X

  Od redaktorów 11
  Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak) 13
    1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce narodowej 13
      1.1.1. Rola sektora usług w procesie produkcji i reprodukcji społecznej 13
      1.1.2. Funkcje gospodarcze sektora usług 14
      1.1.3. Funkcje pozagospodarcze sektora usług 19
    1.2. Rynek usług 20
      1.2.1. Pojęcie rynku usług i jego cechy 20
      1.2.2. Uwarunkowania rozwoju usług 26
    1.3. Sektor usług jako obszar badań ekonomii 27
      1.3.1. Sektor usług w ujęciu historycznym 27
      1.3.2. Współczesne teorie istoty usług 32
      1.3.3. Tendencje rozwoju sektora usług 36
      Literatura zalecana 40
  Rozdział 2. Specyfika i klasyfikacja usług (Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz) 41
    2.1. Specyfika usług 41
    2.2. Klasyfikacja usług 45
    Literatura zalecana 58
  Rozdział 3. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług (Grażyna Rosa) 59
    3.1. Współczesny sektor usług - identyfikacja problematyki 59
      3.1.1. Przyczyny wzrostu znaczenia sektora usług 59
      3.1.2. Sposoby pomiaru oraz kryteria oceny wielkości i struktury sektora usług 63
    3.2. Jednolity rynek usług Unii Europejskiej - struktura i przeobrażenia 64
      3.2.1. Struktura sektora usług 64
      3.2.2. Przeobrażenia współczesnego sektora usług 66
    3.3. Sektor usług w Polsce - struktura i przeobrażenia 68
    3.4. Przewaga konkurencyjna w usługach 74
    Literatura zalecana 80
  Rozdział 4. Handel w gospodarce (Tomasz Sondej) 81
    4.1. Geneza, pojęcia i klasyfikacje 81
      4.1.1. Historyczne aspekty rozwoju handlu 81
      4.1.2. Problematyka definicyjna związana z handlem 82
      4.1.3. Cele i funkcje sektora handlowego 83
    4.2. Proces produkcyjny 86
      4.2.1. Produkt narodowy w handlu 86
    4.3. Rynek 88
      4.3.1. Handel hurtowy 88
      4.3.2. Handel detaliczny 89
      4.3.3. Obsługa klienta w handlu 95
      4.3.4. Marketing mix w przedsiębiorstwie handlowym 97
    4.4. Kierunki rozwoju handlu 109
    Literatura zalecana 112
  Rozdział 5. Miedzynarodowa wymiana usług (Wojciech Drożdż, Michał Pluciński) 113
    5.1. Geneza i podział 113
    5.2. Specyfika i uwarunkowania międzynarodowego handlu usługami 115
    5.3. Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami 119
    5.4. Stan wymiany usług na świecie 122
    Literatura zalecana 131
  Rozdział 6. Usługi transportowo-spedycyjne (Hubert Bronk, Elżbieta Załoga) 132
    6.1. Pojęcia, klasyfikacje, cechy 132
    6.2. Procesy produkcyjne w sektorze usług transportowych 139
      6.2.1. Charakterystyka procesów produkcyjnych w usługach transportowych 139
      6.2.2. Właściwości produkcji usług transportowych 145
      6.2.3. Relacje produkcyjne w transporcie 148
    6.3. Rynek usług transportowych 149
    6.4. Tendencje rozwojowe w strukturze gałęziowej popytu na usługi transportowe 154
    6.5. Elementy europejskiej polityki transportowej 159
    Literatura zalecana 162
  Rozdział 7. Usługi portowo-żeglugowe (Henryk Salmonowicz) 163
    7.1. Geneza, pojęcia i klasyfikacje 163
      7.1.1. Geneza handlu i transportu morskiego 163
      7.1.2. Statek jako środek transportu morskiego 165
      7.1.3. Porty morskie jako międzygałęziowe węzły transportowe 169
    7.2. Specyfika i przedmiot działalności usługowej transportu morskiego 173
      7.2.1. Żegluga morska 173
      7.2.2. Porty morskie 178
    7.3. Proces produkcyjny w transporcie morskim 180
      7.3.1. Relacje wewnątrzgałęziowe i międzygałęziowe w transporcie morskim 180
      7.3.2. Produkcja usług w transporcie morskim 182
    7.4. Przedsiębiorstwo armatorskie i portowe 187
      7.4.1. Przedsiębiorstwo armatorskie 187
      7.4.2. Przedsiębiorstwo portowe 189
    7.5. Rynek frachtowy i rynek usług portowych 190
      7.5.1. Rynek frachtowy 190
      7.5.2. Rynek usług portowych 192
    7.6. Podstawy prawne funkcjonowania morskiej działalności gospodarczej 194
    7.7. Współpraca międzynarodowa w transporcie morskim 196
    Literatura zalecana 201
  Rozdział 8. Usługi logistyczne (Izabela Dembińska-Cyran, Mariusz Jedliński) 202
    8.1. Usługa logistyczna 202
      8.1.1. Outsourcing logistyczny 202
      8.1.2. Pojęcie usługi logistycznej 205
      8.1.3. Pakiety usług logistycznych 207
    8.2. Rynek usług logistycznych 208
      8.2.1. Pojęcie rynku usług logistycznych 208
      8.2.2. Cechy rynku usług logistycznych 209
      8.2.3. Podmioty i przedmioty rynku usług logistycznych 211
    8.3. Charakterystyka działalności podstawowych organizatorów obsługi logistycznej 212
      8.3.1. Rola i zadania operatora logistycznego w łańcuchu dostaw 212
      8.3.2. Centra logistyczne 217
    8.4. Tendencje rozwojowe w strukturze świadczenia usług logistycznych 223
      8.4.1. Główne czynniki rozwoju współczesnych rynków usług logistycznych 223
      8.4.2. Europejski rynek usług logistycznych 226
      8.4.3. Rynek usług logistycznych w Polsce 230
      Literatura zalecana 236
  Rozdział 9. Usługi turystyczne i hotelarskie (Beata Meyer, Dawid Milewski, Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak) 237
    9.1. Ekonomiczne podstawy usług turystycznych 237
      9.1.1. Wprowadzenie w problematyke˛ turystyki 237
      9.1.2. Turystyka i gospodarka turystyczna 239
      9.1.3. Produkt turystyczny 242
      9.1.4. Istota i klasyfikacja usług turystycznych 243
      9.1.5. Formalne zasady funkcjonowania rynku usług turystycznych 245
      9.1.6. Wybrane wielkos´ci dotycza˛ce sektora turystycznego 247
    9.2. Usługi hotelarskie i gastronomiczne 248
      9.2.1. Wzajemne relacje turystyki, hotelarstwa i gastronomii 248
      9.2.2. Istota hotelarstwa i gastronomii 249
      9.2.3. Charakterystyka usług hotelarskich i gastronomicznych 252
    9.3. Usługi organizacji turystyki i pośrednictwa sprzedaży 259
      9.3.1. Istota działalności biur podróży 259
      9.3.2. Przesłanki zapotrzebowania na działalność pośrednictwa i organizacji 262
      9.3.3. Znaczenie i funkcje biur podróży 264
      9.3.4. Cechy współczesnego rynku pośrednictwa i organizacji 267
    9.4. Pozostałe usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego 270
      9.4.1. Usługi świadczone przed imprezą turystyczną 272
      9.4.2. Usługi świadczone w trakcie imprezy turystycznej 274
      Literatura zalecana 277
  Rozdział 10. Usługi pocztowe (Jacek Buko, Aleksander Panasiuk, Tomasz Sondej, Grażyna Wolska) 278
    10.1. Geneza, pojęcie oraz funkcje usług pocztowych 278
    10.2. Istota pocztowego procesu produkcyjnego w podstawowych formach działalności 285
    10.3. Pocztowy potencjał produkcyjny 287
    10.4. Formalnoprawne podstawy działalności rynkowej w sektorze pocztowym 290
    10.5. Klasyfikacja usług pocztowych 292
    10.6. Charakterystyka podmiotów rynkowych 295
    10.7. Tendencje rozwojowe usług pocztowych 298
    10.8. Międzynarodowy system pocztowy 301
    Literatura zalecana 305
  Rozdział 11. Usługi telekomunikacyjne (Henryk Babis, Roman Czaplewski) 306
    11.1. Istota usług i sieci telekomunikacyjnych 306
    11.2. Kryteria klasyfikacji usług telekomunikacyjnych 310
    11.3. Nowe tendencje w zakresie kompleksowości obsługi klienta 315
    11.4. Ocena rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce 320
      11.4.1. Rynek usług telefonii stacjonarnej 320
      11.4.2. Rynek usług telefonii komórkowej 323
      11.4.3. Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych 326
      11.4.4. Rynek usług internetowych 326
      Literatura zalecana 327
  Rozdział 12. Usługi bankowe (Zbigniew Miklewicz, Przemysław Pluskota, Beata Świecka) 328
    12.1. Pojęcie usług i czynności bankowych 328
    12.2. Cechy usług bankowych 333
    12.3. Klasyfikacja usług bankowych 335
    12.4. Usługi bankowe świadczone drogą elektroniczną 336
    12.5. Banki jako oferenci usług bankowych 339
    12.6. Popyt na usługi bankowe 343
      12.6.1. Segmentacja klientów usług bankowych 345
      12.6.2. Zmiany w popycie na usługi bankowe klientów indywidualnych 348
      12.6.3. Zmiany w popycie na usługi bankowe dla klientów korporacyjnych 349
    12.7. Kanały dystrybucji usług bankowych 349
      12.7.1. Istota kanałów dystrybucji usług bankowych 349
      12.7.2. Rodzaje kanałów dystrybucji usług bankowych 351
      12.7.3. Kanały bezpośrednie 354
      12.7.4. Kanały pośrednie 356
    12.8. Tendencje rozwojowe sektora usług bankowych 358
    12.9. Jakość usług bankowych 362
    12.10. Usługi zarządzania aktywami 364
      12.10.1. Tradycja bankowości inwestycyjnej 364
      12.10.2. Klasyczne usługi inwestycyjne 366
      12.10.3. Nowe trendy rynkowe 467
    12.11. Definicja prawna usług zarza˛dzania aktywami 368
    12.12. Teoretyczne podstawy zarza˛dzania aktywami 372
      12.12.1. Performance - cel zarządzania aktywami 372
      12.12.2. Strategiczne aspekty zarza˛dzania aktywami 375
      12.12.3. Analiza i ocena wyników zarządzania 377
    12.13. Rynek usług zarządzania aktywami 378
    12.14. Podsumowanie 382
    Literatura zalecana 383
  Rozdział 13. Usługi ubezpieczeniowe (Zdzisław Obstawski, Józef Perenc) 384
    13.1. Geneza i etapy rozwoju usługi ubezpieczeniowej 384
    13.2. Istota i charakter usługi ubezpieczeniowej 385
    13.3. Ryzyko w ubezpieczeniach 386
      13.3.1. Etapy definiowania ryzyka w ubezpieczeniach 387
      13.3.2. Determinanty ryzyka ubezpieczeniowego 387
      13.3.3. Klasyfikacja ryzyka 388
    13.4. Rynek usług ubezpieczeniowych 390
      13.4.1. Zakład ubezpieczeń i jego produkty 392
      13.4.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej 393
      13.4.3. Pośrednictwo ubezpieczeniowe 394
      13.4.4. Instytucje nadzorcze i gwarancyjne 397
    13.5. Techniczna charakterystyka usługi ubezpieczeniowej 399
      13.5.1. Stosunek ubezpieczenia a umowa ubezpieczenia 399
      13.5.2. Składka ubezpieczeniowa 400
      13.5.3. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej 401
      13.5.4. Ogólne warunki ubezpieczenia 402
    13.6. Klasyfikacja ubezpieczeń 403
      13.6.1. Podział ubezpieczeń 403
      13.6.2. Ubezpieczenia majątkowe 404
      13.6.3. Ubezpieczenia obowiązkowe 406
      13.6.4. Ubezpieczenia na życie 408
      13.6.5. Ubezpieczenia społeczne 409
      13.6.6. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce - trendy rozwojowe 411
      Literatura zalecana 412
  Rozdział 14. Usługi medyczne (Joanna Hołub-Iwan) 413
    14.1. Istota i specyfika produktu opieki zdrowotnej 413
      14.1.1. Specyfika usług medycznych 413
      14.1.2. Produkt mix w opiece zdrowotnej 419
      14.1.3. Zarza˛dzanie asortymentem produktów opieki zdrowotnej 422
    14.2. Charakterystyka podmiotowa i przedmiotowa rynku usług medycznych w Polsce 425
      14.2.1. Struktura podmiotowa rynku 425
      14.2.2. Struktura przedmiotowa rynku 429
      14.2.3. Systemy klasyfikacyjne na rynku usług medycznych 430
      14.2.4. Finansowanie usług medycznych w Polsce - stan obecny i kierunki zmian 432
    14.3. Ograniczenia mechanizmu rynkowego na rynku usług medycznych 438
      14.3.1. Stosunki rynkowe i ich specyfika na rynku usług medycznych 438
      14.3.2. Konkurencja na rynku usług medycznych 441
    14.4. Tendencje rozwojowe na rynku usług medycznych 445
      14.4.1. Kształtowanie się orientacji rynkowej w służbie zdrowia 445
      14.4.2. Zmiany systemowe w Polsce jako podstawa wprowadzenia orientacji rynkowej w służbie zdrowia 446
      14.4.3. Etapy ewolucji rynku usług medycznych (doświadczenia amerykańskie) 448
      Literatura zalecana 450
  Rozdział 15. Usługi publiczne (Marek Dylewski, Beata Filipiak) 451
    15.1. Pojęcie i specyfika usług publicznych 451
    15.2. Cechy i zakres usług publicznych 456
    15.3. Podmioty upoważnione do świadczenia usług publicznych 460
    15.4. Problem odpłatności usług publicznych 469
    15.5. Organizacja systemu świadczenia usług publicznych 473
    Literatura zalecana 478
  Rozdział 16. Usługi komunalne (Adam Szewczuk) 479
    16.1. Teoria i pragmatyka usług komunalnych 479
    16.2. Instytucjonalne warunki świadczenia usług komunalnych 487
    16.3. Jakość usług komunalnych 494
    16.4. Pomiar efektywności usług komunalnych 497
    16.5. Zarządzanie rozwojem usług komunalnych 500
    Literatura zalecana 507
  Rozdział 17. Usługi konsultingowo-doradcze (Leon Dorozik, Stanisław Flejterski, Leonard Rozenberg) 508
    17.1. Wprowadzenie 508
    17.2. Próby zdefiniowania nowoczesnego konsultingu i doradztwa 510
    17.3. Przedmiot oraz obszary konsultingu i doradztwa 516
    17.4. Rodzaje firm konsultingowych 520
    17.5. Świadczenie usług konsultingowych i doradczych na rynku krajowym 520
    17.6. Wybrane tendencje na rynku usług konsultingowych i doradczych 524
    17.7. Przykładowe oferty firm konsultingowo-doradczych świadczących usługi na rynku polskim 527
    Literatura zalecana 531
  Rozdział 18. Usługi edukacyjne (Ewa Flejterska, Grażyna Rosa) 532
    18.1. Znaczenie edukacji i charakterystyka rynku usług edukacyjnych 532
      18.1.1. Społeczeństwo oparte na wiedzy 532
      18.1.2. Przedsie˛biorstwo edukacyjne - cechy uniwersalne i specyficzne 535
      18.1.3. Determinanty rynku usług edukacyjnych 536
    18.2. Formalnoprawny podział usług edukacyjnych 539
      18.2.1. Klasyfikacja usług edukacyjnych 539
      18.2.2. Charakterystyka i klasyfikacja kształcenia i wykształcenia 540
    18.3. Kierunki ewolucji oraz trendy rozwoju rynku usług edukacyjnych w Polsce i na świecie 543
      18.3.1. Ewolucja edukacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat 543
      18.3.2. Ogólne trendy i kierunki rozwoju edukacji 546
      Literatura zalecana 549
      Bibliografia (wybór) 551
      Indeks (Anna Tokarz) 555
Współczesna ekonomika usług

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

560

Kategoria

Usługi

ISBN-13

978-83-01-15522-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Aleksander Panasiuk, Grażyna Rosa, Stanisław Flejterski, Józef Perenc
5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Pierwsze na rynku polskim, tak obszerne i kompleksowe kompendium wiedzy na temat usług - najdynamiczniej rozwijającego się obecnie sektora gospodarki.
Zawiera przegląd 15 głównych rodzajów usług, omawianych w aspektach: teoretycznym, terminologicznym, marketingowym, finansowym oraz ich pozycji w gospodarce światowej i polskiej.

Najważniejszymi atutami podręcznika są:
* kompleksowe ujęcie,
* podkreślenie specyfiki poszczególnych rodzajów usług,
* przykłady z praktyki,
* bogata bibliografia,
* indeks rzeczowy.

Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu ekonomika usług, może również okazać się bardzo przydatna praktykom gospodarczym, w tym politykom szczebla centralnego i lokalnego, działającym w sektorze usług.


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14488-2


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!