Problemy regionalizmu i globalizacji

Problemy regionalizmu i globalizacji

1 opinia

Format:

ibuk

Regionalizm i globalizacja są dwiema zasadniczymi cechami charakteryzujący- mi współczesną gospodarkę światową. Niekiedy te zjawiska są sobie przeciwstawne i prezentowany jest pogląd, że regionalizm oznacza dezintegrację gospodarki światowej – jej fragmentaryzację, skutkującą izolacją integrujących się grup krajów i pogłębieniem różnic między nimi ze szkodą dla globalnego rozwoju. Wydaje się jednak, że rację mają ci, którzy twierdzą, że pomiędzy regionalizmem a globalizacją istnieje pewne iunctim, a nawet że są to „dwie strony tego samego medalu”. Przeprowadzone badania dowodzą, że efekty kreacji handlu związane z utworzeniem regionalnych ugrupowań integracyjnych znacznie przeważają nad efektami odwrócenia handlu. Zatem regionalne ugrupowania integracyjne przyczyniają się do rozwoju handlu, a także inwestycji bezpośrednich również w krajach niebędących członkami, aczkolwiek wpływ poszczególnych z nich jest różny – w zależności od stopnia zaawansowania procesów integracyjnych. Wiele z nich, szczególnie w Afryce, pomimo że za cel stawiają sobie prawie zawsze powstanie wspólnego rynku i osiągnięcie poziomu integracji Unii Europejskiej, funkcjonuje głównie na papierze. Charakterystycznym zjawiskiem towarzyszącym niskiej skuteczności wielu ugrupowań integracyjnych jest tzw. integracyjna miska spaghetti (bowl of spaghetti), czyli przynależność poszczególnych krajów do kilku lub nawet kilkunastu z nich. Najwyżej rozwinięte ugrupowania integracyjne, w tym przede wszystkim Unia Europejska, ale także NAFTA, ASEAN, MERCOSUR, APEC i inne, mogą stanowić wzorce nie tylko regionalnej, ale i globalnej integracji. Mimo że zarówno jedna, jak i druga przeżywają obecnie kryzys związany z turbulencjami zachodzącymi na światowym i europejskim rynku finansowym, to wydaje się, że nie ma od nich odwrotu. Kryzys regionalizmu wydaje się jednak łatwiejszy do pokonania, tak jak łatwiejsza jest integracja mniejszej liczby krajów niż większości czy wszystkich na świecie, aniżeli kryzys multilateralizmu. Na ten ostatni wpływ wywierają nie tylko cyklicznie występujące załamania, ale także głębokie różnice pomiędzy bogatymi a biednymi krajami, o czym świadczy trwająca już od 2001 r. runda negocjacji zapoczątkowana pod egidą WTO w Doha, której pozytywnego zakończenia w najbliższej przyszłości nie można oczekiwać.


Rok wydania2011
Liczba stron761
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-167-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  
  Franciszek Adamczuk, Rozwój Euroregionu Nysa (ERN) – 20 lat doświadczeń    15
  Eric Ambukita, Wewnątrzafrykański przepływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Afryki Subsaharyjskiej    25
  Anna Barwińska-Małajowicz, Gotowość migracyjna studentów publicznych szkół wyższych w Polsce i Niemczech na przykładzie regionu Podkarpacia oraz Ostwestfalen-Lippe    38
  Daša Belkovicsová, Denisa Repková, Quality evaluation of Slovak universities in terms of internationally recognized rankings    48
  Daša Belkovicsová, Denisa Repková, Tendencies in the development of tax administration in Slovakia    55
  Joanna Bogołębska, Kierunki zwiększania stabilności międzynarodowego systemu walutowego – problem podaży waluty międzynarodowej    61
  Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska, Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski    71
  Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, Andżelika Kuźnar, Inwestycja w wiedzę inwestycją w przyszłość – kształtowanie przewag konkurencyjnych Polski opartych na wiedzy    82
  Wioletta Czemiel-Grzybowska, Wsparcie rozwoju eksportu przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007–2013    91
  Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Perspektywy i uwarunkowania współpracy gospodarczej państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską    99
  Konrad Czernichowski, Współpraca krajów europejskich z afrykańskimi w świetle III Szczytu UE – Afryka w Trypolisie w 2010 roku    110
  Lidia Danik, Joanna Żukowska, Czynniki wpływające na sukces kooperacji w innowacjach w polskich przedsiębiorstwach (w przekroju branżowym) 123 Olga Dębicka, Uwarunkowania rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego w Unii Europejskiej    137
  Tomasz Dorożyński, Rozwój regionów a globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej    147
  Katarzyna Dymitrow, Źródła rozwoju gospodarczego Republiki Indii w latach 1947–2008    157
  Jadwiga Gierczycka, Znaczenie polityki strukturalnej Unii Europejskiej dla rozwoju województwa śląskiego    167
  Tomasz Gutowski, Polska gospodarka na tle procesu globalizacji    177
  Sylwia Guzdek, Skutki działania w ramach aliansów multilateralnych    187
  Małgorzata Janicka, Liberalizacja przepływów kapitałowych i liberalizacja usług finansowych jako czynniki warunkujące swobodę działania instytucji finansowych na globalnym rynku    199
  Anna Janiszewska, Ewa Klima, Znaczenie marki terytorialnej w czasach globalizacji. Przykład Łodzi    210
  Anna Jankowiak, Miejsce azjatyckich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Dolnego Śląska    219
  Bogusław Kaczmarek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim w ostatnich latach – próba oceny tendencji i kierunków inwestowania    229
  Barbara Klimas, Procesy globalizacji gospodarki jako wyzwanie dla krajowych welfare states    239
  Agnieszka Konopelko, Prawno-polityczne uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski i krajów regionu Kaukazu Południowego    250
  Radosław Koszewski, Znaczenie Web 2.0 dla tworzenia aliansów przez małe i średnie przedsiębiorstwa    261
  Aneta Kosztowniak, Zmiany stopy oszczędzania i inwestycji oraz ich determinanty w Polsce w latach 1991–2007    271
  Patrycja Krawczyk, Charakterystyka pojęcia ryzyko w globalnej gospodarce    281
  Sabina Krawczyk, Anna Figna, Atrakcyjność inwestycyjna Polski    292
  Anetta Kuna-Marszałek, Rola sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego we współczesnej gospodarce światowej    302
  Jarosław Kuśpit, Handel zagraniczny województwa lubelskiego – główne tendencje i ich przyczyny    312
  Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w oczach partnerów – wyniki badań empirycznych    321
  Anna Lis, Rozwój inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku    331
  Dominika Malchar-Michalska, Światowy kryzys żywnościowy 2007–2008. Przyczynek do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków rolnych    342
  Piotr Malec, Wpływ niedoborów talentów na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy z perspektywy gospodarek Unii Europejskiej    351
  Arkadiusz Malkowski, Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza    364
  Magdalena Markiewicz, Kryzys bankowy w Islandii z perspektywy międzynarodowej    373
  Jakub Marszałek, Wpływ koniunktury giełdowej na aktywność inwestycyjną poszczególnych grup inwestorów    383
  Joanna Michalczyk, Polski handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej    393
  Wawrzyniec Michalczyk, Główne tendencje w polskim handlu zagranicznym po akcesji do Unii Europejskiej. Próba prognozy    410
  Bartosz Michalski, Unijna polityka konkurencji wobec konsekwencji kryzysu finansowego    426
  Małgorzata Misiak, Funkcja stabilizacyjna polityki fiskalnej w Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW). Doświadczenia kryzysu gospodarczo-finansowego    438
  Urszula Mrzygłód, Międzynarodowe oceny kredytowe wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu na rynkach finansowych 448 Marian Muszkiewicz, Egipt – daleka droga do demokracji    458
  Wanda Nagórny, Rola polityki przemysłowej w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej    470
  Witold Nowiński, Wanda Nowara, Promocja eksportu w kontekście internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw    480
  Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Polityka innowacyjna państwa a proces globalizacji    491
  Piotr Panek, Perspektywy emigracji zarobkowej na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu    500
  Monika Paradowska, Integracja z Unią Europejską – szansa czy zagrożenie dla rozwoju zrównoważonego transportu w polskich miastach i aglomeracjach?    517
  Paweł Pasierbiak, Pozycja Japonii w światowym eksporcie towarów    530
  Iwona Pawlas, Zastosowanie wybranych procedur taksonomicznych do analizy zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw    541
  Bożena Pera, Tendencje rozwoju offshoringu w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej    552
  Patrycja Pirogowicz, Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie e-Health    564
  Eugeniusz M. Pluciński, Transformacja polskiego handlu zagranicznego minionego dwudziestolecia z perspektywy konkurencyjności czynnikowej eksportu oraz handlu między- i wewnątrzgałęziowego. Wybrane aspekty na przykładzie handlu Polski z Niemcami    573
  Agnieszka Predygier, Regionalny wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na społeczno-ekonomiczny rozwój państw w warunkach globalizacji    584
  Katarzyna Puchalska, Próba oceny przepływów kapitału w postaci BIZ w krajach Unii Europejskiej    594
  Łukasz Puślecki, Współpraca technologiczna UE i USA w latach 1980–2010    604
  Paweł Raja, Rozwój rynków kapitałowych w państwach muzułmańskich. Strategie, bezpieczeństwo i ład korporacyjny    616
  Magdalena Rosińska-Bukowska, Globalne przepływy inwestycyjne jako forma realizacji strategii ekspansji korporacji transnarodowych    624
  Małgorzata Rozkwitalska, Globalne i regionalne strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw transnarodowych a bariery kulturowe    636
  Krzysztof Szaflarski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Chińskiej Republice Ludowej    647
  Jarosława Szczepaniak, Zarys tendencji rozwoju regionów w perspektywie do 2015 roku    656
  Monika Szmelter, Rynek derywatów kredytowych przed i po światowym kryzysie finansowym lat 2007-2009    664
  Barbara Szymoniuk, Klastry jako stymulatory międzynarodowych przepływów gospodarczych    676
  Alina Szypulewska-Porczyńska, Transakcje na rynku wewnętrznym usług    684
  Katarzyna Święcicka, Podstawowe kierunki inwestycji i projektów realizowanych przez gminy i powiaty w ramach środków pozyskanych z UE    695
  Sylwia Talar, Zmiany w strukturze współczesnej gospodarki światowej    706
  Marek Wróblewski, Konkurencyjność eksportowa dolnośląskich przedsiębiorstw – wybrane aspekty    718
  Magdalena Zajączkowska, Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD    728
  Anna Żelezna, Nowe Kraje Przemysłowe Azji i ich droga do gospodarczego sukcesu    741
  Maciej Żmuda, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin – najnowsze trendy    752
  
  Franciszek Adamczuk, Development of The Neisse Euroregion (ERN), 20 years of experience    24
  Eric Ambukita, Inter-African flow of capital in form of foreign direct investment in Sub-Saharan Africa    37
  Anna Barwińska-Małajowicz, Readiness to migrate of the students of public universities in Poland and Germany on the example of Podkarpackie and Ostwestfalen-Lippe regions    47
  Daša Belkovicsová, Denisa Repková, Ocena jakości słowackich uniwersytetów w kontekście uznanych międzynarodowych rankingów    54
  Daša Belkovicsová, Denisa Repková, Tendencje w rozwoju administracji podatkowej w Słowacji    60
  Joanna Bogołębska, Ways of enhancing the stability of the international monetary system – the problem of supply of international currencies    70
  Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska, Foreign trade and foreign investments in the development of Małopolska    81
  Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, Andżelika Kuźnar, Investment in knowledge as investment in the future - creating comparative advantages of Poland based on knowledge    90
  Wioletta Czemiel-Grzybowska, Support of export development of businesses from the structural funds in the period 2007–2013    98
  Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Prospects and determinants of economic relations between the South Caucasus countries and the European Union 109 Konrad Czernichowski, Cooperation of European and African states with special consideration of the 3rd EU – Africa Summit in Tripoli in 2010    122
  Lidia Danik, Joanna Żukowska, Factors influencing the success of cooperation in innovations in Polish enterprises    136
  Olga Dębicka, Determinants of development of cross-border Internet trade in EU    146
  Tomasz Dorożyński, Development of regions and globalization and regionalization in the world economy    156
  Katarzyna Dymitrow, Sources of economic development in the Republic of India in 1947–2008    166
  Jadwiga Gierczycka, The role of the EU structural policy in the development of Silesian Voivodeship    176
  Tomasz Gutowski, Polish economy against the background of globalization    186
  Sylwia Guzdek, Results of actions within multilateral alliances    198
  Małgorzata Janicka, The liberalization of capital flows and the liberalization of financial services as the determinants of freedom of financial institutions’ activity on the global market    209
  Anna Janiszewska, Ewa Klima, Territorial brand importance in the time of globalisation. Case of Łódź    218
  Anna Jankowiak, Place of Asian foreign direct investments in the region of Lower Silesia    228
  Bogusław Kaczmarek, Foreign direct investment in Łódź region in the last years – an assessment of tendencies and directions in investments    238
  Barbara Klimas, Economy globalization processes as a challenge for national welfare states    249
  Agnieszka Konopelko, Legal-political determinants of economic cooperation between Poland and the South Caucasus countries    260
  Radosław Koszewski, The importance of Web 2.0 to alliance creation by SMEs    270
  Aneta Kosztowniak, Change of saving and investment rates and their criteria in Poland in the period 1991–2007    280
  Patrycja Krawczyk, Risk in global economy    291
  Sabina Krawczyk, Anna Figna, Investment attractiveness of Poland    301
  Anetta Kuna-Marszałek, Role of formal environmental management systems in contemporary world economy    311
  Jarosław Kuśpit, Foreign trade of Lubelskie Voivodship – main tendencies and their reasons    320
  Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Polish Information and Foreign Investment Agency in the eyes of partners – effects of empirical research    330
  Anna Lis, Development of cluster initiatives in Lower Silesia    341
  Dominika Malchar-Michalska, The world food crisis 2007–2008. Contribution to considerations on the functioning of contemporary world agricultural commodity markets    350
  Piotr Malec, The impact of talent shortages in the functioning of the modern labour market from the perspective of EU economies    363
  Arkadiusz Malkowski, Border regions as peripheral territories on the example of eastern and western borderland    372
  Magdalena Markiewicz, Banking crisis in Iceland from an international perspective    382
  Jakub Marszałek, Influence of market fluctuations on the equity turnover of particular groups of investors    392
  Joanna Michalczyk, Polish international trade in agrifood products according to the membership in the European Union    409
  Wawrzyniec Michalczyk, Main tendencies in Polish foreign trade after the accession to the European Union. A forecast attempt    425
  Bartosz Michalski, EU competition policy towards the consequences of the financial crisis    437
  Małgorzata Misiak, Stabilization function of fiscal policy in the Economic and Monetary Union. Experience of economic and financial crisis    447
  Urszula Mrzygłód, International credit ratings of selected countries of Central and Eastern Europe during the crisis on the financial markets    457
  Marian Muszkiewicz, Egypt – a long way to democracy    469
  Wanda Nagórny, Role of industrial policy in Polish and the European Union socio-economic development strategy    479
  Witold Nowiński, Wanda Nowara, Export promotion in the context of Polish SMEs    490
  Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, State innovation policy and the process of globalization    499
  Piotr Panek, Perspectives of international labour emigration on the example of students of Wrocław University of Economics    516
  Monika Paradowska, Integration with the European Union – a chance or a threat for the development of sustainable transport in Polish cities and agglomerations    529
  Paweł Pasierbiak, Position of Japan in the international merchandise trade    540
  Iwona Pawlas, Implementation of chosen taxonomic procedures for the analysis of socio-economic development of Polish voivodeships    551
  Bożena Pera, Tendencies for the development of off-shoring in Poland compared to selected European Union countries    563
  Patrycja Pirogowicz, European Union e-Health policy    572
  Eugeniusz M. Pluciński, Polish foreign trade in transition during the last 20 years. Selected aspects in the light of factor competitiveness of Polish export and intra-industry trade into German market    583
  Agnieszka Predygier, Regional influence of international enterprise on social and economic development of states in the conditions of globalization    593
  Katarzyna Puchalska, An attempt to assess the capital flows in the form of FDI in the European Union    603
  Łukasz Puślecki, Technological cooperation of the European Union and the United States in the years 1980–2010    615
  Paweł Raja, Development of capital markets in Muslim countries. Strategies, security and corporate governance    623
  Magdalena Rosińska-Bukowska, Global investment flows as a form of expansion strategies of Transnational Corporations    635
  Małgorzata Rozkwitalska, Global and regional internationalization strategies of transnational corporations and cultural barriers    646
  Krzysztof Szaflarski, Foreign direct investments in the People’s Republic of China    655
  Jarosława Szczepaniak, Outline of tendencies in regional development in the perspective to 2015    663
  Monika Szmelter, Credit derivatives market before and after the global financial crisis 2007–2009    675
  Barbara Szymoniuk, Clusters as stimulants of international economic flows    683
  Alina Szypulewska-Porczyńska, Transactions on the internal market of services    694
  Katarzyna Święcicka, Main directions of investments and projects realized by countries and districts with the use of EU resources    705
  Sylwia Talar, Structural changes in the contemporary world economy    717
  Marek Wróblewski, Export competitiveness of Lower Silesian companies – selected aspects    727
  Magdalena Zajączkowska, Oil market and macroeconomic stability in some OECD countries    740
  Anna Żelezna, Asian Newly Industrialized Economies (NIEs) and their way to the economic success    751
  Maciej Żmuda, China’s outward foreign direct investments – the newest trends    761
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia