Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1

Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to kolejne - zmienione - wydanie bardzo popularnego podręcznika chemii nieorganicznej, przeznaczonego dla studentów uniwersytetów i politechnik oraz wyższych szkół pedagogicznych.


W książce omówiono fizykochemiczne podstawy chemii nieorganicznej oraz poszczególne grupy pierwiastków i ich związki w powiązaniu z układem okresowym.

Uwzględniając postęp nauki w ostatnich latach, autor uaktualnił i uzupełnił podstawowe wiadomości z zakresu chemii nieorganicznej, dostosował też nomenklaturę związków do obecnie obowiązujących norm IUPAC oraz zweryfikował dane fizyczne i fizykochemiczne.

Dla wygody czytelników w tej edycji książka została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera obszerne wprowadzenie do chemii nieorganicznej, często określone mianem chemii ogólnej, druga zaś szczegółowe omówienie poszczególnych grup układu okresowego pierwiastków.

 


Rok wydania2007
Liczba stron534
KategoriaChemia nieorganiczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-13815-8
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO    1
  
  1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMII. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA    3
    1.1. Zadania i zakres chemii nieorganicznej    3
    1.2. Wczesny rozwój teorii atomistycznej    4
    1.3. Jądrowy model atomu    6
    1.4. Masa atomowa i cząsteczkowa. Fizyczne metody wyznaczania masy atomowej    8
    1.5. Zasady obliczeń stechiometrycznych    14
    1.6. Liczba Avogadra i objętość molowa gazu. Bezwzględna masa atomu i cząsteczki    16
    1.7. Chemiczne metody wyznaczania mas atomowych    16
  
  2. JĄDRO ATOMOWE    18
    2.1. Nukleony jako składniki jądra atomowego. Izotopy    18
    2.2. Energia wiązania nukleonów w jądrze    22
    2.3. Warunki trwałości jąder atomowych. Samorzutne przemiany jądrowe    24
    2.4. Szybkość rozpadu promieniotwórczego    27
    2.5. Równowaga promieniotwórcza    28
    2.6. Szeregi promieniotwórcze    29
    2.7. Proste reakcje jądrowe    32
    2.8. Sztuczna promieniotwórczość    36
    2.9. Rozszczepienie jąder atomowych    37
    2.10. Reakcje termojądrowe    40
    2.11. Zastosowanie izotopów w badaniach chemicznych    42
  
  3. ELEKTRONOWA STRUKTURA ATOMU    45
    3.1. Dwoista natura światła i elektronów    45
    3.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga    51
    3.3. Funkcje falowe i równanie Schrödingera    54
    3.4. Atom wodoru    56
    3.5. Orbitale atomowe wodoru    60
    3.6. Widmo emisyjne i absorpcyjne wodoru    72
    3.7. Spin elektronowy    76
    3.8. Orbitale w atomach wieloelektronowych    78
    3.9. Rozbudowa powłok elektronowych    81
    3.10. Orbitalne i spinowe momenty magnetyczne    93
    3.11. Termy atomowe    95
    3.12. Energia termów atomowych    100
    3.13. Właściwości magnetyczne atomów wieloelektronowych i powstających z nich prostych jonów    104
    3.14. Efektywna liczba atomowa i ekranowanie elektronów w atomach wieloelektronowych    109
  
  4. BUDOWA CZĄSTECZKI    111
    4.1. Główne rodzaje wiązań chemicznych    111
    4.2. Orbitale molekularne    116
    4.3. Homojądrowe cząsteczki dwuatomowe. Orbitale molekularne    119
    4.4. Homojądrowe cząsteczki dwuatomowe zawierające orbitale molekularne i cząsteczki    125
    4.5. Rząd wiązania    129
    4.6. Heterojądrowe cząsteczki dwuatomowe    132
    4.7. Wiązania pośrednie pomiędzy wiązaniami kowalencyjnymi a jonowymi. Elektroujemność    135
    4.8. Cząsteczki wieloatomowe. Hybrydyzacja orbitali    140
    4.9. Cząsteczki wieloatomowe z wiązaniami podwójnymi i potrójnymi. Cząsteczka etylenu i cząsteczka acetylenu    148
    4.10. Promienie kowalencyjne, długość i energia wiązania. Orbitale zdelokalizowane    151
  
  5. SYMETRIA CZĄSTECZEK    158
    5.1. Elementy i operacje symetrii    158
    5.2. Punktowe grupy symetrii    161
    5.3. Reprezentacje grup symetrii    169
    5.4. Charaktery reprezentacji grup symetrii    174
    5.5. Hybrydyzacja orbitali a symetria cząsteczek    180
  
  6. GAZ DOSKONAŁY I GAZY RZECZYWISTE. SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE    187
    6.1. Ogólna charakterystyka stanów skupienia    187
    6.2. Równanie stanu gazu doskonałego    187
    6.3. Kinetyczna teoria gazów    190
    6.4. Gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa    194
    6.5. Siły międzycząsteczkowe    196
  
  7. CIAŁO STAŁE    200
    7.1. Ciała anizotropowe i izotropowe    200
    7.2. Symetria kryształów    201
    7.3. Sieć przestrzenna    203
    7.4. Prawo wymiernych wskaźników    207
    7.5. Rentgenograficzne metody badania struktury kryształów    209
    7.6. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów    213
    7.7. Promienie atomowe i jonowe    215
    7.8. Sieci przestrzenne: regularna płasko centrowana, regularna przestrzennie centrowana oraz heksagonalna o najgęstszym ułożeniu atomów    218
    7.9. Sieci przestrzenne kryształów jonowych    221
    7.10. Sieci przestrzenne soli kwasów tlenowych i związków kompleksowych    224
    7.11. Energia sieciowa kryształów jonowych    225
    7.13. Związki chemiczne o niestechiometrycznym składzie    234
    7.14. Izomorfizm i polimorfizm    239
    7.15. Wybrane metody badania struktury powierzchni ciał stałych    240
      7.15.1. Skaningowa mikroskopia elektronowa    241
      7.15.2. Skaningowy mikroskop tunelowy    242
  
  8. SPEKTROSKOPOWE METODY BADANIA STRUKTURY CZĄSTECZEK    245
    8.1. Fizyczne metody badania struktury cząsteczek    245
    8.2. Ogólna charakterystyka metod i zakresu spektroskopii molekularnej    246
    8.3. Widma rotacyjne    249
    8.4. Widma oscylacyjne cząsteczek dwuatomowych    254
    8.5. Widma oscylacyjne cząsteczek wieloatomowych    258
    8.6. Widma oscylacyjne a symetria cząsteczek    261
    8.7. Widma oscylacyjno-rotacyjne    267
    8.8. Widma elektronowe cząsteczek    269
    8.9. Spektroskopia fotoelektronów    271
    8.10. Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)    275
    8.11. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)    281
  
  9. TERMOCHEMIA    286
    9.1. Wstęp    286
    9.2. Pierwsza zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna    287
    9.3. Ciepło reakcji chemicznej, entalpia, prawo Hessa    290
    9.4. Równania termochemiczne    292
    9.5. Standardowe entalpie tworzenia związków chemicznych    294
    9.6. Entalpie wiązań chemicznych    296
  
  10. RÓWNOWAGI CHEMICZNE I RÓWNOWAGI FAZOWE    299
    10.1. Układy heterogeniczne i układy homogeniczne    299
    10.2. Entalpia swobodna układu i prawo działania mas    300
    10.3. Prawo działania mas w zastosowaniu do równowag chemicznych w układach homogenicznych    307
    10.4. Prawo działania mas w zastosowaniu do równowag chemicznych w układach heterogenicznych    309
    10.5. Entropia    311
    10.6. Molekularna interpretacja entropii    313
    10.7. Zależność położenia stanu równowagi od temperatury i ciśnienia. Reguła przekory    314
    10.8. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych    317
      10.8.1. Równowaga ciecz-para i ciało stałe-para    317
      10.8.2. Diagram fazowy wody    321
      10.8.3. Równowagi odmian polimorficznych    323
    10.9. Reguła faz    325
    10.10. Roztwory gazów w cieczach    327
    10.11. Roztwory ciał stałych w cieczach    328
    10.12. Prężność pary nasyconej nad roztworami. Temperatura wrzenia i krzepnięcia roztworów    331
  
  11. RÓWNOWAGI W WODNYCH I NIEWODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. KWASY I ZASADY    334
    11.1. Wstęp    334
    11.2. Solwatacja jonów    335
    11.3. Kwasy i zasady według Bronsteda    340
    11.4. Dysocjacja wody i pH    342
    11.5. Dysocjacja kwasów i zasad w roztworach wodnych    344
      11.5.1. Zastosowanie prawa działania mas do dysocjacji kwasów i zasad    344
      11.5.2. Czynniki decydujące o mocy kwasów    347
    11.6. Wodne roztwory soli    351
    11.7. Roztwory buforowe    353
    11.8. Iloczyn rozpuszczalności    354
    11.9. Aktywność elektrolitów    357
    11.10. Reakcje kwasowo-zasadowe w protonowych rozpuszczalnikach niewodnych    359
    11.11. Kwasy i zasady według Lewisa    362
    11.12. Twarde i miękkie kwasy i zasady    364
  
  12. UTLENIANIE I REDUKCJA    367
    12.1. Utlenianie i redukcja jako proces wymiany elektronów    367
    12.2. Stopień utlenienia    369
    12.3. Ogniwa elektrochemiczne. Elektrody redoks    371
    12.4. Elektrody metaliczne i elektrody gazowe    375
    12.5. Potencjały standardowe i szereg napięciowy pierwiastków    378
    12.6. Termodynamika ogniw elektrochemicznych    383
    12.7. Czynniki decydujące o wartości potencjałów standardowych metali    385
    12.8. Diagramy Frosta i Ebswortha    387
  
  13. ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE I UKŁADY DYSPERSYJNE    395
    13.1. Energia powierzchniowa    395
    13.2. Adsorpcja gazów na powierzchni ciała stałego    396
      13.2.1. Uwagi wstępne    396
      13.2.2. Izotermy adsorpcji    397
      13.2.3. Powierzchnia adsorbentu    400
    13.3. Adsorpcja z roztworów na powierzchni ciał stałych    401
    13.4. Układy dyspersyjne    402
    13.5. Roztwory koloidalne    404
      13.5.1. Właściwości fizyczne roztworów koloidalnych    404
      13.5.2. Otrzymywanie i oczyszczanie koloidów    405
      13.5.3. Koloidy hydrofobowe i hydrofilowe. Koagulacja i peptyzacja koloidów    406
    13.6. Żele i inne spoiste układy dyspersyjne    408
  
  14. KINETYKA I MECHANIZM REAKCJI CHEMICZNYCH    410
    14.1. Rząd reakcji    410
    14.2. Proste reakcje jedno-, dwu- i trójcząsteczkowe w fazie gazowej    415
    14.3. Szybkość reakcji odwracalnych    417
    14.4. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Teoria zderzeń i teoria stanu przejściowego    418
    14.5. Mechanizm reakcji w roztworach    424
    14.6. Reakcje łańcuchowe    425
    14.7. Reakcje szybkie    429
    14.8. Reaktywność a struktura elektronowa cząsteczek    433
    14.9. Reakcje w układach heterogenicznych    437
      14.9.1. Ogólna charakterystyka reakcji w układach heterogenicznych. Metody badania reakcji ciał stałych    437
      14.9.2. Rozkład ciał stałych    440
      14.9.2. Rozkład ciał stałych    442
      14.9.4. Reakcje przebiegające wyłącznie z udziałem ciał stałych    444
    14.10. Reakcje katalityczne    446
      14.10.1. Pojęcia podstawowe    446
      14.10.2. Kataliza homogeniczna    447
      14.10.3. Kataliza heterogeniczna    449
  
  15. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE    452
    15.1. Pojęcia podstawowe    452
    15.2. Nomenklatura związków kompleksowych    457
    15.3. Izomeria związków kompleksowych    458
    15.4. Równowagi w roztworach związków kompleksowych    463
    15.5. Stałe trwałości kompleksów w roztworach wodnych    466
    15.6. Empiryczne korelacje dotyczące trwałości kompleksów    468
    15.7. Trwałość kompleksów chelatowych    470
    15.8. Kinetyka i mechanizm wymiany ligandów w kompleksach    471
    15.9. Wymiana ligandów w kompleksach oktaedrycznych    474
    15.10. Wymiana ligandów w kompleksach kwadratowych    476
    15.11. Reakcje utleniania i redukcji związków kompleksowych    479
    15.12. Zastosowanie teorii pola krystalicznego w chemii koordynacyjnej    481
      15.12.1. Teoria pola krystalicznego: kompleksy oktaedryczne    481
      15.12.2. Teoria pola krystalicznego: kompleksy tetraedryczne    489
      15.12.3. Teoria pola krystalicznego: kompleksy tetragonalne i kwadratowe. Efekt Jahna-Tellera    491
      15.12.4. Widma absorpcyjne kompleksów metali przejściowych    494
    15.13. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii koordynacyjnej    500
      15.13.1. Kompleksy oktaedryczne ze zdelokalizowanymi orbitalami cząsteczkowymi typu ?    500
      15.13.2. Orbitale - w kompleksach oktaedrycznych    508
  SKOROWIDZ    511
RozwińZwiń