Powszechna historia prawa

Wydanie rozszerzone

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,35  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,3579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Nowe, poprawione i rozszerzone wydanie uwzględnia aktualizacje wiedzy historycznoprawnej o najnowsze badania naukowe i zmiany w rozwoju prawa oraz wszechstronnie pogłębia zagadnienia ważne dla wykształcenia prawniczego. Synteza rozwoju prawa została wzbogacona o konkretne przykłady stosowania prawa przez sądy. Nowością wydania drugiego jest także zarys islamskiej kultury prawnej.


Liczba stron562
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21422-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika (Marian Kallas)    15
  Przedmowa do wydania drugiego (Andrzej Dziadzio)     17
  Wprowadzenie. Źródła europejskiej kultury prawnej     19
  Prawo rzymskie     19
  Prawo zwyczajowe     24
  Prawo kanoniczne     28
  Dział I 35
  Historia źródeł prawa średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych    35
  Rozdział 1. Europa barbarzyńców    37
    1.1. Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego     37
      1.1.1. Rys historyczny    37
      1.1.2. Zarys ustroju    39
        1.1.2.1 Struktura państwa     39
        1.1.2.2. Społeczeństwo    40
        1.1.2.3. Chrześcijaństwo    42
      1.1.3. Źródła prawa    44
    1.2. Państwa barbarzyńskie    46
      1.2.1. Wizygoci     46
        1.2.1.1. Rys historyczny    46
        1.2.1.2. Zarys ustroju    50
        1.2.1.3. Źródła prawa    51
    1.2.2. Ostrogoci    52
        1.2.2.1. Rys historyczny    52
        1.2.2.2. Zarys ustroju    53
        1.2.2.3. Źródła prawa    54
    1.2.3. Burgundowie    54
        1.2.3.1. Rys historyczny    54
        1.2.3.2. Zarys ustroju    55
        1.2.3.3. Źródła prawa    55
      1.2.4. Longobardowie    56
        1.2.4.1. Rys historyczny    56
        1.2.4.2. Zarys ustroju    57
        1.2.4.3. Źródła prawa    58
  Rozdział 2. Bizancjum     60
    2.1. Rys historyczny     60
    2.2. Zarys ustroju    63
      2.2.1. Władza cesarska    63
      2.2.2. Kościół     63
    2.3. Źródła prawa     64
      2.3.1. Corpus Iuris Civilis    64
      2.3.2. Ustawodawstwo cesarskie    65
  Rozdział 3. Monarchia karolińska. Francja     67
    3.1. Rys historyczny     67
    3.2. Zarys ustroju    71
      3.2.1. Władza królewska     71
      3.2.2. Feudalizm. System lenny    73
    3.3. Źródła prawa     74
      3.3.1. Lex Salica Francorum     74
      3.3.2. Uchwały synodalne. Prawo azylu     76
      3.3.3. Kapitularze    78
      3.3.4. Pokoje i rozejmy boże    78
      3.3.5. Zbiory prawa zwyczajowego     79
  Rozdział 4. Rzesza Niemiecka    81
    4.1. Rys historyczny     81
    4.2. Zarys ustroju    83
      4.2.1. Organy centralne Rzeszy    83
      4.2.2. Książęta terytorialni     85
    4.3. Źródła prawa    86
      4.3.1. Zwierciadło saskie    86
      4.3.2. Pokoje ziemskie. Landfrydy     89
  Rozdział 5. Państwa słowiańskie     91
    5.1. Polska    91
      5.1.1. Rys historyczny    91
      5.1.2. Zarys ustroju    93
        5.1.2.1. Społeczeństwo    93
        5.1.2.2. Początki demokracji szlacheckiej     94
      5.1.3. Źródła prawa    95
        5.1.3.1. Księga elbląska    95
        5.1.3.2. Statuty Kazimierza Wielkiego     97
        5.1.3.3. Statut Jana Łaskiego. Próby unifikacji prawa     98
        5.1.3.4. Źródła prawa niemieckiego w Polsce     99
    5.2. Królestwo Czech    99
      5.2.1. Rys historyczny    99
      5.2.2. Zarys ustroju    100
        5.2.2.1. Społeczeństwo    100
        5.2.2.2. Forma państwa    101
      5.2.3. Źródła prawa    101
        5.2.3.1. Maiestas Carolina    101
        5.2.3.2. Prawo za panowania Jagiellonów i Habsburgów     102
    5.3. Królestwo Węgier    102
      5.3.1. Rys historyczny    102
      5.3.2. Zarys ustroju    104
        5.3.2.1. Władza królewska    104
        5.3.2.2. Pozycja szlachty    104
      5.3.3. Źródła prawa    105
        5.3.3.1. Kodeks Werböczego     105
        5.3.3.2. Prawo za panowania Habsburgów     105
    5.4. Ruś Kijowska. Rosja    105
      5.4.1. Rys historyczny    105
      5.4.2. Zarys ustroju    107
        5.4.2.1. Organy centralne     107
        5.4.2.2. Stosunki społeczne     108
      5.4.3. Źródła prawa    109
        5.4.3.1. Prawo ruskie a bizantyjska kultura prawna    109
        5.4.3.2. Ruska Prawda    110
        5.4.3.3. Sudiebniki     112
  Rozdział 6. Renesans prawa rzymskiego w Europie Zachodniej 114
    6.1. Odkrycie kodyfikacji justyniańskiej     114
      6.1.1. Szkoła bolońska    114
        6.1.1.1. Glosatorzy     115
        6.1.1.2. Komentatorzy    116
      6.1.2. Humanizm prawniczy    118
    6.2. Ekspansja prawa rzymskiego w Europie     118
      6.2.1. Przyczyny recepcji prawa rzymskiego    118
      6.2.2. Drogi przenikania prawa rzymskiego w Niemczech    119
      6.2.3. Zasięg terytorialny recepcji prawa rzymskiego    121
  Dział II 121
  Historia źródeł prawa czasów nowożytnych (do XVIII w.)     123
  Rozdział 7. Reformy prawa od odrodzenia do oświecenia     125
    7.1. Kodyfikacje prawa doby absolutyzmu     125
      7.1.1. Rzesza Niemiecka     125
        7.1.1.1. Stosunki polityczne    125
        7.1.1.2. Constitutio Criminalis Carolina (1532)     127
        7.1.1.3. Constitutio Criminalis Theresiana (1768)    133
      7.1.2. Francja     135
        7.1.2.1. Stosunki polityczne. Absolutyzm     135
        7.1.2.2. Ustawodawstwo królewskie. Ordonanse Ludwika XIV    139
        7.1.2.3. Sądownictwo królewskie     143
    7.2. Reformy prawa w okresie oświecenia     144
      7.2.1. Przemiany ustrojowe w XVIII w.     144
        7.2.1.1. Założenia ideowe oświecenia     144
        7.2.1.2. Absolutyzm oświecony     147
        7.2.1.3. Rewolucja francuska     148
      7.2.2. Doktryna prawa natury    150
      7.2.3. Szkoła humanitarna     152
      7.2.4. Kodyfikacje karne     154
        7.2.4.1. Ustawa karna dla Toskanii. Leopoldina (1786)     154
        7.2.4.2. Constitutio Criminalis Josephina (1787)     155
        7.2.4.3. Karnoprocesowa ordynacja kryminalna (1788)     156
        7.2.4.4. Ustawa karna zachodniogalicyjska (1796). Franciscana (1803)     157
      7.2.5. Kodyfikacje cywilne     158
        7.2.5.1. Bawarski kodeks cywilny (1756)     158
        7.2.5.2. Patent o małżeństwie Józefa II (1783). Kodeks cywilny (1786)     158
        7.2.5.3. Kodeks cywilny zachodniogalicyjski (1797)    159
      7.2.6. Landrecht pruski (1794)    160
      7.2.7. Francuskie ustawodawstwo czasów rewolucji     161
        7.2.7.1. Prawo cywilne    161
        7.2.7.2. Prawo karne    161
  Dział III 163
  Historia źródeł prawa w systemie anglosaskim     165
  Rozdział 8. Anglia     167
    8.1. Stosunki polityczne i ustrój    167
      8.1.1. Państwo anglosaskie. Monarchia stanowa     167
      8.1.2. Absolutyzm    170
      8.1.3. Okres rewolucji    171
      8.1.4. Restauracja Stuartów. Chwalebna rewolucja (1688)    172
      8.1.5. Monarchia ograniczona    174
    8.2. Organizacja sądownictwa     175
      8.2.1. Sądy westminsterskie    175
      8.2.2. Sąd Kanclerski    177
      8.2.3. Sądy przysięgłych     177
      8.2.4. Cechy procesu angielskiego     178
      8.2.5. Sąd Izby Gwiaździstej    181
      8.2.6. Reformy sądownictwa w XIX w.     181
    8.3. Źródła prawa     182
      8.3.1. Common law    182
      8.3.2. Equity     183
      8.3.3. Statute law    184
      8.3.4. Zbiory orzeczeń    185
      8.3.5. Nauka prawa    185
  Rozdział 9. Stany Zjednoczone Ameryki     187
    9.1. Stosunki polityczne i ustrój    187
      9.1.1. Deklaracja Niepodległości (1776)     187
      9.1.2. Konstytucja federalna (1787)     189
    9.2. Organizacja sądownictwa     190
    9.3. Źródła prawa amerykańskiego    192
  Dział IV 193
  Historia źródeł prawa XIX w. 195
  Rozdział 10. Ustawodawstwo napoleońskie (1804–1810)     197
    10.1. Znaczenie napoleońskich kodyfikacji prawa     197
    10.2. Kodeks cywilny (1804)    199
    10.3. Kodeks procedury cywilnej (1806)     201
    10.4. Kodeks handlowy (1807)     202
    10.5. Kodeks procedury karnej (1808)     202
    10.6. Kodeks karny (1810)    203
  Rozdział 11. Europejska myśl cywilistyczna XIX w.     205
    11.1. Szkoła historyczna. Pandektystyka     205
    11.2. Pozytywizm prawniczy    207
    11.3. Naturalizm prawniczy. Socjalizacja prawa    208
      11.3.1. Jurysprudencja interesów     209
      11.3.2. Szkoła wolnego prawa    210
  Rozdział 12. Doktryny prawa karnego w Europie w XIX w.     211
    12.1. Szkoła klasyczna    211
    12.2. Szkoła antropologiczna     213
    12.3. Szkoła socjologiczna    215
  Rozdział 13. Europejskie kodyfikacje prawa (do 1918)     217
    13.1. Przemiany ustrojowe w Europie w XIX w     217
      13.1.1. Model monarchii konstytucyjnej (do 1848)     217
      13.1.2. Koncepcje ustrojowe Wiosny Ludów (1848/1849)    219
      13.1.3. Ustroje monarchiczne w dobie porewolucyjnej    222
    13.2. Kodeksy prawa cywilnego    225
      13.2.1. ABGB. Austriacki kodeks cywilny (1811)     225
      13.2.2. Zwód praw Cesarstwa Rosyjskiego. Swod zakonow (1832)     226
      13.2.3. BGB. Niemiecki kodeks cywilny (1896)     227
      13.2.4. ZGB. Szwajcarski kodeks cywilny (1907)     228
    13.3. Ustawodawstwo cywilne w Królestwie Polskim (po 1815)    229
      13.3.1. Kodeks cywilny Napoleona. Zmiany prawa hipotecznego (1818)     229
      13.3.2. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (1825)     230
      13.3.3. Ustawa o małżeństwie (1836)     231
    13.4. Kodeksy karne    232
      13.4.1. Austriacki kodeks karny (1852)     232
      13.4.2. Niemiecki kodeks karny (1871)     232
      13.4.3. Rosyjskie prawo karne. Kodeks Tagancewa (1903)    233
    13.5. Kodyfikacje prawa procesowego     234
      13.5.1. Kodeksy procedury karnej     234
      13.5.2. Kodeksy procedury cywilnej     237
  Dział V 237
  Historia źródeł prawa XX w.     239
  Rozdział 14. Prawo w państwach europejskich (1918–1939)    241
    14.1. Stosunki polityczne w Europie po I wojnie światowej    241
      14.1.1. Upadek monarchicznego systemu władzy     241
      14.1.2. Rządy parlamentarne    244
    14.2. Kryzys liberalnej demokracji    246
      14.2.1. Ustroje totalitarne    246
      14.2.2. Systemy autorytarne     249
    14.3. Prawo sądowe w Rosji bolszewickiej (po 1917)     250
      14.3.1. Ustawodawstwo cywilne     250
      14.3.2. Ustawodawstwo karne    252
    14.4. Prawo sądowe III Rzeszy Niemieckiej (1933–1945)     253
      14.4.1. Prawo cywilne. Ustawy norymberskie (1935)    253
      14.4.2. Zmiany w prawie karnym     255
    14.5. Unifikacja prawa w Polsce po I wojnie światowej     257
      14.5.1. Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej (1919)     257
      14.5.2. Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej     258
  Rozdział 15. Prawo w Europie (po 1945)     262
    15.1. Podzielona Europa    262
      15.1.1. Państwa komunistyczne    262
      15.1.2. Liberalne demokracje Europy Zachodniej     265
    15.2. Kierunki ewolucji prawa w krajach Europy Zachodniej    267
      15.2.1. Republika Federalna Niemiec     267
        15.2.1.1. BGB. Zmiany w prawie cywilnym    267
        15.2.1.2. Zmiany w dziedzinie prawa karnego    270
      15.2.2. Francja     272
        15.2.2.1. Kierunki zmian kodeksu cywilnego (Napoleona)     272
        15.2.2.2. Zmiany w dziedzinie prawa karnego    273
    15.3. Prawo krajów komunistycznych    274
      15.3.1. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich    274
        15.3.1.1. Prawo cywilne    274
        15.3.1.2. Prawo karne    276
      15.3.2. Polska Ludowa    276
        15.3.2.1. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce (1945–1946)    276
        15.3.2.2. Kodyfikacje prawa cywilnego (1964)    280
        15.3.2.3. Powojenne prawo karne. Kodeksy (1969)     281
  Dział VI 283
  Historia instytucji prawa cywilnego     285
  Rozdział 16. Prawo osobowe 287
    16.1. Zdolność prawna    287
      16.1.1. Nabycie zdolności prawnej     287
      16.1.2. Ograniczenia zdolności prawnej     288
      16.1.3. Utrata zdolności prawnej     291
    16.2. Zdolność do czynności prawnych     292
    16.3. Ograniczenia praw cywilnych (do XX w.)     293
      16.3.1. Pozycja prawna kobiet    293
      16.3.2. Dzieci nieślubne     297
      16.3.3. Status prawny Żydów    300
    16.4. Osoby prawne    304
      16.4.1. Rodzaje osób prawnych    304
      16.4.2. Powstawanie osób prawnych     305
    16.5. Ekskurs. Przepisy i orzecznictwo     305
      16.5.1. Odpowiedzialność męża za zobowiązania żony    305
      16.5.2. Prawo do spadku dziecka nieślubnego     307
      16.5.3. Stanowisko prawne Żydów w Anglii     308
  Rozdział 17. Prawo małżeńskie osobowe     310
    17.1. Prawo małżeńskie średniowiecza     310
      17.1.1. Świecki charakter małżeństwa     310
        17.1.1.1. Formy zawarcia małżeństwa     310
        17.1.1.2. Rozwiązanie małżeństwa    312
      17.1.2. Wyznaniowe prawo małżeńskie. Sobór Laterański IV (1215)    313
        17.1.2.1. Kanoniczna koncepcja małżeństwa    313
        17.1.2.2. Przeszkody małżeńskie     314
    17.2. Prawo małżeńskie epoki nowożytnej (XVI–XVIII w.)     316
      17.2.1. Reformacja a nowa koncepcja małżeństwa     316
      17.2.2. Konstytucja soborowa Tametsi (1563)     317
      17.2.3. Laicyzacja prawa małżeńskiego     318
        17.2.3.1. Kraje protestanckie     318
        17.2.3.2. Państwa katolickie     319
    17.3. Systemy prawa małżeńskiego w XIX i XX w.     319
      17.3.1. System wyznaniowy    319
      17.3.2. System mieszany     320
      17.3.3. System laicki    323
    17.4. Sekularyzacja prawa małżeńskiego w Anglii     323
    17.5. Małżeństwo w prawie islamu    325
    17.6. Ekskurs. Doktryna i orzecznictwo     327
      17.6.1. Małżeństwo w prawie kanonicznym     327
      17.6.2. Rozwód w Kodeksie Napoleona     329
  Rozdział 18. Prawo małżeńskie majątkowe     332
    18.1. Prawo małżeńskie majątkowe (do XVIII w.)    332
      18.1.1. Umowy przedślubne (intercyzy)     332
      18.1.2. Majątek małżeński     333
      18.1.3. Ustroje majątkowe    334
    18.2. Prawo małżeńskie majątkowe (XIX i XX w.)    335
      18.2.1. Zasada swobody umów małżeńskich     335
      18.2.2. Ustawowe ustroje majątkowe     335
      18.2.3. Zasada równości praw małżonków    337
    18.3. Studium przypadku. Zniesienie wspólności majątkowej    337
  Rozdział 19. Prawo rzeczowe    339
    19.1. Prawo rzeczowe. Zagadnienia ogólne     339
    19.2. Własność     341
      19.2.1. Pojęcie własności     341
      19.2.2. Własność w epoce feudalnej     342
      19.2.3. Własność w państwie liberalnym     343
      19.2.4. Doktryny prawa własności (XIX i XX w.)     344
      19.2.5. Ograniczenia prawa własności     346
      19.2.6. Nabycie własności    348
        19.2.6.1. Pierwotne nabycie własności     348
        19.2.6.2. Pochodne nabycie własności    349
    19.3. Posiadanie     349
      19.3.1. Ochrona posiadania    349
      19.3.2. Istota procesu posesoryjnego     350
    19.4. Ograniczone prawa rzeczowe    351
      19.4.1. Zastaw    351
      19.4.2. Hipoteka    351
      19.4.3. Prawo hipoteczne (XIX i XX w.)     354
    19.5. Księgi wieczyste (hipoteczne)    357
    19.6. Zasady obrotu nieruchomościami     357
    19.7. Ekskurs. Doktryna i orzecznictwo     360
      19.7.1. Ochrona posesoryjna w dekretałach papieskich    360
      19.7.2. Powództwo posesoryjne w prawie angielskim    362
      19.7.3. Forma przeniesienia własności nieruchomości    362
      19.7.4. Forma czynności prawnej w prawie angielskim    367
      19.7.5. Księgi gruntowe w praktyce sądowej Galicji     368
  Rozdział 20. Prawo zobowiązań     370
    20.1. Zagadnienia ogólne    370
    20.2. Umowy w prawie rzymskim    371
    20.3. Prawo zobowiązań w Europie (do XVIII w.)    373
      20.3.1. Prawo zobowiązań w prawie germańskim     373
      20.3.2. Kanoniczna teoria umów     374
      20.3.3. Źródła powstania zobowiązań     375
      20.3.4. Wykonanie zobowiązań    377
    20.4. Prawo zobowiązań (XIX i XX w.)     379
      20.4.1. Ewolucja prawa obligacyjnego     379
      20.4.2. Podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej    383
    20.5. Ekskurs. Doktryna i orzecznictwo     386
      20.5.1. Geneza zasady pacta sunt servanda    386
      20.5.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadzie ryzyka i słuszności     387
      20.5.3. Początki odpowiedzialności cywilnej władzy publicznej     390
  Rozdział 21. Prawo spadkowe    394
    21.1. Prawo spadkowe (do XVIII w.)    394
      21.1.1. Spadkobranie w prawie rzymskim a w prawach szczepowych    394
      21.1.2. Dziedziczenie beztestamentowe     395
        21.1.2.1. Dziedziczenie ruchomości i nieruchomości     395
        21.1.2.2. Porządek dziedziczenia    397
      21.1.3. Dziedziczenie testamentowe     399
        21.1.3.1. Swoboda testowania     399
        21.1.3.2. Testament i jego wykonanie     399
    21.2. Prawo spadkowe w kodeksach XIX w.     401
      21.2.1. Porządek dziedziczenia    401
      21.2.2. Ograniczenia zdolności dziedziczenia     402
      21.2.3. Dziedziczenie testamentowe     403
        21.2.3.1. Ograniczenia swobody testowania     403
        21.2.3.2. Ochrona praw spadkowych dziedziców koniecznych     403
    21.3. Kierunek zmian prawa spadkowego w XX i XXI w.     405
    21.4. Ekskurs. Przepisy i orzecznictwo     406
      21.4.1. Formy testamentu    406
      21.4.2. Testament w praktyce sądowej     407
  Dział VII 407
  Historia instytucji prawa karnego     409
  Rozdział 22. Prawo karne średniowiecza     411
    22.1. Przestępstwo i kara    411
      22.1.1. Przestępstwa i kary prywatne     411
      22.1.2. Przestępstwa i kary publiczne     413
    22.2. Podstawy odpowiedzialności karnej     415
      22.2.1. Odpowiedzialność przedmiotowa (obiektywna)    415
      22.2.2. Odpowiedzialność podmiotowa (subiektywna)    416
    22.3. Przyczyny bezkarności    417
      22.3.1. Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności    417
      22.3.2. Nieletniość. Niepoczytalność     418
    22.4. Formy popełnienia przestępstwa    419
      22.4.1. Usiłowanie    419
      22.4.2. Podżeganie i pomocnictwo     420
    22.5. Ekskurs. Doktryna i orzecznictwo     421
      22.5.1. Zasada nullum crimen sine culpa w prawie kanonicznym     421
      22.5.2. Wpływ zasady winy na proces karny     422
  Rozdział 23. Prawo karne czasów nowożytnych i najnowszych    424
    23.1. Przestępstwo     424
      23.1.1. Pojęcie i podział przestępstw     424
      23.1.2. Katalog przestępstw     426
        23.1.2.1. Przestępstwa przeciwko władzy i religii    426
        23.1.2.2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu    427
        23.1.2.3. Przestępstwa przeciwko mieniu     428
        23.1.2.4. Przestępstwa przeciwko dobrym obyczajom     429
    23.2. Podstawy odpowiedzialności karnej     432
      23.2.1. Wina     432
        23.2.1.1. Wina umyślna    432
        23.2.1.2. Wina nieumyślna     434
    23.3. Przyczyny bezkarności    436
      23.3.1. Obrona konieczna    436
      23.3.2. Stan wyższej konieczności     437
      23.3.3. Niepoczytalność. Nieletniość     437
      23.3.4. Błąd     439
    23.4. Formy popełnienia przestępstwa     439
      23.4.1. Usiłowanie    439
      23.4.2. Podżeganie i pomocnictwo     440
    23.5. Kara    441
      23.5.1. Funkcja i wymiar kary    441
      23.5.2. Katalog kar    443
        23.5.2.1. Kara śmierci     443
        23.5.2.2. Kara pozbawienia wolności     446
        23.5.2.3. Kary cielesne    448
        23.5.2.4. Kary majątkowe     448
        23.5.2.5. Środki zabezpieczające     449
    23.6. Ekskurs. Nauka prawa i orzecznictwo     450
      23.6.1. Kara i środek zabezpieczający w ujęciu szkoły klasycznej i socjologicznej    450
      23.6.2. Założenia polityki karnej na początku XX w.     453
      23.6.3. Ewolucja pojęcia winy w prawie karnym w XX w.     454
  Dział VIII 457
  Historia instytucji procesu karnego     459
  Rozdział 24. Średniowieczny proces skargowy     461
    24.1. Wszczęcie i przebieg procesu    461
    24.2. Zasady i środki dowodowe    464
      24.2.1. Legalna teoria dowodowa     464
      24.2.2. Przysięga    465
      24.2.3. Ordalia    466
  24.3. Środki odwoławcze    467
  Rozdział 25. Proces inkwizycyjny    469
    25.1. Geneza     469
    25.2. Wszczęcie i przebieg procesu    471
    25.3. Zasady i środki dowodowe    474
      25.3.1. Legalna teoria dowodowa     474
      25.3.2. Przyznanie się do winy    475
      25.3.3. Tortury    476
      25.3.4. Świadkowie    478
      25.3.5. Kara za nieposłuszeństwo     479
    25.4. Pozycja oskarżonego    479
    25.5. Proces o czary    480
  Rozdział 26. Nowoczesny proces mieszany     483
    26.1. Geneza     483
    26.2. Przebieg procesu    484
      26.2.1. Postępowanie przygotowawcze     484
      26.2.2. Rozprawa. Zasady procesowe     485
        26.2.2.1. Zasada jawności i ustności     485
        26.2.2.2. Zasada kontradyktoryjności     485
        26.2.2.3. Zasada prawdy materialnej     485
        26.2.2.4. Zasada bezpośredniości    486
        26.2.2.5. Swobodna ocena dowodów     486
    26.3. Gwarancje procesowe    487
    26.4. Środki odwoławcze    487
    26.5. Kierunek zmian procesu karnego w XXI w.     489
  Dział IX 495
  Historia instytucji procesu cywilnego     497
  Rozdział 27. Proces rzymsko-kanoniczny i nowożytny     499
    27.1. Geneza     499
    27.2. Cechy procesu rzymsko-kanonicznego     500
      27.2.1. Zasada skargowości    500
      27.2.2. Zasada pisemności    501
      27.2.3. Zasada dyspozycyjności    502
      27.2.4. Legalna teoria dowodowa     502
    27.3. Apelacja     502
    27.4. Nowożytne procedury cywilne     502
      27.4.1. Powszechny niemiecki proces cywilny     502
      27.4.2. Procedura austriacka    503
      27.4.3. Procedura pruska     504
  Rozdział 28. Nowoczesna procedura cywilna (XIX i XX w.) 505
    28.1. Wszczęcie procesu. Pozew    505
    28.2. Rozprawa. Zasady procesowe    505
      28.2.1. Zasada jawności i ustności     505
      28.2.2. Zasada kontradyktoryjności     506
      28.2.3. Zasada dyspozycyjności    506
      28.2.4. Zasada instrukcyjności    506
      28.2.5. Zasada prawdy formalnej     507
      28.2.6. Zasada koncentracji materiału procesowego     507
    28.3. Zasady orzekania    509
      28.3.1. Zasada bezpośredniości    509
      28.3.2. Swobodna ocena dowodów     509
    28.4. Środki odwoławcze    509
    28.5. Kierunek rozwoju procedury cywilnej w XX i XXI w.     510
  Wskazówki bibliograficzne (wybór prac ogólnych, podręczników i skryptów)     515
  Indeks nazwisk     517
  Spis map    524
  Spis ilustracji     525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia