ZARYS TREŚCI
Praca dotyczy analizy intensywności procesów rzeźbotwórczych oraz zmian morfologicznych w młodszym dryasie
w regionie łódzkim (środkowa Polska). Jako tło przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat tego nagłego i krótkotrwałego
w skali geologicznej ochłodzenia, a w szczególności problemy dotyczące jego przyczyn, parametrów klimatycznych oraz
przegląd zagadnień chronostratygraficznych.
Na podstawie historii rozwoju roślinności oraz dowodów geologicznych odtworzono stan środowiska w regionie łódzkim
podczas młodszgo dryasu. Ochłodzenie charakteryzowało się spadkiem średniej temperatury najchłodniejszego miesiąca
do –20 °C, najcieplejszego miesiąca do 10 °C przy narastającej suchości, znacznej aktywności aerodynamicznej oraz możliwym,
przynajmniej lokalnie, powrocie wieloletniej zmarzliny. Panujące warunki sprzyjały intensyfikacji procesów rzeźbotwórczych,
co jest odzwierciedlone dowodami morfologicznymi i geologicznymi i częstym odwróceniem właściwego późnemu
vistulianowi dodatniego bilansu erozji na ujemny.
Efekty morfogenetyczne młodszego dryasu przedstawiono na tle wcześniejszych etapów kształtujących rzeźbę regionu,
poczynając od górnego plenivistulianu, na podstawie analizy osadów i form udokumentowanych w stanowiskach o zweryfikowanej,
w świetle dostępnych danych, pozycji stratygraficznej. Ożywienie procesów zarejestrowano w trzech środowiskach
sedymentacyjnych: stokowym, fluwialnym i eolicznym. W środowisku stokowym za najbardziej spektakularny obraz geologiczny
młodszego dryasu uznano serię piasków drobnolaminowanych górnych, a morfologiczny – rozszerzenie zasięgu
przestrzennego stref dolinnych w stosunku do stref wysoczyznowych. Stwierdzono powszechne zwiększenie aktywności
hydrologicznej w środowisku fluwialnym, wyrażone obecnością różnych typów rozwinięcia koryta. Lokalnym wyrazem
morfologicznym procesów w dolinach rzecznych jest terasa niska. Dla środowiska eolicznego, oprócz fazy przekształcania
pagórków wydmowych, zwrócono uwagę na możliwość depozycji pokryw eolicznych.
Obok świadectw dużej dynamiki ówczesnego środowiska naturalnego odnotowano przestrzenną różnorodność procesów
w regionie łódzkim, którą uznano za rezultat różnic hipsometrycznych oraz lokalnego etapu ewolucji rzeźby. Dotychczasowy
stan badań młodszego dryasu w regonie nie pozwolił na rozróżnienie pomiędzy lokalnymi lub regionalnymi i globalnymi
przyczynami udokumentowanych zmian.


Rok wydania2011
Liczba stron104
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TREŚĆ
  Zarys treści    7
  Wprowadzenie    7
  Zarysowanie problemu    7
  Cel i metody pracy, teren badań, hipoteza badawcza    10
  Stan wiedzy na temat młodszego dryasu    14
  Przyczyny ochłodzenia    14
  Poglądy na czas trwania ochłodzenia młodszego dryasu w Europie    16
  Problemy związane z datowaniem ochłodzenia    17
  Ramy czasowe na podstawie konwencjonalnych datowań radiowęglowych    19
  Ramy czasowe na podstawie wieku kalendarzowego    20
  Tempo zmian klimatu na granicy alleröd–młodszy dryas i młodszy dryas–holocen    25
  Narzędzia korelacji chronostratygraficznych    26
  Klimat młodszego dryasu    26
  Czynniki kształtujące klimat    27
  Podział młodszego dryasu    29
  Warunki termiczne    29
  Wilgotność i opady atmosferyczne    34
  Warunki aerodynamiczne    36
  Ochłodzenie młodszego dryasu na świecie    36
  Efekty morfogenetyczne ochłodzenia młodszego dryasu w regionie łódzkim    38
  Stan środowiska i parametry klimatu podczas ochłodzenia młodszego dryasu    38
  Palinologiczny obraz ochłodzenia    39
  Dowody na agradację zmarzliny    47
  Warunki klimatyczne    50
  Procesy morfogenetyczne w plenivistulianie i późnym vistulianie jako tło
  formowania rzeźby w młodszym dryasie    52
  Przegląd osadów i form rzeźby powstałych w młodszym dryasie    56
  Stanowiska w części wschodniej i północno-wschodniej regionu (dorzecze Wisły)    56
  Stanowiska w części zachodniej i południowo-zachodniej regionu (dorzecze
  Odry ze szczególnym uwzględnieniem doliny Warty)    64
  Wybrane świadectwa morfogenezy młodszego dryasu spoza regionu łódzkiego    69
  Podsumowanie    73
  Specyfika badawcza młodszego dryasu na tle badań innych okresów plejstocenu    73
  Rozpoznanie głównych środowisk sedymentacyjnych w regionie łódzkim w młodszym dryasie    75
  Stokowe środowisko sedymentacyjne    75
  Fluwialne środowisko sedymentacyjne    76
  Eoliczne środowisko sedymentacyjne    77
  Rola młodszego dryasu w modelowaniu rzeźby regionu łódzkiego    78
  Literatura    81
  Spis ilustracji    95
  Summary    97
  Wykaz skrótów angielskojęzycznych    104
RozwińZwiń