Makro- i mikroekonomia.Podstawowe problemy współczesności

Makro- i mikroekonomia.Podstawowe problemy współczesności

6 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 34,50 zł  


34,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Piąte wydanie podręcznika akademickiego do ekonomii cieszącego się zainteresowaniem od 1995 roku!


Autorzy, prezentując podstawowe zagadnienia ekonomiczne, w dużym stopniu nawiązują do aktualnych problemów gospodarczych w kraju i na świecie, co ułatwi czytelnikowi zrozumienie i śledzenie współczesnych przemian mechanizmów funkcjonowania mikro- i makrogospodarki. W publikacji, oprócz przedstawienia głównych zagadnień ekonomicznych na podstawowym kursie ekonomii, autorzy poszerzyli zakres wykładu o takie kwestie, jak: konsekwencje rewolucji informacyjnej dla funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw, innowacje i ekologię oraz o nowe, ciągle u nas mało znane mechanizmy interwencjonizmu państwowego w formie regulacji.


W nowym wydaniu podręcznika zaprezentowano aktualną dyskusję środowisk akademickich Zachodu, głównie amerykańskich laureatów Nagrody Nobla, a także polskich ekonomistów o potrzebie poszerzenia zakresu przedmiotu oraz o zmianie paradygmatu teorii ekonomii.


Podręcznik jest przeznaczony do przedmiotu ekonomia dla studentów uczelni technicznych i rolniczych, a także wyższych szkół prywatnych realizujących podstawowy program ekonomii.


Książka powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Marciniaka, wieloletniego dyrektora Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej, który do współpracy zaprosił doświadczonych naukowców i dydaktyków Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Szkoły Głównej Handlowej.


Rok wydania2013
Liczba stron664
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17250-3
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (S. Marciniak)     11
  
  Część I. Wprowadzenie     15
  
  Rozdział 1. Przedmiot i zakres ekonomii (S. Marciniak)     17
  1.1. Historia nazwy i dyscypliny naukowej     17
  1.2. Współczesne ujęcie przedmiotu ekonomii     27
  1.3. Prawa ekonomiczne a prawa przyrody     28
  1.4. Ekonomia a inne nauki społeczne     32
  1.5. Narzędzia i metody analizy ekonomicznej     33
  1.6. Konieczne uzupełnienia przedmiotu i zakresu ekonomii     37
  
  Rozdział 2. Główne problemy ekonomii (T. Obrębski)     45
  2.1. Potrzeby a zasoby i zdolności wytwórcze społeczeństwa     45
  2.2. Racjonalność metodologiczna a racjonalność rzeczowa w procesie gospodarowania     50
  2.3. Trendy rozwojowe w gospodarce światowej i ich skutki     54
  2.4. Dylematy dobrobytu ekonomicznego i społecznego     62
  
  Rozdział 3. Współczesne systemy gospodarcze (J. Gudowski)     68
  3.1. Gospodarka narodowa jako system     68
  3.2. Niektóre czynniki wpływające na kształt gospodarki narodowej     70
  3.3. Typy systemów gospodarczych     76
  3.4. Gospodarka narodowa jako element gospodarki światowej     84
  
  Rozdział 4. Podstawy zdobywania trwałych przewag konkurencyjnych (S. Marciniak)    85
  4.1. Konkurencja a konkurencyjność gospodarki     85
  4.2. Współczesna rola wiedzy     94
  4.3. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki     102
  4.4. Rodzaje przewag konkurencyjnych     105
  4.5. Konkurencyjność gospodarki a postęp cywilizacyjny     108
  
  Rozdział 5. Gospodarka, ekologia, postęp techniczny (M. Deszczka, M. Wąsowicz)    112
  5.1. Gospodarka a ekologia     112
  5.2. Koncepcja trwałego zrównoważonego rozwoju     112
  5.3. Presje na poszczególne komponenty środowiska naturalnego a stosowane rozwiązania w zakresie technik i technologii     123
  5.4. Efekty zewnętrzne a środowisko naturalne     128
  5.5. Stan gospodarki a nakłady na ochronę środowiska     133
  
  Rozdział 6. Ekonomiczna rola współczesnego państwa (S. Marciniak)     137
  6.1. Ewolucja roli ekonomicznej państwa     137
  6.2. Dwa modele współczesnego państwa     139
  6.3. Regulacja oparta na koncepcji interesu publicznego     140
  6.4. Regulacja ograniczająca monopol     142
  6.5. Regulacja i deregulacja     144
  6.6. Ekonomiczne funkcje współczesnego państwa     147
  6.7. Państwo a kapitał ludzki     150
  6.8. Aktualne oceny ekonomicznej roli państwa     152
  
  Część II. Mikroekonomia     161
  
  Rozdział 7. Rynek. Rodzaje konkurencji (C. Pietras)     163
  7.1. Podstawowe pojęcia i rodzaje rynków     163
  7.2. Czynniki wpływające na rozmiary popytu     165
  7.3. Czynniki wpływające na rozmiary podaży     170
  7.4. Równowaga rynku     173
  7.5. Ceny administrowane     178
  7.6. Podstawowe modele rynku     180
  7.7. Cena a wartość     183
  7.8. Funkcje cen     186
  7.9. Elastyczność popytu i podaży     187
  7.10. Marketing (L. Białoń)     202
  
  Rozdział 8. Rynek kapitałowy (A. Tomczak)     207
  8.1. Rola rynku kapitałowego w gospodarce     207
  8.2. Papiery wartościowe     210
  8.3. Instytucje rynku kapitałowego     217
  8.4. Inwestorzy na rynku kapitałowym     221
  8.5. Metody inwestycyjne na rynku papierów wartościowych     224
  8.6. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie     229
  8.7. Bańki spekulacyjne na rynkach aktywów     231
  
  Rozdział 9. Rynek pracy (T. Obrębski)     234
  9.1. Pojęcie rynku pracy i uwarunkowania zatrudnienia     234
  9.2. Gospodarowanie zasobami siły roboczej     236
  9.3. Modele alokacji siły roboczej     239
  9.4. Istota i rodzaje bezrobocia     244
  9.5. Prawidłowości ewolucji ogólnej struktury zatrudnienia     248
  9.6. Płace     249
  
  Rozdział 10. Podstawy teorii zachowań konsumenta (Z. Zawadzka)     254
  10.1. Cel działalności konsumenta     254
  10.2. Struktura preferencji konsumenta     255
  10.3. Punkt równowagi konsumenta     261
  10.4. Zróżnicowanie dochodów i poziom ubóstwa (S. Marciniak)     265
  
  Rozdział 11. Przedsiębiorstwo (L. Białoń)     276
  11.1. Istota i funkcje przedsiębiorstwa     276
  11.2. Rodzaje przedsiębiorstw     281
  11.3. Przedsiębiorstwa przyszłości     285
  11.4. Produkcja     290
  11.5. Czynniki rozwoju przedsiębiorstw     294
  
  Rozdział 12. Rachunek kosztów i korzyści (L. Białoń)     298
  12.1. Koszty działalności przedsiębiorstw     298
  12.2. Korzyści z działalności gospodarczej     305
  12.3. Ocena finansowa przedsiębiorstwa     308
  12.4. Ocena projektów inwestycyjnych     311
  12.5. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji     313
  
  Rozdział 13. Zarządzanie firmą (L. Białoń)     316
  13.1. Wprowadzenie     316
  13.2. Zarządzanie firmą w kontekście różnych szkół (kierunków) zarządzania     317
  13.3. Umiędzynarodowienie zarządzania firmą     322
  13.4. Ekologiczne uwarunkowania zarządzania firmą     324
  13.5. Zarządzanie strategiczne     328
  13.6. Zarządzanie innowacjami     332
  
  Rozdział 14. Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych (T. Obrębski)     340
  14.1. Ryzyko i jego rodzaje     340
  14.2. Ubezpieczenie ryzyka i rynek usług ubezpieczeniowych     345
  14.3. Wybór portfela inwestycyjnego w warunkach ryzyka     348
  14.4. Rynek efektywny i rynek asekuracyjny aktywów     352
  
  Część III. Makroekonomia     355
  
  Rozdział 15. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy (T. Obrębski)     357
  15.1. Istota i rodzaje reprodukcji     357
  15.2. Pojęcie wartości globalnej, produktu krajowego brutto i dochodu narodowego     358
  15.3. Metoda liczenia produktu krajowego brutto i dochodu narodowego     360
  15.4. Rola cen w rachunku produktu krajowego brutto i dochodu narodowego     362
  15.5. Struktura produktu krajowego brutto i dochodu narodowego     363
  15.6. Wytwarzanie oraz podział produktu krajowego brutto i dochodu narodowego     366
  
  Rozdział 16. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego (T. Obrębski)     372
  16.1. Wzrost i rozwój gospodarczy     372
  16.2. Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego     376
  16.3. Kapitałowe czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego     379
  16.4. Modele wzrostu gospodarczego     386
  16.5. Czynniki przyspieszające i ograniczające tempo wzrostu gospodarczego     392
  
  Rozdział 17. Zrównoważony rozwój (T. Obrębski)     395
  17.1. Cele zrównoważonego rozwoju     395
  17.2. Podsystemy rozwoju i stopień ich zróżnicowania     401
  17.3. Wzrost i zrównoważenie gospodarki     405
  17.4. Podmioty i instrumenty zrównoważonego rozwoju     411
  
  Rozdział 18. System pieniężno-kredytowy (C. Pietras)     417
  18.1. Istota, ewolucja i funkcje pieniądza     417
  18.2. Czynniki określające popyt na pieniądz i podaż pieniądza     421
  18.3. Równanie obiegu pieniądza     423
  18.4. Banki i ich funkcje     425
  18.5. Kreacja pieniądza bankowego przez banki handlowe     432
  18.6. Instrumenty polityki pieniężno-kredytowej banku centralnego     438
  
  Rozdział 19. Inflacja i jej skutki (A. Tomczak)     443
  19.1. Pojęcie i pomiar inflacji     443
  19.2. Rodzaje inflacji     447
  19.3. Główne przyczyny inflacji     449
  19.4. Skutki inflacji dla podmiotów gospodarczych     456
  19.5. Inflacja a polityka ekonomiczna państwa     458
  19.6. Polityka przeciwdziałania inflacji     460
  19.7. Inflacja w Polsce     462
  
  Rozdział 20. System finansowy państwa (T. Obrębski)     464
  20.1. Pojęcie systemu finansowego i zakres jego oddziaływania     464
  20.2. System budżetowy państwa     465
  20.3. Stopa redystrybucji i struktura budżetu państwa     468
  20.4. System podatkowy państwa     471
  20.5. Kształtowanie równowagi budżetowej     476
  
  Rozdział 21. Koniunktura gospodarcza (A. Tomczak)     480
  21.1. Równowaga ekonomiczna i społeczna     480
  21.2. Wahania koniunktury     485
  21.3. Klasyczny cykl koniunkturalny     487
  21.4. Teorie cyklu koniunkturalnego     492
  21.5. Wpływ interwencji państwa na koniunkturę gospodarczą     498
  21.6. Instrumenty interwencjonizmu państwowego i badania koniunktury     502
  
  Rozdział 22. Międzynarodowy system finansowy (L.J. Jasiński)     505
  22.1. Wprowadzenie     505
  22.2. Rynek i kurs walutowy     506
  22.3. Rozwiązania kursowe i polityka makroekonomiczna     512
  22.4. Bankowość międzynarodowa     514
  22.5. Międzynarodowy system walutowy     520
  22.6. Międzynarodowe instytucje finansowe     523
  22.7. Unie monetarne     525
  
  Rozdział 23. Handel zagraniczny i wzrost gospodarczy (Z. Zawadzka, A. Naruniec)     529
  23.1. Podstawowe pojęcia     529
  23.2. Bilans płatniczy     532
  23.3. Teorie handlu zagranicznego     536
  24.4. Współczesny handel zagraniczny w świetle teorii     540
  23.5. Handel zagraniczny i wzrost gospodarczy     541
  23.6. Instrumenty polityki handlowej     544
  23.7. Polski handel zagraniczny po 1989 r     548
  
  Rozdział 24. Ekonomiczne problemy współczesnej globalizacji (B. Pietrzak)     551
  24.1. Współczesna globalizacja jako efekt historycznego procesu rozwoju gospodarki rynkowej     551
  24.2. Wybrane podmioty i obszary współczesnej globalizacji ekonomicznej     559
  24.3. Wybrane społeczne i polityczne aspekty ekonomicznej globalizacji     568
  24.4. Globalizacja w świetle kryzysu wnioski dla perspektyw światowej gospodarki     569
  
  Rozdział 25. Międzynarodowa integracja gospodarcza (M. Holko)     574
  25.1. Pojęcie i proces integracji     574
  25.2. Modele i instytucje integracji     575
  25.3. Poziomy integracji – teoria i praktyka     576
  25.4. Wspólne polityki w Unii Europejskiej     592
  25.5. Miejsce Polski w międzynarodowym podziale pracy     594
  25.6. Unia Europejska – szanse i zagrożenia     596
  
  Rozdział 26. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza (S. Marciniak)     598
  26.1. Teoria ekonomii a polityka makroekonomiczna     598
  26.2. Cele, reguły i instrumenty polityki makroekonomicznej     600
  26.3. Dwa główne nurty współczesnej polityki makroekonomicznej     603
  26.4. Kontrowersje wokół polityki stabilizacyjnej     604
  26.5. Główne problemy makroekonomiczne     606
  26.6. Główne instrumenty polityki makroekonomicznej     609
  26.7. Polityka deficytu budżetowego     613
  26.8. Skutki kryzysu 2007–2011 dla teorii ekonomii oraz polityki gospodarczej     617
  
  Rozdział 27. Transformacja systemowa w Polsce – efekty (S. Jankowski)     625
  27.1. Przesłanki i kierunki transformacji     625
  27.2. Metody przejścia do gospodarki rynkowej     628
  27.3. Rola prywatyzacji     632
  27.4. Rola państwa w okresie transformacji systemowej     634
  27.5. Rola rynku i państwa w zmianach strukturalnych     638
  27.6. Społeczne warunki budowy kapitalizmu     639
  
  Indeks nazwisk     640
  
  Indeks rzeczowy     645
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia