Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


Rok wydania2012
Liczba stron413
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Natalia Ananiewa, Niektóre właściwości polskiej gwary wyspowej na Syberii.....    5
  – Some peculiarities of the Polish ‘island’ dialect in Siberia ..........    13
  
  Вера Астр эйка, Асаблівасці польскага моўнага ўплыву на фанетыку і граматыку традыцыйных мясцовых гаворак паўночнага захаду Беларусі....    15
  – Specifics of the Polish language influence upon the traditional North-West
  Belarusian dialects phonetic and grammar ....    25
  
  Stanisław Cygan, Kielecczyzna w badaniach dialektologicznych Profesora
  Karola Dejny ....................    27
  – The Kielce Region in Professor Karol Dejna’s dialectological studies ..................    40
  
  Ignacy Ryszard Dank a, Magdalena Ol ejnik , Wspólne dziedzictwo języków romańskich i słowiańskich ................................    41
  – H erencia común de lenguas romances y eslavas .................    54
  
  Júlia Dudášová-Krišš áková, Miesto goralských nárečí v stratifikácii poľského a slovenského národného jazyka ........    55
  – P osition of Goral dialects in stratification of Polish and Slovak national languages .........    69
  
  Izabela Ejs munt -Wieczorek, O nieostrości granic słowotwórczych kategorii werbalnych w gwarach.........    73
  – A bout flexibility of verbal categories word-formation limits in dialects ........    83
  
  Monika Gabryś-Sławińsk a, Kwestie językowe w „Tygodniku Ilustrowanym” ....    85
  – Language Issues in “The Illustrated Weekly” ..101
  
  Beata Gala-Milczarek, Znaczenie leksykalne jako współwyznacznik kategorialnej funkcji derywatu     103
  – Lexical meaning as co-determinant categorical derivative ....................................    109
  
  Iryda Grek-Pabis owa, Małgorzata Ostr ówk a, Zakres wpływów obcych we współczesnej polszczyźnie północnokresowej. Wpływy litewskie ......    111
  – Range of foreign influences in the Polish language of Northern Borderland. Lithuanian influences ......    122
  
  Martina Kopecká, Žánrové a štýlové členenie polonizmov v predspisovnej
  Slovenčine ....    123
  – Genre and style division of Polonisms in the pre-literary period of the Slovak Language ....    133
  
  Łesia Korol, Osobliwości polszczyzny uczniów szkół polskich we Lwowie (na tle normy ogólnopolskiej) ............    135
  – Particularities of Polish language of students of Lviv schools with the Polish
  language of teaching (in comparison of standard Polish language) .......................    149
  
  Ałła Krawczuk, Gramatyczna kategoria rodzaju w języku polskim i ukraińskim: paralele i kontrasty a glottodydaktyka .........................    151
  – Grammar category of gender in Polish and Ukrainian: parallels, contrasts and language education ......................    167
  
  Barbara Kudra, Andrzej Kudra, O tzw. apodyktycznych figurach konceptualnych w dyskursie politycznym na przykładzie języka kampanii wyborczej do parlamentu w roku 2011 ......    169
  – O n the so called authoritarian conceptual figures in political discourse based
  on the language used in the 2011 parliamentary elections campaigns ...................    180
  
  Kristine Kuni cka, Jaka jesteś, gwaro dyneburska? ............    181
  – The traces of the Dyneburg dialect ...    188
  
  Tomasz Kurdyła, Kilka uwag o kategoryzacji słowotwórczej w języku współczesnej wsi na tle polszczyzny ogólnej .....    189
  – A few remarks about word formation categorization in today’s village
  language against general Polish ........    199
  
  Olga Makarowa, Odzwierciedlenie ukraińsko-polskich kontaktów językowych w owruckiej księdze grodzkiej z 1678 r. ...................    201
  – The reflection of Ukrainian-Polish language contacts in Ovruch provincial
  book (1678) .................    208
  
  Renata Marciniak-Firadza, Wariantywność gwarowych formacji słowotwórczych na przykładzie nazw osobowych wykonawców czynności .........    209
  – Variantivity of dialectal morhological formations in actor names ..........    222
  
  Оксана Ніка, Антоний Pадивиловський і розвиток українських казань хvіі ст. .........    223
  – A ntoni Radivilovcky and the development of the Ukrainian sermon of the 17th century .......    234
  
  Halina Pelcowa, Słownictwo gwarowe a słownictwo ludowe – sposób prezentacji i interpretacji materiału ..................    235
  – D ialectological lexis versus folk lexis – a way of presenting and interpreting
  the material .............................    245
  
  Agnieszka Piela, Obecność dawnej leksyki w polskiej frazeologii .........................    247
  – The presence of old lexis in the Polish phraseology ...................    259
  
  Таццяна Рамза, Некаторыя фанетычныя асаблівасці беларускага
  гутарковага маўлення (ненаціскны вакалізм) ...    261
  – Some phonetic features of Belarusian colloquial language (unstressed vowels) ...    277
  
  Agnieszka Raszewska-Klimas, Czy możemy mówić o homonimii antroponimicznej? ..............    279
  – C an we say about antroponymic homonimy? ...    290
  
  
  Jerzy Reichan, Odczasownikowe derywaty z formantem -ęga w funkcji subiektów czynności, procesów i stanów w gwarach polskich ......    291
  – The verbal derivatives with the formantęga in the function of the subjects of the activities, processes and states in the Polish dialects .........    299
  
  Katarzyna Sicińsk a, Realizacja spółgłosek tylnojęzykowych w polszczyźnie
  południowokresowej XVII–XVIII w. (na materiale epistolarnym) .......................    301
  – Realisation of dorsal consonants in the Polish of the Southern borderland of the 17th and 18th century (based on epistolary texts) ...........    316
  
  Zdzisława Staszewska, Słownictwo gwarowe dotyczące małżeństwa w centralnej Polsce............    317
  – D ialectal vocabulary concerning marriage in the central Poland ...........................    329
  
  Agnieszka Sygidus, Frazeologizmy biblijne w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego ........    331
  – B iblical idioms in reportages of Ryszard Kapuściński ...........................    341
  
  Jolanta Tambor, Językowe wyróżniki emocjonalności w etnolekcie śląskim .........    343
  – Linguistic differentiations of emotionality in Silesian ethnolect ............................    352
  
  Katarzyna Węgorowska, Ukrainizmy, białorutenizmy i lituanizmy w Małym słowniku wyrazów obcych Michała Arcta z 1911 roku ...........................    353
  – U krainisms, Byelorutenisms, Lithuanisms in Michał Arct’s Mały słownik wyrazów obcych published in 1911 .......    362
  
  Agnieszka Wierzbicka, Magia, wierzenia a gwarowe określenia roślin ...............    363
  – Relation between dialectical names of plants, magic and beliefs ..........................    372
  
  Władysław Wilczyński , Uwagi o języku matematyki ..........................................    373
  – Remarks on mathematical language .....    378
  
  Edyta Winiarska, Przydatność kryterium morfologicznego w klasyfikowaniu
  mikrotoponimów ...............    379
  – U sefulness of the morphological criterion in classifying microtoponyms .............    388
  
  Bogusław Wyderka, Śląskoznawcze prace Karola Dejny ...............    389
  – Karol Dejna’s Silesian dialect researches ...    396
  
  Rafał Zarębski , Sposoby badania wartości stylistycznej afiksów obcych w perspektywie diachronicznej ...    397
  – The methods of stylistic value evaluation
  of non-native prefixes in the diachronic perspective ....................    409
RozwińZwiń