Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski

Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ze wstępu:

Do tej pory najlepiej rozpoznane zostały zjawiska i procesy związane z funkcjonowaniem i reformowaniem bazowych, publicznych systemów emerytalnych. Mniejsze zainteresowanie, przynajmniej w piśmiennictwie polskim, budziły systemy dodatkowe, zwłaszcza zakładowe systemy emerytalne. Ten fakt oraz słaby jak do tej pory rozwój zakładowych systemów emerytalnych w Polsce (pracownicze programy emerytalne objęte pewnymi zachętami fiskalno-kosztowymi, obejmują zaledwie ok. 2% ogółu pracujących; również programy niekwalifikowane skupiają w naszym kraju podobną, niewielką grupę pracobiorców) stanowiły dla autora niniejszej pracy inspirację do podjęcia badań nad uwarunkowaniami rozwoju zakładowych systemów emerytalnych.

Chodziło przy tym o uchwycenie prawidłowości i wypracowanie pewnej metodyki badań, która mogłaby znaleźć szersze zastosowanie. Zbadanie uwarunkowań procesu rozwojowego systemów zakładowych – w wybranym okresie i w jednym kraju – stanowić ma jedynie egzemplifikację dla głównego zamysłu pracy: próby wypracowania i sprawdzenia przydatności wieloczynnikowego modelu analizy zakładowych systemów emerytalnych, który mógłby znaleźć zastosowanie do ich badania w różnych krajach i w różnych okresach. Model ten uwzględnia zarówno zmienne ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne – społeczne i kulturowe, które ponadto podzielono na czynniki wewnętrzne, endogeniczne – odnoszące się do pracodawców i pracowników, oraz zmienne zewnętrzne, egzogeniczne – odnoszące się do otoczenia przedsiębiorstw (w tym także uwarunkowania wynikające z poziomu rozwoju i konstrukcji publicznego systemu emerytalnego).

Ze względu na duże znaczenie czynników o charakterze instytucjonalnym w kształtowaniu i rozwoju zarówno publicznych, jak i dodatkowych systemów emerytalnych autor nawiązuje do dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, zwłaszcza do teorii agencji i teorii kosztów transakcyjnych (w wersji O. Williamsona). Wykorzystanie tych koncepcji pozwala m.in. na głębsze przeanalizowanie pewnych aspektów funkcjonowania zakładowych systemów emerytalnych, takich jak zarządzanie ryzykiem, asymetria informacji w relacjach między stronami kontraktu, jakim jest zakładowa umowa emerytalna w fazie startu i w okresie dalszego funkcjonowania programu, czy też porównanie kosztów działania i efektywności różnych form programów zakładowych. Niezależnie od tych kwestii szczegółowych wyeksponowanie czynników instytucjonalnych pomaga w całościowym, wieloaspektowym ujęciu badanego problemu, a więc w identyfikacji zmiennych działających stymulująco i hamująco na rozwój zakładowego zabezpieczenia emerytalnego, ich siły oddziaływania oraz wzajemnych powiązań.

W rozdziałach 1 i 2 omówiono przyjęte w pracy założenia koncepcyjne i metodyczne, prezentacji modelu poświęcono rozdział 3, rozdział 4 zawiera opis funkcjonowania rynku pracowniczych programów emerytalnych w badanym okresie, a pozostała część książki poświęcona jest egzemplifikacji (na przykładzie Polski) proponowanego wieloczynnikowego modelu analizy zmiennych stymulujących i hamujących rozwój zakładowych systemów emerytalnych (rozdział 5) oraz weryfikacji hipotezy o występowaniu problemu agencji w zarządzaniu tego typu programami (rozdział 6).


Liczba stron476
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7143-941-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE     7
  
  1. PODEJŚCIE DO PROBLEMU BADAWCZEGO     11
  
  1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu badań     11
  1.2. Przedmiotowy, podmiotowy i czasowy zakres badań     18
  1.3. Cel badań i główny problem badawczy     23
  1.4. Hipotezy badawcze     29
  1.5. Metody badawcze     31
  1.5.1. Przesłanki wyboru metod badawczych     31
  1.5.2. Zastosowane metody badawcze     35
  1.6. Źródła     37
  1.7. Stan badań nad zakładowymi systemami emerytalnymi w Polsce     39
  
  2. TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓWEMERYTALNYCH     60
  
  2.1. Systematyka pojęć związanych z zabezpieczeniem emerytalnym     60
  2.2. Istota i cele zakładowych systemów emerytalnych     76
  2.2.1. Kryteria wyodrębnienia zakładowych systemów emerytalnych     76
  2.2.2. Miejsce emerytur zakładowych w trójwarstwowym systemiezabezpieczenia emerytalnego     80
  2.3. Rozwój historyczny zakładowych systemów emerytalnych     88
  2.4. Organizacja i sposób finansowania emerytur zakładowych     104
  2.4.1. Klasyfikacja zakładowych systemów emerytalnych     105
  2.4.2. Zarządzanie aktywami zakładowych systemów emerytalnych a rynki finansowe     131
  2.4.3. Opodatkowanie zakładowych systemów emerytalnych     134
  2.4.4. Kontrola zakładowych systemów emerytalnych     136
  2.5. Perspektywy rozwoju zakładowego zabezpieczenia emerytalnego     141
  2.6. Możliwości wykorzystania instytucjonalizmu w analizie zakładowych systemów emerytalnych     144
  2.7. Zakładowe systemy emerytalne jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa     160
  2.8. Zakładowe systemy emerytalne jako element polityki personalnej     164
  
  3. MODEL ANALIZY ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓW EMERYTALNYCH     173
  
  3.1. Wprowadzenie – istota i rodzaje modeli stosowanych w naukach ekonomicznych     173
  3.2. Modele w nauce o polityce społecznej     175
  3.3. Proponowany model analizy uwarunkowań rozwoju zakładowych systemów emerytalnych     178
  3.3.1. Zewnętrzne (egzogeniczne) determinanty rozwoju pracowniczych programów emerytalnych     180
  3.3.2. Wewnętrzne (endogeniczne) determinanty zakładowego zabezpieczenia emerytalnego     188
  
  4. FUNKCJONOWANIE PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 1999-2008     193
  
  4.1. Struktura rynku według liczby programów emerytalnych     194
  4.2. Charakterystyka rynku PPE ze względu na liczbę uczestników     203
  4.3. Wartość opłaconych składek     206
  4.4. Aktywa zgromadzone w PPE     213
  4.5. Instytucje finansowe zarządzające środkami zgromadzonymi w programach     220
  4.6. Rynek PPP w układzie geograficznym     223
  4.7. Struktura rynku ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, jego formę prawną oraz charakter działalności gospodarczej     224
  4.8. Udział pracowniczych programów emerytalnych w III filarze zreformowanego systemu emerytalnego     227
  4.9. Rozwój rynku PPE – podsumowanie     230
  
  5. ZMIENNE STYMULUJĄCE I HAMUJĄCE ROZWÓJ PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH – EGZEMPLIFIKACJA     233
  
  5.1. Analiza wewnętrznych (endogenicznych) zmiennych wpływających na rozwój PPE w Polsce     233
  5.1.1. Czynniki dotyczące pracodawców – wyniki badań własnych     233
  5.1.2. Czynniki dotyczące pracodawców – wyniki badań innych autorów     246
  5.1.3. Czynniki mikroekonomiczne     258
  5.1.4. Pracownicze programy emerytalne jako element polityki zarządzania zasobami ludzkimi     267
  5.2. Czynniki endogeniczne dotyczące pracowników     274
  5.2.1. Świadomość emerytalna pracowników     274
  5.2.2. Poziom zainteresowania dodatkowym, długoterminowym oszczędzaniem     276
  5.3. Zewnętrzne (egzogeniczne) uwarunkowania rozwoju pracowniczych programów emerytalnych o charakterze instytucjonalnym     287
  5.3.1. Uwarunkowania transformacyjno-systemowe     287
  5.3.2. Uwarunkowania instytucjonalne ze strony bazowej części systemu emerytalnego     292
  5.3.3. Regulacje odnoszące się do konstrukcji PPE     304
  5.3.4. Zachęty systemowe adresowane do pracowników     328
  5.3.5. Zachęty systemowe adresowane do przedsiębiorców i ich wpływ na sytuację finansową firmy     341
  5.3.6. Czynniki instytucjonalno-organizacyjne dotyczące struktur państwa i systemu finansowego     344
  5.3.7. Tradycja instytucjonalna (path-dependency)     351
  5.4. Uwarunkowania zewnętrzne (egzogeniczne) o charakterze pozainstytucjonalnym     357
  5.4.1. Uwarunkowania makroekonomiczne     357
  5.4.2. Uwarunkowania społeczno-polityczne     368
  5.4.3. Uwarunkowania demograficzne     373
  
  6. ANALIZA PORÓWNAWCZA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH ELEMENTÓW NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ     380
  
  6.1. Alokacja ryzyka w PPE i możliwości jej optymalizacji     382
  6.2. Asymetria dostępu do informacji, problem agencji i koszty transakcyjne w odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych     391
  
  7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE     403
  
  Literatura     415
  Summary     455
  Spis rysunków     467
  Spis wykresów     468
  Spis tabel     471
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia