Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości

-20%

Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,24  22,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,2422,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja jest jednym z bardziej wartościowych opracowań naukowych poświęconych problematyce międzynarodowych źródeł harmonizacji sprawozdawczości finansowej, zwłaszcza w kontekście ich analiz i wzajemnych porównań. Rozprawa ma charakter teoriopoznawczy i wnosi nowe wartości do polskiej nauki rachunkowości. Dotyczy to zwłaszcza fragmentów pracy będących analizą instytucjonalnych działań na rzecz spójności we wdrażaniu i stosowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.


Liczba stron504
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-268-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     7
  
  Rozdział 1. HARMONIZACJA RACHUNKOWOŚCI POD DYKTANDO IASB W KONTEKŚCIE PROCESÓW GLOBALIZACJI    23
  
  1.1. Wyzwania stawiane rachunkowości przez globalizację światowych rynków     23
  1.1.1. Wymiary globalnej gospodarki     23
  1.1.2. Potrzeba harmonizacji rachunkowości dla spełnienia wymogów globalnej gospodarki     33
  1.2. O pojęciach: standard, standaryzacja, harmonizacja, unifikacja i konwergencja w rachunkowości     39
  1.3. Pomiar stopnia harmonizacji i konwergencji systemów rachunkowości     57
  1.3.1. Pomiar stopnia harmonizacji rachunkowości miarami indeksowymi     58
  1.3.2. Pomiar stopnia harmonizacji rachunkowości z wykorzystaniem wskaźnika konserwatyzmu S. Graya     64
  1.4. Rola i znaczenie Unii Europejskiej we wczesnej harmonizacji rachunkowości     68
  1.5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i ich bliskie otoczenie instytucjonalne     74
  1.5.1. Cele działania Fundacji IASCF     75
  1.5.2. Struktura organizacyjna Fundacji IASCF     77
  1.5.2.1. Mężowie Zaufania (Trustees)     78
  1.5.2.2. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB)     81
  1.5.2.3. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)     82
  1.5.2.4. Komisja Doradcza ds. Standardów SAC     83
  1.5.2.5. Biuro Fundacji IASCF     85
  1.5.3. Kryteria doboru składu osobowego IASB     85
  1.5.4. Finansowe aspekty działalności IASB i przestrzeganie zasad ładu organizacyjnego     86
  1.5.5. Główne produkty IASB - Standardy i Interpretacje     96
  1.5.5.1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR 1 - MSR 41     97
  1.5.5.2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 1 - MSSF [...]     103
  1.5.5.3. Interpretacje SKI (SIC) oraz IFRIC     104
  1.5.6. Inne ważne dokumenty wydawane przez IASCF     110
  1.5.7. Struktura Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej    114
  1.5.8. Zawiłości zakresu przedmiotowego obowiązywania MSSF     116
  
  Rozdział 2. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ JAKO SYSTEM GLOBALNYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI    121
  
  2.1. W poszukiwaniu światowej akceptacji MSSF     121
  2.2. Kryzys rachunkowości w USA na przełomie wieków jako główna przyczyna orientacji rynków światowych na MSSF     135
  2.3. Orientacja Unii Europejskiej na MSSF     146
  2.3.1. Droga Unii Europejskiej do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej     146
  2.3.2. Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości     157
  2.3.3. Dualizm MSSF związany z instytucjonalnymi ramami wdrażania MSSF na gruncie Unii Europejskiej i wynikające stąd problemy     167
  2.3.4. Wpływ MSSF na księgowe dyrektywy Unii     180
  2.4. Akceptacja MSSF na rynkach światowych     184
  2.5. Stosowanie MSSF na rynkach amerykańskich     202
  2.5.1. Działania amerykańskiej SEC na polu akceptacji MSSF     202
  2.5.2. Porozumienie o współpracy transatlantyckiej - akceleratorem powstania globalnych standardów rachunkowości     219
  2.6. Dialog między IASB i FASB na rzecz powstania globalnych standardów rachunkowości     231
  
  Rozdział 3. INSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA NA RZECZ SPÓJNOŚCI WE WDRAŻANIU I STOSOWANIU MSSF     243
  
  3.1. Przesłanki instytucjonalnych działań na rzecz spójności we wdrażaniu i stosowaniu MSSF     243
  3.2. Zewnętrzne obszary problemowe spójności MSSF i ich instytucjonalne możliwości rozwiązywania     248
  3.3. Niektóre działania IASB na polu spójności w stosowaniu MSSF     251
  3.3.1. Działalność edukacyjna IASB     252
  3.3.2. Dialog z krajowymi i innymi regulatorami rachunkowości     253
  3.4. Działania organizacji środowiskowej IFAC na rzecz spójności w stosowaniu MSSF     257
  3.5. Działania organizacji regulującej europejski rynek kapitałowy     262
  3.5.1. Działania CESR na polu zapewnienia spójności w stosowaniu MSSF     263
  3.5.2. Wspólne działania CESR i innych regulatorów regulowanych rynków kapitałowych     275
  3.6. Działania Komisji Europejskiej na polu spójności w stosowaniu MSSF     277
  3.6.1. Forum „Okrągłego stołu" europejskich ekspertów rachunkowości     277
  3.6.2. Raport ICAEW na temat praktycznej implementacji MSSF w Europie     280
  3.6.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania rozporządzenia UE 1606/2002 o stosowaniu międzynarodowych standardów rachunkowości     282
  3.6.2.2. Ocena sporządzających, użytkowników oraz audytorów procesu wdrażania, stosowania MSSF oraz użyteczności sprawozdań finansowych     294
  3.6.2.3. Nakłady finansowe związane z wdrażaniem i stosowaniem MSSF     301
  3.6.2.4. Analiza reakcji rynków kapitałowych na stosowanie MSSF     304
  3.6.2.5. Zgodność sporządzanych sprawozdań finansowych z MSSF     306
  3.7. Działania niektórych lokalnych regulatorów na europejskim rynku kapitałowym     310
  3.7.1. Raporty brytyjskiego Financial Reporting Review Panel o stosowaniu MSSF     310
  3.7.2. Rekomendacje AMF w sprawie stosowania MSSF     316
  3.8. Działania polskich regulatorów na polu spójności w stosowaniu MSSF     319
  
  Rozdział 4. ROLA MSSF W OCENIE I KSZTAŁTOWANIU WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ W OCENIE ICH STANDINGU FINANSOWEGO    324
  
  4.1. Reakcja rynków kapitałowych na stosowanie MSSF. Przegląd i wnioski z badań empirycznych     324
  4.1.1. Badania nad reakcjami rynku kapitałowego przy dobrowolnym stosowaniu MSSF przed 2005 r.     325
  4.1.2. Badania nad kosztem kapitału w kontekście stosowania MSSF     329
  4.1.3. Badania nad innymi rynkowymi skutkami obligatoryjnego stosowania MSSF    332
  4.2. Niektóre wnioski o skutkach zastosowania MSSF z badania ICAEW na użytek Komisji Europejskiej     337
  4.3. Wnioski ogólne na temat relewantności MSSF dla rynków kapitałowych     340
  4.4. Badania nad stosowaniem rozwiązań MSSF mogących mieć wpływ na reakcje rynków kapitałowych     342
  4.4.1. Zakres zastosowania koncepcji wartości godziwej jako podstawy wyceny    342
  4.4.2. Badanie skłonności do zachowania tradycjonalizmu i stosowania uproszczeń dla potrzeb i w sprawozdawczości finansowej     346
  4.5. W poszukiwaniu nowych wzorców sprawozdawczości finansowej     349
  
  Rozdział 5. POLSKIE REGULACJE I PRAKTYKA STOSOWANIA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ    357
  
  5.1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w polskim prawie bilansowym i praktyce rachunkowości     357
  5.1.1. MSR w początkowym okresie transformacji ustrojowych Polski     357
  5.1.2. MSR pod rządami źródłowej ustawy o rachunkowości     359
  5.1.3. MSR w regulacjach ustawy o rachunkowości z 2000 r     360
  5.1.4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania MSSF w Polsce w kontekście wymogów prawa unijnego i postanowień UoR     364
  5.1.5. MSSF w regulacjach Krajowych Standardów Rachunkowości     370
  5.2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w regulacjach polskiego rynku kapitałowego     371
  5.2.1. MSR w regulacjach rynku kapitałowego lat dziewięćdziesiątych XX w     372
  5.2.2. MSR w regulacjach rynku kapitałowego przed implementacją postanowień Unii Europejskiej o stosowaniu MSSF     379
  5.2.3. Regulacje rynku kapitałowego w obliczu postanowień Unii Europejskiej o stosowaniu MSSF     380
  5.2.4. MSSF pod rządami nowego ładu instytucjonalnego polskiego rynku kapitałowego z 2005 r     386
  5.2.5. Kilka uwag podsumowujących regulacje rynku kapitałowego o MSSF     391
  5.3. Praktyka stosowania MSSF przez polskie spółki publiczne w badaniach naukowych     392
  5.4. Wpływ zastosowania MSSF na polskie spółki publiczne - badanie własne stopnia konserwatyzmu systemu UoR względem MSSF     402
  5.4.1. Założenia ogólne badania, zakres oraz źródła danych     402
  5.4.2. Badanie stopnia konserwatyzmu UoR względem MSSF w całej zbiorowości krajowych spółek publicznych     406
  5.4.3. Badanie stopnia konserwatyzmu UoR względem MSSF w zbiorze spółek indeksu WIG20     411
  5.4.4. Badanie stopnia konserwatyzmu UoR względem MSSF w zbiorze najmniejszych spółek indeksu WIRR     415
  5.4.5. Porównanie wyników badania stopnia konserwatyzmu spółek oraz wnioski ogólne z całościowego badania     419
  5.5. Wykorzystanie wybranych wskaźników rentowności do oceny rynkowych skutków zastosowania MSSF - badanie własne     421
  5.6. Analiza wybranych elementów jakościowych sprawozdań finansowych krajowych spółek publicznych, sporządzanych według MSSF - badanie własne     425
  5.6.1. Wartość godziwa jako podstawa wyceny składników bilansu     427
  5.6.2. Wykorzystanie MSSF do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych     432
  5.6.3. Stosowane formaty podstawowych elementów sprawozdań finansowych     434
  5.6.4. Zwolnienia ze stosowania niektórych postanowień MSSF na moment przejścia na MSSF     439
  5.6.5. Analiza wybranych innych elementów stosowanych rozwiązań z MSSF     441
  5.6.6. Rodzaj składanych oświadczeń o zgodności prezentowanych sprawozdań finansowych z MSSF     444
  5.6.7. Informacja na temat wydanych i jeszcze nieobowiązujących MSSF     448
  5.7. Kilka uwag uogólniających na temat praktyki wdrażania i stosowania MSSF w Polsce na tle Europy     451
  
  PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE     453
  LITERATURA     465
  SPIS RYSUNKÓW I TABEL     493
  WYKAZ INSTYTUCJI     494
  OD REDAKCJI     501
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia