Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

50,40  84,00 (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 50,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowane w pracy badania stanowiły próbę holistycznego ujęcia autoedukacji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych. Przyjęto przy tym szerokie rozumienie autoedukacji jako autonomicznego procesu, w którym jednostka jest aktywnym podmiotem kierującym własnym rozwojem, zgodnie z uznawanymi przez siebie wartościami. W badaniach wykorzystano perspektywę triangulacyjną, która polegała na zastosowaniu odmiennych podejść metodologicznych na poszczególnych etapach przeprowadzonych badań. W etapie pierwszym – ilościowym – zmierzano do określenia stopnia aktywności autoedukacyjnej studentów z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z płcią, kierunkiem, rodzajem, rokiem studiów i samooceną. W wyniku badań ilościowych wyłoniono dwie grupy problemowe: studentów o najwyższym i najniższym stopniu aktywności autoedukacyjnej. Kolejny – jakościowy etap badań, oparty na biografii podmiotowej – polegał na ukazaniu indywidualnych, osobistych doświadczeń i przeżyć osób badanych w zakresie autoedukacji, co umożliwiło odkrycie osobowych uwarunkowań tego procesu, sformułowanie określonych prawidłowości oraz uogólnień dotyczących podjętej problematyki.


Publikacja jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych samodzielną pracą nad własnym rozwojem, zawarte w niej treści mogą stanowić podstawę do autorefleksji i inspirować do podejmowania własnego wysiłku autoedukacyjnego, niezbędnego dla ukształtowania tożsamej i autonomicznej osobowości oraz rozwoju zdolności twórczych. Wskazania praktyczne, dotyczące przebiegu autoedukacji, jej dynamizacji, optymalnych warunków dla zaistnienia i efektywności tego procesu mogą mieć szczególne znaczenie dla osób studiujących oraz nauczycieli akademickich, którzy zechcą podjąć trud wspomagania studentów w ich aktywności autoedukacyjnej.


Rok wydania2014
Liczba stron378
KategoriaEdukacja
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-257-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /     9
  
  R o z d z i a ł I
  Problematyka autoedukacji w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu i niektórych badań naukowych /    17
  1.1. Autoedukacja — przybliżenie pojęcia /    17
  1.1.1. Wąskie i szerokie ujęcie autoedukacji. Konfrontacja stanowisk socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych /    17
  1.1.2. Pojęcie i koncepcje samokształcenia kierowanego, czyli spór o samodzielność /    32
  1.1.3. Mentoring, tutoring i coaching jako swoisty przykład kierowanej pracy nad własnym rozwojem /    35
  1.2. Próba uściślenia pojęcia: autoedukacja /    45
  1.3. W poszukiwaniu teoretycznych podstaw autoedukacji /    49
  1.4. Podstawowe komponenty autoedukacji /    62
  1.5. Problematyka uwarunkowań autoedukacji — spojrzenie wieloaspektowe /    77
  1.5.1. Uwarunkowania osobowościowe autoedukacji /    77
  1.5.1.1. Współzależność podmiotowości jednostki i autoedukacji /    81
  1.5.1.2. Samowiedza i samoocena jednostki a autoedukacja /    95
  1.5.2. Uwarunkowania pedagogiczne i ich znaczenie dla autoedukacji /    100
  1.5.3. Uwarunkowania środowiskowe, społeczne i kulturowe autoedukacji /    109
  1.6. Właściwości psychospołeczne studentów. Zarys charakterystyki /    119
  1.7. Problematyka autoedukacji. Przegląd badań /    124
  
  R o z d z i a ł II
  Metodologia badań własnych /    143
  2.1. Przedmiot i typ badań własnych /    143
  2.2. Cele i problemy badawcze /    147
  2.3. Zmienne i wskaźniki /    150
  2.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze /    154
  2.5. Dobór i charakterystyka grupy badawczej /    175
  
  R o z d z i a ł III
  Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów. Prezentacja wyników badań własnych (etap ilościowy) / 181
  3.1. Aktywność autoedukacyjna studentów /    181
  3.1.1. Stopień aktywności autoedukacyjnej studentów w sferze poznawczej /    183
  3.1.2. Stopień aktywności autoedukacyjnej respondentów w sferze instrumentalnej /    187
  3.1.3. Stopień aktywności autoedukacyjnej osób badanych w sferze biologicznej /    190
  3.1.4. Stopień aktywności autoedukacyjnej uczestników badań w sferze społecznej /    194
  3.1.5. Stopień aktywności autoedukacyjnej studentów w sferze duchowej /    197
  3.1.6. Ogólny stopień aktywności autoedukacyjnej studentów /    201
  3.2. Sposoby realizacji celów autoedukacyjnych /    206
  3.3. Czynniki wspomagające i utrudniające aktywność autoedukacyjną w percepcji respondentów /    215
  3.4. Stopień aktywności autoedukacyjnej studentów a ich płeć /    231
  3.5. Uwarunkowania aktywności autoedukacyjnej respondentów związane z kierunkiem studiów /    233
  3.6. Uwarunkowania aktywności autoedukacyjnej studentów związane z rodzajem studiów /    234
  3.7. Aktywność autoedukacyjna osób badanych a rok studiów /    236
  3.8. Korelacja pomiędzy stopniem aktywności autoedukacyjnej studentów, a poziomem ich samooceny /    241
  3.8.1. Zależność pomiędzy stopniem aktywności autoedukacyjnej respondentów, a ich samooceną w sferze intelektu /    242
  3.8.2. Zależność pomiędzy stopniem aktywności autoedukacyjnej osób badanych, a poziomem ich samooceny w zakresie pozostałych cech (wygląd zewnętrzny, funkcjonowanie społeczne itd.) /    245
  3.8.3. Zależność pomiędzy stopniem aktywności autoedukacyjnej studentów, a ich samooceną globalną /    248
  3.9. Podsumowanie pierwszego — ilościowego — etapu badań /    251
  
  R o z d z i a ł IV
  Autoedukacja w narracjach autobiograficznych badanych studentów /    255
  4.1. Pierwsze próby pracy nad własnym rozwojem i ich znaczenie dla procesu autoedukacji w świetle narracji uczestników badań /    258
  4.2. Aktualne działania podejmowane przez studentów w ramach autoedukacji /    272
  4.3. Uwarunkowania autoedukacji w narracjach studentów o różnym stopniu aktywności autoedukacyjnej /    290
  4.4. Aktywność autoedukacyjna uczestników badań w aspekcie atrybutów osobowych człowieka. Pytanie o cel i sens podejmowania pracy nad własnym rozwojem /    314
  4.5. Aktywność autoedukacyjna studentów w aspekcie oceny własnej skuteczności działań i szans powodzenia pracy nad swym rozwojem /    323
  4.6. Plany autoedukacyjne w narracjach badanych studentów — perspektywa przyszłości /    331
  4.7. Podsumowanie drugiego — jakościowego — etapu badań /    334
  
  Zakończenie /    341
  
  Bibliografia /    347
  
  Aneksy /    361
  Aneks 1. Skala Aktywności Autoedukacyjnej (SAA) /    361
  Aneks 2. Normy stenowe dla poszczególnych podskal oraz dla całej SAA /    364
  Aneks 3. Wzór kwestionariusza ankiety /    366
  Aneks 4. Przykładowe narracje autobiograficzne osób badanych, zakwalifikowanych do różnych grup problemowych (wysoki i niski stopień aktywności autoedukacyjnej) /    367
  
  Wykaz tabel /    374
  Wykaz wykresów /    375
RozwińZwiń