Powszechna historia państwa i prawa

-20%

Powszechna historia państwa i prawa

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,60  67,00

Format: pdf

53,6067,00

cena zawiera podatek VAT

Książka to 12 wydanie podręcznika autorstwa pana prof. Michała Sczanieckiego. Publikacja ta, stanowiąca owoc głębokiej wiedzy, erudycji, długich lat doświadczeń nauczania akademickiego i przemyśleń Autora nad optymalną formą dydaktyczną podręcznika, przekazuje bogactwo materiału, obejmującego dzieje ustrojów państwowych całego kręgu naszej kultury prawnej, w sposób jasny, przystępny, ułatwiający czytającemu przyswojenie wiedzy o przedmiocie, a także wydobywanie zeń najistotniejszych treści.


Dzieło jest adresowane zarówno do studentów prawa, jak i do szerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza prawników zainteresowanych dziejami urządzeń ustrojowych cywilizacji europejskiej.


"Opus vitae prof. Sczanieckiego, jakim jest jego podręcznik, mimo upływu ponad połowy stulecia od jego powstania, nadal zachowuje swoje wyjątkowe walory dydaktyczne i nie przestaje być podstawowym źródłem wiedzy o dziejach ustrojów państwowych i kultury prawnej naszego kręgu cywilizacyjnego. Uznając taki jego charakter, wydało się wskazane uzupełnienie niektórych jego fragmentów o opis zmian ustrojowych, jakie dokonały się w międzyczasie w niektórych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych".
Ze wstępu Pana prof. dr hab. Marka Wąsowicza


Rok wydania2022
Liczba stron628
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-580-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Profesor Michał Sczaniecki (1910–1977) ...........................................................  25
  Słowo wstępne ...............................................................................................................  33
  Wstęp do wydania dwunastego ...............................................................................  35
  Z przedmowy autora ...................................................................................................  37
  Część I
   Państwo w starożytności
  
  Plan wykładu ......................................................................................................  41
  
  Rozdział I
  Despotie wschodnie ....................................................................................................  43
  
  Rys historyczny .................................................................................................  43
  Źródła prawa w despotiach wschodnich. Kodeks Hammurabiego .......  44
  Charakterystyka despotii wschodnich .........................................................  45
  
  Rozdział II
  Starożytne państwa śródziemnomorskie ...........................................................  46
  
  Rys historyczny .........................................................................................................  46
  Wprowadzenie ...................................................................................................  46
  Pogląd na rozwój Sparty ........................................................................................  47
  Stosunki gospodarcze i społeczne .................................................................  47
  Ustrój państwa ...................................................................................................  48
  
  III. Pogląd na rozwój Aten ..........................................................................................  49
  
  Stosunki gospodarcze i społeczne .................................................................  49
  Ustrój państwa ...................................................................................................  50
  Źródła prawa ...........................................................................................................  52
  Źródła prawa greckiego ................................................................................  52
  Charakterystyka starożytnych państw śródziemnomorskich ......................  52
  Cechy wyróżniające ........................................................................................  52
  
  Rozdział III
  Rzym w okresie cesarstwa ........................................................................................  54
  
  Pogląd na rozwój formy państwa i na rozwój terytorialny Rzymu ...............  54
  Rozwój formy państwa ..................................................................................  54
  Rozwój terytorialny państwa rzymskiego ................................................  57
  Stosunki gospodarcze i społeczne .......................................................................  57
  Podstawy gospodarcze ..................................................................................  57
  Ustrój społeczny .............................................................................................  59
  
  III. Ustrój państwa w okresie pryncypatu ..............................................................  61
  
  Powstanie pryncypatu i jego struktura .....................................................  61
  Dalszy rozwój władzy cesarskiej i upadek znaczenia Senatu ..............  63
  Ustrój państwa w okresie dominatu ..................................................................  64
  Władza cesarska .............................................................................................  64
  Podziały imperium .........................................................................................  65
  Zarząd centralny państwa ............................................................................  65
  Zarząd lokalny .................................................................................................  66
  Sądownictwo ...................................................................................................  67
  Skarbowość ......................................................................................................  67
  Wojskowość .....................................................................................................  68
  Państwo a chrześcijaństwo ..........................................................................  69
  Początki organizacji kościelnej ....................................................................  71
  Źródła prawa rzymskiego ......................................................................................  71
  Wprowadzenie ................................................................................................  71
  Laicyzacja prawa i jego racjonalizacja .......................................................  72
  Tendencje do upowszechnienia i jednolitości prawa
   (ius gentium a ius civile) ................................................................................  72
  Rozwój rzeczowego zakresu prawa (ius honorarium a ius civile) .......  73
  Źródła powstania prawa ...............................................................................  74
  Ustawy ...............................................................................................................  74
  Działalność prawotwórcza pretorów ........................................................  75
  Działalność prawotwórcza prawników rzymskich ................................  75
  Konstytucje cesarskie i kodyfikacje ...........................................................  76
  
  Rozdział IV
  Organizacje społeczne i polityczne ludów germańskich i słowiańskich ..  78
  
  Ludy germańskie .......................................................................................................  78
  Okres plemienny .............................................................................................  78
  Powstanie państw szczepowych .................................................................  80
  Główne państwa szczepowe ........................................................................  80
  Ludy słowiańskie .....................................................................................................  82
  Organizacje społeczne i polityczne .............................................................  82
  Charakterystyka państw szczepowych germańskich i słowiańskich .  83
  
  III. Problem wpływów państwa rzymskiego na rozwój państwa
   w średniowieczu ....................................................................................................  83
  
  Istota zagadnienia ..........................................................................................  83
  
  Część II
   Państwo w epoce feudalizmu
  Rozdział V
  Państwo frankońskie ..................................................................................................  89
  
  Rys historyczny .........................................................................................................  89
  Rozwój terytorialny .......................................................................................  89
  Okres panowania Merowingów ..................................................................  90
  Okres panowania Karolingów .....................................................................  91
  Ustrój gospodarczy i społeczny ............................................................................  91
  Ogólne warunki gospodarcze ......................................................................  91
  Rozwój wielkiej własności ziemskiej .........................................................  92
  Organizacja wielkiej własności ...................................................................  93
  Immunitet. Powstanie władztwa gruntowego .........................................  93
  Stosunki społeczne .........................................................................................  94
  Wasalstwo i beneficjum ................................................................................  95
  
  III. Ustrój państwa ........................................................................................................  97
  
  Charakter patrymonialny królestwa ..........................................................  97
  Podziały państwa i następstwo tronu .......................................................  98
  Zakres władzy królewskiej ...........................................................................  98
  Godność cesarska ...........................................................................................  99
  Organy centralne ..........................................................................................  100
  Zarząd lokalny ..............................................................................................  102
  Sądownictwo i proces .................................................................................  103
  Wojskowość ...................................................................................................  107
  Skarbowość ...................................................................................................  107
  Źródła prawa .........................................................................................................  107
  Zasada osobowości prawa .........................................................................  107
  Ustawodawstwo królewskie (kapitularze) ............................................  108
  Dokumenty praktyki ...................................................................................  109
  Spisy prawa rzymskiego (Leges Romanae Barbarorum) ....................  109
  Spisy prawa germańskiego (Leges Barbarorum) ..................................  109
  Charakterystyka państwa frankońskiego i jego znaczenie
   dla rozwoju państwa i prawa w Europie Zachodniej .................................  110
  Istotne elementy problemu .......................................................................  110
  Ogólne znaczenie historyczne państwa frankońskiego ......................  111
  
  Rozdział VI
  Ogólne zagadnienia państwa feudalnego ..........................................................  112
  
  Stosunek poddańczy ....................................................................................  112
  Feudalizm a ustrój lenny ............................................................................  113
  Kontrakt lenny ..............................................................................................  113
  Hierarchia lenna ...........................................................................................  117
  Własność feudalna .......................................................................................  119
  Miasta ..............................................................................................................  120
  Stany społeczne ............................................................................................  121
  Przywileje i nierówność prawa ................................................................  121
  Ustrój monarchiczny ...................................................................................  122
  Formy państwa feudalnego .......................................................................  122
  
  Rozdział VII
  Francja w okresie rozdrobnienia feudalnego (X–XIII w.) ...........................  124
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  124
  Objęcie tronu przez Kapetyngów .............................................................  124
  Geografia polityczna Francji ......................................................................  125
  Rozrost domeny królewskiej .....................................................................  125
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  126
  Ogólny rozwój gospodarczy ......................................................................  126
  Powstanie stanu szlacheckiego .................................................................  127
  Powstanie stanu duchownego ..................................................................  128
  Powstanie miast ...........................................................................................  128
  Trzy typy miast francuskich ......................................................................  129
  Gildie i cechy .................................................................................................  130
  Powstanie stanu mieszczańskiego ...........................................................  131
  Położenie ludności wiejskiej .....................................................................  132
  Powstanie społeczeństwa stanowego .....................................................  133
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  133
  
  Struktura terytorialna monarchii .............................................................  133
  Podstawy władzy królewskiej ..................................................................  134
  Król – najwyższy zwierzchnik lenny .......................................................  135
  Król – strażnik pokoju. Zwalczanie wojen prywatnych ......................  136
  Król – najwyższy sędzia ..............................................................................  137
  Utrwalenie się dziedziczności tronu ........................................................  138
  Organy centralne ..........................................................................................  139
  Zarząd lokalny ..............................................................................................  140
  Źródła prawa .........................................................................................................  142
  Powstanie terytorialnego prawa zwyczajowego i jego rozdrobnienie   142
  Podział Francji na kraje prawa zwyczajowego i kraje prawa pisanego   143
  Spisy prawa zwyczajowego .......................................................................  143
  Renesans nauki prawa rzymskiego .......................................................  144
  Powstanie i rozwój prawa kanonicznego ............................................  145
  Nauczanie prawa na uniwersytetach ....................................................  146
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  146
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  146
  
  Rozdział VIII
  Francja w okresie monarchii stanowej (XIV–XV w.) .....................................  148
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  148
  Ramy terytorialne zjednoczonej monarchii ........................................  148
  Główne wydarzenia historyczne ............................................................  149
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  150
  Ogólny rozwój gospodarczy ....................................................................  150
  Społeczeństwo stanowe ...........................................................................  150
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  151
  
  Zmiana charakteru władzy królewskiej ...............................................  151
  Legiści ...........................................................................................................  152
  Następstwo tronu ......................................................................................  153
  Zasada niepodzielności domeny. Apanaże ..........................................  154
  Stany Generalne .........................................................................................  154
  Stany Prowincjonalne ...............................................................................  157
  Parlament ....................................................................................................  157
  Wojskowość i skarbowość .......................................................................  158
  Zarząd lokalny ............................................................................................  160
  Źródła prawa .........................................................................................................  160
  Zjawiska najistotniejsze ...........................................................................  160
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  161
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  161
  
  Rozdział IX
  Niemcy w okresie monarchii wczesnofeudalnej (wiek X – połowa XIII w.)   162
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  162
  Główne wydarzenia historyczne ............................................................  162
  Ramy terytorialne ......................................................................................  163
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  164
  Ogólny rozwój gospodarczy ....................................................................  164
  Powstanie stanu szlacheckiego ..............................................................  164
  Książęta szczepowi i terytorialni ...........................................................  165
  Ministeriałowie ..........................................................................................  166
  Ludność wiejska .........................................................................................  166
  Powstanie miast i ich rozwój ..................................................................  167
  Ustrój miast .................................................................................................  168
  Mieszczaństwo ...........................................................................................  169
  Powstanie społeczeństwa stanowego ...................................................  169
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  170
  
  Królestwo Niemieckie a cesarstwo ........................................................  170
  Władza królewska .....................................................................................  172
  Upadek księstw szczepowych. Początki księstw terytorialnych ....  173
  Następstwo tronu ......................................................................................  174
  Problem przymusu lennego ....................................................................  175
  Stosunek państwa do Kościoła ...............................................................  175
  Zarząd centralny państwa .......................................................................  176
  Zarząd lokalny ............................................................................................  177
  Źródła prawa .........................................................................................................  178
  Ogólny rozwój prawa ................................................................................  178
  Prawo ziemskie ..........................................................................................  178
  Prawo miejskie ...........................................................................................  179
  Prawo lenne, dworskie i górnicze ..........................................................  180
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  181
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  181
  
  Rozdział X
  Niemcy w okresie rozdrobnienia feudalnego i kształtowania się monarchii stanowych (od połowy XIII w. do końca XV w.) ..............................................  182
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  182
  Główne wydarzenia ..................................................................................  182
  Geografia polityczna .................................................................................  183
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  185
  Ogólny rozwój gospodarczy ....................................................................  185
  Szlachta ........................................................................................................  185
  Ludność wiejska .........................................................................................  186
  Miasta i mieszczaństwo ............................................................................  186
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  187
  
  Ustrój Rzeszy ..........................................................................................................  187
  Władza królewska .....................................................................................  187
  Następstwo tronu ......................................................................................  188
  Organy centralne .......................................................................................  189
  Sądownictwo ..............................................................................................  190
  Władztwa terytorialne .........................................................................................  190
  Rozwój zwierzchnictwa terytorialnego ................................................  190
  Organy centralne .......................................................................................  192
  Związki miast. Hanza ................................................................................  194
  Źródła prawa .........................................................................................................  195
  Zjawiska najistotniejsze ...........................................................................  195
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  195
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  195
  
  Rozdział XI
  Anglia w okresie monarchii wczesnofeudalnej i monarchii stanowej
   (XI–XV w.) .....................................................................................................................  197
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  197
  Anglia w starożytności .............................................................................  197
  Państwo anglosaskie i jego podbój przez Normanów w 1066 r.  198
  Antagonizm angielsko-francuski ...........................................................  199
  Rzut oka na ewolucję ustrojową Anglii ................................................  200
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  201
  Ogólne warunki gospodarcze .................................................................  201
  Ustrój lenny angielski i jego specyficzne cechy ..................................  201
  Feudałowie ..................................................................................................  203
  Ludność wiejska .........................................................................................  204
  Miasta i mieszczanie .................................................................................  205
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  206
  
  Władza królewska .....................................................................................  206
  Państwo a Kościół ......................................................................................  208
  Następstwo tronu ......................................................................................  208
  Urzędy nadworne ......................................................................................  209
  Rada Królewska .........................................................................................  209
  Wielka Karta Wolności z 1215 r.  211
  Początki Parlamentu .................................................................................  213
  Skład Parlamentu ......................................................................................  213
  Uprawnienia Parlamentu .........................................................................  215
  Charakterystyczne cechy średniowiecznego parlamentaryzmu angielskiego   216
  Zarząd lokalny ............................................................................................  217
  Początki samorządu lokalnego ...............................................................  218
  Sądownictwo ..............................................................................................  219
  Sądy przysięgłych ......................................................................................  220
  Źródła prawa .........................................................................................................  221
  Powstanie systemu common law i systemu equity ............................  221
  Źródła poznania prawa ............................................................................  223
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  224
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  224
  
  Rozdział XII
  Państwo kijowskie w okresie monarchii wczesnofeudalnej (X–XI w.) ..  225
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  225
  Powstanie państwa ruskiego ..................................................................  225
  Problem wpływów normańskich na powstanie państwa ................  226
  Rozwój państwa kijowskiego ..................................................................  227
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  228
  Ogólne warunki gospodarcze .................................................................  228
  Ugruntowanie się stosunków feudalnych ............................................  228
  Struktura społeczna ..................................................................................  229
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  230
  
  Władza wielkoksiążęca ............................................................................  230
  Następstwo tronu i podziały państwa ..................................................  230
  Zarząd państwa ..........................................................................................  231
  Źródła prawa .........................................................................................................  232
  Układy rusko-bizantyńskie z X w.  232
  Ruska Prawda .............................................................................................  233
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  234
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  234
  
  Rozdział XIII
  Ruś w okresie rozdrobnienia feudalnego (XII–XV w.) .................................  235
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  235
  Rozdrobnienie i przebieg zjednoczenia ziem ruskich .......................  235
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  236
  Ogólny rozwój gospodarczy ....................................................................  236
  Feudałowie ..................................................................................................  237
  Ludność wiejska .........................................................................................  238
  Miasta i mieszczanie .................................................................................  239
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  239
  
  Rola wielkich książąt moskiewskich w zjednoczeniu państwa ......  239
  Zarząd Wielkiego Księstwa Moskiewskiego ........................................  240
  Ustrój republik Nowogrodu i Pskowa ...................................................  241
  Charakterystyka okresu .....................................................................................  242
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  242
  
  Rozdział XIV
  Rosja w okresie monarchii stanowej (od XVI w. do połowy XVII w.) ......  243
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  243
  Rosja za ostatnich Rurykowiczów .........................................................  243
  Kryzys monarchii na początku XVII w.  244
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  244
  Ogólny rozwój gospodarczy ....................................................................  244
  Bojarowie .....................................................................................................  245
  Ludność wiejska .........................................................................................  246
  Miasta i mieszczaństwo ............................................................................  246
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  247
  
  Władza carska ............................................................................................  247
  Duma Bojarska ...........................................................................................  248
  Sobór Ziemski .............................................................................................  248
  Prikazy ..........................................................................................................  249
  Zarząd lokalny. Samorząd gubny i ziemski .........................................  249
  Źródła prawa .........................................................................................................  250
  Najważniejsze zbiory prawa ...................................................................  250
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  251
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  251
  
  Rozdział XV
  Charakterystyka państwa feudalnego w dobie poprzedzającej
   pojawienie się monarchii absolutnej .................................................................  252
  
  Wprowadzenie ...........................................................................................  252
  Monarchia wczesnofeudalna ...............................................................................  253
  Ogólne ujęcie syntetyczne .......................................................................  253
  Rozdrobnienie feudalne ......................................................................................  255
  Ogólne ujęcie syntetyczne .......................................................................  255
  
  III. Monarchia stanowa .............................................................................................  259
  
  Ogólne ujęcie syntetyczne .......................................................................  259
  Pojawienie się monarchii absolutnej ..............................................................  263
  Ustalenia wstępne .....................................................................................  263
  
  Rozdział XVI
  Francja w okresie monarchii absolutnej (XVI–XVIII w.) .............................  264
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  264
  Monarchia absolutna i jej kryzys w XVI w.  264
  Kryzys monarchii w XVII w. i rządy Ludwika XIV ..............................  265
  Zmierzch i kryzys monarchii w XVIII w.  265
  Ramy terytorialne ......................................................................................  266
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  267
  Stosunki gospodarcze ..........................................................................................  267
  Akumulacja kapitałów ..............................................................................  267
  Merkantylizm i polityka merkantylna ..................................................  268
  Fizjokratyzm ...............................................................................................  269
  Stosunki społeczne ...............................................................................................  270
  Charakter podziałów społecznych ........................................................  270
  Duchowieństwo .........................................................................................  270
  Szlachta ........................................................................................................  271
  Mieszczaństwo ...........................................................................................  272
  Ludność wiejska .........................................................................................  273
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  275
  
  Król i władza królewska ......................................................................................  275
  Zakres władzy królewskiej ......................................................................  275
  Uzasadnienie władzy absolutnej ............................................................  276
  Prawa fundamentalne monarchii ..........................................................  278
  Prawa i aspiracje polityczne parlamentów .........................................  279
  Organy centralne ...................................................................................................  281
  Urzędy ministerialne ................................................................................  281
  Rady Królewskie ........................................................................................  283
  Stany Generalne .........................................................................................  284
  Zarząd lokalny ........................................................................................................  285
  Cechy podstawowe ....................................................................................  285
  Skarbowość ............................................................................................................  286
  Charakterystyka ogólna ...........................................................................  286
  Sądownictwo ..........................................................................................................  287
  Wprowadzenie ...........................................................................................  287
  Sądownictwo królewskie delegowane .................................................  288
  Sądownictwo królewskie zastrzeżone ..................................................  289
  Stosunek państwa do wyznań ............................................................................  290
  Państwo a Kościół katolicki .....................................................................  290
  Położenie prawne protestantów ............................................................  292
  Położenie prawne Żydów ........................................................................  294
  Źródła prawa .........................................................................................................  295
  Rozwój prawa zwyczajowego i wpływ prawa rzymskiego .............  295
  Ustawodawstwo królewskie ...................................................................  296
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  297
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  297
  
  Rozdział XVII
  Niemcy w wiekach XVI–XVIII .................................................................................  298
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  298
  Geografia polityczna Niemiec .................................................................  298
  Wzrost władzy książąt terytorialnych ..................................................  300
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  301
  Stosunki gospodarcze ...............................................................................  301
  Szlachta ........................................................................................................  302
  Duchowieństwo .........................................................................................  303
  Mieszczaństwo ...........................................................................................  304
  Ludność wiejska .........................................................................................  304
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  306
  
  Rzesza ......................................................................................................................  306
  Charakter prawny Rzeszy ........................................................................  306
  Władza cesarska ........................................................................................  307
  Organy Rzeszy ............................................................................................  307
  Sejm Rzeszy .................................................................................................  308
  Sąd Kameralny Rzeszy ..............................................................................  309
  Stosunek państwa do wyznań ................................................................  310
  Terytoria Rzeszy ....................................................................................................  312
  Charakter prawny i ustrój terytoriów Rzeszy ....................................  312
  Monarchia brandenbursko-pruska ...................................................................  314
  Rozwój terytorialny monarchii i powstanie królestwa Prus ...........  314
  Organy centralne .......................................................................................  315
  Organy lokalne ...........................................................................................  316
  Absolutyzm oświecony .............................................................................  316
  Monarchia Habsburgów ......................................................................................  317
  Powstanie monarchii Habsburgów .......................................................  317
  Organy centralne .......................................................................................  318
  Organy lokalne ...........................................................................................  319
  Charakterystyka monarchii habsburskiej ............................................  319
  Źródła prawa .........................................................................................................  320
  Problem recepcji prawa rzymskiego ....................................................  320
  Przyczyny ekspansji prawa rzymskiego w średniowieczu ..............  320
  Sposób przeprowadzenia recepcji .........................................................  321
  Rozmiary recepcji prawa rzymskiego w Niemczech .........................  322
  Ekspansja prawa rzymskiego w Europie .............................................  323
  Carolina ........................................................................................................  324
  Kodyfikacje XVIII w.  326
  Kodyfikacje prawa cywilnego .................................................................  326
  Kodyfikacje prawa karnego .....................................................................  327
  Charakterystyka formy państwa .......................................................................  328
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  328
  
  Rozdział XVIII
  Anglia w okresie monarchii absolutnej (od XVI do połowy XVII w.) ......  329
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  329
  Wprowadzenie ...........................................................................................  329
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  330
  Początki kapitalizmu .................................................................................  330
  Rozwój kapitalizmu w rolnictwie ..........................................................  330
  Rozwój kapitalizmu w przemyśle ..........................................................  332
  Rozwój kapitalizmu w handlu ................................................................  332
  Rozwój stosunków społecznych ............................................................  333
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  333
  
  Władza królewska i Parlament ...............................................................  333
  Organy centralne .......................................................................................  334
  Stosunek do wyznań .................................................................................  335
  Charakterystyka okresu .....................................................................................  336
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  336
  
  Rozdział XIX
  Rosja w okresie monarchii absolutnej od połowy XVII w. do XVIII w.  337
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  337
  Wprowadzenie ...........................................................................................  337
  Stosunki gospodarcze i społeczne .....................................................................  338
  Reformy gospodarcze Piotra I ................................................................  338
  Szlachta ........................................................................................................  339
  Mieszczaństwo ...........................................................................................  340
  Ludność wiejska .........................................................................................  340
  
  III. Ustrój państwa .....................................................................................................  341
  
  Władza cesarska ........................................................................................  341
  Organy centralne .......................................................................................  341
  Zarząd lokalny ............................................................................................  342
  Wojskowość ................................................................................................  343
  Źródła prawa .........................................................................................................  344
  Zjawiska najistotniejsze ...........................................................................  344
  Charakterystyka okresu .......................................................................................  344
  Główne cechy wyróżniające ....................................................................  344
  
  Rozdział XX
  Charakterystyka feudalnej monarchii absolutnej .........................................  346
  
  Ogólne ujęcie syntetyczne .......................................................................  346
  Prawidłowości rozwoju państwa w epoce feudalizmu ....................  349
  
  Część III
   Państwo w epoce kapitalizmu
  
  Plan wykładu ..............................................................................................  353
  
  Rozdział XXI
  Anglia w XVII i XVIII w. (do 1832 r.) ....................................................................  355
  
  Rys historyczny .......................................................................................................  355
  Podział na okresy .......................................................................................  355
  Rozwój stosunków gospodarczych i społecznych .............................  355
  Rozwój terytorialny. Kolonie ..................................................................  357
  Przemiany ustrojowe w XVII w.  359
  Okres panowania Stuartów (1603–1648) .......................................................  359
  Opozycja Parlamentu. Petycja prawa ...................................................  359
  Długi Parlament. Ustawy z 1641 r.  360
  Okres Republiki (1648–1660) ............................................................................  360
  Ścieranie się sił i programów politycznych .........................................  360
  Ustrój Republiki w latach 1649–1653 ..................................................  362
  Ustrój Republiki w latach 1653–1660 ..................................................  362
  Okres restauracji Stuartów (1660–1688) .......................................................  363
  Rządy Karola II. Habeas Corpus Act ......................................................  363
  Rządy Jakuba II. Druga „chwalebna” rewolucja ..................................  365
  
  III. Powstanie rządów parlamentarnych i gabinetowych (1689–1832) .......  365
  
  Ustrój Anglii na przełomie XVII i XVIII w.  365
  Rządy dynastii orańskiej i hanowerskiej .............................................  365
  Bill o prawach z 1689 r.  366
  Ustawa sukcesyjna z 1701 r.  366
  Charakterystyka przemian ustrojowych ..............................................  367
  Powstanie rządów parlamentarnych ...............................................................  368
  Odpowiedzialność prawna a odpowiedzialność polityczna ministrów   368
  Powstanie gabinetu. Zasada nieodpowiedzialności króla ...............  369
  Odpowiedzialność solidarna, czyli gabinetowa, ministrów ............  370
  Mechanizm rządów parlamentarnych ..................................................  370
  Konstytucja angielska .........................................................................................  372
  Konstytucja w znaczeniu formalnym i materialnym .........................  372
  Materialny charakter konstytucji angielskiej ......................................  372
  Wpływ wzoru konstytucji angielskiej na inne kraje .........................  374
  Potrzeba reformy ustrojowej w XIX w.  375
  
  Rozdział XXII
  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich konstytucja z 1787 r.  377
  
  Kolonie angielskie w Ameryce Północnej i ich walka o niepodległość ......  377
  Powstanie kolonii angielskich w Ameryce ..........................................  377
  Ustrój kolonii i ich stosunek do metropolii .........................................  377
  Przebieg wojny o niepodległość (1775–1783) ...................................  378
  Stany Zjednoczone jako konfederacja ..............................................................  379
  I i II Kongres Kontynentalny i deklaracja niepodległości .................  379
  Przyjęcie Artykułów konfederacji .........................................................  379
  Konstytucje stanowe i uchwalenie konstytucji federalnej ...............  380
  
  III. Konstytucja federalna z 1787 r.  380
  
  Konstytucja z 1787 r. pierwszą konstytucją pisaną ..........................  380
  Charakter konstytucji jako konstytucji federalnej .............................  381
  Realizacja zasady trójpodziału władzy .................................................  382
  Gwarancje praw obywatelskich .............................................................  384
  Perspektywy rozwoju konstytucji amerykańskiej w XIX i XX w.  384
  Wpływ konstytucji Stanów Zjednoczonych na rozwój światowego konstytucjonalizmu ...................................................................................  385
  
  Rozdział XXIII
  Francja w dobie rewolucji i dyktatury napoleońskiej (1789–1814) ......  386
  
  Ogólne wprowadzenie ...........................................................................................  386
  Przyczyny rewolucji francuskiej ............................................................  386
  Kryzys monarchii absolutnej w latach 1770–1789 ...........................  387
  Podział na okresy .......................................................................................  388
  Okres monarchii ograniczonej (1789–1792) .................................................  389
  Pierwsza Konstytuanta ........................................................................................  389
  Zwołanie Stanów Generalnych w 1789 r.  389
  Powstanie pierwszej Konstytuanty i jej prace ....................................  389
  Deklaracja praw człowieka i obywatela ...............................................  390
  Uchwały w sprawie likwidacji feudalizmu ..........................................  393
  Reformy zarządu terytorialnego ............................................................  395
  Reformy sądownictwa ..............................................................................  396
  Unormowanie stosunków wyznaniowych ...........................................  397
  Zasady konstytucji z 1791 r.  398
  Ogólne zasady konstytucji .......................................................................  398
  Wprowadzenie konstytucji w życie .......................................................  400
  Ogólna ocena działalności Konstytuanty .............................................  400
  
  III. Okres rządów Konwentu (1792–1793) ..........................................................  401
  
  Zebranie się Konwentu i proklamowanie republiki ..........................  401
  Walka żyrondystów z jakobinami ..........................................................  402
  Okres dyktatury jakobińskiej (1793–1794) ..................................................  402
  Konstytucja jakobińska z 1793 r.  402
  Dyktatura jakobińska ................................................................................  403
  Okres Dyrektoriatu (1794/1795–1799) ..........................................................  405
  Konstytucja dyrektorialna z 1795 r.  405
  Rządy Dyrektoriatu ...................................................................................  406
  Okres dyktatury napoleońskiej (1799–1814) ...............................................  407
  Ustrój państwa – organy centralne ...................................................................  407
  Konsulat i cesarstwo .................................................................................  407
  Konstytucja konsularna z 1799 r.  408
  Praktyka konstytucyjna i zmiany konstytucji .....................................  410
  Cesarstwo Francuskie ...............................................................................  410
  Reformy wewnętrzne ...........................................................................................  411
  Reformy zarządu terytorialnego ............................................................  411
  Reorganizacja sądownictwa ....................................................................  413
  Unormowanie stosunków między państwem a Kościołem .............  414
  Kodyfikacje napoleońskie ....................................................................................  414
  Wpływ teorii prawa natury na rozwój prawa i kodyfikacji .............  414
  Kodeks cywilny ..........................................................................................  415
  Inne kodeksy ...............................................................................................  416
  Rozwój prawa sądowego w XIX i XX w.  417
  Światowe znaczenie kodyfikacji napoleońskiej ..................................  418
  
  Rozdzia
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia