Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Małe struktury społeczne

Małe struktury społeczne

Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Po 15 latach od pierwszego wydania Małych struktur społecznych podział na mikrosocjologię i makrosocjologię wydaje się być coraz mniej wyraźny. Niemniej prezentowana przez autora oryginalna teoria mikrosocjologii strukturalnej sprawia, że praca ta pokonuje nie tylko bariery czasowe, ale i ograniczenia w obrębie dyscypliny, prowokując i inspirując do szukania komplementarności między tymi dwoma polami analizy badawczej. Dzięki temu też nadal pozostaje aktualnym kompendium wiedzy o małych strukturach społecznych.


Charakterystycznym dla [...] strukturalizmu socjologicznego sposobem analizy procesów społecznych jest rozpatrywanie ich jako rezultatu czy przejawu określonych sił ponadjednostkowych – struktur lub grup społecznych. Nie oznacza to jednakże, że z pola widzenia tych analiz znika całkowicie jednostka ludzka. [...]


Strukturalizm socjologiczny wysuwa nie nową zresztą tezę [...], że jednostka pozostająca poza obrębem grupy nie ma jakiegokolwiek sensu socjologicznego i jakiegokolwiek społecznego znaczenia.


Jacek Szmatka, fragment tekstu 


Liczba stron308
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15219-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora    11
  Część pierwsza. Mikrosocjologia jako dyscyplina społeczna    15
    Rozdział 1. Emergentny strukturalizm socjologiczny - dochodzenie do paradygmatu analizy mikrostruktur społecznych    15
      1.1. Wstępna charakterystyka mikrosocjologii strukturalnej    15
      1.2. Mikrosocjologia wśród innych działów socjologii    18
      1.3. Wielopoziomowa teoria socjologiczna    19
      1.4. Problem statusu ontologicznego mikrostruktur społecznych    21
        1.4.1. Realizm ontologiczny    22
      1.5. Problem statusu metodologicznego wyjaśnień mikrosocjologicznych    24
        1.5.1. Holizm metodologiczny    25
      1.6. Problem statusu epistemologicznego mikrosocjologii    29
        1.6.1. Dyrektywy redukcjonizmu metodologicznego    29
      1.7. Kluczowe pojecia emergentnego strukturalizmu socjologicznego    31
        1.7.1. Pojecie emergencji zjawisk społecznych    31
        1.7.2. Struktura emergencyjna rzeczywistoęci społecznej    32
        1.7.3. Pojęcia "struktura społeczna", ",mikrostruktura’" i "poziom rzeczywistości społecznej"    34
        1.7.4. Mała grupa społeczna – główny przedmiot badań mikrosocjologii strukturalnej    38
      1.8. Przymus i naciski strukturalne jako konstytutywne cechy małej grupy    42
    Rozdział 2. Prekursorzy mikrosocjologii wśród klasyków socjologii    44
      2.1. Ferdinand Toennies: Gemeinschaft jako prototyp mikrospołecznej sfery zjawisk    45
        2.1.1. Więź społeczna jest przeciwieństwem wolności    45
        2.1.2. Dominacja jestestw społecznych nad jednostkami    46
        2.1.3. Wola czynnikiem konstytutywnym jestestw społecznych    47
        2.1.4. Status ontologiczny wspólnoty i społeczeństwa    48
        2.1.5. Treść idei wspólnoty    49
      2.2. Emile Durkheim: grupa pierwotna jako czynnik podtrzymujący stabilność ludzkiej osobowości    50
        2.2.1. Teoretyczne i filozoficzne podstawy socjologii Durkheima - krytyka i obrona    50
      2.3. Georg Simmel: wpływ liczebności grupy na jej społeczną formę i na formy interakcji    57
        2.3.1. Formy uspołecznienia elementarnych układów strukturalnych    58
        2.3.2. Forma a treść uspołecznienia    58
        2.3.3. Zabawowa forma uspołecznienia – towarzyskość    59
        2.3.4. Hipotezy dotyczące efektu progów towarzyskości    60
        2.3.5. Różnice strukturalne między diadami i triadami    62
        2.3.6. Dynamika małych i dużych systemów społecznych    65
      2.4. Charles H. Cooley: funkcje grupy pierwotnej    67
        2.4.1. Status teoretyczny pojęcia grupy pierwotnej    67
        2.4.2. Podstawowa teza koncepcji Cooleya    69
      2.5. Sigmund Freud: hipoteza o libidinarnej strukturze zbiorowości    70
        2.5.1. Mechanizm deindywidualizacji jednostek w zbiorowości    71
        2.5.2. Libidinarna struktura zbiorowości    72
      2.6. Florian Znaniecki: grupy jako produkt uczestniczących w nich jednostek    76
        2.6.1. Koncepcja współczynnika humanistycznego    77
        2.6.2. Podstawowe komponenty grupy społecznej    79
        2.6.3. Stanowisko ontologiczne Znanieckiego    80
        2.6.4. Teoria roli społecznej    81
      2.7. Trendy rozwojowe w historii mikrosocjologii    83
        2.7.1. Pierwszy okres rozwoju badań mikrosocjologicznych: 1898 - 1905    83
        2.7.2. Okres krystalizacji badawczej mikrosocjologii: 1920 - 1930    84
        2.7.3. Krystalizacja instytucjonalna mikrosocjologii; stabilizacja badawcza; klasyka mikrosocjologiczna: 1930 - 1945    87
    Rozdział 3. Klasyczne teorie i studia empiryczne w mikrosocjologii    89
      3.1. Początki szkoły human relations    89
        3.1.1. Wstępne rezultaty eksperymentów    89
        3.1.2. Odkrycie fundamentalnego znaczenia grup pierwotnych    91
        3.1.3. Odkrycie roli systemu wartości w grupie    94
        3.1.4. Odkrycie funkcji organizacji społecznej grupy    94
        3.1.5. Kwestia racjonalności działań ludzkich    95
      3.2. Socjometria Jacoba L. Morena    96
        3.2.1. Prekursorzy socjometrii    96
        3.2.2. Początki socjometrii    97
        3.2.3. Filozofia socjometrii    98
        3.2.4. Koncepcja grupy społecznej    100
        3.2.5. Atom społeczny    101
        3.2.6. Tele    103
        3.2.7. Spoistość grup społecznych    104
        3.2.8. Struktura socjometryczna    105
        3.2.9. Efekt socjodynamiczny    107
      3.3. Teoria pola Kurta Lewina i powstałe na jej gruncie koncepcje    108
        3.3.1. Główna teza filozofii Lewina     109
   3.3.2. Fizyczna teoria pola jako źródło inspiracji koncepcji Lewina     110
   3.3.3. Koncepcja całości jako układu dynamicznego     112
   3.3.4. Antyredukcjonizm     113
   3.3.5. Antyarystotelizm     113
   3.3.6. "Klimaty przywództwa" w małych grupach     113
   3.4. Hipotezy George'a Homansa dotyczące funkcjonowania małej grupy     117
   3.4.1. System wewnętrzny i zewnętrzny     117
   3.4.2. Hipotezy teoretyczne (twierdzenia)     118
  Część druga. Struktury quasi-grupowe     127
   Rozdział 4. Formowanie się i krystalizacja układów statusów     127
   4.1. Pozycje i statusy społeczne jako odrębne elementy strukturalne     127
   4.1.1. Pozycja, status i rola: ogólny model pojęciowy     128
   4.2. Powstanie konfiguracji i układów statusów w małych grupach     130
   4.2.1. Kilka wstępnych uwag metateoretycznych     131
   4.2.2. Dwa typy czynników statusu     132
   4.2.3. Procesy uogólniania statusu     133
   4.2.4. Pojawienie sie poziomów oczekiwań     135
   4.3. Władza i dominacja w układach statusów     136
   4.3.1. Natura statusu     136
   4.3.2. Aspekt dominacji w procesie tworzenia stratyfikacji statusów     137
   4.3.3. Dominacja i władza jako integralne składniki hierarchii statusów     138
   Rozdział 5. Role społeczne i struktury ról     141
   5.1. Wewnętrzna struktura roli jednostki     141
   5.1.1. Wewnętrzna stratyfikacja roli jednostki     144
   5.2. Funkcjonalna i strukturalna autonomia jednostki     145
   5.2.1. Rozłam w roli (role distance)     146
   5.2.2. Scalenie jednostki z rolą społeczną     148
   5.3. Konstelacje i układy ról indywidualnych     150
   5.3.1. Zespoły ról społecznych     150
   5.3.2. Strukturalne mechanizmy rozładowywania konfliktów i napięć w zespole ról     152
   5.3.3. Indywidualne mechanizmy redukowania napięć w roli     154
   5.3.4. Komplet statusów     155
   5.4. Złożoność zespołu ról a stopień autonomii jednostki     156
  Część trzecia. Struktury grupowe bliskiego dystansu – jednostka a naciski strukturalne     161
   Rozdział 6. Struktura socjometryczna: struktura afektywna małej grupy     161
   6.1. Dwa oblicza struktury socjometrycznej     161
   6.2. Czynniki generujące strukturę socjometryczną     164
   6.2.1. Potrzeby emocjonalno-afiliacyjne     166
   6.2.2. Dystanse międzyludzkie     166
   6.2.3. Podobieństwo postaw     167
   6.3. Struktura socjometryczna, atrakcyjność interpersonalna, spójność – dystynkcje pojęciowe     168
   6.3.1. Spójność i atrakcyjność interpersonalna     169
   6.3.2. Głębokie struktury spójności grupowej     174
   6.3.3. Atrakcyjność interpersonalna i struktury socjometryczne sensu stricto. Tworzenie się podziałów wewnątrzgrupowych: podgrupy i kliki     178
   6.4. Procesy i reguły działania struktur socjometrycznych     184
   6.4.1. Wielkość grupy jako czynnik sprzyjający spójności grupowej     184
   6.4.2. Zmiany przebiegu komunikacji wewnątrzgrupowej pod wpływem wzrostu spójności     185
   6.4.3. Efektywność i produktywność grup spójnych     187
   6.4.4. Zdolność grup spójnych do wywierania wpływu na członków i konsekwencje tego zjawiska     189
   6.4.5. Przekroczenie bezpiecznego poziomu spójności I: deindywidualizacja jednostek     190
   6.4.6. Przekroczenie bezpiecznego poziomu spójności II: syndrom grupowego myślenia     193
   6.4.7. Przekroczenie bezpiecznego poziomu spójności III: zintegrowana teoria deindywidualizacji     199
   6.4.8. Schizma wewnątrzgrupowa: przekroczenie bezpiecznej granicy podziałów     201
   Rozdział 7. Struktura komunikowania się: wolność jednostki a wymogi struktury     206
   7.1. Struktury scentralizowane i zdecentralizowane     206
   7.1.1. Pięć typów struktur komunikowania sie     206
   7.1.2. Efektywność, satysfakcja i rodzaj zadania w strukturach scentralizowanych i zdecentralizowanych     209
   7.2. Stopień niezależności pozycji w strukturze komunikowania się     210
   7.3. Poziom nasycenia informacyjnego pozycji w strukturze komunikowania się     211
   7.3.1. Nasycenie i niezależność jako główne determinanty zachowania grupy     212
   7.4. Wpływ zmiennych ponadjednostkowych na sposób działania struktur komunikowania się     214
   7.4.1. Wielkość grupy a procesy komunikowania się w grupie     214
   7.4.2. Skutki narzucenia grupie nowej struktury komunikowania się     215
   7.5. Wpływ indywidualnych charakterystyk członków grupy na struktury komunikowania się     217
   7.5.1. Tendencja do dominowania nad innymi a struktura komunikowania się     217
   7.5.2. Autorytaryzm jednostek w strukturach komunikowania się     218
   Rozdział 8. Struktura przywództwa: wpływ kontekstu strukturalnego na cechy indywidualne jednostki     220
   8.1. Odmienne podejścia do badania struktur przywództwa     220
   8.1.1. Struktura przywództwa jako rezultat konsensu grupowego     221
   8.1.2. Przywództwo i władza – dwie odmienne perspektywy badawcze     222
   8.1.3. Niestrukturalistyczne analizy procesów przywództwa     224
   8.2. Logika działania struktury przywództwa     226
   8.2.1. Parametry sytuacyjne struktury przywództwa     227
   8.2.2. Struktura motywacyjna przywódcy     230
   8.2.3. Główne prawidłowości działania struktury przywództwa     231
  Część czwarta. Dialektyka procesów mikrospołecznych i makrospołecznych     237
   Rozdział 9. Teoria wzajemnych relacji między mikrostrukturami i makrostrukturami     237
   9.1. Twierdzenie o dwustopniowości procesu komunikowania się     237
   9.2. Uszczegółowienie i rozszerzenie twierdzenia o dwustopniowości procesu komunikowania się     240
   9.3. Twierdzenie o źródłach dwustopniowości procesu komunikowania się     242
   9.4. Twierdzenie o przeciwieństwie wewneętrznej atmosfery i komplementarności funkcji makrostruktur i małych grup społecznych     243
   9.5. Twierdzenie dotyczące konfliktu między małymi grupami a szerszym układem makrostrukturalnym     245
   9.6. Twierdzenie o zaspokajaniu potrzeb afektywnych przez mikrostruktury     247
   9.7. Twierdzenie o związkach i zależnościach między działaniem jednostek i makrostruktur     248
   9.8. Wpływ zmiennych "solidarność grupowa", "homogeniczność" i "integracja" na przebieg zależności między mikrostrukturami i makrostrukturami     250
   9.9. Wpływ spójności małej grupy na wzajemne zależności między mikrostrukturami i makrostrukturami     253
   9.10. Powiązanie zmiennej dotyczącej syndromu grupowego myślenia ze zmienną dotyczącą strukturalno-kontekstowej charakterystyki grupy     254
   9.11 Wpływ zmiennej dotyczącej cech strukturalno-kontekstowych małej grupy przy założeniu o niewystępowaniu w niej syndromu grupowego myślenia     256
   9.12. Wpływ sprzeczności między małymi grupami na przebieg wzajemnej zależności między mikrostrukturami i makrostrukturami     261
   9.13. Wpływ indywidualnej dewiacji na proces dwustopniowego komunikowania się     261
   Rozdział 10. W kierunku mikrosocjologii strukturalnej. Zakończenie     263
   10.1. Mikrostruktura - emergentna struktura dalekiego dystansu     264
   10.1.1. Źródła teoretyczne SYMLOG-u     264
   10.1.2. Wstępne tezy i założenia teorii struktury dalekiego dystansu     265
   10.2. Polaryzacja mikrostruktury     271
  Bibliografia     273
  Indeks nazwisk     303
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia