Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

7 ocen

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

129,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 129,00 zł  


129,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej!


Książka prezentuje:  • koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się;

  • główne pojęcia dyscypliny;

  • analizę i ocenę narzędzi diagnozy;

  • metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki edukacyjnej oraz poziomu edukacyjnego kraju;

  • ewaluację w edukacji jako pochodną diagnozy;

  • ćwiczenia ułatwiające wdrożenie stosowania pojęć i zaleceń.


Podręcznik jest przeznaczony dla:  • studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich;

  • pedagogów i nauczycieli pracujących w instytucjach edukacyjnych;

  • dyrektorów szkół, doradców metodycznych, pracowników komisji egzaminacyjnych i nadzoru pedagogicznego.


Rok wydania2009
Liczba stron376
KategoriaEdukacja
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17717-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  CZĘŚĆ I. Metody diagnostyczne    15
    ROZDZIAŁ 1. Diagnostyka edukacyjna jako dziedzina pedagogiki    15
      1.1. Uczenie się    15
        1.1.1. Cztery modele uczenia się    16
        1.1.2. Psychologiczna charakterystyka modeli uczenia się    19
        1.1.3. Historyczna zmienność modeli uczenia się    20
      1.2. Nauczanie, wychowanie i kształcenie    22
        1.2.1. Odmiany działania edukacyjnego    22
        1.2.2. Trzy systemy kształcenia    25
      1.3. Paradygmaty diagnostyki edukacyjnej    28
        1.3.1. Uczenie się jako przedmiot diagnostyki    28
        1.3.2. Pojęcie diagnozy i diagnostyki edukacyjnej    30
        1.3.3. Cztery paradygmaty diagnostyki    31
      1.4. Diagnostyka rozwojowa uczenia się    36
        1.4.1. Krytyka diagnostyki edukacyjnej    37
        1.4.2. Psycholog i pedagog jako diagności    38
        1.4.3. Etyczne problemy diagnostyki    41
        1.4.4. Normy etyczne diagnostyki    42
        1.4.5. Kodeksy etyczne    44
        1.4.6. Postępy edukacyjnej diagnostyki rozwojowej w Polsce    46
      Najważniejsze pojęcia    46
      Ćwiczenia    48
      Zalecenia    50
    ROZDZIAŁ 2. Pomiar pedagogiczny jako podstawa diagnostyki edukacyjnej    52
      2.1. Skale pomiarowe    52
        2.1.1. Skala nominalna    52
        2.1.2. Skala porządkowa    54
        2.1.3. Skala porządkowa znajomości języka obcego    54
        2.1.4. Skala przedziałowa    56
        2.1.5. Skala stosunkowa    59
      2.2. Pomiar sprawdzający i różnicujący    60
        2.2.1. Wyznaczanie normy ilościowej w pomiarze sprawdzającym    61
      2.3. Narzędzia pomiaru pedagogicznego    63
        2.3.1. Arkusz obserwacji    64
        2.3.2. Skala postaw    65
        2.3.3. Test socjometryczny    67
        2.3.4. Kwestionariusz wywiadu i szczególna rola ankietera    68
        2.3.5. Kwestionariusz ankiety    70
        2.3.6. Skala opisowa    71
        2.3.7. Test osiągnięć    72
      2.4. Etapy przygotowań do pomiaru pedagogicznego    74
      Najważniejsze pojęcia    76
      Ćwiczenia    77
      Zalecenia    79
    ROZDZIAŁ 3. Planowanie narzędzi diagnozy edukacyjnej    80
      3.1. Operacjonalizacja celów kształcenia    80
      3.2. Taksonomie celów kształcenia    81
        3.2.1. Taksonomia dziedziny emocjonalno-motywacyjnej    82
        3.2.2. Taksonomia dziedziny światopoglądowej    83
        3.2.3. Taksonomia dziedziny praktycznej    84
        3.2.4. Taksonomia dziedziny poznawczej    85
      3.3. Holizm i atomizm w planowaniu narzędzi pomiaru    86
        3.3.1. Plan opisowy    86
        3.3.2. Plan tabelaryczny    89
        3.3.3. Plan inwentarza modeli uczenia się    90
        3.3.4. Plan inwentarza atrybucji egzaminu szkolnego    91
        3.3.5. Plan graficzny    92
        3.3.6. Plan graficzny narzędzia pomiaru jako model badawczy    93
      Najważniejsze pojęcia    93
      Ćwiczenia    94
      Zalecenia    96
    ROZDZIAŁ 4. Konstrukcja i analiza elementów narzędzi diagnozy    97
      4.1. Zasady konstrukcji elementów narzędzi diagnozy    97
        4.1.1. Treść elementu    97
        4.1.2. Forma elementu    100
        4.1.3. Inwentarz modeli uczenia się    102
        4.1.4. Inwentarz atrybucji egzaminu szkolnego    104
      4.2. Analiza elementów    107
        4.2.1. Czas pracy    108
        4.2.2. Opuszczenia    108
        4.2.3. Aprobata i łatwość    108
        4.2.4. Przykład zastosowania wskaźnika aprobaty    109
        4.2.5. Profil zadania testu sprawdzającego    110
        4.2.6. Moc różnicująca    112
        4.2.7. Moc różnicująca pozycji skalowych i zadań testowych    112
        4.2.8. Planowanie testu a łatwość i moc różnicująca zadań    115
        4.2.9. Komputerowe programy analizy elementów    116
      4.3. Banki elementów    118
        4.3.1. Teoria wyniku zadania    119
      Najważniejsze pojęcia    124
      Ćwiczenia    125
      Zalecenia    127
    ROZDZIAŁ 5. Analiza i ocena narzędzia diagnozy    129
      5.1. Hierarchia niezbędnych właściwości pomiaru pedagogicznego    129
      5.2. Bezstronność sytuacji diagnostycznej    130
        5.2.1. Oszustwo w diagnostyce    132
      5.3. Dokładność punktowania elementów narzędzia    134
        5.3.1. Przykłady schematów punktowania    136
      5.4. Rzetelność diagnozy    138
        5.4.1. Metody szacowania rzetelności    141
        5.4.2. Współczynnik rzetelności    142
        5.4.3. Interpretacja błędu losowego pomiaru    143
      5.5. Trafność diagnozy    145
        5.5.1. Dyskurs trafności diagnozy modeli uczenia się gimnazjalistów    149
      5.6. Obiektywizm diagnozy    153
        5.6.1. Perspektywy pomiaru sprawdzającego    154
      Najważniejsze pojęcia    156
      Ćwiczenia    157
      Zalecenia    160
    ROZDZIAŁ 6. Metody diagnostyczne na użytek nauczyciela    162
      6.1. Odrębność metodologiczna nieformalnej diagnostyki edukacyjnej    162
        6.1.1. Właściwości pomiarowe nieformalnych metod diagnostycznych    165
      6.2. Obserwacja    168
        6.2.1. Janusz Korczak jako obserwator    169
      6.3. Nauczycielski pomiar dydaktyczny    170
        6.3.1. System ocen wypracowania szkolnego    171
        6.3.2. Improwizowane sprawdzanie osiągnięć matematycznych    172
      6.4. Analiza dokumentów    172
        6.4.1. Synektyka jako tworzenie dokumentów osobistych    174
      6.5. Rozmowa diagnostyczna    175
        6.5.1. „Wychowanie bez porażek” jako metoda rozmowy    176
      6.6. Ankieta    177
      6.7. Eksperyment    179
        6.7.1. Korczakowski eksperyment naturalny    181
      Najważniejsze pojęcia    183
      Ćwiczenia    184
      Zalecenia    186
  CZĘŚĆ II. Wyniki diagnozy    191
    ROZDZIAŁ 7. Diagnoza osiągnięć w dziedzinie emocjonalnej    191
      7.1. Pozycja społeczno-ekonomiczna rodziny ucznia    191
        7.1.1. Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów    193
      7.2. Styl wychowania w rodzinie    195
        7.2.1. Błąd wychowawczy    195
      7.3. Osobowość, lęk, samoocena i podmiotowość ucznia    197
        7.3.1. Wyuczona bezradność w szkole    198
      7.4. Motywacja do uczenia się    200
        7.4.1. Trudność utrzymania motywacji do uczenia się    201
        7.4.2. Sylwetka najlepszego ucznia    202
      7.5. Uspołecznienie i rozwój moralny    204
        7.5.1. Edukacja domowa    205
      7.6. Wspólnota dydaktyczna i pozycja ucznia w zespole    206
        7.6.1. Twórczość a przystosowanie społeczne w klasie szkolnej    207
      Najważniejsze pojęcia    209
      Ćwiczenia    210
      Zalecenia    213
    ROZDZIAŁ 8. Diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej    214
      8.1. Schematy, style i strategie poznawcze    214
        8.1.1. Efekt wachlarzowy wyników uczenia się    216
      8.2. Wymagania dydaktyczne    218
        8.2.1. Dwa układy wymagań dydaktycznych    219
      8.3. Sprawdzanie osiągnięć poznawczych    220
        8.3.1. Kompetencje pomiarowe nauczycieli    221
      8.4. Dwa rodzaje oceniania szkolnego    222
        8.4.1. Pułapka pomiaru sprawdzającego    223
        8.4.2. Poglądy nauczycieli na ocenianie osiągnięć uczniów    225
        8.4.3. Dylematy sprawiedliwego oceniania    227
      8.5. Skala stopni szkolnych    228
        8.5.1. Siedem niegodziwych postaw wobec oceniania szkolnego    230
      8.6. Komunikowanie oceny osiągnięć poznawczych    231
        8.6.1. Komentowanie wyników pomiaru dydaktycznego    231
      Najważniejsze pojęcia    232
      Ćwiczenia    234
      Zalecenia    235
    ROZDZIAŁ 9. Egzaminy zewnętrzne    237
      9.1. Rodzaje egzaminów    237
        9.1.1. Złudzenia co do trafności egzaminów    239
      9.2. Standardy egzaminu doniosłego    241
        9.2.1. Powinności egzaminatora    243
      9.3. Efekt egzaminatora    244
        9.3.1. Statystyczne oszacowania efektu egzaminatora    245
        9.3.2. Moderowanie oceniania    246
      9.4. Wyniki egzaminu zewnętrznego    248
        9.4.1. Płeć ucznia a wyniki egzaminów    251
      9.5. Edukacyjna wartość dodana    252
        9.5.1. Wartość dodana względna    253
        9.5.2. Wartość dodana bezwzględna    254
        9.5.3. Zależność edukacyjnej wartości dodanej od szkoły    257
      9.6. Perspektywy egzaminów zewnętrznych    259
        9.6.1. Postawy uczniów wobec egzaminów    261
        9.6.2. Egzamin zewnętrzny a godność nauczyciela    262
        9.6.3. Kształcenie według wymagań    264
      Najważniejsze pojęcia    265
      Ćwiczenia    266
      Zalecenia    269
    ROZDZIAŁ 10. Diagnoza osiągnięć placówki edukacyjnej    270
      10.1. Rozwój osiągnięć ucznia i jego wspomaganie    270
      10.2. Wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów    271
        10.2.1. Instytucjonalizacja edukacji i jej przezwyciężanie    272
        10.2.2. „Mierzenie jakości pracy szkoły”    273
        10.2.3. Czynnik szkoły w badaniach osiągnięć uczniów    273
        10.2.4. „Tabele ligowe szkół” jako szkodliwe uproszczenie    274
        10.2.5. Edukacyjna wartość dodana w strefach osiągnięć uczniów    276
        10.2.6. Stałość i trafność wartości dodanej    278
      10.3. Kierowanie placówką edukacyjną    280
        10.3.1. Style kierowania placówką    281
        10.3.2. Różnice rozwojowe między uczniami w szkole    281
        10.3.3. W poszukiwaniu przyczyn sukcesu szkoły    283
      10.4. Szkoła jako instytucja samoucząca się    286
        10.4.1. Profil samooceny szkoły    287
      Najważniejsze pojęcia    288
      Ćwiczenia    289
      Zalecenia    291
    ROZDZIAŁ 11. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych kraju    293
      11.1. Diagnostyka edukacyjna w skali międzynarodowej    293
        11.1.1. Bariery kulturowe porównywania edukacji    294
      11.2. Diagnostyka rozwojowa systemów edukacyjnych    296
        11.2.1. Metodologiczne problemy wielkich badań pedagogicznych    297
      11.3. Międzynarodowe badania pedagogiczne    302
        11.3.1. Pionierskie badania IEA    303
        11.3.2. Drugie Studium Przedmiotów Przyrodniczych IEA na świecie i w Polsce    305
        11.3.3. Nowe badania IEA nad przedmiotami ścisłymi i czytaniem    309
        11.3.4. Badania Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju    310
      11.4. Znaczenie porównań międzynarodowych dla rozwoju systemów edukacyjnych    312
      Najważniejsze pojęcia    314
      Ćwiczenia    314
      Zalecenia    316
    ROZDZIAŁ 12. Ewaluacja w edukacji jako pochodna diagnozy    317
      12.1. Pojęcie i pole działania ewaluacji    317
        12.1.1. Rodzaje informacji zbieranej w toku ewaluacji    319
        12.1.2. Struktury formalne ewaluacji    320
      12.2. Modele ewaluacji    321
        12.2.1. Ewaluacja edukacyjna w Polsce    323
        12.2.2. Pseudoewaluacja    323
      12.3. Ewaluator edukacyjny    325
        12.3.1. Krytyczny przyjaciel szkoły    326
      Najważniejsze pojęcia    326
      Ćwiczenia    327
      Zalecenia    329
  Bibliografia    330
  Indeks nazwisk    347
  Indeks rzeczowy    353
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia