X

  WPROWADZENIE 13
  CZĘŚĆ I. SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 19
    ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE PROBLEMU SPOŁECZNEGO W HISTORII SOCJOLOGII I PRACY SOCJALNEJ 19
      1.1. Pojęcie problemów społecznych w socjologii i pracy socjalnej 19
      1.2. Konstruowanie pojęć „problem społeczny” i „problemy społeczne” 25
      1.3. Badanie problemów społecznych. Paradygmat amerykańskiej socjologii problemów społecznych lat 60. i 70. XX wieku 29
      1.4. Problemy społeczne jako zachowania zbiorowe 31
      1.5. Problemy społeczne w socjologii Amitai Etzioniego 32
      1.6. Definiowanie problemów społecznych przez socjologów i opinię publiczną – propozycja Roberta H. Lauera 37
      1.7. Problemy społeczne a praca socjalna. Pragmatyzm amerykański i idea planowania 39
        1.7.1. Rozwiązywanie problemów w pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem 39
        1.7.2. Rozwiązywanie problemów w pracy socjalnej ze środowiskiem 40
          1.7.2.1. Przykład: model racjonalny w rozwiązywaniu problemów miejskich 41
      1.8. Problemy społeczne a polityka społeczna 43
      1.9. Typologia Earla Rubingtona i Martina S. Weinberga: Teoria problemów społecznych na tle rozwoju socjologii amerykański 45
        1.9.1. Perspektywa patologii społecznej 49
        1.9.2. Perspektywa dezorganizacji społecznej 49
        1.9.3. Perspektywa konfliktu wartości 52
        1.9.4. Perspektywa zachowań dewiacyjnych 54
          1.9.4.1. Problemy społeczne a socjologiczne 56
        1.9.5. Perspektywa naznaczania (etykietowania) 58
        1.9.6. Perspektywa krytyki społeczeństwa 60
      1.10. Modele teoretyczne problemów społecznych według Normana K. Denzina i Yvonny S. Lincoln 61
      1.11. Podsumowanie 63
    ROZDZIAŁ 2. PERSPEKTYWA KONSTRUKCJONISTYCZNA W TEORII PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 68
      2.1. Problemy społeczne a konstrukcjonizm 68
      2.2. Od kłopotów do warunków – zastosowanie idiomów retorycznych 73
      2.3. Organizacja rozmowy a problemy społeczne 76
      2.4. Praca w obszarze problemów społecznych (poziom interakcji osobistych i publicznych). Krytyka statystyki społecznej 77
      2.5. Konstruowanie „bezproblemowości” 83
      2.6. Pojęcie ramy 84
        2.6.1. Definicje ram i ramowania 85
        2.6.2. Obramowanie problemu społecznego: dyskurs elit i rozumienie potoczne 87
          2.6.2.1. Rama „prywatyzacji” jako sposobu rozwiązywania problemów społecznych 88
      2.7. Narracje a struktura społeczna 90
        2.7.1. Narracje na temat pracy i bezrobocia w walce angielskich partii politycznych o narzucenie dominującej ramy 94
        2.7.2. Narracja na temat kryzysu społecznego i politycznego – przykład „zimy niezadowolenia” 97
      2.8. Na co zwracają uwagę konstrukcjoniści? Obszary szczególnej uwagi badawczej konstrukcjonistów 98
        2.8.1. Konstruowanie rodziny. Praktyka opisowa i ład domowy według Jamesa A. Holsteina i Jabera F. Gubrium 99
        2.8.2. Symboliczne znaczenia pojęcia i problemu „księży pedofilów” 100
          2.8.2.1. Panika moralna 101
      2.9. Kwestia przestępczości 105
        2.9.1. Slogan „bezpieczne domy, niebezpieczne ulice” w debatach na temat bezpieczeństwa 106
        2.9.2. Ramy przestępczości i ich obrońcy 108
      2.10. Problem wielokulturowej edukacji i rekrutacji na studia 109
      2.11. Problemy zdrowia publicznego 113
        2.11.1. Problem bezdomnych chorych psychicznie i przymusowej hospitalizacji 115
      2.12. Socjologia problemów społecznych a terapia skoncentrowana na rozwiązaniu 117
        2.12.1. Problemy osobiste a gry językowe 119
        2.12.2. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu a problemy społeczne 120
      2.13. Konstruowanie pojęcia „postkomunizmu” w dyskursie problemów społecznych w Estonii 121
      2.14. Synteza konstrukcjonizmu w ujęciu Donileen Loseke 123
      2.15. Analiza krytyczna konstrukcjonizmu 128
    ROZDZIAŁ 3. SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WERSJI OBIEKTYWISTYCZNEJ. TEORIA KONWERSJI REZYDUALNEJ ADAMA JAMROZIKA I LOUISY NOCELLI 132
      3.1. Przykład teorii obiektywistycznej – teoria problemów społecznych Jamrozika i Nocelli 132
      3.2. Mechanizm konwersji rezydualnej w problemach społeczeństwa australijskiego: wielokulturowości, wykorzystywaniu dzieci i opieki nad nimi oraz hazardzie 136
      3.3. Problemy społeczne a nierówności społeczne 139
      3.4. Uwagi krytyczne na temat koncepcji Jamrozika i Nocelli 143
  CZĘŚĆ II. BIWALENTNA ANALIZA PROBLEMU BEZROBOCIA 147
    ROZDZIAŁ 4. SONDAŻOWE BADANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 147
      4.1. Początki i współczesność sondażowych badań nad „najważniejszym problemem kraju (USA)” 147
      4.2. Problemy społeczne USA w badaniach innych ośrodków 154
      4.3. Badania najważniejszych problemów społecznych w Polsce przez ośrodki badania opinii społecznej (OBOP, CBOS) w Polsce 155
      4.4. Wyniki badań Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP), OBOP i SP i TNS OBOP 155
      4.5. Badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat głównych problemów kraju 156
      4.6. Polskie problemy społeczne w świetle badań sondażowych 160
        4.6.1. Uzupełnienie: problemy społeczne w opiniach i pracach socjologów na przełomie wieków 161
      4.7. Polskie problemy na tle innych krajów świata 163
      4.8. Uwagi na temat rozwiązywania problemów globalnych 166
    ROZDZIAŁ 5. ANALIZA PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE W KATEGORIACH OBIEKTYWISTYCZNYCH 169
      5.1. Zatrudnienie i bezrobocie we współczesnej socjologii problemów społecznych 169
      5.2. Otoczenie makroekonomiczne i polityczne przemian rynku pracy w Polsce w okresie drugiej fali bezrobocia 172
      5.3. Globalizacja rynku pracy 175
      5.4. Istota problemu bezrobocia. Rozmiary i podstawowe cechy bezrobocia 176
      5.5. Bezrobocie a rynek pracy 179
      5.6. Liczba i charakterystyka bezrobotnych w latach 1990–2005 182
      5.7. Przyczyny wzrostu bezrobocia 185
      5.8. Problem bezrobocia w programach partii politycznych w latach 1997–2005 189
      5.9. Reakcja instytucji prawnych i kontrolnych na wzrost bezrobocia w latach 1999–2004 195
        5.9.1. Bezrobocie w sprawozdaniach Rzecznika Praw Obywatelskich 195
        5.9.2. Raporty Najwyższej Izby Kontroli na temat przeciwdziałania bezrobociu 195
        5.9.3. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezrobocia 197
      5.10. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec wzrostu bezrobocia w latach 2000–2003 199
      5.11. Konsekwencje finansowe bezrobocia dla społeczeństwa (zasiłki i świadczenia przedemerytalne) w latach 2000–2004 200
      5.12. Konsekwencje zdrowotne bezrobocia 203
      5.13. Rozwiązania problemu rekomendowane przez ekspertów 204
      5.14. Teoria i praktyka rozwiązywania problemu bezrobocia 205
      5.15. Zastosowanie teorii konwersji rezydualnej Jamrozika i Nocelli do wyjaśnienia problemu bezrobocia 211
    ROZDZIAŁ 6. ANALIZA PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE W KATEGORIACH SUBIEKTYWISTYCZNYCH 216
      6.1. Rola środków masowego przekazu w tworzeniu i upowszechnianiu ram 216
      6.2. Wybrane badania nad funkcjonowaniem ram problemów społecznych w środkach masowego przekazu 219
      6.3. Konstruowanie warunków 221
      6.4. Programy informacyjne o problemach społecznych 222
      6.5. Porównanie liczby wypowiedzi na tematy społeczne w latach 1999–2000 i 2002–2005 227
      6.6. Wypowiedzi o bezrobociu w programach informacyjnych TVP1 i TVN w wybranych latach 231
      6.7. Ramy problemu bezrobocia w serwisach informacyjnych TVN i TVP1 240
    ROZDZIAŁ 7. SOCJOLOGIA I ANALIZA BEZROBOCIA 249
      7.1. Socjologia jako krytyczna teoria problemów społecznych 249
      7.2. Globalne i lokalne przemiany na rynkach pracy 251
      7.3. Druga fala bezrobocia i działania podejmowane na rzecz zahamowania masowego bezrobocia 255
      7.4. Wykorzystanie schematu analizy problemów społecznych Rubingtona i Weinberga do charakterystyki masowego bezrobocia w latach 1999–2004 262
      7.5. Wymiary problemu najważniejszego dla opinii publicznej w latach 1992–2005 271
      7.6. Metodologiczne dylematy socjologii problemów społecznych 275
  ZAKOŃCZENIE 278
  ANEKS 285
  Summary 291
  Bibliografia 295
  Spis tablic 19
    Rozdział 1 19
      Tablica 1. Różnice między problemami a ruchami społecznymi 21
      Tablica 2. Perspektywy teoretyczne w definiowaniu problemów społecznych według Amitai Etzioniego 34
      Tablica 3. Typologia problemów planistycznych według Karen Christensen 43
      Tablica 4. Perspektywy teoretyczne problemów społecznych według Earla Rubingtona i Martina S. Weinberga (1995) 46
      Tablica 5. Teorie problemów społecznych na tle okresów rozwojowych socjologii amerykańskiej w XX wieku według Rubingtona i Weinberga (1995) 48
      Tablica 6. Podstawowe pytania i odpowiedzi w socjologii problemów społecznych 66
    Rozdział 2 68
      Tablica 7. Rodzaje retoryki stosowanej wobec problemów społecznych 75
      Tablica 8. Melodramatyczny ład moralny 111
      Tablica 9. Dramat moralny edukacji wielokulturowej 112
    Rozdział 4 147
      Tablica 10. Lista odpowiedzi na pytanie o najważniejszy problem stojący przed krajem (USA) w I kwartale 2004 roku i odsetki ważniejszych odpowiedzi (powyżej 1%) 149
      Tablica 11. Najważniejszy problem stojący przed krajem według sondaży Gallupa w latach 1939–2005 151
      Tablica 12. Najważniejszy problem kraju według badań OBOP i CBOS w latach 1973–2005 158
      Tablica 13. Problemy ważne dla Polski i Polaków według badań CBOS w latach 1984–1989 159
      Tablica 14. Publikacje z słowem „problem społeczny” w tytule w pracach socjologów polskich w latach 1999–2004 162
      Tablica 15. Porównanie problemów w 2002 roku według badań TNS OBOP i Pew Research Center 164
    Rozdział 5 169
      Tablica 16. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 1999–2004 174
      Tablica 17. Stopa standaryzowanego bezrobocia w Polsce i krajach OECD 177
      Tablica 18. Stopa zatrudnienia według płci i wieku w Polsce w latach 1999–2004 178
      Tablica 19. Przyczyny wzrostu bezrobocia według wybranych autorów 186
      Tablica 20. Bezrobocie w programach partii politycznych w 1997 roku 190
      Tablica 21. Bezrobocie w programach partii politycznych w 2001 roku 193
      Tablica 22. Bezrobocie w programach partii politycznych w 2005 roku 194
      Tablica 23. Zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne w latach 1995–2004 201
      Tablica 24. Świadczenia pomocy społecznej w wybranych latach 202
      Tablica 25. Kategorie rozwiązań proponowane przez różnych autorów 206
      Tablica 26. Bezrobotni zarejestrowani korzystający z form przeciwdziałania bezrobociu oraz ofert pracy 209
      Tablica 27. Teoria konwersji rezydualnej a działania wobec bezrobocia 214
    Rozdział 7 249
      Tablica 28. Bezrobocie i inne problemy społeczne według typu potrzeb i rozmiarów populacji 255
      Tablica 29. Aktorzy zbiorowi uczestniczący w rozwiązaniu problemu 256
      Tablica 30. Konsekwencje bezrobocia według respondentów CBOS 268
    Aneks 285
      Tablica 31. Działania podejmowane w celu zahamowania lub przeciwdziałania bezrobociu 286
Problemy społeczne

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

312

Kategoria

Podstawy socjologii

ISBN-13

978-83-233-2349-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka stanowi studium teorii problemów społecznych wraz z empiryczną aplikacją. Wskazuje na sposób połączenia socjologii teoretycznej i stosowanej. Praca składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera analizę miejsca pojęcia „problem społeczny” i kontekstów, w których było używane w przeszłości i obecnie. Znaczna część książki dotyczy prezentacji konstrukcjonizmu społecznego w socjologii amerykańskiej jako teorii problemów społecznych. Podejście to zdominowano myślenia o trudnych kwestiach życia zbiorowego w czasie ostatnich trzydziestu lat. Autor zwrócił uwagę na związki między socjologią a pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (Solution Focused Approach).


Druga część książki to opracowanie empiryczne, które opracowania odnosi się do „drugiej fali bezrobocia” w Polsce. Wykorzystując odmienne perspektywy teoretyczne, omówione w pierwszej części pracy, autor analizuje przyczyny, warunki, skutki i rozwiązania problemu kryzysu rynku pracy w latach 1999-2003 w kategoriach obiektywistycznych i subiektywistycznych.


Praca traktuje o najważniejszych problemach stojących przez współczesnym społeczeństwem polskim. Zdecydowana większość sondaży opinii publicznej w ostatnich 15 latach pokazywała wagę kwestii zatrudnienia dla Polaków. Książka łączy nieszablonowe podejście do tematu cyklicznych trudności na rynku pracy w gospodarce kapitalistycznej oraz dorobek teoretyczny socjologii stosowanej i pracy socjalnej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!