Geomorfologia

Geomorfologia

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

29,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik geomorfologii przedstawiający najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. Widoczne skutki – formy rzeźby – są odnoszone do wcześniej omówionych procesów. Szczególnie zaakcentowane zostały aplikacyjne aspekty geomorfologii przez wskazanie możliwych pól zastosowań i przedstawienie konkretnych sytuacji, w których wiedza geomorfologiczna pozwoliła lub może pozwolić na uniknięcie zdarzeń niekorzystnych dla człowieka. Książka o bogatej stronie ilustracyjnej, z fotografiami, diagramami, wykresami i tabelami.


Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców geografii, geologii, archeologii i ochrony środowiska.


Rok wydania2006
Liczba stron460
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14812-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  1. Co to jest geomorfologia?    13
    1.1. Zakres i główne podejścia badawcze    13
    1.2. Geomorfologia i jej związek z innymi naukami    15
    1.3. Kierunki i nurty w geomorfologii    16
  2. Główne rysy ukształtowania powierzchni Ziemi    18
    2.1. Formy planetarne i ich związek z tektoniką płyt    18
      2.1.1. Granice płyt litosferycznych    22
    2.2. Główne rysy ukształtowania kontynentów    24
    2.3. Zróżnicowanie krawędzi kontynentów    28
    2.4. Przewodnie rysy rzeźby dna morskiego    30
      2.4.1. Obrzeże kontynentalne    31
      2.4.2. Baseny oceaniczne    32
      2.4.3. Grzbiety Śródoceaniczne    33
      2.4.4. Rowy oceaniczne    34
      2.4.5. Wyspy oceaniczne    34
  3. Rzeźbotwórcza działalność sił wewnętrznych – tektonika    36
    3.1. Znaczenie tektoniki w rozwoju rzeźby    36
    3.2. Powstawanie i rozwój obszarów górskich    37
      3.2.1. Rodzaje gór w kontekście tektoniki pŁyt    37
      3.2.2. Góry związane z systemami uskoków normalnych (góry zrębowe)    40
      3.2.3. Góry związane z pasami nasunięć    44
    3.3. Zapadliska tektoniczne    46
    3.4. Geomorfologiczne efekty trzęsień ziemi - formy sejsmotektoniczne    48
    3.5. Małe formy rzeźby związane z uskokami przesuwczymi    52
    3.6. Wielkopromienne deformacje powierzchni kontynentów    53
      3.6.1. Glacjoizostazja    54
  4. Rzeźbotwórcze efekty procesów endogenicznych – wulkanizm    57
    4.1. Znaczenie i zróżnicowanie zjawisk wulkanicznych na powierzchni ziemi    57
    4.2. Geneza wulkanizmu i jej związek z tektoniką płyt    58
    4.3. Morfologiczne typy wulkanów    60
      4.3.1. Wulkany tarczowe    61
      4.3.2. Kopuł lawowe    61
      4.3.3. Stratowulkany    62
      4.3.4. Stożki żużlowe    64
      4.3.5. Kaldery    65
      4.3.6. Maary    66
      4.3.7. Góry stołowe – wulkany podlodowcowe    68
    4.4. Potoki i pokrywy lawowe    68
    4.5. Formy rzeźby związane z depozycją utworów piroklastycznych poza wulkanami    72
    4.6. Geomorfologiczne efekty degradacji form wulkanicznych    73
      4.6.1. Neki    73
      4.6.2. Odwrócenie rzeźby w obrębie pokryw lawowych    75
      4.6.3. Rozwój kalder    76
  5. Wietrzenie    78
    5.1. Definicja i zakres wietrzenia    78
    5.2. Mechanizmy wietrzenia fizycznego    79
      5.2.1. Odciążenie    80
      5.2.2. Zmiany temperatury ośrodka skalnego    81
      5.2.3. Zmiany wilgotności ośrodka skalnego    83
      5.2.4. Wzrost ciał obcych w próżniach skalnych – wietrzenie mrozowe i solne    83
    5.3. Mechanizmy wietrzenia chemicznego    87
      5.3.1. Hydroliza    88
      5.3.2. Hydratacja    89
      5.3.3. Rozpuszczanie i karbonatyzacja    89
      5.3.4. Utlenianie i redukcja    91
    5.4. Znaczenie organizmów żywych    91
    5.5. Produkty i efekty wietrzenia    93
      5.5.1. Produkty rozpadu    93
      5.5.2. Pokrywy zwietrzelinowe    95
      5.5.3. Skorupy wietrzeniowe i warnisz    97
      5.5.4. Mikroformy powierzchni skalnych    98
    5.6. Uwarunkowania procesów wietrzeniowych    100
    5.7. Znaczenie procesów wietrzeniowych    104
  6. Grawitacyjne ruchy masowe    108
    6.1. Pojęcie stoku    108
    6.2. Różnorodność stoków    108
    6.3. Ruchy masowe – mechanizm fizyczny    111
    6.4. Typologie ruchów masowych    115
    6.5. Odpadanie i obrywy    117
      6.5.1. Odpadanie    117
      6.5.2. Obrywy    119
      6.5.3. Lawiny kamienne    120
      6.5.4. Przewracanie    121
    6.6. Osuwiska    122
      6.6.1. Istota i podział osuwisk    122
      6.6.2. Osuwiska translacyjne    124
      6.6.3. Osuwiska rotacyjne    126
      6.6.4. Inne rodzaje osuwisk    128
    6.7. Spływy    130
    6.8. Soliflukcja    134
    6.9. Pełzanie gruntu    136
    6.10. Osiadanie    138
    6.11. Uwarunkowania ruchów masowych    138
      6.11.1. Uwarunkowania geologiczne    138
      6.11.2. Uwarunkowania klimatyczne    139
      6.11.3. Uwarunkowania geomorfologiczne    141
      6.11.4. Uwarunkowania antropogeniczne    142
  7. Geomorfologiczne efekty działalności wody na stoku    145
    7.1. Hydrologia stoku    145
    7.2. Morfogenetyczne znaczenie deszczu    147
    7.3. Spływ śródpokrywowy i sufozja    148
    7.4. Spływ powierzchniowy i jego skutki    151
      7.4.1. Spłukiwanie    151
      7.4.2. Erozja liniowa    153
    7.5. Wąwozy i formy pokrewne    156
    7.6. Denudacja chemiczna    159
    7.7. Zapobieganie erozji wodnej na stoku    161
  8. Rzeźbotwórcza działalność rzek – procesy i formy fluwialne    164
    8.1. Wprowadzenie    164
    8.2. Ruch wody w korycie    165
    8.3. Procesy erozyjne w korytach rzecznych    169
    8.4. Transport fluwialny    172
    8.5. Koryta skalne    175
    8.6. Koryta aluwialne    179
      8.6.1. Systemy jednokorytowe o pojedynczym nurcie    180
      8.6.2. Systemy jednokorytowe wielonurtowe    185
      8.6.3. Systemy wielokorytowe    187
      8.6.4. Uwarunkowania rozwoju koryt aluwialnych    189
      8.6.5. Metamorfoza koryt    192
    8.7. Akumulacja fluwialna    193
      8.7.1. Osady korytowe    195
      8.7.2. Formy i osady pozakorytowe    195
      8.7.3. Stożki napływowe    197
    8.8. Rola zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu koryt rzecznych    198
  9. Formy dolinne i rozwój rzeźby fluwialno-denudacyjnej    201
    9.1. Wstęp    201
    9.2. Doliny rzeczne i ich główne elementy    202
    9.3. Typy dolin rzecznych    203
      9.3.1. Gardziele i jary    205
      9.3.2. Doliny wciosowe    207
      9.3.3. Doliny płaskodenne    209
      9.3.4. Doliny nieckowate    210
      9.3.5. Asymetria dolin    212
      9.3.6. Leje źródłowe    213
    9.4. Terasy rzeczne    214
      9.4.1. Rodzaje i geneza teras    214
      9.4.2. Rekonstrukcja rozwoju doliny na podstawie teras rzecznych    217
    9.5. Przełomy rzeczne    219
    9.6. Układy sieci rzecznej    220
    9.7. Rozwój rzeźby fluwialno-denudacyjnej    223
    9.8. Powierzchnie zrównania    230
  10. Formy rzeźby denudacyjnej uwarunkowane budową geologiczną    233
    10.1. Wprowadzenie    233
    10.2. Zróżnicowanie skał i ich odporność na procesy zewnętrzne    234
    10.3. Stoki skalne    237
    10.4. Skałki i wzgórza ostańcowe    241
      10.4.1. Ostańce związane z cechami systemu spękań    241
      10.4.2. Wzgórza i grzbiety twardzielcowe    246
    10.5. Kotliny denudacyjne    249
    10.6. Rzeźba strukturalna w obszarach platformowych    250
      10.6.1. Rzeźba płytowa    250
      10.6.2. Rzeęba krawędziowa    252
      10.6.3. Inne formy rzeźby    255
  11. Zjawiska i formy krasowe    257
    11.1. Wprowadzenie    257
    11.2. Rozpuszczanie skał    258
    11.3. Powierzchniowe mikroformy i mezoformy krasowe    260
      11.3.1. Żłobki i żebra    260
      11.3.2. Leje krasowe i formy pokrewne    263
      11.3.3. Formy rzeęby związane z wtórną depozycją węglanu wapnia    265
    11.4. Makroformy krasowe    267
      11.4.1. Ostańce krasowe    267
      11.4.2. Polja    268
      11.4.3. Formy dolinne w obszarach krasowych    269
    11.5. Kras podziemy    273
      11.5.1. Morfologia i geneza jaskiń krasowych    273
      11.5.2. Chemiczne osady jaskiniowe – nacieki    276
      11.5.3. Klastyczne osady jaskiniowe    278
    11.6. Krajobrazy krasowe    279
    11.7. Litologiczno-strukturalne uwarunkowania zjawisk krasowych    283
    11.8. Klimatyczne uwarunkowania zjawisk krasowych    285
    11.9. Pseudokras    288
  12. Procesy i formy glacjalne    290
    12.1. Wstęp    290
    12.2. Lądolody i lodowce na Ziemi    291
      12.2.1. Współczesne i plejstoceńskie zlodowacenie    291
      12.2.2. Morfologiczna klasyfikacja lodowców    294
      12.2.3. Termiczna klasyfikacja lodowców    296
    12.3. Powstawanie lodowców    297
    12.4. Dynamika lodowców    298
      12.4.1. Ruch lodowca    298
      12.4.2. Bilans masy lodowca    302
    12.5. Erozja glacjalna    303
      12.5.1. Mechanizmy erozji    303
      12.5.2. Formy rzeźby erozyjnej    305
    12.6. Akumulacja glacjalna    310
      12.6.1. Transport glacjalny    310
      12.6.2. Genetyczne zróżnicowanie osadów lodowcowych    311
      12.6.3. Formy rzeźby    313
    12.7. Środowisko fluwioglacjalne    321
      12.7.1. Wody roztopowe    321
      12.7.2. Formy fluwioglacjalne pod lodowcami    322
      12.7.3. Formy fluwioglacjalne na przedpolu lodowców    324
    12.8. Niwacja    327
  13. Lód gruntowy i rozwój rzeźby w środowisku peryglacjalnym    329
    13.1. Wprowadzenie    329
    13.2. Formy występowania lodu podziemnego    329
      13.2.1. Wieloletnia zmarzlina    331
    13.3. Mrozowe pękanie gruntu    334
      13.3.1. Kliny lodowe    335
      13.3.2. Kliny piaszczyste    336
    13.4. Pęcznienie i sortowanie mrozowe gruntu    336
      13.4.1. Grunty wzorzyste i inne efekty powierzchniowe    337
    13.5. Pagórki z jądrem lodowym    339
    13.6. Termokras i termoerozja    342
    13.7. Pojęcie strefy peryglacjalnej i jej zasięg    345
    13.8. Rozwój rzeźby w strefie peryglacjalnej    347
    13.9. Plejstoceńska strefa peryglacjalna    349
    13.10. Formy i procesy peryglacjalne w Polsce    351
      13.10.1. Współczesne środowisko peryglacjalne    351
      13.10.2. Formy i struktury peryglacjalne wieku plejstoceńskiego    353
  14. Procesy i formy eoliczne    356
    14.1. Wprowadzenie – uwarunkowania śodowiskowe procesów eolicznych    356
    14.2. Transport eoliczny    357
    14.3. Niszcząca działalność wiatru - deflacja i korazja    359
    14.4. Formy rzeżby związane z niszczącą działalnością wiatru    360
      14.4.1. Graniaki wiatrowe    360
      14.4.2. Jardangi i formy pokrewne    361
      14.4.3. Niecki z wywiewania    362
      14.4.4. Bruki deflacyjne    363
      14.4.5. Mikrorzeęba powierzchni skalnych    364
    14.5. Wydmy i środowiska ich występowania    365
      14.5.1. Wprowadzenie    365
      14.5.2. Podstawowe elementy wydmy    366
      14.5.2. Wydmy swobodne    367
      14.5.3. Wydmy wymuszone    370
      14.5.4. Wydmy nadmorskie    372
      14.5.5. Pustynie piaszczyste    375
    14.6. Utwory pyłowe i pokrywy lessowe    376
      14.6.1. Pył eoliczny w globalnym systemie geomorfologicznym    376
      14.6.2. Less    377
      14.6.3. Źródła pyłu eolicznego    379
    14.7. Formy i osady eoliczne w rekonstrukcjach dawnych środowisk    3880
  15. Geomorfologia wybrzeży    383
    15.1. Wstęp    383
    15.2. Klasyfikacje wybrzeży    384
    15.3. Falowanie    387
      15.3.1. Rodzaje falowania    387
      15.3.2. Znaczenie geomorfologiczne falowania    390
    15.4. Prądy przybrzeżne    392
    15.5. Pływy i ich znaczenie geomorfologiczne    393
    15.6. Formy abrazyjne    395
      15.6.1. Klify    395
      15.6.2. Platformy abrazyjne    398
    15.7. Akumulacyjne formy rzeźby    400
      15.7.1. Plaże    400
      15.7.2. Kosy i formy pokrewne    402
      15.7.3. Wyspy barierowe i mierzeje    403
      15.7.4. Równiny pływowe, sŁone bagna i wybrzeża namorzynowe    405
    15.8. Wybrzeża koralowe    407
    15.9. Geomorfologia ujęć rzek, delty i estuaria    411
    15.10. Zmiany poziomu morza    414
      15.10.1. Przyczyny zmian poziomu morza    414
      15.10.2. Formy rzeźby jako wskaęniki zmian poziomu morza    416
  16. Człowiek zmienia powierzchnię Ziemi    421
    16.1. Wprowadzenie    421
    16.2. Antropogeniczne formy rzeźby    422
      16.2.1. Procesy rzeźbotwórcze w obrębie form antropogenicznych    427
    16.3. Antropogeniczne zmiany charakteru i tempa procesów rzeźbotwórczych    428
      16.3.1. Procesy stokowe    429
      16.3.2. Procesy fluwialne    430
      16.3.3. Wybrzeża morskie    433
      16.3.4. Procesy eoliczne    434
    16.4. Pośrednie skutki geomorfologiczne przekształceń środowiska    435
      16.4.1. Zmiany globalne    435
      16.4.2. Zmiany regionalne i lokalne    437
  Załącznik    442
  Indeks rzeczowy    455
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia