Historia Ziemi

1 opinia

Format:

epub, mobi

RODZAJ DOSTĘPU

139,30  199,00

Format: epub, mobi

Cena początkowa: 199,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 119,40 zł  


139,30

w tym VAT

Historia Ziemi jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej. Autorzy opisują dzieje Ziemi, od jej powstania do czasów współczesnych, oraz rozwijającego się na niej życia. Obecne wydanie, podobnie jak poprzednie, opiera się na podstawowej zasadzie najściślejszego powiązania fizycznej i biologicznej historii Ziemi, która musi być studiowana w sposób integrujący te dwa aspekty.


W rozdziałach 1–10 opisano fakty, procesy i koncepcje, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia treści rozdziałów 11–20 prezentujących opis zmian systemu Ziemi od czasu jej powstania. Każdy z tych dalszych rozdziałów, poświęcony konkretnemu przedziałowi czasu geologicznego, zaczyna się od tematów ogólnych, takich jak charakter form życia występujących na tej planecie oraz globalnej paleogeografii i zmian klimatycznych. Następnie, w dalszych częściach większości tych rozdziałów, przechodzimy do przeglądu ważnych zdarzeń regionalnych.


Nowe wydanie Historii Ziemi zawiera m.in.:


• ponad tysiąc uaktualnień i zmian w danych liczbowych, tekstach i opisach ilustracji,
• całkowicie zmienione i uaktualnione materiały fotograficzne,
• skorygowaną skalę czasu geologicznego, z formalnym dodaniem okresu czwartorzędu,
• aktualne poglądy na temat wszystkich wielkich epizodów masowego wymierania,
• nową ocenę hipotezy dotyczącej Ziemi jako kuli śnieżnej,
• rozszerzone ujęcie skrzyżowanych i względnych związków czasowych, takich jak wynikające z analizy uskoków i ksenolitów,
• nowe definicje ważnych terminów naukowych,
• uaktualnione interpretacje zmian klimatycznych w erze kenozoicznej,
• najnowsze dowody dotyczące ewolucji człowieka,
• zrewidowane podrozdziały o filogenezie i bioróżnorodności.


Przejrzystość treści, staranny układ, liczne, bardzo pouczające barwne ilustracje oraz nowatorstwo i aktualność książki sprawiają, że jest to świetny podręcznik akademicki i, co podkreślają recenzenci, przydatny do nauczania geologii na polskich uczelniach. Może być także cennym źródłem wiedzy dla studentów z innych kierunków przyrodniczych oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich.


Rok wydania2023
Liczba stron610
KategoriaGeografia ogólna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieMarek Czekański
ISBN-13978-83-01-23075-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do wydania polskiego xvii
  O autorach xviii
  Przedmowa xix
  Podziękowania xxiv
  Część I – Materiały, procesy i zasady     1
  ROZDZIAŁ. Ziemia jako system     1
  Badania systemu Ziemi     2
    Unikatowość Ziemi     2
    Współzależność składników systemu Ziemi     2
    Wrażliwość i nietrwałość aspektów systemu Ziemi     3
  Zasada aktualizmu     3
    Zasada aktualizmu jako podstawa badań geologicznych     3
    Eliminacja koncepcji katastroficznych przez zasadę aktualizmu w XIX wieku     4
  Natura i pochodzenie skał     5
    Wzajemne przeobrażenia skał magmowych, osadowych i metamorficznych     6
    Jednostki formalnej klasyfikacji formacji skalnych     9
    Trzy zasady Steno dotyczące skał osadowych     9
    Powiązanie wszystkich rodzajów skał w cyklu skalnym     10
  Globalne datowanie formacji skalnych     11
    Skamieniałości i inne fizyczne wskaźniki względnego wieku skał     11
    Określanie bezwzględnego wieku skał metodami radiometrycznymi     12
    Podział historii Ziemi na jednostki formalne w skali czasu geologicznego     12
    Rozróżnialność przedziałów skali czasu geologicznego     13
  Obraz Ziemi pod jej powierzchnią     13
    Wzrost gęstości Ziemi wraz z głębokością     14
    Unoszenie się i ruchy kruchych stałych płyt litosfery na półpłynnej astenosferze     15
  Tektonika płyt     15
    Podział płyt w miejscach ich powstawania, subdukcje i zagłębienia     15
    Ciepło z rozpadu radioaktywnego jako napęd dynamiki płyt tektonicznych     17
    Wznoszenie się pióropuszy magmowych do skorupy Ziemi z głębin jej płaszcza     18
    Rola tektoniki płyt w cyklu skalnym     18
  Cykl wodny     18
    Przemieszczanie się wody między jej rezerwuarami     19
    Ścisłe powiązanie cyklu wodnego z cyklem skalnym     20
  Ukierunkowane zmiany w historii Ziemi     20
    Radykalne i nieodwracalne ewolucyjne przekształcenia form życia     20
    Zmiany fizycznych i chemicznych cech Ziemi     21
    Związki zmian form życia i środowisk     21
  Epizodyczne zmiany w historii Ziemi     22
    Nieciągłości w procesach sedymentacji     22
    Powstawanie skał osadowych w trybie katastroficznym     22
    Niezgodności zalegania warstw jako reprezentacje nieciągłości formacji skalnych     22
    Epizodyczne zmiany życia na Ziemi     24
  Podsumowanie rozdziału     24
  Pytania przeglądowe i polecenia     25
  ROZDZIAŁ 2. Minerały skałotwórcze i skały     27
  Struktura minerałów     30
    Pierwiastki jako substancje złożone z jednakowych i unikalnych atomów     30
    Izotopy pierwiastków i ich względne masy atomowe     30
    Rola reakcji chemicznych w powstawaniu minerałów     31
    Wiązania chemiczne jako wynik chemicznych reakcji     31
    Trójwymiarowe struktury molekularne kryształów     32
    Zastępowanie jonów pierwiastków przez jony pierwiastków podobnych     34
  Właściwości minerałów     34
    Zależność twardości minerałów od wiązań chemicznych     34
    Zależność gęstości minerałów od mas atomowych i upakowania atomów     36
    Odzwierciedlenie struktur krystalicznych w rodzajach spękań     36
    Wpływ warunków fizykochemicznych formowania się minerałów i skał na ich struktury     36
    Kilka grup minerałów tworzących większość skał     36
  Typy skał     38
    Skały magmowe jako rezultat krzepnięcia form płynnych     38
    Powstawanie skał osadowych z cząstek zawieszonych w wodzie lub powietrzu     40
    Skały metamorficzne jako transformacje innych skał w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury     48
  Podsumowanie rozdziału     50
  Pytania przeglądowe i polecenia     50
  ROZDZIAŁ 3. Zróżnicowanie form życia     51
  Skamieniałości i chemiczne pozostałości dawnych form życia     54
    Twarde części zwierząt jako najczęściej zachowane ich ślady     54
    Nietrwałość tkanek miękkich organizmów kopalnych     54
    Skamieniałe drewno jako rezultat mineralizacji     55
    Odciski w formie ośródek zewnętrznych i wewnętrznych     55
    Skamieniałe ślady zwierząt jako zapis ich ruchu     56
    Zróżnicowana jakość skamieniałości     56
    Biomarkery jako użyteczne chemiczne wskaźniki form życia     56
    Martwe organizmy w procesach rozkładu jako paliwo skamieniałości     57
  Grupy taksonomiczne     57
  Identyfikacja kladów i ich pokrewieństwa     59
  Archeony i bakterie: dwie domeny prokariotów     63
    Tolerancja archeonów wobec nieprzyjaznych środowisk     63
    Niektóre typy bakterii: rozkładające, fotosyntetyzujące, patogenne i zanieczyszczające     64
  Protisty: parafiletyczna grupa eukariotów     65
  Zielenice i rośliny lądowe     66
    Ewolucyjne pierwszeństwo naczyniowych roślin zarodnikowych     68
    Ekspansja roślin nasiennych na lądach     69
  Opisthokonta: grzyby i zwierzęta     69
    Grzyby jako destruenty     70
    Zwierzęta jako wielokomórkowe organizmy konsumujące     70
    Gąbki jako proste bezkręgowce     71
    Przynależność koralowców do parzydełkowców     71
    Przynależność wielu zwierząt bezszkieletowych do lofotrochorowców     72
    Zewnętrzne szkielety wylinkowców     74
    Bezkręgowce i kręgowce jako wtórnogębowce     75
  Podsumowanie rozdziału     79
  Pytania przeglądowe i polecenia     80
  ROZDZIAŁ 4. Środowiska i życie     81
  Zasady ekologii     85
    Nisza gatunku jako jego umiejscowienie w środowisku     85
    Ekosystem jako zbiorowisko organizmów wraz ze środowiskiem ich życia     85
    Biogeografia jako nauka badająca rozmieszczenie organizmów     87
  Atmosfera     88
    Główne składniki atmosfery: azot, tlen i dwutlenek węgla     88
    Wpływ różnic temperatury i rotacji Ziemi na cyrkulację powietrza     88
  Ekosystem lądowy     90
    Typy wegetacji odpowiadające strefom klimatycznym     90
    Zależność klimatów od wysokości     94
    Wpływ czynników lądowych i wodnych na sezonowe zmiany temperatury     95
    Odbicie przeszłych warunków klimatycznych w skamieniałościach roślinnych     96
  Ekosystem morski     97
    Powierzchniowe prądy oceaniczne napędzane przez wiatry     97
    Zmiany form życia morskiego wraz z głębokością     99
    Organizmy morskie pływające, unoszące się w wodzie i żyjące na dnie     101
    Wpływ temperatury wody na zróżnicowanie biogeograficzne     103
    Zasolenie jako ważny czynnik w obszarach przybrzeżnych     104
  Środowiska słodkowodne     105
  Podsumowanie rozdziału     105
  Pytania przeglądowe i polecenia     106
  ROZDZIAŁ 5. Środowiska osadowe     107
  Środowiska lądowe     110
    Historyczne gleby jako wskaźnik warunków klimatycznych w przeszłości     110
    Słodkowodne jeziora i lodowce jako wizytówki przeszłych klimatów     112
    Gromadzenie się soli i piasku na pustyniach i w jałowych basenach     114
    Osady nanoszone przez rozgałęzione i meandrujące rzeki w regionach wilgotnych     116
  Środowiska przybrzeżne i otwarte szelfy     119
    Delty powstające przy ujściach rzek do mórz     119
    Laguny położone za piaszczystymi wyspami barierowymi     121
    Tempestyty powstające na otwartych szelfach     122
    Skamieniałości jako wskaźniki środowisk morskich     123
    Rafy organiczne jako formy skał węglanowych     124
    Platformy węglanowe powstające w ciepłych morzach     126
  Środowiska głębokomorskie     129
    Prądy zawiesinowe opadające przy podmorskich zboczach     129
    Drobnoziarniste, powoli gromadzące się osady eupelagiczne     131
  Podsumowanie rozdziału     132
  Pytania przeglądowe i polecenia     132
  ROZDZIAŁ 6. Korelacja i datowanie zapisów skalnych     135
  Skala czasu geologicznego     138
    Sukcesja skamieniałości jako miara względnego wieku skał     138
    Systemy geologiczne utworzone w XIX wieku     138
  Jednostki stratygraficzne     140
    Podział formacji skalnych w jednostkach czasowoskalnych oraz czasu geologicznego w jednostkach czasu     140
    Jednostki biostratygraficzne oparte na występowaniu skamieniałości     140
    Identyfikacja biegunowości jednostek czasowo-skalnych metodą stratygrafii magnetycznej     142
    Definiowanie jednostek skalnych na podstawie litologii, a nie wieku skał     143
  Bezwzględny wiek Ziemi     146
    Niedoszacowanie wieku Ziemi w początkach geologii     146
    Ocena bezwzględnego wieku skał z użyciem pierwiastków radioaktywnych     147
    Przewaga korelacji na podstawie skamieniałości nad datowaniem radiometrycznym     151
    Zmiany stabilnych izotopów jako podstawa korelacji globalnej     152
  Stratygrafia zdarzeniowa     153
    Korelacja na wielkich obszarach oparta na skałach przewodnich     153
    Linia czasu dla korelacji oparta na dwukierunkowych przesunięciach granic facji     155
    Wykrywanie niezgodności zalegania warstw metodami stratygrafii sejsmicznej     155
    Sekwencje jako zapisy zmian poziomu morza     157
    Zegar geologiczny oparty na zmianach parametrów rotacji Ziemi i kształtu jej orbity     158
  Podsumowanie rozdziału     160
  Pytania przeglądowe i polecenia     160
  ROZDZIAŁ 7. Ewolucja i zapis kopalny     163
  Adaptacje     166
  Wkład Karola Darwina     167
    Geograficzne dowody ewolucji zebrane w podróży na statku „Beagle”     167
    Szerokie podstawy anatomicznych dowodów ewolucji przedstawionych przez Darwina     169
    Selekcja naturalna jako główny mechanizm ewolucji     170
  Geny, DNA i chromosomy     170
    Podstawowe znaczenie dziedziczenia cech w genetyce     170
    Mutacje jako instrument doboru naturalnego     171
    Rekombinacja genetyczna jako czynnik doboru naturalnego     171
    Nowo odkryty mechanizm zmian genetycznych: horyzontalny transfer genów     172
  Geny regulatorowe a rozwój organizmów     172
  Populacje, gatunki i specjacja     172
  Szybkości specjacji     174
    Radiacje ewolucyjne jako rezultat nowych ekologicznych możliwości i adaptacyjnych przełomów     174
    Szybka specjacja w niewielkich izolowanych populacjach     176
    Możliwość powstania nowej jednostki systematycznej w pojedynczym wydarzeniu     178
  Zegar molekularny i czasy powstawania     180
  Konwergencja ewolucyjna     180
  Wymieranie     181
    Znaczne zróżnicowania szybkości wymierania     182
    Masowe wymieranie dokonujące się obecnie     183
  Tendencje ewolucyjne     184
    Ewolucyjna tendencja do powiększania się rozmiarów ciał zwierząt     184
    Proste i złożone tendencje ewolucyjne     185
    Nieodwracalność procesu ewolucji     189
  Podsumowanie rozdziału     189
  Pytania przeglądowe i polecenia     190
  ROZDZIAŁ 8. Teoria tektoniki płyt     191
  Historia teorii dryfu kontynentalnego     194
    Błędne interpretacje niektórych wczesnych obserwacji     194
    Alfred Wegener – pionier teorii dryfu w XX wieku     195
    Badania Aleksandra Du Toit dotyczące sekwencji Gondwany     196
    Powszechne odrzucanie koncepcji dryfu kontynentalnego     198
    Zagadkowe dane ujawnione przez paleomagnetyzm     198
  Narodziny tektoniki płyt     200
    Wyjaśnienie wielu zjawisk na gruncie ekspansji dna oceanicznego     200
    Ostateczna weryfikacja metodami paleomagnetycznymi     203
  Uskoki i aktywność wulkaniczna na granicach płyt     203
    Formowanie się skorupy wzdłuż grzbietów śródoceanicznych     204
    Przemieszczanie grzbietów śródoceanicznych przez uskoki transformacyjne     205
    Subdukcja litosfery wzdłuż głębokich rowów oceanicznych     205
  Ruchy płyt     207
    Cztery przyczyny ruchów płyt     207
    Zagłębianie się luźnych fragmentów skorupy w płaszczu Ziemi     207
    Mierzalność ruchów płyt     208
  Podsumowanie rozdziału     210
  Pytania przeglądowe i polecenia     211
  ROZDZIAŁ 9. Tektonika kontynentów i łańcuchy górskie     213
  Dzielenie się kontynentów     216
    Węzły potrójne w rejonach plam gorąca     216
    Powstawanie rowów tektonicznych w początkowej fazie podziału     218
    Powstawanie pasywnych krawędzi w procesach podziału     218
  Zginanie i płynięcie skał     220
  Orogeneza     222
    Orogeneza jako skutek kolizji kontynentów     222
    Możliwości orogenezy bez zderzeń kontynentów     223
    Charakterystyczne struktury pasm górskich     223
    Kompresja jako przyczyna deformacji     224
    Powstawanie basenu przedpola pod ciężarem góry     224
    Andy jako przykład gór powstałych bez zderzenia kontynentów     226
    Pireneje jako przykład gór powstałych w wyniku zderzenia kontynentów     227
    Łączenie się niewielkich mas lądowych z kontynentami     229
  Tektonika wnętrz kontynentów     229
  Podsumowanie rozdziału     232
  Pytania przeglądowe i polecenia     232
  ROZDZIAŁ 10. Główne cykle geochemiczne     235
  Rezerwuary chemiczne     238
    Przepływy jako prędkości ruchu między rezerwuarami     238
    Wpływ sprzężeń zwrotnych na przepływy     238
  Dwutlenek węgla, tlen i procesy biologiczne     239
    Wykorzystanie cyklu fotosyntezy–oddychania przez rośliny     239
    Wzrost tkanek jako rezultat fotosyntezy     240
    Uwalnianie energii w procesie oddychania     240
    Wykorzystywanie oddychania przez destruenty     241
    Modyfikacje chemii atmosfery w wyniku pogrążania się szczątków roślinnych w ziemi     241
    Podobieństwo morskich i lądowych cyklów fotosyntezy–oddychania     243
  Izotopy tlenu, klimat i cykl wodny     244
    Proporcje izotopów tlenu w szkieletach jako wskaźnik temperatury     244
    Wiązanie tlenu 16O w lodowcach     245
    Wpływ zasolenia na proporcje izotopów tlenu     246
    Działanie pary wodnej jako gazu cieplarnianego     247
  Wykorzystanie izotopów węgla w badaniach globalnych cyklów chemicznych     247
    Proporcje izotopów węgla jako zapisy cyklicznej cyrkulacji węgla organicznego     247
    Proporcje izotopów w skałach wapiennych i morskich osadach głębinowych jako zapisy zmian tempa pogrzebania węgla w ziemi     248
    Wpływ pogrzebania węgla i siarki na powiększanie się atmosferycznego rezerwuaru tlenu     248
    Usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery w procesach wietrzenia i jego transfer do skał wapiennych     249
    Wpływ zmian szybkości wietrzenia na atmosferyczny rezerwuar węgla     250
    Wpływ zmian globalnej temperatury na atmosferyczny rezerwuar węgla     252
  Tendencje zmian zawartości dwutlenku węgla w atmosferze w eonie fanerozoicznym     253
    Wpływ pozytywnego sprzężenia zwrotnego na cykl węglowy     254
    Stabilizujący wpływ negatywnych sprzężeń zwrotnych na poziom dwutlenku węgla     254
  Ekskursje proporcji izotopów węgla i tlenu     255
    Wpływ zmian szybkości oddychania bakterii na proporcje izotopów węgla     256
    Wpływ zmian ilości hydratu metanu naproporcje izotopów węgla     256
    Wpływ zmian produktywności fitoplanktonu na proporcje izotopów węgla     256
    Relatywnie większy wpływ epizodów masywnego pogrzebania węgla na proporcje izotopów węgla w porównaniu z innymi czynnikami     257
  Chemia oceanów i mineralogia szkieletów     257
    Wpływ zmian zawartości magnezu i wapnia na powstawanie morskich węglanów     257
    Wpływ zmian zawartości potasu i siarczanów na mineralogię ewaporatów     259
    Usuwanie krzemu z oceanów przez organizmy żywe     259
  Podsumowanie rozdziału     260
  Pytania przeglądowe i polecenia     261
  Część II – Historia Ziemi     263
  ROZDZIAŁ 11. Eony prekambryjskie: hadeik i archaik     263
  Wiek planet i Wszechświata     268
  Powstanie Układu Słonecznego     269
    Powstanie Słońca z mgławicy     270
    Powstanie planet z mgławicy słonecznej     270
  Hadeik     272
    Rozwarstwienie Ziemi jako rezultat przechodzenia materii w stan ciekły     272
    Powstanie Księżyca w następstwie kolizji     272
    Pochodzenie wód oceanicznych z wulkanów i komet oraz ich zasolenia ze skał     273
    Pochodzenie wczesnej atmosfery Ziemi z jej wnętrza     273
    Liczne zderzenia z asteroidami i meteorytami we wczesnej historii Ziemi     273
    Wysoka temperatura wczesnej Ziemi i niewielkie rozmiary jej płyt     274
  Pochodzenie skorupy kontynentalnej     275
    Powstanie skorupy felzytowej z topniejącej litosfery oceanicznej     275
    Pojawienie się płyty kontynentalnej we wczesnej historii Ziemi     276
  Eon archaiczny     276
    Niewielkie rozmiary lądów archaiku jako skutek wysokiej temperatury wnętrza Ziemi     276
    Szybki wzrost rozmiarów skorupy kontynentalnej     276
  Pasma zieleńcowe     277
  Zmiana systemu Ziemi 11-1 Pojawianie się wielkich kratonów pod koniec eonu archaicznego     278
  Dowody istnienia życia w eonie archaicznym     280
  Chemiczne hipotezy dotyczące początków życia na Ziemi     283
    Łatwość formowania się aminokwasów     283
    Możliwość istnienia świata RNA     283
    Możliwość rozwoju życia wzdłuż grzbietów śródoceanicznych     285
  Tlen atmosferyczny     287
  Podsumowanie rozdziału     287
  Pytania przeglądowe i polecenia     288
  ROZDZIAŁ 12. Eon proterozoiczny prekambru     289
    Główne zdarzenia eonu proterozoicznego     290
  Współczesny styl orogenezy     292
  Zdarzenia globalne w paleoproterozoiku i mezoproterozoiku     295
    Powszechne zlodowacenia we wczesnym proterozoiku     295
    Rozwój sinic, a później eukariotów w oceanach     295
  Początki życia zwierzęcego     297
    Gwałtowny rozwój organizmów zwierzęcych     297
    Rozwój eukariotów pod wpływem wzrostu zawartości tlenu w atmosferze     301
  Zmiana systemu Ziemi 12-1 Wielkie zdarzenie oksydacyjne     302
  Zmiana systemu Ziemi 12-2 Czy Ziemia były kiedyś śnieżną kulą?     304
    Dwa rozległe zlodowacenia w proterozoiku dosięgające niskich szerokości geograficznych     306
    Możliwość wpływu zróżnicowania zwierząt na ewolucję fitoplanktonu     306
  Ekspansja i kurczenie się kontynentów     306
  Konsolidacja kontynentu Ameryki Północnej     308
    Ekspansja Laurencji w proterozoiku poprzez kontynentalną akrecję     308
    Powstanie wielkich złóż rud w wyniku zderzenia z obiektem zewnętrznym     309
    Rów tektoniczny w centralnej i wschodniej Ameryce Północnej     310
    Orogeneza grenwilska we wschodniej części Ameryki Północnej     312
  Połączenia i podziały superkontynentów neoproterozoicznych     312
    Superkontynent Nuna zawierający wszystkie wielkie masy lądowe     312
    Mniejszy od Nuny superkontynent Rodinia     313
    Połączenie Pannocji z Gondwaną mimo utraty Laurencji     313
  Podsumowanie rozdziału     314
  Pytania przeglądowe i polecenia     315
  ROZDZIAŁ 13. Wczesna era paleozoiczna     317
  Kambryjska eksplozja życia     320
    Ślady o złożonych formach jako najwcześniejsze świadectwa życia kambryjskiego     320
    Szkielety w wielu grupach zwierząt wczesnokambryjskich     320
    Ograniczenie sposobów życia zwierząt wczesnokambryjskich     323
  Zmiana systemu Ziemi 13-1 Kształtowanie się szkieletów w wielu grupach zwierząt związane z różnicowaniem się drapieżników     324
    Powstanie kręgowców w warunkach różnicowania późnokambryjskiego     327
  Życie w ordowiku     329
    Zwierzęta pływające i unoszące się w wodach we wczesnym paleozoiku     329
    Wielka radiacja życia w późnym ordowiku     329
    Wpływ organizmów zwierzęcych na recesję stromatolitów     331
    Zahamowanie różnicowania organizmów morskich związane z wymieraniem     332
    Ekspansja bezkręgowców w wodach śródlądowych i roślin na lądach     332
  Paleogeografia świata kambryjskiego     332
  Epizody masowego wymierania kambryjskich trylobitów     334
  Paleogeografia, zmiany klimatyczne i masowe wymieranie w ordowiku     335
    Zlodowacenie w wyniku ochłodzenia klimatu     335
  Zmiana systemu Ziemi 13-2 Zlodowacenie i masowa zagłada form życia jako rezultat ochłodzenia klimatu     336
    Wielkie wymierania jako rezultat ochłodzeń klimatu     338
  Zdarzenia regionalne we wczesnym paleozoiku     339
    Wypiętrzenie gór wschodniej Laurencji w orogenezie takońskiej     339
    Trwała pasywna krawędź zachodniej Laurencji     344
  Podsumowanie rozdziału     345
  Pytania przeglądowe i polecenia     345
  ROZDZIAŁ 14. Świat środkowego paleozoiku     347
  Odnowa zróżnicowanych form życia     350
    Odrodzenie życia w środowiskach wodnych     350
    Zasiedlanie lądów przez rośliny     357
    Wyjście zwierząt na lądy     359
  Zmiana systemu Ziemi 14-1 Kolonizacja lądów przez kręgowce jako rezultat zmian krajobrazów wywołanych rozwojem roślinności     360
  Paleogeografia świata środkowego paleozoiku     364
  Zlodowacenie i masowe wymieranie     365
    Zdarzenia regionalne w środkowym paleozoiku     365
    Ponowne przejście wschodniej Ameryki
    Północnej w stan krawędzi pasywnej     365
  Zmiana systemu Ziemi 14-2 Globalne zmiany klimatyczne, zlodowacenie i masowe wymieranie jako efekt ekspansji roślin na lądach     366
    Powstanie Euroameryki podczas drugiej orogenezy appalachijskiej     368
    Orogeneza i tworzenie się raf w zachodniej części Ameryki Północnej     372
  Podsumowanie rozdziału     373
  Pytania przeglądowe i polecenia     373
  ROZDZIAŁ 15. Świat późnego paleozoiku     375
  Życie w późnym paleozoiku     379
    Pojawianie się nowych form życia w morzach paleozoiku     379
    Rozwój organizmów rafotwórczych w morzach aragonitowych     380
    Rozwój drzewostanów bagiennych     381
    Ekspansja flory wyżynnej     383
    Różnicowanie się zwierząt lądowych i ich ekspansja w środowiskach słodkowodnych     385
  Zmiana systemu Ziemi 15-1 Wielkie zlodowacenie w wyniku osłabienia efektu cieplarnianego     386
  Paleogeografia świata późnopaleozoicznego     390
    Ciepły i wilgotny klimat we wczesnym karbonie     390
    Wielkie zlodowacenie w połowie karbonu spowodowane kolizją kontynentów     390
    Ekspansja siedlisk suchych w permie     393
    Masowe wymieranie pod koniec ery paleozoicznej     394
  Zdarzenia regionalne w późnym paleozoiku     394
    Powstanie Appalachów w orogenezie alegheńskiej     394
  Zmiana systemu Ziemi 15-2 Najbardziej destruktywny ze wszystkich epizodów wymierania kończący erę paleozoiczną     395
    Orogenezy w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych     398
    Powstawanie pokładów węgla w cyklotemach     402
    Powstawanie raf w basenie Delaware w zachodnim Teksasie     403
    Powiększenie kontynentu Ameryki Północnej w orogenezie sonomskiej     406
  Podsumowanie rozdziału     406
  Pytania przeglądowe i polecenia     407
  ROZDZIAŁ 16. Wczesny mezozozoik     409
  Życie w oceanach: nowa biota     412
    Spowolnienie odnowy życia we wczesnym triasie przez trzy epizody masowego wymierania     413
    Nowe grupy fitoplanktonu oraz liczne gatunki pływających drapieżników jako formy życia pelagicznego     415
  Życie na lądach     418
    Dominacja roślin nagonasiennych we florze mezozoicznej     418
    Początek epoki dinozaurów     419
  Zmiana systemu Ziemi 16-1 Pojawienie się dinozaurów i zagadka ich ewolucyjnego sukcesu     422
  Zmiana systemu Ziemi 16-2 Aktywność wulkaniczna i masowa zagłada     428
    Masowe wymieranie pod koniec triasu     431
  Paleogeografia wczesnego mezozoiku     431
    Wpływ rozmiarów Pangei na klimat i rozmieszczenie organizmów     432
    Początek podziału Pangei     432
    Lokalizacja stref tropikalnychi nietropikalnych     434
  Zdarzenia tektoniczne w Ameryce Północnej     434
    Powstawanie basenów gór zrębowych na wschodzie     434
    Powiększanie się Ameryki Północnej na zachodzie     436
  Podsumowanie rozdziału     440
  Pytania przeglądowe i polecenia     441
  ROZDZIAŁ 17. Świat w okresie kredowym     443
  Życie w kredzie     446
    Zmiany form życia pelagicznego     446
    Zmiany form życia eupelagicznego     448
    Ekspansja roślin kwiatowych na lądach     450
    Ograniczenie rozwoju wczesnych ssaków przez dinozaury     452
  Paleogeografia świata kredowego     456
    Podział kontynentów i ekspansja oceanów     456
    Wzrost poziomu morza, stagnacja wód głębokomorskich i ocieplenie klimatu     456
  Wymieranie pod koniec okresu kredowego     460
    Radykalne wymieranie życia w kredzie jako ostrzeżenie     461
    Odzwierciedlenie chronologii wymierania w skamieniałościach     461
    Rozwój gatunków oportunistycznch po masowym wymieraniu     461
  Zmiana systemu Ziemi 17-2 Śmierć z Kosmosu     462
  Ameryka Północna w okresie kredowym     466
    Kontynuacja wypiętrzania Kordylierów     466
    Powstanie akwenu morskiego łączącego Zatokę Meksykańską z Oceanem Arktycznym     467
    Wydrążenie przez starą rzekę głębokiej doliny, która stała się później Wielkim Kanionem     468
    Powstawanie współczesnego szelfu kontynentalnego na wschodzie Ameryki Północnej     469
  Morza kredowe w Europie     470
  Podsumowanie rozdziału     470
  Pytania przeglądowe i polecenia     471
  ROZDZIAŁ 18. Świat w paleogenie     473
  Życie w paleogenie     476
    Odrodzenie życia oceanicznego     477
    Dominacja roślin kwiatowych     478
    Intensywna radiacja ssaków w paleocenie i eocenie     479
    Wielkie ptaki wczesnego paleogenu     482
    Rozwój współczesnych grup zwierząt kopytnych, drapieżnych i naczelnych w oligocenie     483
    Ewolucyjne uwspółcześnienie żab i owadów w paleogenie     484
  Klimat paleogenu     484
    Fala ocieplenia na początku eocenu     484
    Zasięg ciepła w wysokich szerokościach geograficznych     486
    Początek ochłodzenia i zlodowacenia w wysokich szerokościach geograficznych w środkowym eocenie     488
    Zmiany klimatyczne, ekspansja lodowców i masowe wymieranie na przełomie eocenu i oligocenu     489
  Zdarzenia regionalne w paleogenie     489
    Zmiany położenia lądów i mórz w pobliżu biegunów     489
    Kontynuacja aktywności górotwórczej w zachodniej części Ameryki Północnej     489
  Zmiana systemu Ziemi 18-1 Początek globalnego ochłodzenia i wysychania wód     490
    Nowy ryft na amerykańskim południowym zachodzie     496
    Aktywność wulkaniczna w rejonie parku Yellowstone jako rezultat płytkiej subdukcji     497
    Kontynuacja sedymentacji wzdłuż brzegów Zatoki Meksykańskiej     497
    Zatoka Chesapeake jako efekt upadku meteorytu     498
  Podsumowanie rozdziału     499
  Pytania przeglądowe i polecenia     500
  ROZDZIAŁ 19. Świat późnego kenozoiku przed holocenem     501
  Życie w neogenie     504
    Radiacja wielorybów i odrodzenie otwornic w oceanach     504
    Rozwój i adaptacja gatunków lądowych do sezonowo suchych środowisk     505
  Współczesna epoka lodowcowa na półkuli północnej     509
    Względne ocieplenie klimatu we wczesnym pliocenie     509
    Formowanie się lodowców kontynentalnych na półkuli północnej     509
    Proporcje izotopów jako wskaźnik chronologii zlodowaceń     512
    Zmiany flory wynikające ze zmian klimatycznych     513
    Wielokrotne ekspansje i regresje lodowców     513
    Zmiany rodzajów wegetacji w okresach maksimów glacjalnych     514
    Zmiany cyrkulacji wód oceanicznych jako możliwa przyczyna epoki lodowcowej     515
  Zmiana systemu Ziemi 19-1 Radykalnie szybkie zmiany klimatyczne w epoce lodowcowej     516
    Wpływ zmian ruchu wirowego Ziemi na cykle zlodowaceń     519
    Wpływ oscylacji klimatycznych na zmiany efektu cieplarnianego     519
  Zdarzenia regionalne w okresie neogenu     520
    Procesy górotwórcze w całej zachodniej części Ameryki Północnej     520
    Wypiętrzenia Appalachów oraz pochodzące z nich osady na wschodzie     527
    Narodziny Morza Karaibskiego     528
    Wymiana ssaków między Ameryką Północną i Południową     528
    Powstanie Himalajów – najwyższego łańcucha górskiego na Ziemi     530
    Koniec oceanu Tetyda     532
  Ewolucja człowieka     534
    Radiacja wczesnych małp człekokształtnych w Afryce i w Azji     534
    Najstarsze ślady hominidów sprzed 6 milionów lat     534
    Podobieństwo australopiteków do małp człekokształtnych i ludzi     535
    Nagłe pojawienie się rodzaju ludzkiego     536
    Podobieństwo gatunku Homo erectus do człowieka współczesnego     538
    Osobliwe ludzkie karły z Flores     539
    Większe podobieństwo gatunku Homo heidelbergensis niż Homo erectus do ludzi współczesnych     539
  Zmiana systemu Ziemi 19-2 Powstanie rodzaju ludzkiego w okresie nagłych zmian klimatycznych     540
    Pojawienie się neandertalczyków w Eurazji     542
    Ewolucja Homo sapiens w Afryce i jego migracja na północ     543
  Podsumowanie rozdziału     544
  Pytania przeglądowe i polecenia     545
  ROZDZIAŁ 20. Regresja lodowców i holocen     547
  Regresja lodowców     550
  Gwałtowne zdarzenia globalne pod koniec plejstocenu i we wczesnym holocenie     552
  Młodszy dryas     553
  Pierwsi Amerykanie     554
  Zmiana systemu Ziemi 20-1 Dowody kolizji Ziemi z kometą jako przyczyny ochłodzenia młodszego dryasu oraz wymierania wielkich ssaków i zniknięcia kultury Clovis     556
  Nagłe wyginięcie wielkich ssaków     559
  Wahania klimatyczne w okresie minionych 10 000 lat     560
    Krótki okres globalnego ocieplenia zwany interwałem hypsitermalnym     560
    Zapoczątkowanie rolnictwa przez ludzi     561
    Lodowce oraz zasięgi drzew i ich przekroje jako odzwierciedlenia zmian klimatycznych     562
    Wahania temperatury po interwale hypsitermalnym     563
    Dotkliwe susze w holocenie     563
  Zmiany poziomu morza     565
    Szybki wzrost poziomu morza pod koniec plejstocenu i w początkach holocenu     565
    Zmiany linii brzegowych w okresie minionych 7000 lat     565
  Wiek XX i XXI: wpływ działalności człowieka     567
    Gazy wprowadzane przez człowieka do atmosfery jako przyczyna ocieplenia klimatu i efektu cieplarnianego     567
    Poważne przyszłe konsekwencje zmian klimatycznych     569
    Wzrost stężenia dwutlenku węgla w oceanach jako czynnik hamujący wapnienie organizmów morskich     570
    Podnoszenie się poziomu morza     571
    Możliwość przyśpieszenia zmian klimatycznych przez dodatnie sprzężenia zwrotne     573
  Podsumowanie rozdziału     574
  Pytania przeglądowe i polecenia     575
    Dodatek     577
    Słownik     581
    Indeks     601
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia