Sprawozdawczość przepływów pieniężnych

Sprawozdawczość przepływów pieniężnych

Krytyczna ocena i propozycja modelu

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 15,75 zł  


15,75

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem pracy jest przedstawienie propozycji modelu sprawozdawczego odwzorowania strumieni przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz podkreślenie jego znaczenia w raporcie biznesowym XXI wieku, a więc wskazanie na potrzebę kształtowania nowego modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych jako podstawowego nośnika informacji o przedsiębiorstwie.


Dążąc do realizacji podstawowego celu rozprawy autorka podjęła próbę udowodnienia tezy głównej, która sprowadza się do następującego stwierdzenia: silnie zaznaczający się w dobie globalizacji trend udostępniania kompleksowej informacji finansowej, wynikający z rosnących i wielowymiarowych potrzeb informacyjnych użytkowników, rozpatrywany w kontekście ciągłej ewolucji sprawozdawczości finansowej, wymusza weryfikację podejścia do struktury i zasad prezentacji strumieni przepływów pieniężnych w podmiocie.


W pracy wykorzystano następujące metody badawcze:


a) Studia literaturowe, którymi została objętą anglojęzyczna i polska literatura przedmiotu;


b) Analiza porównawcza rozwiązań ogólnych i szczegółowych w zakresie standaryzacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w wybranych krajach oraz w ujęciu międzynarodowym;


c) Badania empiryczne w formie: analizy struktury przepływów pieniężnych w raportach polskich spółek publicznych w latach 1995–2001, badania ankietowego w latach 2003 i 2005 oraz analizy porównawczej, na podstawie raportów za rok 2005, zasad i stopnia implementacji Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7 w polskich spółkach publicznych.


Rok wydania2008
Liczba stron444
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-198-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    13
  Rozdział I. Informacja finansowa w dobie globalizacji    22
    1. Globalizacja – podstawowy czynnik warunkujący procesy harmonizacji rachunkowości    22
      1.1. Istota i uwarunkowania procesów globalizacji we współczesnej gospodarce    22
      1.2. Rachunkowość międzynarodowa atrybutem globalizacji    29
      1.3. Procesy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości jako przejaw zmian w gospodarce globalnej XXI wieku    35
    2. Rola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa    43
      2.1. Kreowanie wizerunku jednostki w świetle zasady True and Fair View    43
      2.2. Istota i przyczyny tendencyjnego kreowania obrazu działalności podmiotu    49
      2.3. Ograniczanie wpływu tendencyjnego wykorzystania polityki rachunkowości    58
    3. Informacja finansowa wyznacznikiem kierunku rozwoju globalnych standardów rachunkowości    61
      3.1. Informacja finansowa w świetle potrzeb jej użytkowników    61
      3.2. Ramy Koncepcyjne jako podstawa tworzenia wzorców „dobrej” informacji finansowej    69
      3.3. Wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej przejawem zapotrzebowania na informację finansową    75
    4. Informacje o przepływach pieniężnych jako szczególny rodzaj informacji finansowej    82
      4.1. Pieniądz i zarządzanie nim w działalności gospodarczej    82
      4.2. Informacje finansowe w świetle krytyki współczesnej sprawozdawczości finansowej    89
      4.3. Przydatność informacji o przepływach pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    93
  Rozdział II. Ewolucja koncepcji sprawozdawczości przepływów pieniężnych    100
    1. Historyczne źródła koncepcji rachunku przepływów pieniężnych    100
      1.1. Teorie bilansowe jako fundament rachunkowości przepływów pieniężnych – prace C. Sganziniego i E. Schmalenbacha    100
      1.2. E. Walb i E. Kosiol – kontynuatorzy teorii bilansu dynamicznego E. Schmalenbacha    109
      1.3. Rachunek przepływów pieniężnych jako rozwinięcie dynamicznych teorii bilansowych    115
    2. Ewolucja podejścia funduszowego (Funds Flow) w rachunku przepływów    121
      2.1. Istota i wczesny rozwój podejścia funduszowego    121
      2.2. Rozwój regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów finansowych    127
      2.3. Krytyka podejścia funduszowego jako fundament rachunku przepływów pieniężnych    135
    3. Ewolucja podejścia kasowego (Cash Flow) w rachunku przepływów    141
      3.1. Rachunek przepływów pieniężnych jako najpełniejsza forma podejścia funduszowego – propozycje na fali krytyki przepływów finansowych    141
      3.2. Rozwój podejścia kasowego w sprawozdawczości przepływów    147
      3.3. Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi w procesach decyzyjnych – przegląd badań empirycznych    152
    4. Współczesne koncepcje pomiaru dokonań oparte na przepływach pieniężnych    165
      4.1. Wolne przepływy pieniężne (FCF) jako podstawa szacowania wartości przedsiębiorstwa    165
      4.2. Pieniężna stopa zwrotu z inwestycji (CFROI) a gotówkowa wartość dodana (CVA)    172
      4.3. Nowe wyzwania dla nauki i praktyki rachunkowości    176
  Rozdział III. Analiza porównawcza wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych    185
    1. Koncepcja analizy porównawczej wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych    185
      1.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów analizy    185
      1.2. Wyróżnienie ogólnych atrybutów systemów rachunkowości krajów wybranych do analizy    192
      1.3. Specyfikacja szczegółowych cech formalnoprawnych sprawozdawczości przepływów pieniężnych    200
    2. Koncepcyjno-metodologiczna płaszczyzna analizy porównawczej wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych    211
      2.1. Analiza podstawowych pojęć oraz przekrojów klasyfikacyjnych    211
      2.2. Analiza metodologii prezentacji informacji o przepływach pieniężnych    218
      2.3. Analiza pozostałych zagadnień metodologicznych    221
    3. Problemowa analiza porównawcza wybranych regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych    228
      3.1. Zasady ujmowania różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych    228
      3.2. Ujmowanie odsetek i dywidend w rachunku przepływów pieniężnych    231
      3.3. Analiza zasad ujmowania pozostałych szczegółowych kategorii finansowych w rachunku przepływów pieniężnych    235
    4. Uzupełnienie analizy porównawczej wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych i zestawienie wniosków    241
      4.1. Przegląd specyfiki regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w krajach nie objętych badaniem – synteza podejść    241
      4.2. Szczególne zalecenia w zakresie dodatkowej informacji do rachunku przepływów pieniężnych    249
      4.3. Wnioski z badania porównawczego – specyfika standaryzacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych oraz jej bariery    253
  Rozdział IV. Ewolucja sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce – wyniki badań empirycznych    256
    1. Rozwój polskiej praktyki prezentacji informacji o przepływach pieniężnych    256
      1.1. Informacje o przepływach pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej przed rokiem 1994    256
      1.2. Doskonalenie polskiej praktyki w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych po 1994 roku    263
      1.3. Dyskusje nad przydatnością i kształtem rachunku przepływów pieniężnych na tle polskiej literatury przedmiotu    271
    2. Wstępne diagnozowanie dokonań przedsiębiorstw na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych    281
      2.1. Wariantowość wstępnej oceny dokonań przedsiębiorstw na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto    281
      2.2. Wyniki badania struktury segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto w polskich spółkach publicznych w latach 1995–2001    287
      2.3. Obraz dokonań polskich spółek publicznych w latach 1995–2001 na podstawie wstępnej oceny ich przepływów pieniężnych    294
    3. Praktyka sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według polskiego standardu tego sprawozdania – badania ankietowe w latach 2003 i 2005    299
      3.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów badania ankietowego    299
      3.2. Ocena trudności w sporządzaniu oraz użyteczności rachunku przepływów pieniężnych w polskiej praktyce – wyniki badań ankietowych w latach 2003 i 2005    302
      3.3. Propozycje zakresu dokumentowania strumieni przepływów pieniężnych w polskiej sprawozdawczości finansowej    308
    4. Praktyka sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według międzynarodowego standardu tego sprawozdania – badanie danych finansowych polskich spółek publicznych za 2005 rok    317
      4.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów badania    317
      4.2. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7 – wyniki badania raportów finansowych polskich spółek giełdowych za 2005 rok    319
      4.3. Ocena trudności w sporządzaniu w polskiej praktyce gospodarczej rachunku przepływów pieniężnych według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7    329
  Rozdział V. Nowy wymiar sprawozdawczości przepływów pieniężnych – propozycja modelu    332
    1. Ramy tworzenia modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych    332
      1.1. Potrzeba zmian współczesnego modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych – synteza wyników badań własnych    332
      1.2. Raport biznesowy jako odzwierciedlenie współczesnych tendencji rozwojowych w sprawozdawczości finansowej    337
      1.3. Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego    344
    2. Założenia i struktura modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych    349
      2.1. Podstawy teoretyczne modelu – analiza relacji: wpływy – przychody i wydatki – koszty    349
      2.2. Przesłanki, cele i podstawowe założenia modelu sprawozdawczego przepływów pieniężnych    354
      2.3. Ogólna struktura modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych    358
    3. Prezentacja poszczególnych modułów modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych    363
      3.1. Prezentacja modułów 0 i 1 modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych    363
      3.2. Charakterystyka modułów 2, 3 i 4 modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych    368
      3.3. Propozycja struktury raportu z powtarzalnych operacyjnych przepływów pieniężnych    378
      3.4. Propozycje dodatkowych ujawnień informacji o przepływach pieniężnych    381
    4. Model sprawozdawczości przepływów pieniężnych w świetle współczesnych kierunków rozwoju sprawozdawczości finansowej    387
      4.1. Ogólne wytyczne dotyczące sprawozdawczości finansowej – wspólny projekt IASB / FASB Financial Statement Presentation    387
      4.2. Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako szczególny nurt badań specyfiki przepływów pieniężnych podmiotu    395
      4.3. Model sprawozdawczości przepływów pieniężnych – wnioski końcowe    400
  Zakończenie    403
  Załącznik nr 1. Kwestionariusz ankiety wykorzystanej w badaniu przeprowadzonym w latach 2003 i 2005    408
  Załącznik nr 2. Wykaz spółek publicznych wybranych do badania za 2005 rok    412
  Literatura    416
  Od Redakcji    443
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia