Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania to podręcznik stanowiący kompendium wiedzy na temat:


• Rozwoju biologicznego człowieka. Czytelnik znajdzie tu charakterystykę rozwoju fizycznego, motorycznego oraz psychicznego i psychoseksualnego człowieka. W tej części opisano także potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania, opisano przebieg rytmów biologicznych.
• Zdrowia i wybranych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy przedstawili tu zagadnienia zdrowia oraz czynników je warunkujących, scharakteryzowali sytuację zdrowotną dzieci i młodzieży, opisali wybrane problemy zdrowotne na wczesnych etapach życia oraz możliwości podejmowania działań profilaktycznych.
• Stanu zdrowia oraz ochrony i promocji zdrowia nauczycieli. W tej części podano charakterystykę społeczno-demograficzną nauczycieli w Polsce oraz specyficzne wyzwania i zagrożenia dla zdrowia, które wiążą się z wykonywaniem tego zawodu. Szczegółowo opisano wybrane problemy zdrowia fizycznego i psychicznego oraz działania podejmowane dla ochrony i promocji zdrowia nauczycieli.
• Środowiska i organizacji pracy szkoły. Autorzy opisali w tej części środowisko społeczne szkoły, wybrane elementy środowiska fizycznego oraz organizację pracy i życia szkoły w tych aspektach, które mają związek ze zdrowiem.
• Profilaktyki oraz promocji zdrowia w szkole i przedszkolu. Ostatnią część podręcznika poświęcono możliwościom przeciwdziałania problemom zdrowotnym i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży oraz działaniom w zakresie promocji zdrowia, w tym tworzeniu przedszkola i szkoły promującej zdrowie.


Rok wydania2021
Liczba stron396
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21930-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Historia kształcenia pedagogów i nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych Barbara Woynarowska    13
  CZĘŚĆ I. ROZWÓJ BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA    19
  Rozdział 1. Rozwój osobniczy człowieka – podstawowe pojęcia Barbara Woynarowska 21
    1.1. Sfery rozwoju i ich wzajemny związek    22
    1.2. Etapy w rozwoju osobniczym    23
    1.3. Dymorfizm płciowy    24
  Rozdział 2. Rozwój fizyczny Barbara Woynarowska    27
    2.1. Procesy w rozwoju fizycznym    28
    2.2. Czynniki wpływające na rozwój fizyczny    32
      2.2.1. Genetyczne czynniki rozwoju fizycznego    33
      2.2.2. Środowiskowe czynniki rozwoju fizycznego    34
    2.3. Metody oceny rozwoju fizycznego    36
      2.3.1. Ocena wzrastania    36
      2.3.2. Ocena różnicowania    39
      2.3.3. Ocena dojrzewania    39
    2.4. Wiek rozwojowy i tendencje przemian w rozwoju fizycznym    41
    2.5. Najczęstsze zaburzenia w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży    45
  Rozdział 3. Rozwój motoryczny Barbara Woynarowska    51
    3.1. Podstawowe pojęcia    51
    3.2. Przebieg rozwoju motorycznego w ontogenezie    53
    3.3. Czynniki wpływające na rozwój motoryczny    54
    3.4. Metody oceny rozwoju motorycznego    56
    3.5. Tendencje przemian sprawności fizycznej    58
  Rozdział 4. Charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego oraz potrzeby biologiczne w poszczególnych okresach życia człowieka Barbara Woynarowska    61
    4.1. Okres prenatalny    61
    4.2. Wczesne dzieciństwo    68
      4.2.1. Okres noworodkowy    68
      4.2.2. Okres niemowlęcy    71
      4.2.3. Okres poniemowlęcy    74
    4.3. Średnie i późne dzieciństwo    76
      4.3.1. Okres przedszkolny    76
      4.3.2. Młodszy wiek szkolny    79
    4.4. Okres adolescencji    81
      4.4.1. Okres dojrzewania płciowego    81
      4.4.2. Okres młodzieńczy    87
    4.5. Okres dorosłości    89
      4.5.1. Wczesna i średnia dorosłość    89
      4.5.2. Późna dorosłość – starzenie się i starość    90
  Rozdział 5. Rozwój psychoseksualny Zbigniew Izdebski    97
    5.1. Podstawowe pojęcia    98
    5.2. Przebieg rozwoju psychoseksualnego    102
    5.3. Biologiczne, psychiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju seksualnego    106
    5.4. Zachowania seksualne w dzieciństwie i w okresie dojrzewania    110
    5.5. Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży i zapobieganie im    115
    5.6. Zaburzenia i problemy seksualne w dzieciństwie i młodości    118
  Rozdział 6. Wybrane układy i funkcje organizmu człowieka ważne dla procesów uczenia się Anna Kowalewska    125
    6.1. Układ nerwowy    126
      6.1.1. Wybrane informacje o budowie i funkcji układu nerwowego    126
      6.1.2. Zmiany w układzie nerwowym w różnych okresach rozwoju ontogenetycznego    133
    6.2. Narządy zmysłów    137
      6.2.1. Zmysł dotyku, zmysł równowagi i propriocepcja    139
      6.2.2. Układ wzrokowy, jego budowa, funkcja i rozwój    140
      6.2.3. Układ słuchowy, jego budowa, funkcja i rozwój    142
    6.3. Fizjologiczne podłoże emocji    144
      6.3.1. Rodzaje emocji    144
      6.3.2. Składniki emocji    145
      6.3.3. Przetwarzanie emocji    145
      6.3.4. Rozwój mózgowego systemu regulacji emocji    146
    6.4. Fizjologiczny mechanizm reakcji stresowej i wpływ stresu na zdrowie oraz zdolność do uczenia się    147
      6.4.1. Reakcja stresowa    148
      6.4.2. Holistyczna reakcja na stres    150
      6.4.3. Wpływ stresu na zdrowie    151
      6.4.4. Wpływ stresu na zdolność do uczenia się    154
    6.5. Biologiczne mechanizmy procesu uczenia się    155
      6.5.1. Rozwój i rodzaje uczenia się    155
      6.5.2. Pamięć    156
      6.5.3. Biologiczne uwarunkowania dysleksji rozwojowej    159
  Rozdział 7. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania    163
    7.1. Żywienie Anna Kowalewska    164
      7.1.1. Podstawowe pojęcia    165
      7.1.2. Regulacja pobierania pokarmu    166
      7.1.3. Zasady racjonalnego żywienia    167
      7.1.4. Związek między żywieniem, zdrowiem i dyspozycją do uczenia się    174
    7.2. Aktywność fizyczna Barbara Woynarowska    175
      7.2.1. Funkcje aktywności fizycznej w różnych okresach życia    176
      7.2.2. Zmiany aktywności fizycznej w ontogenezie i czynniki ją warunkujące    176
      7.2.3. Zalecany poziom aktywności fizycznej    178
      7.2.4. Niedostatki aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży – przyczyny i skutki    180
    7.3. Zachowanie odpowiedniego rytmu pracy i odpoczynku Barbara Woynarowska    182
      7.3.1. Rytmy biologiczne    182
      7.3.2. Praca, zmęczenie, odpoczynek    184
      7.3.3. Sen    188
    7.4. Ochrona przed szkodliwymi dla rozwoju i zdrowia czynnikami środowiskowymi    192
      7.4.1. Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego Barbara Woynarowska    192
      7.4.2. Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem Barbara Woynarowska    194
      7.4.3. Ochrona przed hałasem Barbara Woynarowska    197
      7.4.4. Ochrona przed chorobami zakaźnymi Anna Kowalewska    199
  CZĘŚĆ II. ZDROWIE I WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE DZIECI I MłODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM 207
  Rozdział 1. Zdrowie i czynniki je warunkujące Barbara Woynarowska    209
    1.1. Definiowanie zdrowia i holistyczne podejście do zdrowia    210
    1.2. Mierniki zdrowia i czynniki je warunkujące    213
    1.3. Związki między zdrowiem i edukacją    217
  Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska 221
    2.1. Zdrowie młodzieży w jej subiektywnej ocenie    222
    2.2. Zachowania zdrowotne młodzieży    223
    2.3. Główne problemy zdrowotne dzieci i młodzieży    225
  Rozdział 3. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i sposoby zapobiegania im    231
    3.1. Wypadki i urazy Barbara Woynarowska    231
    3.2. Zaburzenia zdrowia psychicznego Barbara Woynarowska    234
      3.2.1. Częstość występowania zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym    235
      3.2.2. Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym    235
    3.3. Choroby przewlekłe Barbara Woynarowska    242
    3.4. Używanie substancji psychoaktywnych Anna Kowalewska    248
  Rozdział 4. Wczesne zapobieganie wybranym chorobom przewlekłym ujawniającym się u dorosłych Barbara Woynarowska    259
    4.1. Zapobieganie przedwczesnemu rozwojowi miażdżycy    259
    4.2. Wczesne zapobieganie osteoporozie    262
    4.3. Wczesne zapobieganie rakowi szyjki macicy    266
  Rozdział 5. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami Barbara Woynarowska    269
  CZĘŚĆ III. NAUCZYCIELE – ICH ZDROWIE, JEGO OCHRONA I PROMOCJA    275
  Rozdział 1. Sytuacja demograficzno-społeczna nauczycieli w Polsce Magdalena Woynarowska, Barbara Woynarowska    277
  Rozdział 2. Czynniki ryzyka dla zdrowia i czynniki chroniące w zawodzie nauczyciela Magdalena Woynarowska, Barbara Woynarowska    281
  Rozdział 3. Wybrane problemy zdrowia fizycznego i psychicznego nauczycieli Magdalena Woynarowska, Barbara Woynarowska    285
    3.1. Zaburzenia zdrowia fizycznego nauczycieli    286
    3.2. Kondycja psychiczna i problemy zdrowia psychicznego nauczycieli    288
    3.3. Zespół wypalenia zawodowego    290
    3.4. Zachowania zdrowotne nauczycieli    292
  Rozdział 4. Działania dla ochrony i promocji zdrowia nauczycieli Magdalena Woynarowska, Barbara Woynarowska    295
    4.1. Ochrona zdrowia nauczycieli    296
    4.2. Promocja zdrowia nauczycieli    297
  CZĘŚĆ IV. ŚRODOWISKO I ORGANIZACjA PRACY SZKOŁY    301
  Rozdział 1. Środowisko społeczne szkoły Barbara Woynarowska    303
  Rozdział 2. Wybrane elementy środowiska fizycznego szkoły Barbara Woynarowska    307
    2.1. Budynek, jego pomieszczenia i teren szkoły    308
    2.2. Warunki sanitarno-higieniczne    309
    2.3. Mikroklimat i oświetlenie    310
    2.4. Meble szkolne    312
    2.5. Ograniczanie hałasu w szkole    316
    2.6. Zabezpieczenie przed wypadkami i urazami    318
  Rozdział 3. Aspekty zdrowotne organizacji pracy i życia szkoły Barbara Woynarowska 323
    3.1. Rozkład i organizacja lekcji    323
    3.2. Przerwy międzylekcyjne    325
    3.3. Żywienie w szkole    325
    3.4. Warunki i organizacja aktywności fizycznej w szkole    327
  CZĘŚĆ V. PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I PROMOCjA ZDROWIA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU    331
  Rozdział 1. Profilaktyka chorób, problemów zdrowotnych i zachowań ryzykownych dla zdrowia w szkole Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska 333
    1.1. Profilaktyka i jej poziomy    333
    1.2. Działania profilaktyczne w szkole    335
  Rozdział 2. Promocja zdrowia w szkole i przedszkolu Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska    337
    2.1. Koncepcja promocji zdrowia    337
    2.2. Promocja zdrowia w szkole    339
    2.3. Szkoła promująca zdrowie    340
      2.3.1. Historia rozwoju szkoły promującej zdrowie w europie i w Polsce    341
      2.3.2. Definicja, standardy i model szkoły promującej zdrowie w Polsce    343
    2.4. Przedszkole promujące zdrowie    345
      2.4.1. Prace nad koncepcją przedszkola promującego zdrowie w Polsce    345
      2.4.2. Definicja, standardy i model przedszkola promującego zdrowie w Polsce    346
  Aneks    351
  Słownik terminów używanych w rekomendacjach WHO    361
  Bibliografia    363
  Indeks nazwisk    379
  Indeks rzeczowy    385
  O Autorach    395
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia