Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce publikację pt. „Ekonomia” wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowanie składa się z 86 artykułów, których Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki. Podjęta w opracowaniu problematyka mieści się w trzech głównych obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy. Wśród poruszonych problemów warto wymienić m.in.: zmiany demograficzne, bariery wzrostu zatrudnienia, bezrobocie, efektywność działań na rynku pracy, elastyczność rynku pracy. Drugi obszar dotyczy wpływu innowacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw i gospodarek. Kolejny, trzeci obszar problemowy rozważań zawartych w publikacji dotyczy światowego kryzysu finansowego oraz jego przebiegu w poszczególnych gospodarkach. Ponadto w publikacji są również opracowania dotyczące fundamentu współczesnej ekonomii, mitów wokół liberalnego państwa dobrobytu oraz znaczenia ekonomii instytucjonalnej w badaniu zjawisk gospodarczych. Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów zajmujących się w praktyce poruszaną tu problematyką, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.


Rok wydania2011
Liczba stron507
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-109-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Planutis, Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu poziomu innowacyjności sektora MŚP    11
  Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Rola zarządzania procesowego w rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw    23
  Sławomir Czech, Szwedzka scena polityczna wobec przemian społeczno-gospodarczych w kraju na początku XXI wieku    35
  Sławomir Czetwertyński, Społeczno-ekonomiczne motywy produkcji partnerskiej w Internecie    47
  Bazyli Czyżewski, Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Potencjał zasobów produkcyjnych w sektorze rolnym w Polsce    58
  Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych    71
  Karolina Drela, Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia w Polsce    82
  Paweł Drobny, O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły    96
  Paulina Filip, Finansowanie MŚP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik ograniczający bariery kapitałowe    110
  Małgorzata Gajda-Kantorowska, Kontrowersje wokół strategii przystapienia do strefy euro nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej    119
  Małgorzata Gawrycka, Zmiany w strukturze zatrudnienia, poziomie wynagrodzenia i kwalifikacjach pracowników w Polsce    131
  Tadeusz Konrad Grabowski, Statystyczna analiza cen na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2007 roku    141
  Anna Horodecka, Ewolucja budżetu i polityki budżetowej w Wielkiej Brytanii jako wynik oddziaływania otoczenia    154
  Marcin Idzik, Współwystępowanie okresów wzrostu gospodarczego oraz kryzysów w Polsce i w innych krajach OECD    170
  Andrzej Jędruchniewicz, Struktura popytu globalnego w Polsce    182
  Michał Jurek, Czy uzasadnione jest stosowanie systemu niezależnego kursu płynnego w Polsce?    193
  Marta Juszczyk, Specyfika usług zdrowotnych    206
  Marzena Kacprzak, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wybrane aspekty rynku pracy na obszarach wiejskich Polski w latach 2003-2010    217
  Piotr Karaś, Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej    230
  Tomasz Kijek, Innowacje a dynamika konkurencji: podejście ewolucyjne    242
  Zuzanna Koberska, Stabilizacja makroekonomiczna Polski na tle strefy euro    254
  Magdalena Kogut-Jaworska, Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu innowacyjności i budowaniu płaszczyzn współpracy instytucjonalnej na poziomie regionalnym    266
  Agnieszka Komór, Determinanty popytu na produkty mleczarskie (na przykładzie województwa lubelskiego)    278
  Janusz Kornecki, Innowacyjność a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw    291
  Aneta Kosztowniak, Zmiany efektywności gospodarki polskiej w latach 1989-2011    303
  Ryszard Kowalski, Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu    316
  Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Aktywność innowacyjna jako źródło kreatywnej destrukcji – analiza empiryczna na przykładzie branż polskiego przemysłu przetwórczego    326
  Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność czynników wytwórczych w kraju goszczącym – analiza empiryczna na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej    339
  Jakub Kraciuk, Teorie ekonomiczne przyczyn kryzysów finansowych    353
  Elżbieta Kryńska, Gospodarcze aspekty wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy    362
  Krystyna Leszczewska, Zasoby kapitału ludzkiego w regionach peryferyjnych    376
  Anna Linowska, Czynniki i bariery rozwoju innowacyjności w Polsce    389
  Renata Lisowska, Wsparcie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+ z funduszy europejskich na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)    401
  Irena Łącka, Mezoekonomiczne aspekty innowacyjności polskiej gospodarki    413
  Łukasz Mamica, Efektywność funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych w Małopolsce – wnioski z badań ankietowych    426
  Mirosława Marciniak, Rozwój lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego    437
  Anna Matras-Bolibok, Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce    450
  Aniela Mikulska, Obraz przedsiębiorczości w Polsce    461
  Andrzej Miszczuk, Demograficzne uwarunkowania peryferyjności regionu (na przykładzie Polski Wschodniej)    472
  Teresa Miś, Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską    485
  Janusz Myszczyszyn, Ekonomiczne przesłanki prowadzenia polityki wolnego handlu w warunkach wczesnego rozwoju gospodarczego    497
  Summaries    22
    Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Planutis, The role of the institutions of business environment in supporting the innovativeness of the SME sector    22
    Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Process management role in the development of innovative companies    34
    Sławomir Czech, The politics of the Swedish welfare state at the beginning of 21st century    46
    Sławomir Czetwertyński, Socio-economic motives of peer production    57
    Bazyli Czyżewski, Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Potential of production’s factors in agriculture in Poland    70
    Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Reducing the risk of price fluctuations of agricultural production under insurance systems    81
    Karolina Drela, Women’s work and flexible forms of employment in Poland    95
    Paweł Drobny, About possibility of basing economics on philosophy of Karol Wojtyła    109
    Paulina Filip, Financing SMEs in Poland with EU funding as a factor limiting capital barriers    118
    Małgorzata Gajda-Kantorowska, The controversy over the euro adoption strategies in the new EU member states    130
    Małgorzata Gawrycka, Changes in the structure of employment, level of salary and employees’ qualifications in Poland    140
    Tadeusz Konrad Grabowski, Statistical price analysis in the housing market in Kraków in 2007    153
    Anna Horodecka, Evolution of the budget in Great Britain as a consequence of evolving environment    169
    Marcin Idzik, Synchronization of the changes in economic activity in Polish economy and in other OECD countries during the crisis and economic growth periods    181
    Andrzej Jędruchniewicz, Structure of global demand in Poland    192
    Michał Jurek, Is it suitable to maintain the independently floating exchange rate regime in Poland?    205
    Marta Juszczyk, The character of the health services    216
    Marzena Kacprzak, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Selected aspects of labour market in Polish rural areas in the period 2003-2010    229
    Piotr Karaś, Systemic stress test as a tool of macroprudential analysis    241
    Tomasz Kijek, Innovation and dynamics of competition: evolutionary approach    253
    Zuzanna Koberska, Macroeconomic stabilization of Poland in comparison with the euro area    265
    Magdalena Kogut-Jaworska, The role of local government in stimulating innovation and building institutional cooperation platforms on the regional level    277
    Agnieszka Komór, The determinants of milk products demand (on the example of Lublin voivodeship)    290
    Janusz Kornecki, Innovativeness and competitive position of a company    302
    Aneta Kosztowniak, Changes of efficiency of the Polish economy during the period of 1989-2011    315
    Ryszard Kowalski, Myths about the liberal welfare state    325
    Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Innovation activity as a source of creative destruction – empirical analysis for branches of Polish processing industry    338
    Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis, The influence of foreign direct investment on factor productivity in the host country – empirical analysis for Central and Eastern European countries    352
    Jakub Kraciuk, Economic theories clarifying the causes of financial crises    361
    Elżbieta Kryńska, Influence of demographic changes on the Polish labour market – economic aspects    375
    Krystyna Leszczewska, Human capital resources in peripheral regions    388
    Anna Linowska, Factors and barriers of innovation development in Poland    400
    Renata Lisowska, EU funded support for professional mobilization of people over 50 under the Human Capital Operational Programme (HC OP)    412
    Irena Łącka, Mesoeconomic aspects of innovativeness of Polish economy    425
    Łukasz Mamica, The effectiveness of functioning of technological and entrepreneurship incubators in Małopolska region – conclusions from the questionnaire research    436
    Mirosława Marciniak, The development of local labour markets on the example West Pomeranian voivodeship    449
    Anna Matras-Bolibok, Regional disparities in the development of information society in Poland    460
    Aniela Mikulska, Picture of entrepreneurship in Poland    471
    Andrzej Miszczuk, Demographic conditions of region peripherality (the example of Eastern Poland)    484
    Teresa Miś, Innovative activity of enterprises in the conditions of EU integration    496
    Janusz Myszczyszyn, Economic rationale of free trade policy in an early development of capitalism    507
RozwińZwiń