X

  Przedmowa 11
  CZĘŚĆ I. Metody diagnostyczne 15
    ROZDZIAŁ 1. Diagnostyka edukacyjna jako dziedzina pedagogiki 15
      1.1. Uczenie się 15
        1.1.1. Cztery modele uczenia się 16
        1.1.2. Psychologiczna charakterystyka modeli uczenia się 19
        1.1.3. Historyczna zmienność modeli uczenia się 20
      1.2. Nauczanie, wychowanie i kształcenie 22
        1.2.1. Odmiany działania edukacyjnego 22
        1.2.2. Trzy systemy kształcenia 25
      1.3. Paradygmaty diagnostyki edukacyjnej 28
        1.3.1. Uczenie się jako przedmiot diagnostyki 28
        1.3.2. Pojęcie diagnozy i diagnostyki edukacyjnej 30
        1.3.3. Cztery paradygmaty diagnostyki 31
      1.4. Diagnostyka rozwojowa uczenia się 36
        1.4.1. Krytyka diagnostyki edukacyjnej 37
        1.4.2. Psycholog i pedagog jako diagności 38
        1.4.3. Etyczne problemy diagnostyki 41
        1.4.4. Normy etyczne diagnostyki 42
        1.4.5. Kodeksy etyczne 44
        1.4.6. Postępy edukacyjnej diagnostyki rozwojowej w Polsce 46
      Najważniejsze pojęcia 46
      Ćwiczenia 48
      Zalecenia 50
    ROZDZIAŁ 2. Pomiar pedagogiczny jako podstawa diagnostyki edukacyjnej 52
      2.1. Skale pomiarowe 52
        2.1.1. Skala nominalna 52
        2.1.2. Skala porządkowa 54
        2.1.3. Skala porządkowa znajomości języka obcego 54
        2.1.4. Skala przedziałowa 56
        2.1.5. Skala stosunkowa 59
      2.2. Pomiar sprawdzający i różnicujący 60
        2.2.1. Wyznaczanie normy ilościowej w pomiarze sprawdzającym 61
      2.3. Narzędzia pomiaru pedagogicznego 63
        2.3.1. Arkusz obserwacji 64
        2.3.2. Skala postaw 65
        2.3.3. Test socjometryczny 67
        2.3.4. Kwestionariusz wywiadu i szczególna rola ankietera 68
        2.3.5. Kwestionariusz ankiety 70
        2.3.6. Skala opisowa 71
        2.3.7. Test osiągnięć 72
      2.4. Etapy przygotowań do pomiaru pedagogicznego 74
      Najważniejsze pojęcia 76
      Ćwiczenia 77
      Zalecenia 79
    ROZDZIAŁ 3. Planowanie narzędzi diagnozy edukacyjnej 80
      3.1. Operacjonalizacja celów kształcenia 80
      3.2. Taksonomie celów kształcenia 81
        3.2.1. Taksonomia dziedziny emocjonalno-motywacyjnej 82
        3.2.2. Taksonomia dziedziny światopoglądowej 83
        3.2.3. Taksonomia dziedziny praktycznej 84
        3.2.4. Taksonomia dziedziny poznawczej 85
      3.3. Holizm i atomizm w planowaniu narzędzi pomiaru 86
        3.3.1. Plan opisowy 86
        3.3.2. Plan tabelaryczny 89
        3.3.3. Plan inwentarza modeli uczenia się 90
        3.3.4. Plan inwentarza atrybucji egzaminu szkolnego 91
        3.3.5. Plan graficzny 92
        3.3.6. Plan graficzny narzędzia pomiaru jako model badawczy 93
      Najważniejsze pojęcia 93
      Ćwiczenia 94
      Zalecenia 96
    ROZDZIAŁ 4. Konstrukcja i analiza elementów narzędzi diagnozy 97
      4.1. Zasady konstrukcji elementów narzędzi diagnozy 97
        4.1.1. Treść elementu 97
        4.1.2. Forma elementu 100
        4.1.3. Inwentarz modeli uczenia się 102
        4.1.4. Inwentarz atrybucji egzaminu szkolnego 104
      4.2. Analiza elementów 107
        4.2.1. Czas pracy 108
        4.2.2. Opuszczenia 108
        4.2.3. Aprobata i łatwość 108
        4.2.4. Przykład zastosowania wskaźnika aprobaty 109
        4.2.5. Profil zadania testu sprawdzającego 110
        4.2.6. Moc różnicująca 112
        4.2.7. Moc różnicująca pozycji skalowych i zadań testowych 112
        4.2.8. Planowanie testu a łatwość i moc różnicująca zadań 115
        4.2.9. Komputerowe programy analizy elementów 116
      4.3. Banki elementów 118
        4.3.1. Teoria wyniku zadania 119
      Najważniejsze pojęcia 124
      Ćwiczenia 125
      Zalecenia 127
    ROZDZIAŁ 5. Analiza i ocena narzędzia diagnozy 129
      5.1. Hierarchia niezbędnych właściwości pomiaru pedagogicznego 129
      5.2. Bezstronność sytuacji diagnostycznej 130
        5.2.1. Oszustwo w diagnostyce 132
      5.3. Dokładność punktowania elementów narzędzia 134
        5.3.1. Przykłady schematów punktowania 136
      5.4. Rzetelność diagnozy 138
        5.4.1. Metody szacowania rzetelności 141
        5.4.2. Współczynnik rzetelności 142
        5.4.3. Interpretacja błędu losowego pomiaru 143
      5.5. Trafność diagnozy 145
        5.5.1. Dyskurs trafności diagnozy modeli uczenia się gimnazjalistów 149
      5.6. Obiektywizm diagnozy 153
        5.6.1. Perspektywy pomiaru sprawdzającego 154
      Najważniejsze pojęcia 156
      Ćwiczenia 157
      Zalecenia 160
    ROZDZIAŁ 6. Metody diagnostyczne na użytek nauczyciela 162
      6.1. Odrębność metodologiczna nieformalnej diagnostyki edukacyjnej 162
        6.1.1. Właściwości pomiarowe nieformalnych metod diagnostycznych 165
      6.2. Obserwacja 168
        6.2.1. Janusz Korczak jako obserwator 169
      6.3. Nauczycielski pomiar dydaktyczny 170
        6.3.1. System ocen wypracowania szkolnego 171
        6.3.2. Improwizowane sprawdzanie osiągnięć matematycznych 172
      6.4. Analiza dokumentów 172
        6.4.1. Synektyka jako tworzenie dokumentów osobistych 174
      6.5. Rozmowa diagnostyczna 175
        6.5.1. „Wychowanie bez porażek” jako metoda rozmowy 176
      6.6. Ankieta 177
      6.7. Eksperyment 179
        6.7.1. Korczakowski eksperyment naturalny 181
      Najważniejsze pojęcia 183
      Ćwiczenia 184
      Zalecenia 186
  CZĘŚĆ II. Wyniki diagnozy 191
    ROZDZIAŁ 7. Diagnoza osiągnięć w dziedzinie emocjonalnej 191
      7.1. Pozycja społeczno-ekonomiczna rodziny ucznia 191
        7.1.1. Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów 193
      7.2. Styl wychowania w rodzinie 195
        7.2.1. Błąd wychowawczy 195
      7.3. Osobowość, lęk, samoocena i podmiotowość ucznia 197
        7.3.1. Wyuczona bezradność w szkole 198
      7.4. Motywacja do uczenia się 200
        7.4.1. Trudność utrzymania motywacji do uczenia się 201
        7.4.2. Sylwetka najlepszego ucznia 202
      7.5. Uspołecznienie i rozwój moralny 204
        7.5.1. Edukacja domowa 205
      7.6. Wspólnota dydaktyczna i pozycja ucznia w zespole 206
        7.6.1. Twórczość a przystosowanie społeczne w klasie szkolnej 207
      Najważniejsze pojęcia 209
      Ćwiczenia 210
      Zalecenia 213
    ROZDZIAŁ 8. Diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej 214
      8.1. Schematy, style i strategie poznawcze 214
        8.1.1. Efekt wachlarzowy wyników uczenia się 216
      8.2. Wymagania dydaktyczne 218
        8.2.1. Dwa układy wymagań dydaktycznych 219
      8.3. Sprawdzanie osiągnięć poznawczych 220
        8.3.1. Kompetencje pomiarowe nauczycieli 221
      8.4. Dwa rodzaje oceniania szkolnego 222
        8.4.1. Pułapka pomiaru sprawdzającego 223
        8.4.2. Poglądy nauczycieli na ocenianie osiągnięć uczniów 225
        8.4.3. Dylematy sprawiedliwego oceniania 227
      8.5. Skala stopni szkolnych 228
        8.5.1. Siedem niegodziwych postaw wobec oceniania szkolnego 230
      8.6. Komunikowanie oceny osiągnięć poznawczych 231
        8.6.1. Komentowanie wyników pomiaru dydaktycznego 231
      Najważniejsze pojęcia 232
      Ćwiczenia 234
      Zalecenia 235
    ROZDZIAŁ 9. Egzaminy zewnętrzne 237
      9.1. Rodzaje egzaminów 237
        9.1.1. Złudzenia co do trafności egzaminów 239
      9.2. Standardy egzaminu doniosłego 241
        9.2.1. Powinności egzaminatora 243
      9.3. Efekt egzaminatora 244
        9.3.1. Statystyczne oszacowania efektu egzaminatora 245
        9.3.2. Moderowanie oceniania 246
      9.4. Wyniki egzaminu zewnętrznego 248
        9.4.1. Płeć ucznia a wyniki egzaminów 251
      9.5. Edukacyjna wartość dodana 252
        9.5.1. Wartość dodana względna 253
        9.5.2. Wartość dodana bezwzględna 254
        9.5.3. Zależność edukacyjnej wartości dodanej od szkoły 257
      9.6. Perspektywy egzaminów zewnętrznych 259
        9.6.1. Postawy uczniów wobec egzaminów 261
        9.6.2. Egzamin zewnętrzny a godność nauczyciela 262
        9.6.3. Kształcenie według wymagań 264
      Najważniejsze pojęcia 265
      Ćwiczenia 266
      Zalecenia 269
    ROZDZIAŁ 10. Diagnoza osiągnięć placówki edukacyjnej 270
      10.1. Rozwój osiągnięć ucznia i jego wspomaganie 270
      10.2. Wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów 271
        10.2.1. Instytucjonalizacja edukacji i jej przezwyciężanie 272
        10.2.2. „Mierzenie jakości pracy szkoły” 273
        10.2.3. Czynnik szkoły w badaniach osiągnięć uczniów 273
        10.2.4. „Tabele ligowe szkół” jako szkodliwe uproszczenie 274
        10.2.5. Edukacyjna wartość dodana w strefach osiągnięć uczniów 276
        10.2.6. Stałość i trafność wartości dodanej 278
      10.3. Kierowanie placówką edukacyjną 280
        10.3.1. Style kierowania placówką 281
        10.3.2. Różnice rozwojowe między uczniami w szkole 281
        10.3.3. W poszukiwaniu przyczyn sukcesu szkoły 283
      10.4. Szkoła jako instytucja samoucząca się 286
        10.4.1. Profil samooceny szkoły 287
      Najważniejsze pojęcia 288
      Ćwiczenia 289
      Zalecenia 291
    ROZDZIAŁ 11. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych kraju 293
      11.1. Diagnostyka edukacyjna w skali międzynarodowej 293
        11.1.1. Bariery kulturowe porównywania edukacji 294
      11.2. Diagnostyka rozwojowa systemów edukacyjnych 296
        11.2.1. Metodologiczne problemy wielkich badań pedagogicznych 297
      11.3. Międzynarodowe badania pedagogiczne 302
        11.3.1. Pionierskie badania IEA 303
        11.3.2. Drugie Studium Przedmiotów Przyrodniczych IEA na świecie i w Polsce 305
        11.3.3. Nowe badania IEA nad przedmiotami ścisłymi i czytaniem 309
        11.3.4. Badania Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju 310
      11.4. Znaczenie porównań międzynarodowych dla rozwoju systemów edukacyjnych 312
      Najważniejsze pojęcia 314
      Ćwiczenia 314
      Zalecenia 316
    ROZDZIAŁ 12. Ewaluacja w edukacji jako pochodna diagnozy 317
      12.1. Pojęcie i pole działania ewaluacji 317
        12.1.1. Rodzaje informacji zbieranej w toku ewaluacji 319
        12.1.2. Struktury formalne ewaluacji 320
      12.2. Modele ewaluacji 321
        12.2.1. Ewaluacja edukacyjna w Polsce 323
        12.2.2. Pseudoewaluacja 323
      12.3. Ewaluator edukacyjny 325
        12.3.1. Krytyczny przyjaciel szkoły 326
      Najważniejsze pojęcia 326
      Ćwiczenia 327
      Zalecenia 329
  Bibliografia 330
  Indeks nazwisk 347
  Indeks rzeczowy 353
Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

376

Kategoria

Edukacja

ISBN-13

978-83-01-17717-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 5,78 MB
epub - 3,87 MB

Słowa kluczowe

Diagnostyka, Pedagogika, Edukacja

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.0 / 5 (3 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

43,90

30,73

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej!


Książka prezentuje:koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się;
główne pojęcia dyscypliny;
analizę i ocenę narzędzi diagnozy;
metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki edukacyjnej oraz poziomu edukacyjnego kraju;
ewaluację w edukacji jako pochodną diagnozy;
ćwiczenia ułatwiające wdrożenie stosowania pojęć i zaleceń.

Podręcznik jest przeznaczony dla:studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich;
pedagogów i nauczycieli pracujących w instytucjach edukacyjnych;
dyrektorów szkół, doradców metodycznych, pracowników komisji egzaminacyjnych i nadzoru pedagogicznego.

Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 3 )
2
0
0
1
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!