Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, t. 1

-30%

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, t. 1

Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali

6 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 99,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł  


69,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!


Pierwsza część 2-tomowego, kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w nim podstawowe zasady i metody badawcze przeprowadzania diagnostyki żelbetu zgodnie z zaleceniami Eurokodów i norm krajowych.


Opisano metody umożliwiające określenie:


wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi, mało niszczącymi i niszczącymi,
ciężaru objętościowego i jednorodności betonu w konstrukcji,
wilgotności betonu badanego elementu,
szerokości i głębokości zarysowań betonu,
wewnętrznych wad struktury konstrukcji,
lokalizacji i średnicy zbrojenia oraz grubości otuliny betonowej,
wytrzymałości stali,
wymiarów, deformacji i przemieszczeń obiektu lub elementu.


Podano przykłady każdego z omawianych typów badań zawierające opis techniki pomiaru i sposobu analizy oraz interpretację uzyskanych wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.


Rok wydania2010
Liczba stron658
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16103-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie XI
  1. Metodyka diagnostyki    1
    1.1. Ogólne zasady diagnostyki konstrukcji żelbetowych    1
      1.1.1. Typy diagnostyki żelbetowych obiektów budowlanych    1
      1.1.2. Metody oceny stanu konstrukcji    4
    1.2. Wiarygodność wyników badań    10
      1.2.1. Niezawodność i niepewność badań    10
      1.2.2. Sposoby wyznaczania niepewności wyników badań nieniszczących in situ    12
    1.3. Metody opracowywania wyników badań    18
      1.3.1. Podstawowe definicje    18
      1.3.2. Rozkłady statystyczne wyników badań    19
      1.3.3. Metoda najmniejszych kwadratów i regresja liniowa    25
    Literatura do rozdziału 1    31
  2. Pomiary geometrii konstrukcji    32
    2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji    32
      2.1.1. Metodyka pomiaru    32
      2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych    33
      2.1.3. Stosowany sprzęt    35
    2.2. Pomiary geodezyjne konstrukcji    37
      2.2.1. Pomiar przemieszczeń poziomych    38
      2.2.2. Pomiar przemieszczeń pionowych    40
      2.2.3. Stosowany sprzęt    43
    2.3. Fotogrametria    43
      2.3.1. Podstawy metody    43
      2.3.2. Metodyka pomiaru    45
      2.3.3. Opracowanie wyników badań    47
      2.3.4. Stosowany sprzęt    48
    2.4. Trójwymiarowa identyfikacja obiektu    48
      2.4.1. Podstawy metody    49
      2.4.2. Metodyka i dokładność pomiaru    49
      2.4.3. Opracowanie wyników    50
      2.4.4. Stosowany sprzęt    51
    2.5. Przykłady pomiarów    56
      Przykład 1. Bezpośredni pomiar nachylenia posadzki przemysłowej    56
      Przykład 2. Pomiar geodezyjny ugięć stropu    57
    Literatura do rozdziału 2    59
  3. Zarysowania konstrukcji z betonów konstrukcyjnych    61
    3.1. Przyczyny zarysowań    63
    3.2. Rodzaje zarysowań    67
    3.3. Zarysowania rożnych elementów konstrukcji    70
      3.3.1. Belki    71
      3.3.2. Płyty jednokierunkowo zbrojone    75
      3.3.3. Płyty krzyżowo zbrojone    78
      3.3.4. Ustroje płytowo-słupowe    79
      3.3.5. Tarcze    83
      3.3.6. Krótkie wsporniki słupowe i belkowe    86
      3.3.7. Słupy    87
    3.4. Metody określania szerokości rys    91
      3.4.1. Pomiar mikrorys    91
      3.4.2. Pomiar szerokości rys w warunkach laboratoryjnych i in situ    94
      3.4.3. Pomiar szerokości rys podpowierzchniowych    97
    3.5. Sposoby określania głębokości (zasięgu) zarysowań    99
    3.6. Monitoring zarysowań    101
    Literatura do rozdziału 3    112
  4. Obciążenia próbne konstrukcji    116
    4.1. Rodzaje obciążeń próbnych    116
      4.1.1. Nieniszczące obciążenia próbne    117
      4.1.2. Praktyczne wskazówki prowadzenia nieniszczących obciążeń próbnych    129
      4.1.3. Niszczące obciążenia próbne    132
    4.2. Przykłady badań    135
      Przykład 1. Obciążenia nieniszczące    135
      Przykład 2. Obciążenia niszczące    140
    Literatura do rozdziału 4    143
  5. Określenie wytrzymałości betonu    145
    5.1. Badania niszczące betonu    147
      5.1.1. Pobieranie i przygotowywanie próbek    147
      5.1.2. Przeprowadzenie badań i określenie wytrzymałości betonu na ściskanie    152
      5.1.3. Określenie klasy betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych    161
      5.1.4. Określenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych    167
      5.1.5. Przykłady    170
    5.2. Sklerometryczne badania nieniszczące betonu    175
      5.2.1. Podstawy metody    175
      5.2.2. Wpływ wybranych czynników na wielkości pomiarowe    179
      5.2.3. Warunki pomiarów    187
      5.2.4. Opracowanie wyników badań    191
      5.2.5. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie    192
      5.2.6. Stosowany sprzęt    204
      5.2.7. Przykład    211
    5.3. Określanie wytrzymałości betonu metodą pull-out    220
      5.3.1. Podstawy metody    220
      5.3.2. Wpływ wybranych czynników na wyniki badań    232
      5.3.3. Zależności korelacyjne    234
      5.3.4. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie    237
      5.3.5. Stosowany sprzęt    246
      5.3.6. Przykład    253
    5.4. Badania ultradźwiękowe    257
      5.4.1. Podstawy metody ultradźwiękowej    259
      5.4.2. Zależność między wytrzymałością betonu a prędkością ultradźwięku    272
      5.4.3. Wpływ wybranych czynników na prędkość ultradźwięku    274
      5.4.4. Warunki techniczne badań    279
      5.4.5. Opracowanie wyników badań    282
      5.4.6. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie    284
       5.4.7. Stosowany sprzęt     299
   5.4.8. Przykłady     307
   Literatura do rozdziału 5     319
  6. Określanie gęstości, wilgotności i składu stwardniałego betonu     325
   6.1. Metoda suszarkowo-wagowa     325
   6.1.1. Oznaczanie gęstości stwardniałego betonu     325
   6.1.2. Określanie wilgotności betonu     332
   6.2. Metody chemiczne oznaczania wilgotności     335
   6.2.1. Szacowanie wilgotności metodą papierków wskaźnikowych     335
   6.2.2. Badanie wilgotności betonu metodą karbidową (CM)     336
   6.3. Metody elektryczne określania wilgotności     340
   6.3.1. Właściwości elektryczne betonu     340
   6.3.2. Badanie wilgotności na podstawie pomiaru rezystywności     345
   6.3.3. Metoda dielektryczna określania wilgotności betonu     349
   6.3.4. Metoda mikrofalowa badania wilgotności betonu     354
   6.3.5. Aparatura do badań wilgotności metodami elektrycznymi     356
   6.4. Badanie gęstości i wilgotności betonu metodami radiologicznymi     362
   6.4.1. Przenikanie przez beton promieniowania T i X     362
   6.4.2. Badanie gęstości metodą radiometryczną     368
   6.4.3. Określanie wilgotności metodą radiometryczną     375
   6.5. Określanie składu stwardniałego betonu     376
   6.5.1. Pobieranie próbek do badań     377
   6.5.2. Metoda szacunkowa     379
   6.5.3. Metody chemiczne     386
   6.5.4. Metoda granulometryczna     394
   6.5.5. Metody oparte na oznaczaniu gęstości betonu i jego składników     394
   6.5.6. Metody radiologiczne     398
   6.5.7. Metoda mikroskopowa     399
   6.5.8. Metody kompleksowe     400
   6.6. Przykłady badań     402
   Przykład 1. Oznaczanie wilgotności betonu metodą suszarkowo-wagową     402
   Przykład 2. Badania wilgotności keramzytobetonu metodą dielektryczną     403
   Przykład 3. Badania wilgotności elementów z betonu zwykłego metodą dielektryczną     404
   Przykład 4. Określanie wilgotności ścian prefabrykowanych metodą dielektryczną     404
   Przykład 5. Określanie wilgotności materiałów budowlanych metodą mikrofalową     406
   Przykład 6. Badanie podciągania kapilarnego metodą mikrofalową     408
   Przykład 7. Określanie wilgotności muru metodą mikrofalową     409
   Przykład 8. Badania wilgotności betonu metodą radarową     410
   Przykład 9. Badania gęstości objętościowej metodą rozproszonego promieniowania jonizującego     411
   Przykład 10. Określanie gęstości mieszanki betonowej metodą radiometryczną     412
   Przykład 11. Badania wilgotności betonu lekkiego metodą radiometryczną     414
   Przykład 12. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą szacunkową     415
   Przykład 13. Określanie składu stwardniałego betonu zawierającego kruszywo z wapnia     417
   Przykład 14. Badanie składu betonu metodą granulometryczną     417
   Przykład 15. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą mikroskopową     419
   Literatura do rozdziału 6     421
  7. Lokalizacja wad w betonie     424
   7.1. Badania wizualne     424
   7.1.1. Istotność wizualnej oceny konstrukcji     424
   7.1.2. Ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia badań wizualnych     425
   7.1.3. Aparatura wspomagająca wizualną ocenę konstrukcji     429
   7.2. Metoda ultradźwiękowa     431
   7.2.1. Propagacja fal sprężystych w betonie     432
   7.2.2. Sposoby określania nieciągłości struktury betonu metodą ultradźwiękową     438
   7.2.3. Stosowany sprzęt     442
   7.3. Metoda młoteczkowa     446
   7.3.1. Podstawy teoretyczne metody młoteczkowej     446
   7.3.2. Stosowany sprzęt     454
   7.4. Metoda termograficzna     457
   7.4.1. Podstawy aktywnej termografii podczerwieni     457
   7.4.2. Termografia impulsowa     463
   7.4.3. Termografia modulacyjna     466
   7.4.4. Termografia impulsowo-fazowa     468
   7.4.5. Wibrotermografia     470
   7.4.6. Detektory podczerwieni     472
   7.5. Przykłady badań     477
   Przykład 1. Badania elementów betonowych metodą ultradźwiękową     477
   Przykład 2. Określanie przyczepności powłok polimerowych do podkładów metodą ultradźwiękową     479
   Przykład 3. Badania metodą młoteczkową grubości kopuły żelbetowej przy dostępie jednostronnym     483
   Przykład 4. Badania stanu ścian kanału żelbetowego metodą młoteczkową     484
   Przykład 5. Wykrywanie nieciągłości betonu metodą młoteczkową     487
   Przykład 6. Badanie modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą młoteczkową     489
   Przykład 7. Wykorzystanie metody młoteczkowej do wykrywania rozwarstwień między elementami betonowymi     491
   Przykład 8. Wykrywanie zarysowań metodą termografii podczerwieni     492
   Przykład 9. Badania modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą termografii podczerwieni     493
   Przykład 10. Wykrywanie nieciągłości struktury betonu metodą termografii impulsowo-fazowej     496
   Literatura do rozdziału 7     498
  8. Lokalizacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych     501
   8.1. Metoda elektromagnetyczna     501
   8.1.1. Podstawy metody elektromagnetycznej     503
   8.1.2. Kalibracja urządzeń i metodyka pomiaru     511
   8.1.3. Dokładność metody i interpretacja wyników     514
   8.1.4. Stosowany sprzęt     519
   8.1.5. Przykłady badań     543
   8.2. Metoda radarowa     551
   8.2.1. Podstawy metody radarowej     552
   8.2.2. Metodyka pomiaru     561
   8.2.3. Dokładność metody i interpretacja wyników     563
   8.2.4. Stosowany sprzęt     565
   8.3. Metoda radiologiczna     573
   8.3.1. Podstawy metody radiograficznej     574
   8.3.2. Metodyka pomiaru     585
   8.3.3. Stosowany sprzęt     593
   8.4. Metoda ultradźwiękowa     596
   8.4.1. Podstawy metody     596
   8.4.2. Metodyka pomiaru i stosowany sprzęt     601
   8.5. Urządzenia hybrydowe     601
   Literatura do rozdziału 8     602
  9. Określenie wytrzymałości stali zbrojeniowej     608
   9.1. Badanie stali w odkrywkach     608
   9.1.1. Wykonywanie odkrywek zbrojenia     608
   9.1.2. Określanie gatunku stali na podstawie użebrowania prętów     609
   9.1.3. Określanie producenta stali na podstawie użebrowania zbrojenia     635
   9.2. Pobieranie próbek i badania wytrzymałościowe     637
   9.2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek     637
   9.2.2. Badania cech mechanicznych     638
   9.2.3. Badania chemiczne     653
   9.3. Przykłady badań     654
   Przykład 1. Określenie gatunku stali na podstawie użebrowania i daty wzniesienia obiektu     654
   Przykład 2. Próba rozciągania prętów pobranych z konstrukcji     655
   Literatura do rozdziału 9     656
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia