Finansowanie oświaty w Polsce. Diagnoza, dylematy, możliwości

-20%

Finansowanie oświaty w Polsce. Diagnoza, dylematy, możliwości

8 ocen

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

30,24  37,80 (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 30,24 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości to pierwsza kompleksowa monografia przedstawiająca system finansowania szkolnictwa w naszym kraju. Daleko posunięta decentralizacja zarządzania polską oświatą oraz rozwiązania przyjęte w innych krajach są tłem dla pogłębionych analiz, obejmujących między innymi strukturę i rozkład terytorialny wydatków oświatowych, wysokość i zróżnicowanie wynagrodzeń nauczycielskich oraz politykę oświatową samorządów. Szczegółowo omówiono ewolucję, a także mocne i słabe strony głównego instrumentu finansowania oświaty w Polsce, jakim jest część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów terytorialnych. Autorzy rekomendują zmiany zarówno systemowych rozwiązań, jak i poszczególnych instrumentów finansowania oświaty.


Jan Herczyński jest matematykiem, pracownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim


Anthony Levitas jest politologiem, pracownikiem Urban Institute w Waszyngtonie


Mikołaj Herbst jest ekonomistą, adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim.


Rok wydania2009
Liczba stron285
KategoriaEdukacja
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-355-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podstawowe problemy i rekomendacje    17
  Podział kompetencji oraz instrumenty finansowania oświaty    19
  Standardy oświatowe    22
  Bon oświatowy    23
  Algorytm podziału subwencji oświatowej    24
  Awans zawodowy nauczycieli, wysokość i struktura wynagradzania    26
  Regulacje wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli zawarte w Karcie Nauczyciela    27
  Nadzór pedagogiczny i inne zadania kuratoriów oświaty    29
  Rozdział 1. Jakość oświaty i standardy oświatowe    32
    1.1. Wstęp    32
    1.2. Instrumenty monitorowania jakości oświaty    33
      1.2.1. Standardy nakładów    33
      1.2.2. Standardy procesu    35
      1.2.3. Standardy wynikowe    36
      1.2.4. Decentralizacja i urynkowienie    38
    1.3. Napięcia związane z reformą polskiego systemu oświaty    40
      1.3.1. Edukacja jako zadanie własne JST    41
      1.3.2. Problem podziału ról między rządem i JST    46
      1.3.3. Bony oświatowe w dzisiejszej Polsce    51
    1.4. Nowa definicja standardów oświatowych    54
    1.5. Nowe spojrzenie na nadzór pedagogiczny    63
  Rozdział 2. Finansowanie oświaty w wybranych krajach Europy    67
    2.1. Zróżnicowanie europejskich systemów finansowania oświaty    67
    2.2. Studia przypadków – systemy finansowania edukacji    76
      2.2.1. Anglia – aktywne zarządzanie na wszystkich szczeblach administracji    76
      2.2.2. Szwecja – zasada pomocniczości w działaniu    80
      2.2.3. Holandia – prywatne szkoły, państwowe pieniądze    84
      2.2.4. Finlandia – wspólna odpowiedzialność gmin i rządu centralnego    87
      2.2.5. Litwa – podział zadań oświatowych między rząd i samorządy    90
    2.3. Podsumowanie    94
  Rozdział 3. Dochody i wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce    96
    3.1. Wstęp    96
    3.2. Dochody JST    97
    3.3. Zadania oświatowe JST    105
    3.4. Wydatki JST na zadania oświatowe    106
    3.5. Finansowanie zadań oświatowych gmin i powiatów ze źródeł innych niż subwencja oświatowa    110
    3.6. Wydatki na ucznia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym    115
    3.7. Wydatki na wynagrodzenia w obszarze oświaty    118
    3.8. Submetropolitalne gminy wiejskie    120
    3.9. Determinanty wydatków oświatowych    124
    3.10. Podsumowanie    129
  Rozdział 4. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej    131
    4.1. Wstęp    131
    4.2. Ogólne zasady podziału subwencji oświatowej    131
      4.2.1. Regulacja ustawowa    131
      4.2.2. Struktura algorytmu podziału subwencji oświatowej    133
      4.2.3. Szkoły publiczne i niepubliczne, dla dorosłych i młodzieży    137
      4.2.4. Progi ograniczające zmiany wielkości subwencji dla JST    138
    4.3. Wagi algorytmu odnoszące się do zadań szkolnych    140
      4.3.1. Szkoły wiejskie i położone w miastach do 5 tys. mieszkańców    140
      4.3.2. Wagi związane z dochodami gminy    142
      4.3.3. Wagi związane z racjonalizacją sieci szkolnej    143
      4.3.4. Waga zależna od stopni awansu zawodowego nauczycieli    144
      4.3.5. Uczniowie niepełnosprawni    146
      4.3.6. Klasy i szkoły sportowe    148
      4.3.7. Szkoły dla mniejszości narodowych    148
      4.3.8. Szkoły ponadgimnazjalne, zawodowe    149
      4.3.9. Szkoły artystyczne    149
      4.3.10. Wpływ wag na podział subwencji oświatowej    150
    4.4. Wagi algorytmu odnoszące się do zadań pozaszkolnych    151
      4.4.1. Internaty i bursy    151
      4.4.2. Ośrodki szkolne i wychowawcze różnych typów    152
      4.4.3. Przedszkola specjalne, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju    153
      4.4.4. Schroniska młodzieżowe, domy wczasów dziecięcych    153
      4.4.5. Pozostałe pozaszkolne zadania gmin, powiatów i województw    153
      4.4.6. Stabilizacja algorytmu    155
    4.5. Najważniejsze problemy algorytmu podziału subwencji oświatowej    156
      4.5.1. Algorytm a cele polityki finansowania oświaty    156
      4.5.2. Problem wagi dla szkół wiejskich i położonych w małych Miastach    158
      4.5.3. Problem wagi zależnej od stopni awansu zawodowego nauczycieli    160
      4.5.4. Problem wag o charakterze „kosztowym”    161
    4.6. Podsumowanie    162
    Załącznik A: Analiza wagi zależnej od stopni awansu zawodowego    163
    Załącznik B: Analiza wag efektywnych    168
      Określenie wag efektywnych    169
      Wagi efektywne dla JST różnych szczebli    169
      Wagi efektywne dla gmin różnych typów    172
    Załącznik C: Rozkład subwencji oświatowej 2007 według wag    174
  Rozdział 5. Wynagrodzenia nauczycieli a finansowanie edukacji w Polsce    178
    5.1. Wstęp    178
    5.2. Zmiany liczebności i struktury kadry nauczycielskiej w latach 2000–2007    178
    5.3. Wynagrodzenia nauczycieli w roku szkolnym 2007/2008    184
      5.3.1. Struktura wynagrodzeń nauczycieli    184
      5.3.2. Przeciętne wynagrodzenie i dochód nauczyciela    186
      5.3.3. Rozkład wynagrodzeń i dochodów nauczycieli    194
      5.3.4. Wynagrodzenia nauczycieli a wymogi Karty Nauczyciela    208
    5.4. Wynagrodzenia nauczycielskie – Polska na tle innych krajów OECD w 2005 roku    217
      5.4.1. Finansowanie i organizacja polskiej oświaty na tle międzynarodowym    217
      5.4.2. Wynagrodzenia nauczycielskie w Polsce i w innych krajach OECD    220
    5.5. Podsumowanie    224
    Załącznik A: Stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego    227
    Załącznik B: Uwagi metodologiczne do porównań międzynarodowych    228
  Rozdział 6. Przejrzystość zarządzania oświatą na poziomie lokalnym    230
    6.1. Wstęp: Potrzeba lokalnej przejrzystości    230
    6.2. Mechanizmy jawności finansów publicznych w obszarze oświaty    231
      6.2.1. Uwarunkowania prawne    231
      6.2.2. Doświadczenia międzynarodowe    232
      6.2.3. Publikowanie informacji o pracy i finansach szkół    235
    6.3. W stronę lokalnych algorytmów finansowania szkół    237
      6.3.1. Obiektywne trudności w stosowaniu algorytmów    237
      6.3.2. Doświadczenia międzynarodowe    238
      6.3.3. Doświadczenia polskie    240
      6.3.4. Możliwości powszechnego stosowania lokalnych formuł w warunkach polskich    242
    6.4. Podsumowanie    243
  Rozdział 7. Profile polityki oświatowej wybranych samorządów    245
    7.1. Wstęp    245
    7.2. Warszawa–Kraków    245
    7.3. Miasta o liczbie mieszkańców między 100 tysięcy a 400 tysięcy    251
    7.4. Gminy o liczbie mieszkańców od 30 tysięcy do 100 tysięcy    255
    7.5. Gminy o liczbie mieszkańców powyżej 15 i poniżej 30 tysięcy    261
    7.6. Gminy o liczbie mieszkańców między 7,5 tysięcy a 15 tysięcy    265
    7.7. Gminy o liczbie mieszkańców poniżej 7,5 tysięcy    271
  Literatura    279
  Wykorzystane akty prawne (w porządku chronologicznym)    282
RozwińZwiń