
  
  1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii (Stefan Krajewski, Roman Milewski )    21
  1.1. Czym się zajmuje ekonomia?    23
  1.2. Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji    25
  1.3. Proces gospodarowania, podmioty i decyzje gospodarcze    29
  1.4. Własność    31
    1.4.1. Pojęcie własności    31
    1.4.2. Klasyfikacja własności    33
    1.4.3. Własność w sensie prawnym i ekonomicznym    34
  1.5. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny    36
    1.5.1. Granica możliwości produkcyjnych    36
    1.5.2. Racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny    38
  1.6. Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne    40
  1.7. Modele ekonomiczne    41
  1.8. Ekonomia a inne nauki    43
  
  2. Główne nurty ekonomii (Janina Godłów-Legiędź)    47
  2.1. Wstęp    49
  2.2. Geneza ekonomii i różnorodność poglądów ekonomicznych    50
    2.2.1. O nazwie ekonomia    50
    2.2.2. Dlaczego ekonomiści mają tak często różne poglądy?    50
  2.3. Ekonomia klasyczna i liberalizm    52
    2.3.1. Podział pracy i wolność – główne idee ojca ekonomii    52
    2.3.2. Liberalne społeczeństwo Adama Smitha    53
    2.3.3. Następcy Adama Smitha i główne idee ekonomii klasycznej    54
  2.4. Socjalizm i idea centralnego planowania    56
    2.4.1. Socjalizm jako doktryna przeciwstawna do liberalizmu    56
    2.4.2. Karol Marks jako krytyk kapitalizmu i twórca strategii ruchu robotniczego    57
  2.5. Rewolucja marginalna i ekonomia neoklasyczna    58
  2.6. John M. Keynes i interwencjonizm państwowy    59
    2.6.1. Teoria Keynesa jako odpowiedź na kryzys kapitalizmu    59
    2.6.2. Uwaga Keynesa skoncentrowana na okresie krótkim i globalnym popycie    61
    2.6.3. Krytyka oszczędzania    61
    2.6.4. Argumenty za interwencjonizmem państwowym    62
    2.6.5. Rozwój i znaczenie idei Keynesa    63
  2.7. Milton Friedman i monetaryzm    64
    2.7.1. Przyczyny odejścia od idei Keynesa    64
    2.7.2. Znaczenie pieniądza, stabilnych cen i polityki pieniężnej    65
    2.7.3. Naturalna stopa bezrobocia    66
  2.8. Nowa ekonomia instytucjonalna    67
    2.8.1. Na czym polega instytucjonalna perspektywa w badaniach ekonomicznych?    67
    2.8.2. Ronald Coase: koszty transakcyjne i znaczenie prawa    68
    2.8.3. Douglass North: instytucje i rozwój gospodarczy    69
  2.9. Ekonomia behawioralna    70
    2.9.1. Czy podmioty gospodarcze działają racjonalnie?    70
    2.9.2. Ważniejsze odkrycia i wnioski    73
  2.10. Podsumowanie    74
  
  3. Systemy gospodarcze. Transformacja polskiej gospodarki (Stefan Krajewski)    77
  3.1. Wstęp    79
  3.2. Charakterystyka dwóch systemów: rynkowego i nakazowo- -rozdzielczego     80
    3.2.1. Cechy systemu gospodarki rynkowej    80
    3.2.2. Ewolucja systemu gospodarki rynkowej    81
    3.2.3. System gospodarki nakazowo-rozdzielczej    83
    3.2.4. Ewolucja systemu nakazowo-rozdzielczego    85
      3.2.4.1. Jugosławia    86
      3.2.4.2. Polska    86
  3.3. Proces transformacji do gospodarki rynkowej w Polsce    88
  3.4. Zakończenie    107
  
  Część II. Podstawy mikroekonomii    109
  
  4. Podstawowe kategorie rynku (Walentyna Kwiatkowska)    111
  4.1. Definicje rynku i jego rodzaje    113
  4.2. Rola rynku w gospodarce    114
  4.3. Popyt, krzywa popytu. Związek między ceną i popytem    116
  4.4. Pozacenowe determinanty popytu    119
  4.5. Nietypowe krzywe popytu    121
  4.6. Podaż, krzywa podaży. Związek między ceną i podażą    123
  4.7. Czynniki pozacenowe wpływające na podaż     124
  4.8. Równowaga rynkowa    126
  4.9. Stan nierównowagi rynkowej. Działanie mechanizmu rynkowego    126
  4.10. Wpływ cen minimalnych i maksymalnych na sytuację rynkową    131
  4.11. Elastyczność popytu    133
    4.11.1. Cenowa elastyczność popytu    133
    4.11.2. Cenowa elastyczność popytu a wydatki konsumentów i przychody przedsiębiorstw    138
    4.11.3. Mieszana cenowa elastyczność popytu    140
    4.11.4. Dochodowa elastyczność popytu. Prawo Engla i krzywe Engla    140
  4.12. Cenowa elastyczność podaży    144
    4.12.1. Pojęcie i sposób obliczania    144
    4.12.2. Rodzaje cenowej elastyczności podaży    145
  
  5. Teoria wyboru konsumenta (Radosław Piwowarski, Katarzyna Piłat)    147
  5.1. Wstęp    149
  5.2. Ograniczenie budżetowe konsumenta    149
    5.2.1. Równanie ograniczenia budżetowego    150
    5.2.2. Linia ograniczenia budżetowego    150
    5.2.3. Wpływ zmiany ceny i dochodu na ograniczenie budżetowe    151
  5.3. Preferencje konsumenta    154
    5.3.1. Cechy preferencji    154
    5.3.2. Krzywe obojętności    154
    5.3.3. Funkcja użyteczności    157
    5.3.4. Użyteczność całkowita i krańcowa    159
  5.4. Optimum – koszyk, który wybiera konsument    160
  5.5. Wpływ zmiany dochodu na wybór optymalny    162
  5.6. Wpływ zmian cen na decyzje konsumenta    164
    5.6.1. Krzywa popytu    164
    5.6.2. Efekt substytucyjny i dochodowy    165
  5.7. Wybór między czasem wolnym a konsumpcją    167
  5.8. Optymalizacja konsumpcji w czasie    170
  
  6. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie (Anna Krajewska)    175
  6.1. Wstęp    177
  6.2. Przedsiębiorstwo i jego rodzaje    177
  6.3. Cele działalności przedsiębiorstwa    182
  6.4. Krótkookresowa teoria produkcji    188
  6.5. Długookresowa teoria produkcji. Efekty skali. Wybór technik wytwarzania    191
  6.6. Analiza kosztów produkcji    198
    6.6.1. Koszty w okresie krótkim    198
    6.6.2. Koszty w okresie długim    204
  
  7. Równowaga przedsiębiorstwa (Anna Krajewska)    209
  7.1. Wstęp    211
  7.2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej    211
  7.3. Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego    221
  7.4. Konkurencja monopolistyczna    228
  7.5. Oligopol    230
  7.6. Formy monopolizacji. Ustawodawstwo antymonopolowe    232
  
  8. Teoria podziału (Joanna Działo)    237
  8.1. Wstęp    239
  8.2. Dochód a majątek. Nierówności dochodowe i majątkowe    239
  8.3. Sposoby pomiaru nierówności dochodowych. Krzywa Lorenza i współczynnik Giniego    243
  8.4. Dystrybucja dochodów w wybranych krajach: analiza porównawcza    245
  8.5. Determinanty dystrybucji dochodów w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej    248
  8.6. Rynek pracy w warunkach konkurencji doskonałej    249
    8.6.1. Podaż pracy i czynniki ją określające    249
    8.6.2. Popyt na pracę. Teoria produkcyjności krańcowej    251
  8.7. Rynek pracy w warunkach konkurencji niedoskonałej    254
    8.7.1. Monopson na rynku pracy    254
    8.7.2. Rynek pracy zdominowany przez związki zawodowe    256
  8.8. Czy poziom wykształcenia wpływa na stawki płac?    258
  8.9. Zróżnicowanie płacowe ze względu na płeć    260
  8.10. Kontrowersje wokół płacy minimalnej    262
  8.11. Rynek kapitału    264
  8.12. Popyt i podaż ziemi. Renta gruntowa jako wynagrodzenie właściciela ziemi    268
  8.13. Podsumowanie    270
  
  9. Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce (Radosław Piwowarski)    273
  9.1. Wstęp    275
  9.2. Twierdzenia ekonomii dobrobytu    276
    9.2.1. Efektywność według Pareto    276
    9.2.2. Pierwsze i drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu    277
  9.3. Niedoskonałości rynku    277
    9.3.1. Istnienie monopoli    278
    9.3.2. Dobra publiczne    280
    9.3.3. Efekty zewnętrzne    283
    9.3.4. Asymetria informacji    287
  9.4. Rola państwa w gospodarce    291
  
  Część III. Podstawy makroekonomii    295
  
  10. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy (Eugeniusz Kwiatkowski)    297
  10.1. Pojęcie i podstawowe problemy makroekonomii    299
  10.2. Problem agregacji    300
  10.3. Metody obliczania produktu krajowego brutto    303
    10.3.1. Model ruchu okrężnego w gospodarce    303
    10.3.2. Metoda sumowania produktów    306
    10.3.3. Metoda sumowania dochodów    308
    10.3.4. Metoda sumowania wydatków    309
  10.4. Produkt narodowy brutto i dochód narodowy    310
  10.5. Produkt i dochód narodowy jako miary poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu    313
  
  11. Podstawy makroekonomii gospodarki otwartej (Janina Witkowska, Paweł Samecki)    317
  11.1. Wstęp    319
  11.2. Gospodarka otwarta – podstawowe pojęcia    319
  11.3. Międzynarodowa wymiana handlowa    320
    11.3.1. Międzynarodowy podział pracy    320
    11.3.2. Koszty komparatywne i inne wyjaśnienia przyczyn handlu    322
    11.3.3. Cło i inne wybrane instrumenty polityki handlowej    327
  11.4. Międzynarodowe przepływy kapitałowe    330
  11.5. Kursy walutowe. Teoria parytetu siły nabywczej    332
    11.5.1. Nominalne i realne kursy walutowe     332
    11.5.2. Teoria parytetu siły nabywczej. Prawo jednej ceny    335
  11.6. Związki między rynkiem funduszy pożyczkowych a rynkiem walutowym    337
  11.7. Bilans płatniczy – metody przywracania równowagi zewnętrznej    339
    11.7.1. Bilans płatniczy – pojęcie i jego części składowe    339
    11.7.2. Metody przywracania równowagi zewnętrznej    342
  11.8. Powiązania między zmiennymi w gospodarce otwartej    344
  
  12. Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa (Eugeniusz Kwiatkowski)    347
  12.1. Wstęp    349
  12.2. Zarys głównych stanowisk teoretycznych    349
  12.3. Pojęcie i mechanizm równowagi    354
  12.4. Funkcja konsumpcji     357
  12.5. Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki. Równość inwestycji i oszczędności    364
  12.6. Mnożnik    369
  12.7. Równowaga w rozwiniętym modelu gospodarki    375
  
  13. Wzrost gospodarczy w okresie długim (Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Andrzej Raczko)    385
  13.1. Wstęp    387
  13.2. Pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego    387
  13.3. Zdolności wytwórcze gospodarki a dochód narodowy    390
  13.4. Czynniki wzrostu gospodarczego    393
    13.4.1. Agregatowa funkcja produkcji    393
    13.4.2. Model wzrostu Solowa    396
    13.4.3. Zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu gospodarczego    401
    13.4.4. Kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu gospodarczego    405
    13.4.5. Dekompozycja Solowa    410
  13.5. Postęp techniczny i jego determinanty    413
    13.5.1. Krzywa jednakowego produktu    413
    13.5.2. Linia jednakowego kosztu    415
    13.5.3. Istota postępu technicznego    416
  
  14. Bezrobocie (Eugeniusz Kwiatkowski)    419
  14.1. Wstęp    421
  14.2. Pojęcie bezrobocia    421
  14.3. Mierzenie bezrobocia    424
  14.4. Skutki ekonomiczne bezroboci    433
  14.5. Typy bezrobocia    435
  14.6. Główne teorie bezrobocia    436
    14.6.1. Ujęcie neoklasyczne    437
    14.6.2. Ujęcie keynesistowskie    438
    14.6.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia    440
    14.6.4. Teoria bezrobocia NAIRU    442
    14.6.5. Teoria poszukiwań na rynku pracy    445
  14.7. Polityka państwa wobec bezrobocia    447
  
  15. Pieniądz i inflacja (Tomasz Grabia, Eugeniusz Kwiatkowski)    451
  15.1. Wstęp    453
  15.2. Pojęcie i istota pieniądza    453
  15.3. Pojęcie, sposoby pomiaru oraz rodzaje inflacji    456
  15.4. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji    463
  15.5. Główne teorie inflacji    467
    15.5.1. Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji    467
    15.5.2. Popytowa teoria inflacji    472
    15.5.3. Kosztowa teoria inflacji    475
  15.6. Przyczyny i skutki deflacji    480
  15.7. Zależności między inflacją a bezrobociem    482
    15.7.1. Koncepcja krzywej Phillipsa    482
    15.7.2. Alternatywne teorie związków między inflacją a bezrobociem    486
  
  16. Banki. Polityka pieniężna (Paweł Baranowski, Paweł Gajewski)    489
  16.1. System bankowy i rola banków w gospodarce    491
  16.2. Kreacja pieniądza i mnożnik pieniężny    493
  16.3. Bank centralny i polityka pieniężna    495
  16.4. Instrumenty polityki pieniężnej    496
  16.5. Efekty polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie    498
  16.6. Strategie polityki pieniężnej. Cel inflacyjny    500
  16.7. Problemy związane z realizacją polityki pieniężnej    502
    16.7.1. Polityka stóp procentowych. Reguła Taylora    502
    16.7.2. Polityka pieniężna w gospodarce silnie zintegrowanej z otoczeniem    504
    16.7.3. Problemy polityki pieniężnej w unii walutowej    504
  16.8. Polityka pieniężna po 2008 r.    505
    16.8.1. Niekonwencjonalna polityka pieniężna    506
    16.8.2. Stabilność finansowa jako nowy cel polityki pieniężnej    508
  
  17. Finanse publiczne. Polityka fiskalna (Piotr Krajewski, Anna Krajewska)    511
  17.1. Wstęp    513
  17.2. Wydatki publiczne    513
  17.3. Podatki    515
  17.4. System podatkowy w Polsce    518
  17.5. Elementy sektora finansów publicznych    521
  17.6. Deficyt budżetowy i dług publiczny    522
  17.7. Skutki polityki fiskalnej    523
  17.8. Wpływ polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy    523
  17.9. Polityka fiskalna a wahania koniunktury    525
  
  18. Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej (Eugeniusz Kwiatkowski)    531
  18.1. Wstęp    533
  18.2. Model IS-LM    533
    18.2.1. Geneza i ogólna charakterystyka modelu IS-LM    533
    18.2.2. Równowaga na rynku towarowym. Krzywa IS    535
    18.2.3. Równowaga na rynku pieniężnym. Krzywa LM    545
  18.3. Równowaga w gospodarce zamkniętej    551
  18.4. Polityka fiskalna i monetarna w gospodarce zamkniętej    553
  18.5. Gospodarka otwarta. Krzywa bilansu płatniczego    557
  18.6. Równowaga w gospodarce otwartej    565
  18.7. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach sztywnego kursu walutowego    571
  18.8. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach płynnego kursu walutowego    573
  18.9. Podsumowanie    576
  
  19. Wahania aktywności gospodarczej (Janina Godłów-Legiędź)    579
  19.1. Wstęp    581
  19.2. Rodzaje wahań koniunkturalnych    582
  19.3. Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego oraz zjawisko bańki spekulacyjnej    583
  19.4. Różne ujęcia przyczyn cyklicznego charakteru koniunktury gospodarczej    585
    19.4.1. Prawo Saya i problem równowagi oszczędności i inwestycji. Keynes kontra klasycy    586
    19.4.2. Paradoks inwestycji i oszczędności    588
    19.4.3. Kryzysy jako cena wzrostu i rozwoju    590
    19.4.4. Teoria przeinwestowania szkoły austriackiej: znaczenie pieniądza i stopy procentowej    592
  19.5. Kryzysy finansowe, spekulacja i kapitalizm menedżerów finansowych    597
  19.6. Kryzys 2007–2009 w USA. Przyczyny i ważne wydarzenia    600
  19.7. Podsumowanie    604
  
  20. Integracja Europejska. Strefa euro (Paweł Gajewski)    607
  20.1. Motywy integracji gospodarczej w Europie    609
  20.2. Przebieg procesu integracji europejskiej    610
  20.3. Ekonomia strefy euro    612
    20.3.1. Korzyści z uczestnictwa w unii walutowej    612
    20.3.2. Teoria optymalnego obszaru walutowego    613
    20.3.3. Strefa euro jako (nie)optymalny obszar walutowy    618
    20.3.4. Kryteria z Maastricht – przesłanki, rola i skutki ekonomiczne    619
      20.3.4.1. Kryteria z Maastricht    619
      20.3.4.2. Ekonomiczne uzasadnienie kryteriów z Maastricht    621
      20.3.4.3. Skutki ekonomiczne i krytyka kryteriów z Maastricht    624
  20.4. Kryzys strefy euro i wyzwania integracji walutowej w Europie    625
  
  21. Globalizacja procesów gospodarczych (Ryszard Piasecki)    631
  21.1. Pojęcie i uwarunkowania globalizacji    633
  21.2. Skutki globalizacji    637
    21.2.1. Globalizacja rynków    637
    21.2.2. Globalizacja działalności gospodarczej    638
  21.3. Globalizacja a rozwój gospodarczy    641
  21.4. Możliwości i zagrożenia globalizacji    646
  21.5. Wyzwania instytucjonalne globalizacji    649
  21.6. Globalizacja a polska gospodarka    652
  21.7. Uwagi końcowe    653
  
  Definicje podstawowych pojęć    655
  
  Indeks rzeczowy    671
RozwińZwiń