System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

192,00  240,00

Format: pdf

192,00240,00

cena zawiera podatek VAT

Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonowanie polskich organów ochrony prawnej w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, prezentują zarówno sądowe, jak i pozasądowe mechanizmy rozstrzygania sporów.


W opracowaniu przedstawiono wszystkie istotne kwestie odnoszące się do procesowego prawa pracy, w tym m.in:


definicje podstawowych pojęć używanych w procesowym prawie pracy,
modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy,
status pozasądowych organów ochrony prawnej,
procedury ireniczne w indywidualnych sporach pracy,
status i kompetencje sądownictwa pracy,
kompetencje sądów administracyjnych w sprawach zatrudnienia,
procedura rozstrzygania spraw z zakresu prawa pracy,
przedawnienie roszczeń,
wykonalność orzeczeń sadowych w sprawach z zakresu prawa pracy.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów , adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.


Liczba stron1232
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-340-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE | str.    19
  
  ROZDZIAŁ    1
  Pojęcie, miejsce i przedmiot procesowego prawa pracy | str.    21
  1.1. Pojęcie i miejsce procesowego prawa pracy w systemie prawa | str.    21
  1.2. Przedmiot procesowego prawa pracy | str.    26
  
  ROZDZIAŁ    2
  Funkcje procesowego prawa pracy | str.    34
  2.1. Problem wyróżniania funkcji prawa pracy | str.    34
  2.2. Typologia funkcji procesowego prawa pracy | str.    41
  2.3. Funkcja ireniczna procesowego prawa pracy | str.    43
  2.4. Funkcja ochronna procesowego prawa pracy | str.    45
  2.5. Funkcja wychowawcza i rozdzielcza procesowego prawa pracy | str.    53
  
  ROZDZIAŁ    3
  Zarys historii sądownictwa pracy | str.    55
  3.1. Geneza sądownictwa pracy | str.    55
  3.1.1. Francuski conseil de prud'hommes | str.    55
  3.1.2. Sądy przemysłowe oraz sądy pracy w Niemczech | str.    56
  3.1.3. Sądy przemysłowe w Austrii | str.    61
  3.2. System organów ochrony prawnej w sporach pracowniczych w Polsce międzywojennej | str.    64
  3.3. System organów ochrony prawnej w sporach pracowniczych w Polsce Ludowej | str.    70
  3.4. Podsumowanie | str.    77
  
  ROZDZIAŁ    4
  Modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy | str.    79
  4.1. Uwagi wstępne | str.    79
  4.2. Sądowy a pozasądowy model ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy | str.    81
  
  ROZDZIAŁ    5
  Postępowanie pozasądowe i przedsądowe w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    88
  5.1. Procedury polubownego likwidowania indywidualnych sporów pracy - uwagi wstępne | str.    88
  5.2. Pozasądowe postępowanie pojednawcze w indywidualnych sporach pracy | str.    89
  5.2.1. Uwagi wstępne | str.    89
  5.2.2. Podmioty pozasądowego postępowania pojednawczego | str.    94
  5.2.3. Przebieg pozasądowego postępowania pojednawczego | str.    97
  5.3. Sądowe postępowanie pojednawcze w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    101
  5.3.1. Uwagi wstępne | str.    101
  5.3.2. Dopuszczalność sądowego postępowania pojednawczego | str.    103
  5.3.3. Przebieg i skutki sądowego postępowania pojednawczego | str.    108
  5.4. Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    116
  5.4.1. Uwagi wstępne | str.    116
  5.4.2. Podstawy mediacji | str.    121
  5.4.3. Status prawny mediatora | str.    126
  5.4.4. Zarys przebiegu postępowania mediacyjnego | str.    132
  5.4.5. Zakończenie postępowania mediacyjnego | str.    138
  
  ROZDZIAŁ    6
  Sądownictwo polubowne w sporach z zakresu prawa pracy | str.    145
  6.1. Uwagi wstępne | str.    145
  6.1.1. Rodzaje sądownictwa polubownego | str.    145
  6.1.2. Sądownictwo polubowne a wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    147
  6.2. Ogólna zdatność arbitrażowa oraz w sporach z zakresu prawa pracy | str.    150
  6.3. Zapis na sąd polubowny | str.    155
  6.3.1. Zapis na sąd polubowny jako podstawa kompetencji sądu polubownego | str.    155
  6.3.2. Treść zapisu na sąd polubowny | str.    157
  6.3.3. Charakter zapisu na sąd polubowny | str.    159
  6.3.4. Skutki zapisu na sąd polubowny | str.    162
  6.4. Postępowanie przed sądem polubownym w ujęciu dynamicznym | str.    164
  6.5. Orzekanie w postępowaniu polubownym | str.    172
  6.5.1. Zasady orzekania w postępowaniu polubownym | str.    172
  6.5.2. Wyrok sądu polubownego | str.    173
  6.5.3. Kontrola wyroku arbitrażowego | str.    175
  6.5.4. Skutki wyroku sądu polubownego | str.    177
  
  ROZDZIAŁ    7
  Ugody w indywidualnych sporach pracy | str.    189
  7.1. Systematyka ugód w indywidualnych sporach pracy | str.    189
  7.2. Charakter prawny i skutki zawarcia ugody w indywidualnych sporach pracy | str.    191
  7.3. Zakres swobody kontraktowania w ugodach zawieranych w indywidualnych sporach pracy | str.    208
  7.4. Kontrola ugód w indywidualnych sporach pracy | str.    219
  
  ROZDZIAŁ    8
  Prawo do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    232
  8.1. Uwagi wstępne | str.    232
  8.2. Międzynarodowe gwarancje prawa do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    232
  8.3. Konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w Polsce | str.    250
  8.4. Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    264
  8.4.1. Sprawy o dopuszczenie do pracy | str.    268
  8.4.2. Sprawy o roszczenia ze służbowych stosunków pracy | str.    272
  8.4.3. Sprawy o roszczenia ze spółdzielczych stosunków pracy | str.    276
  8.4.4. Prawo do sądu w innych sprawach | str.    276
  8.5. Podsumowanie | str.    278
  
  ROZDZIAŁ    9
  Kognicja sądów pracy | str.    281
  9.1. Uwagi wstępne | str.    281
  9.2. Ogólnoteoretyczne podstawy kompetencji sądów pracy w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    284
  9.2.1. Przedmiot postępowania w sądach pracy | str.    284
  9.2.2. Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    295
  9.3. Procesowe roszczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    317
  9.3.1. Katalogi roszczeń procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    317
  9.3.2. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane | str.    322
  9.3.3. Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy | str.    335
  9.3.4. Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy | str.    338
  9.3.5. Sprawy o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | str.    343
  9.4. Powództwo o ustalenie w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    345
  
  ROZDZIAŁ    10
  Kompetencje sądów administracyjnych w sporach dotyczących zatrudnienia | str.    359
  10.1. Uwagi wstępne | str.    359
  10.2. Ogólne zasady sądowej kontroli administracji | str.    361
  10.3. Klasyfikacja sporów dotyczących zatrudnienia podlegających kognicji sądów administracyjnych | str.    365
  10.4. Stosunki służbowe | str.    366
  10.4.1. Pracownicze stosunki służbowe | str.    367
  10.4.1.1. Sprawy odnoszące się do nawiązania stosunku służbowego | str.    372
  10.4.1.2. Sprawy związane ze zmianą stosunku służbowego | str.    383
  10.4.1.3. Sprawy związane z ustaniem stosunku służbowego | str.    388
  10.4.2. Niepracownicze stosunki służbowe | str.    389
  10.5. Sprawy dyscyplinarne | str.    393
  10.6. Choroby zawodowe | str.    397
  10.7. Sprawy samorządowe | str.    399
  10.8. Inne sprawy | str.    401
  
  ROZDZIAŁ    11
  Ogólna charakterystyka postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy w ujęciu modelowym | str.    404
  11.1. Uwagi wstępne | str.    404
  11.2. Zasady postępowania cywilnego a postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Działanie sądu pracy z urzędu | str.    405
  11.3. Ogólna charakterystyka odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    412
  
  ROZDZIAŁ    12
  Status organizacyjny sądownictwa pracy | str.    418
  
  ROZDZIAŁ    13
  Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    423
  13.1. Uwagi wstępne | str.    423
  13.2. Właściwość rzeczowa sądów pracy | str.    425
  13.3. Właściwość miejscowa sądów pracy | str.    434
  13.4. Właściwość ze względów celowości | str.    438
  13.5. Niewłaściwość sądu i jej skutki | str.    440
  
  ROZDZIAŁ    14
  Uczestnicy postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    444
  14.1. Strony w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    444
  14.1.1. Uwagi wstępne | str.    444
  14.1.2. Pracownik jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    449
  14.1.3. Pracodawca jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    463
  14.1.4. Kurator dla strony w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    486
  14.1.5. Wstępne badanie sprawy oraz czynności wyjaśniające a określenie stron postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    487
  14.1.6. Przekształcenia podmiotowe | str.    492
  14.2. Udział na prawach strony prokuratora, inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz organizacji pozarządowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    495
  14.2.1. Status prokuratora w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    495
  14.2.2. Status inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    497
  14.2.3. Udział organizacji pozarządowej w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    501
  
  ROZDZIAŁ    15
  Pełnomocnicy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    515
  15.1. Pełnomocnicy pracownika w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    515
  15.2. Pełnomocnicy pracodawcy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    521
  
  ROZDZIAŁ    16
  Wszczęcie procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    525
  16.1. Tryb wszczęcia procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    525
  16.2. Podmioty uprawnione do wszczęcia procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    536
  16.3. Wymogi formalne pozwu | str.    538
  16.4. Kumulacja roszczeń i współuczestnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    544
  16.5. Czynności podejmowane w związku z wniesieniem pozwu | str.    547
  16.6. Podsumowanie | str.    549
  
  ROZDZIAŁ    17
  Koszty postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    551
  17.1. Uwagi wstępne | str.    551
  17.2. Koszty postępowania a zasady wynagradzania pełnomocników profesjonalnych | str.    554
  17.3. Opłaty i wydatki w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    560
  17.4. Zasady rozstrzygania o kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    573
  17.5. Grzywna w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    585
  17.6. Podsumowanie | str.    587
  
  ROZDZIAŁ    18
  Czynności wyjaśniające | str.    591
  18.1. Uwagi wstępne | str.    591
  18.2. Przesłanki przeprowadzenia czynności wyjaśniających | str.    592
  18.3. Zakres czynności wyjaśniających | str.    595
  18.4. Przebieg czynności wyjaśniających | str.    599
  
  ROZDZIAŁ    19
  Rozprawa w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    603
  19.1. Uwagi wstępne | str.    603
  19.2. Jawność rozprawy | str.    605
  19.3. Przebieg rozprawy | str.    607
  19.4. Dokumentowanie rozprawy | str.    617
  
  ROZDZIAŁ    20
  Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    623
  20.1. Uwagi wstępne | str.    623
  20.2. Środki dowodowe - wybrane zagadnienia | str.    628
  
  ROZDZIAŁ    21
  Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy a inne postępowania szczególne | str.    640
  21.1. Obligatoryjność odrębnego postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy a postępowania szczególne | str.    640
  21.2. Europejskie postępowania transgraniczne | str.    645
  21.3. Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    658
  21.4. Przekształcenia przedmiotowe procesu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    676
  21.5. Podsumowanie | str.    677
  
  ROZDZIAŁ    22
  Wyrokowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    680
  22.1. Zasady orzekania w procesie cywilnym | str.    680
  22.1.1. Pojęcie i klasyfikacja zasad orzekania | str.    680
  22.1.1.1. Uwagi wstępne | str.    680
  22.1.1.2. Zasady odnoszące się do przedmiotu i podmiotów orzekania | str.    681
  22.1.1.3. Zasada orzekania tylko na wniosek strony | str.    682
  22.1.1.4. Zasada związania sądu granicami dochodzonej ochrony prawnej | str.    683
  22.1.2. Zakaz orzekania ponad żądanie | str.    690
  22.2. Zasady dotyczące czasu i podstaw orzekania | str.    691
  22.2.1. Zasada aktualności | str.    691
  22.2.2. Zasada związania sądu podstawą faktyczną powództwa | str.    692
  22.3. Rodzaje wyroków wydawanych przez sądy pracy | str.    694
  22.4. Szczególne zagadnienia wyrokowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    698
  
  ROZDZIAŁ    23
  Model środków odwoławczych w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    702
  23.1. Cel i funkcja środków odwoławczych w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    702
  23.2. Model środków odwoławczych | str.    707
  23.3. Środki odwoławcze w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    710
  
  ROZDZIAŁ    24
  Apelacja w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    714
  24.1. Modele apelacji - uwagi wstępne | str.    714
  24.2. Sytuacja procesowa pracownika w postępowaniu apelacyjnym - uwagi wstępne | str.    716
  24.3. Apelacja w systemie dwuinstancyjnego postępowania sądowego | str.    718
  24.4. Apelacja a zasada rozporządzalności procesowej | str.    721
  24.5. Dopuszczalność apelacji | str.    723
  24.6. Orzeczenia zaskarżalne apelacją | str.    724
  24.6.1. Uwagi wstępne | str.    724
  24.6.2. Istnienie orzeczenia | str.    725
  24.7. Wymogi sporządzenia i wnoszenia apelacji | str.    730
  24.7.1. Termin na wniesienie apelacji do sądu właściwego | str.    730
  24.7.2. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji | str.    734
  24.7.2.1. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia | str.    734
  24.7.2.2. Współuczestnictwo | str.    735
  24.7.2.3. Następcy prawni stron, podstawienie procesowe | str.    736
  24.7.2.4. Interwenient uboczny | str.    738
  24.7.2.5. Prokurator i inne podmioty działające w postępowaniu sądowym na zasadach dotyczących prokuratora | str.    740
  24.7.3. Gravamen | str.    741
  24.8. Wymogi formalne apelacji | str.    742
  24.8.1. Uwagi ogólne | str.    742
  24.8.2. Ogólne wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego | str.    744
  24.8.3. Szczególne wymogi formalne apelacji | str.    745
  24.8.4. Nowe fakty i dowody | str.    750
  24.8.5. Wnioski apelacji | str.    750
  24.8.6. Wartość przedmiotu zaskarżenia | str.    751
  24.9. Postępowanie apelacyjne | str.    752
  24.9.1. Wstępne badanie apelacji | str.    752
  24.9.2. Rozpoznanie apelacji przez sąd drugiej instancji | str.    755
  24.9.2.1. Skład sądu, posiedzenia sądowe | str.    755
  24.9.2.2. Zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu apelacyjnym | str.    758
  24.9.3. Ustalanie podstaw wyroku sądu drugiej instancji | str.    763
  24.10. Orzeczenia sądu drugiej instancji | str.    767
  24.10.1. Wyroki sądu drugiej instancji | str.    767
  24.10.2. Pytanie prawne do Sądu Najwyższego | str.    776
  24.10.3. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania | str.    778
  24.10.4. Uzasadnienie i doręczania orzeczeń sądu drugiej instancji | str.    780
  24.11. Wykonalność orzeczenia sądu drugiej instancji | str.    782
  24.12. Podsumowanie | str.    785
  
  ROZDZIAŁ    25
  Skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    786
  25.1. Uwagi wstępne | str.    786
  25.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str.    789
  25.2.1. Orzeczenia zaskarżalne skargą kasacyjną | str.    789
  25.2.2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    792
  25.2.3. Przymus adwokacko-radcowski | str.    793
  25.2.4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    795
  25.2.5. Wymogi formalno-konstrukcyjne skargi kasacyjnej | str.    797
  25.3. Postępowanie sprawdzające | str.    800
  25.4. Przebieg postępowania kasacyjnego | str.    803
  25.4.1. Przedsąd | str.    803
  25.4.2. Rozpoznanie skargi kasacyjnej | str.    805
  25.4.3. Orzeczenia kończące postępowanie kasacyjne | str.    807
  25.5. Przedstawienie zagadnień prawnych powiększonemu składowi Sądu Najwyższego | str.    811
  25.6. Podsumowanie | str.    812
  
  ROZDZIAŁ    26
  Zażalenie w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    813
  26.1. Uwagi wstępne | str.    813
  26.2. Przesłanki dopuszczalności zażalenia | str.    815
  26.3. Forma i termin zażalenia | str.    829
  26.4. Postępowanie zażaleniowe w sądzie pierwszej i drugiej instancji (przed sądem a quo oraz sądem ad quem) | str.    831
  
  ROZDZIAŁ    27
  Wykonanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    837
  27.1. Uwagi wstępne | str.    837
  27.2. Pojęcie wykonania, wykonalności oraz skuteczności orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    839
  27.3. Rodzaje orzeczeń wydawanych w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy podlegających wykonaniu | str.    852
  27.3.1. Uwagi wstępne | str.    852
  27.3.2. Charakter wykonalnych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    854
  27.3.3. Rodzaje postępowań cywilnych, w których mogą być wydane wykonalne orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    860
  27.3.4. Rodzaje spraw z zakresu prawa pracy załatwianych w poszczególnych rodzajach postępowań cywilnych i wydawanych w nich orzeczeń | str.    861
  27.3.5. Kwestia wykonalności orzeczeń przywracających do pracy | str.    863
  27.4. Granice czasowe wykonalności orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    876
  27.4.1. Uwagi wstępne | str.    876
  27.4.2. Granica początkowa wykonalności orzeczeń | str.    877
  27.4.3. Granica końcowa wykonalności orzeczeń | str.    886
  27.5. Odrębności co do sposobu wykonania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wykonania innych orzeczeń | str.    888
  27.5.1. Uwagi wstępne | str.    888
  27.5.2. Odrębności w zakresie egzekucji sądowej orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    890
  27.5.2.1. Zwolnienie pracownika od kosztów egzekucji | str.    890
  27.5.2.2. Ułatwienie dochodzenia należności pracowniczych przy zastosowaniu niektórych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych | str.    893
  27.5.2.3. Uprzywilejowanie należności za pracę w zakresie kolejności zaspokojenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji | str.    897
  27.5.2.4. Specyfika dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w kontekście wchodzących w grę sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych | str.    899
  27.5.3. Odrębności w zakresie przymusowego wykonania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w ramach postępowania upadłościowego, jeżeli ogłoszono upadłość pracodawcy oraz postępowania restrukturyzacyjnego | str.    904
  27.5.3.1. Uwagi wstępne | str.    904
  27.5.3.2. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu upadłościowym | str.    905
  27.5.3.3. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym z możliwością zawarcia układu w sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 1 stycznia 2016 r. | str.    909
  27.5.3.4. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu naprawczym w sprawach, w których przedsiębiorca złożył oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego przed dniem 1 stycznia 2016 r. | str.    911
  27.6. Podsumowanie | str.    913
  
  ROZDZIAŁ    28
  Ustalenie jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    916
  28.1. Pojęcie jurysdykcji krajowej | str.    916
  28.2. Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    918
  28.3. Zasady określania jurysdykcji krajowej według rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych | str.    922
  28.3.1. Pojęcie indywidualnej umowy o pracę (roszczenia z indywidualnej umowy o pracę) | str.    922
  28.3.2. Zasady określania jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy | str.    926
  28.3.2.1. Miejsce zamieszkania jako łącznik jurysdykcji krajowej | str.    926
  28.3.2.2. Miejsce zazwyczaj świadczonej pracy jako łącznik jurysdykcji krajowej | str.    927
  28.3.2.3. Miejsce ostatnio zazwyczaj świadczonej pracy jako łącznik jurysdykcyjny | str.    933
  28.3.2.4. Oddział, który zatrudnia pracownika jako łącznik jurysdykcyjny | str.    933
  28.3.2.5. Filia, agencja lub inny oddział jako łącznik jurysdykcji krajowej | str.    935
  28.3.2.6. Miejsce pozwania współpozwanego pracodawcy jako łącznik jurysdykcji krajowej | str.    937
  28.3.2.7. Miejsce zawiśnięcia powództwa głównego jako łącznik jurysdykcji krajowej dla powództwa wzajemnego | str.    937
  28.3.2.8. Łączniki jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy niemającego miejsca zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str.    939
  28.3.3. Zasady określania jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi | str.    939
  28.3.3.1. Miejsce zamieszkania pracownika jako łącznik jurysdykcji krajowej | str.    940
  28.3.3.2. Filia, agencja lub inny oddział jako łącznik jurysdykcji krajowej | str.    941
  28.3.3.3. Miejsce pozwania pracownika jako łącznik jurysdykcji krajowej dla powództwa wzajemnego | str.    942
  28.3.4. Możliwość zawarcia umowy jurysdykcyjnej w sprawach dotyczących indywidualnej umowy o pracę | str.    943
  28.4. Zasady określania jurysdykcji krajowej według konwencji z dnia 30 października 2007 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych | str.    947
  28.5. Zasady określania jurysdykcji krajowej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str.    949
  28.6. Podsumowanie | str.    951
  
  ROZDZIAŁ    29
  Przedawnienie roszczeń, terminy zawite oraz terminy postępowania | str.    953
  29.1. Ogólna charakterystyka dawności w prawie pracy | str.    953
  29.1.1. Uwagi wstępne | str.    953
  29.1.2. Cele przepisów odwołujących się do konstrukcji dawności | str.    955
  29.1.3. Rozwój historyczny i podstawy prawne przedawnienia oraz terminów zawitych | str.    960
  29.1.4. Konstrukcja prawna przedawnienia i terminów zawitych | str.    968
  29.1.5. Obliczanie terminów | str.    977
  29.2. Przedawnienie roszczeń | str.    979
  29.2.1. Uwagi wstępne | str.    979
  29.2.2. Zakres stosowania przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy | str.    980
  29.2.3. Zarzut przedawnienia roszczenia | str.    992
  29.2.4. Terminy przedawnienia | str.    998
  29.2.5. Zakłócenia biegu przedawnienia | str.    1009
  29.3. Terminy zawite prawa materialnego | str.    1017
  29.3.1. Uwagi wstępne | str.    1017
  29.3.2. Typologia terminów zawitych w prawie pracy | str.    1019
  29.3.3. Terminy zawite do dochodzenia roszczeń (prekluzja sądowa) | str.    1023
  29.3.4. Prekluzja pozasądowa | str.    1046
  29.3.5. Terminy na dokonywanie czynności niebędących czynnościami prawnymi | str.    1055
  29.4. Terminy w przepisach proceduralnych | str.    1062
  29.4.1. Uwagi wstępne | str.    1062
  29.4.2. Terminy w postępowaniu sądowym | str.    1062
  29.4.3. Terminy w innych procedurach i postępowaniach | str.    1072
  29.5. Podsumowanie | str.    1074
  
  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    1077
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    1085
  
  ORZECZNICTWO | str.    1147
  
  INDEKS RZECZOWY | str.    1197
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia