Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce publikację pt. „Ekonomia” wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowanie składa się z 86 artykułów, których Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki. Podjęta w opracowaniu problematyka mieści się w trzech głównych obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy. Wśród poruszonych problemów warto wymienić m.in.: zmiany demograficzne, bariery wzrostu zatrudnienia, bezrobocie, efektywność działań na rynku pracy, elastyczność rynku pracy. Drugi obszar dotyczy wpływu innowacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw i gospodarek. Kolejny, trzeci obszar problemowy rozważań zawartych w publikacji dotyczy światowego kryzysu finansowego oraz jego przebiegu w poszczególnych gospodarkach. Ponadto w publikacji są również opracowania dotyczące fundamentu współczesnej ekonomii, mitów wokół liberalnego państwa dobrobytu oraz znaczenia ekonomii instytucjonalnej w badaniu zjawisk gospodarczych. Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów zajmujących się w praktyce poruszaną tu problematyką, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.


Rok wydania2011
Liczba stron533
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-113-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Anna Niewiadomska, Bariery wzrostu zatrudnienia w Polsce    9
  Dionizy Niezgoda, Zmiany efektywności substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce    22
  Magdalena Olczyk, Znaczenie sektora usług w gospodarce polskiej – analiza z wykorzystaniem tablicy przepływów międzygałęziowych    33
  Luiza Ossowska, Zmiany poziomu uwarunkowań demograficznych obszarów wiejskich województwa pomorskiego    45
  Renata Pęciak, Prawo rynków w ujęciu Jeana-Baptiste’a Saya oraz polemika wokół autorstwa prawa    58
  Mieczysław Piechnik, Innowacyjność makroregionu Polski Wschodniej w latach 2000-2013. Problemy, tendencje, perspektywy    70
  Jakub Piecuch, Grecja w objęciach kryzysu. Przemiany społeczno-ekonomiczne na Półwyspie Peloponeskim    84
  Robert Pietrzykowski, Rynek nieruchomości rolniczych i jego makroekonomiczne uwarunkowania – ujęcie przestrzenne    94
  Elżbieta Pohulak-Żołędowska, Szkolnictwo wyższe w tworzeniu innowacji dla gospodarki wiedzy    107
  Adriana Politaj, Andrzej Koza, Efektywność zatrudnienia dotowanego osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 2007-2010    119
  Bogusława Puzio-Wacławik, Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia    131
  Joanna Rakowska, Demografia MŚP w latach 2005-2009 w wybranych gminach na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej    141
  Marcin Ratajczak, Odpowiedzialny biznes (CSR) w ramach obszaru „społeczeństwo”    154
  Magdalena Rękas, Efektywność aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) w Polsce w latach 2005-2009    163
  Janusz Rosiek, Procesy konwergencji krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2010    176
  Katarzyna Stabryła-Chudzio, Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej    189
  Dariusz Eligiusz Staszczak, Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy w warunkach globalnej recesji    199
  Magdalena Stawicka, Wybrane aspekty kryzysu gospodarczego w strefie euro: przykład Grecji    213
  Stanisław Swadźba, Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 a zmiany w sferze regulacyjnej gospodarki    223
  Alina Szepelska, Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego    235
  Piotr Szkudlarek, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w warunkach zmienności otoczenia makroekonomicznego    248
  Paweł Szudra, Znaczenie czynników lokalizacji w rozwoju przedsiębiorstw    259
  Urszula Szulczyńska, Beata Poszwa, Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle badań ankietowych    270
  Anita Szymańska, Możliwości stosowania idei flexicurity w praktyce    282
  Anna Szymczak, Cena kapitału i pracy a inwestycje oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej    295
  Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski, Koniunktura a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim    304
  Katarzyna Tarnawska, Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro    317
  Magdalena Tusińska, Polska w obliczu wyzwań Strategii Europa 2020    329
  Monika Utzig, Wpływ dochodu bieżącego i permanentnego na konsumpcję w krajach Unii Europejskiej    339
  Agnieszka Wałęga, Zróżnicowanie rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce w 2009 r.    350
  Grażyna Węgrzyn, Sektor usług – zmiany w zatrudnieniu i innowacyjności    363
  Artur Wilczyński, Znaczenie teorii złożoności w ekosystemie biznesowym    377
  Robert W. Włodarczyk, Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro    389
  Renata Wojciechowska, Fundament współczesnej ekonomii    401
  Jarosław Wojciechowski, Ekonomiczna kwadratura koła, czyli o bezinflacyjnej inflacji    411
  Tomasz Wojewodzic, Wynagrodzenie za pracę w rolnictwie    422
  Iwona Wojtala, Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2008-2010    434
  Gabriela Wronowska, Aktywizacja zawodowa wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badania ankietowe    445
  Joanna Wrzesińska, Rola handlu wewnętrznego w gospodarce narodowej    457
  Urszula Zagóra-Jonszta, Unifikacja pieniądza i walka z inflacją markową w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej    469
  Aneta Zakrzewska, Analiza transmisji cen na rynku zbóż i produktów zbożowych    481
  Marian Zalesko, Znaczenie ekonomii instytucjonalnej w badaniu zjawisk gospodarczych    492
  Sabina Ząbek, Joanna Kott, Zdzisław Szalbierz, Wskaźnikowa ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej EnergiiPro SA    503
  Anna Ziemińska, Zmiany produktywności pracy w polskim rolnictwie    514
  Dagmara Zuzek, Finansowanie przedsiębiorstw innowacyjnych – instrumenty wsparcia dla MŚP    525
  Summaries    21
    Anna Niewiadomska, The barriers in the growth of employment in Poland    21
    Dionizy Niezgoda, Changes of efficiency of capital for human labour substitution in production farms in Poland    32
    Magdalena Olczyk, Importance of service sector in Polish economy - the input output analysis    44
    Luiza Ossowska, Changes in the level of demographic conditions of the rural areas of Pomorskie voivodeship    57
    Renata Pęciak, The Market Law expressed by Jean-Baptiste Say and polemics connected with its authorship    69
    Mieczysław Piechnik, Innovation of the macro-region of Eastern Poland in the years 2000-2013. Problems, trends, perspectives    83
    Jakub Piecuch, Greece under the crisis. The socio-economic performance in the Peloponnesian Peninsula    93
    Robert Pietrzykowski, Agricultural land market and its macroeconomic conditions - spatial approach    106
    Elżbieta Pohulak-Żołędowska, The impact of higher education activities on knowledge creation in knowledge economies    118
    Adriana Politaj, Andrzej Koza, Effectiveness of subsidized employment of persons with disability in Poland in the years 2007-2010    130
    Bogusława Puzio-Wacławik, Telework as a flexible form of employment    140
    Joanna Rakowska, SME demography in 2005-2009 in selected communes, based on data from registers of economic activity    153
    Marcin Ratajczak, Corporate Social Responsibility within the confines of area of society    162
    Magdalena Rękas, Efficiency of the active labour market policy (ALMP) in Poland during the 2005-2009 period    175
    Janusz Rosiek, The convergence processes in the EU-countries in 2000-2010    188
    Katarzyna Stabryła-Chudzio, The changes in surveillance of the fiscal policy in the Economic and Monetary Union    198
    Dariusz Eligiusz Staszczak, Influence of exchange rates changes on the international trade in the global recession terms    212
    Magdalena Stawicka, Selected aspects of the economic crisis in the euro zone: the case of Greece    222
    Stanisław Swadźba, The economic crisis of 2008-2009 and the changes in the regulation aspect of economy    234
    Alina Szepelska, Business investments in human capital development    247
    Piotr Szkudlarek, Information society in Poland in the context of changes of macroeconomic surroundings    258
    Paweł Szudra, Importance of factors in the development of business location    269
    Urszula Szulczyńska, Beata Poszwa, The situation of handicapped workers on the labour market in the light of questionnaire survey    281
    Anita Szymańska, The concept of flexicurity in practice    294
    Anna Szymczak, The cost of capital and labour vs. investments and employment in national economy    303
    Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski, Economic cycle and innovation activity of small and medium enterprises in West Pomeranian region    316
    Katarzyna Tarnawska, Pressure groups, monetary policy and accession to the euro zone    328
    Magdalena Tusińska, Poland and the challenges of Europe 2020 Strategy    338
    Monika Utzig, Impact of current and permanent income on the consumption level in the European Union states    349
    Agnieszka Wałęga, Differences of income distribution across socio-economic groups of households in Poland in 2009    362
    Grażyna Węgrzyn, Services sector – changes in employment and innovation    376
    Artur Wilczyński, Significance of complexity theory applied to business ecosystem    388
    Robert W. Włodarczyk, Direction and tendency for changes in unemployment in Eurozone    400
    Renata Wojciechowska, Basis of contemporary economics    410
    Jarosław Wojciechowski, Economic quadrature of the circle – about noninflationary inflation    421
    Tomasz Wojewodzic, Remuneration for work in agriculture    433
    Iwona Wojtala, Persons being in a special situation on the labour market in the period of 2008-2010    444
    Gabriela Wronowska, Professional activation among students of Cracow University of Economics. Research survey    456
    Joanna Wrzesińska, Role of the domestic trade in the national economy    468
    Urszula Zagóra-Jonszta, Money unification and the fight with brand inflation in the first years of the Second Republic of Poland    480
    Aneta Zakrzewska, The analysis of price transmission between cereal market and cereal products market    491
    Marian Zalesko, The importance of the institutional economics in the study of economic phenomena    502
    Sabina Ząbek, Joanna Kott, Zdzisław Szalbierz, Indicator assessment of economic and financial situation of EnergiaPro SA    513
    Anna Ziemińska, Changes of labour productivity in Polish agriculture
    Dagmara Zuzek, Financing of innovate enterprises – instruments for small and medium-sized enterprises support    533
RozwińZwiń