Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 1 (31)

Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 1 (31)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”. Zawarte w nim artykuły naukowe prezentują szerokie spektrum poglądów oraz przemyśleń autorów wynikających z doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki związanej z tworzeniem, doskonaleniem oraz stosowaniem nowoczesnych technologii w organizacjach. Przedstawiają one także kierunki naukowe oraz tendencje w zakresie współpracy między podmiotami gospodarczymi a ośrodkami naukowymi z całej Polski.

Należy podkreślić unikatowy charakter niniejszego numeru czasopisma oraz jego niezmierną wartość naukową – powstał on w wyniku wymiany naukowej między ośrodkami akademickimi, zainicjowanej w ramach kolejnej już XI konferencji naukowo-dydaktycznej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Jej zorganizowanie w bieżącym roku przypadło Instytutowi Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojego istnienia.

Przesłankami dla wyboru prezentowanej tematyki były z jednej strony odnotowane w literaturze trendy rozwoju nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu, z drugiej zaś – problematyka zarządzania i realizacji projektów informatycznych jako przedsięwzięć inwestycyjnych z uwypukleniem aspektów związanych z aktualnymi kierunkami implementacji innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie współczesnych organizacji.

Wybrane do opublikowania w aktualnym 31 numerze „Informatyki Ekonomicznej” prace podzielone zostały na trzy główne bloki tematyczne.

Pierwszy blok tematyczny związany jest z prezentacją kierunków i współczesnych koncepcji rozwoju informatyzacji. W obszarze tym znalazły się artykuły: E. Ziemby, M. Bratnickiego, C. Olszak, J. Kisielnickiego, T. Lipczyńskiego, I. Pawełoszek, M. Mach-Król, J. Korczaka, M. Hernesa, M. Baca, J. Zawiły-Niedźwieckiego,
I. Chomiak-Orsy, A. Nowickiego, E. Abramek, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, H. Sroki, M. Sobińskiej, M. Tabakow oraz B. Franczyka.

Druga grupa artykułów to prace poświęcone problematyce zarządzania projektami informatycznymi, wśród których można wymienić prace takich autorów, jak: M. Lasek, A. Adamus, V. Tasic, L. Drelichowski, M. Niedźwiedziński, W. Chmielarz, M. Zborowski, B. Wachnik, M. Twardochleb, S. Łacheciński oraz M. Kieruzel.

Trzecia grupa, stanowiąca swoistą kontynuację tematyki projektów informatycznych, obejmuje artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z trendami informatyzacji organizacji, a w szczególności prezentacji projektów innowacyjnych rozwiązań informatycznych. W tym obszarze znalazły się opracowania: A. Szewczyk, J. Korczaka, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego, M. Lasek, D. Kosieradzkiego, D. Jelonek, Ł. Łysika, R. Kutery, P. Machury, B. Butryn, M. Laski, J. Sobieskiej-Karpińskiej, M. Hernesa, B. Śmiałkowskiej, T. Dudka, A. Bytniewskiego oraz L. Rozenberga.


Liczba stron394
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. KIERUNKI I KONCEPCJE ROZWOJU INFORMATYZACJI    11
  Ewa Ziemba: Discussion on a sustainable information society    13
  Mariusz Bratnicki, Celina M. Olszak, Jerzy Kisielnicki: Twórczość organizacyjna i ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją    26
  Mariusz Bratnicki, Celina M. Olszak, Jerzy Kisielnicki: Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej    36
  Tomasz Lipczyński: Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw    47
  Ilona Pawełoszek: Semanticizing innovative knowledge    59
  Maria Mach-Król: Ontologia czasu nieliniowego dla opisu rzeczywistości ekonomicznej    69
  Jerzy Korczak, Marcin Hernes, Maciej Bac: Analiza wydajności agentów podejmujących decyzje kupna–sprzedaży w systemie wieloagentowym A-TRADER    77
  Janusz Zawiła-Niedźwiecki: Operacjonalizacja zarządzania wiedzą w świetle badań Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej    91
  Adam Nowicki, Iwona Chomiak-Orsa: Integracja procesów informacyjnych w układach sieciowych w kontekście wykorzystania modelu SOA    101
  Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka: Kierunki badań i perspektywy rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania    114
  Małgorzata Sobińska: Innowacyjne modele biznesu dla IT – wyzwania i perspektywy rozwoju    126
  Marta Tabakow, Jerzy Korczak, Bogdan Franczyk: Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne    138
  2. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI    155
  Mirosława Lasek, Aleksandra Adamus: Kiedy warto stosować metodyki zwinne (agile methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania?    157
  Velimir Tasic: Project management office – typology and benefits    173
  Ludosław Drelichowski, Marian Niedźwiedziński: „Oddolne” budowanie aplikacji ICT w administracji publicznej    183
  Witold Chmielarz, Marek Zborowski: Wykorzystanie metody AHP/ANP w konfrontacyjnej metodzie projektowania wzorcowego systemów informatycznych    195
  Bartosz Wachnik: Reducing information asymmetry in IT projects    212
  Michał Twardochleb: Dobór zespołów projektowych z wykorzystaniem metod stochastycznych    223
  Sebastian Łacheciński: Analiza porównawcza wybranych narzędzi CASE do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych    239
  Magdalena Kieruzel: Metoda oceny ryzyka realizacji oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie oprogramowania typu open source    259
  3. PROJEKTY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH    269
  Agnieszka Szewczyk: Systemy Wspomagania Decyzji doboru typu dostępu do sieci komputerowej w firmie    271
  Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski: Inteligentny Kokpit Menedżerski jako innowacyjny system wspomagający zarządzanie w MŚP    288
  Mirosława Lasek, Dominik Kosieradzki: Products and services recommendation systems in e-commerce. Recommendation methods, algorithms, and measures of their effectiveness    304
  Dorota Jelonek: Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji    318
  Łukasz Łysik, Robert Kutera, Piotr Machura: Rozwiązania komunikacji elektronicznej przedsiębiorstw dla społeczności internetowych – analiza i ocena    330
  Beata Butryn, Maciej Laska: Analiza porównawcza witryn e-sklepów w ujęciu branżowym – propozycja metody badań    340
  Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes: Weryfikacja algorytmu consensusu w systemach zarządzania łańcuchem dostaw    351
  Bożena Śmiałkowska, Tomasz Dudek: Zastosowanie adaptacyjnej hurtowni danych do modelowania scenariuszy biznesowych organizacji    365
  Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes: Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych we wspomaganiu procesu zarządzania produkcją    374
  Leonard Rozenberg: Wykorzystanie podejścia rozmytego do konstrukcji wskaźników oceny stanu przedsiębiorstwa    384
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia