ZARYS TREŚCI
W pracy przedstawiono charakterystykę geologiczną i geomorfologiczną wybranych torfowisk regionu łódzkiego
oraz zebrano wyniki badań osadów biogenicznych udokumentowanych w ich misach. Szczegółowymi badaniami objęto
szesnaście obiektów. W regionie przeważają torfowiska położone w dolinach, a tylko nieliczne zlokalizowane są w obrębie
wysoczyzn. Część położona jest w obniżeniach towarzyszących formom eolicznym.
Misy badanych torfowisk ukształtowały się w późnym vistulianie i holocenie dzięki procesom fluwialnym, eolicznym,
stokowym oraz termokrasowym. Udokumentowano także misy o założeniach glacjalnych, przekształcone przez
wymienione procesy w okresie vistulianu. Miąższość stwierdzonych osadów biogenicznych wyniosła od kilkudziesięciu
centymetrów do ponad dwunastu metrów. W przebadanych stanowiskach stwierdzono kilka rodzajów gytii oraz gatunków
torfów. Osady z wybranych stanowisk poddano analizom paleoekologicznym, geochemicznym oraz datowaniom bezwzględnym.
Warunki geomorfologiczne i budowa geologiczna pozwoliły na określenie genezy obniżeń w których występują torfowiska.
Wydzielono cztery grupy mis: położone w strefie wysoczyzn (o pochodzeniu glacjalnym), misy o pochodzeniu
eolicznym, misy położone w martwych dolinach oraz misy położone w dnach aktywnych dolin rzecznych. Dla każdej
z wydzielonych grup zaproponowano schemat rozwoju zbiornika (jeziornego i/lub torfowiskowego) od powstania do
współczesnego etapu przekształceń antropogenicznych, którym podlegają wszystkie badane torfowiska regionu.
Na podstawie zbadanych osadów biogenicznych wykonano opis zmian środowiska przyrodniczego regionu łódzkiego
w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat. Najstarsze stwierdzone osady zostały złożone w schyłku górnego plenivistulianu,
w misie torfowiska Żabieniec. Torfowisko to – jako jedyne z badanych stanowisk – posiada ciągły zapis zmian
środowiska aż do współczesności. Późny vistulian reprezentują osady jeziorne lub torfy, zalegające w misach niemal
wszystkich zbadanych torfowisk. W dwóch misach stwierdzono osady zaliczone do ocieplenia epe. W najstarszym dryasie
powstały kolejne zbiorniki akumulacji biogenicznej, zarówno w otoczeniu form eolicznych, jak i w dolinach rzecznych.
W większości osadów udokumentowano zapis zmian klimatycznych, paleohydrologicznych böllingu i allerödu oraz młodszego
dryasu. Nowe dane holocenu uzyskano w osadach biogenicznych ze stanowisk położonych we wszystkich wyróżnionych
grupach mis torfowisk. Tylko w kilku obiektach zapis ten był ciągły, zaś w pozostałych – sedentacja torfu była
przerywana. Ponowny rozwój torfowisk nastąpił na końcu okresu subborealnego i w okresie subatlantyckim. Wszystkie
z badanych torfowisk zostały przekształcone w wyniku działalności gospodarczej, zaś funkcjonujące w nich współcześnie
zbiorowiska torfotwórcze często zajmują obszary poeksploatacyjne.


Rok wydania2012
Liczba stron164
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Zarys treści ..................................    7
  Wprowadzenie .............................    7
  Przedmiot badań i problematyka badawcza .....    7
  Przegląd klasyfikacji torfowisk oraz aspekt geologiczny i geomorfologiczny w ich badaniach ...........    10
  Metody badawcze ........................    12
  Warunki geomorfologiczne i geologiczne torfowisk oraz stan rozpoznania ich wypełnień ......    15
  Torfowiska w Dolinie Sieradzkiej .........    16
  Torfowisko Bartochów ..........................    16
  Torfowisko Korzeń .........................    24
  Torfowisko Ługi .............................    30
  Inne torfowiska Doliny Sieradzkiej .........    35
  Torfowiska w Kotlinie Kolskiej ............    36
  Torfowisko Czarny Las ...............    36
  Torfowisko Wilczków ..........................    42
  Torfowisko Ner-Zawada .................    46
  Inne torfowiska Kotliny Kolskiej ...........    51
  Torfowiska na Równinie Łowicko-Błońskiej......    52
  Torfowisko Witów-Silne Błoto .........    52
  Torfowisko Polesie ...........................    56
  Torfowisko Kopanicha ...............    59
  Inne torfowiska Równiny Łowicko-Błońskiej ....    65
  Torfowiska na Wysoczyźnie Łaskiej i Wysoczyźnie Łódzkiej ....................    66
  Torfowisko Mianów ..........................    66
  Torfowisko Rąbień ........................    69
  Torfowisko Żabieniec ............    77
  Inne torfowiska Wysoczyzn Łaskiej i Łódzkiej....    86
  Torfowiska w Kotlinie Szczercowskiej i na Wysoczyźnie Bełchatowskiej .............    86
  Torfowiska Chabielice i Parchliny ..........    86
  Torfowisko Napoleonów .................    88
  Inne torfowiska Kotliny Szczercowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej ..................    91
  Torfowiska na Równinie Piotrkowskiej ..........    93
  Torfowisko Bęczkowice ...................    93
  Inne torfowiska Równiny Piotrkowskiej .....    102
  Zróżnicowanie morfogenetyczne torfowisk regionu łódzkiego i jego znaczenie dla przebiegu akumulacji osadów biogenicznych...........    103
  Zróżnicowanie genetyczne mis torfowisk regionu łódzkiego ............................    103
  Etapy rozwoju torfowisk w regionie łódzkim ....    106
  Torfowiska położone w strefie wysoczyzn, w misach o pochodzeniu glacjalnym ..................    107
  Torfowiska w misach pochodzenia eolicznego ..    108
  Torfowiska położone w martwych dolinach ....................................    109
  Torfowiska położone w dnach aktywnych dolin rzecznych ..........................    111
  Zapis zmian środowiska przyrodniczego w osadach torfowisk i ich znaczenie dla paleogeografii regionu łódzkiego w późnym vistulianie i holocenie .........................    113
  Schyłek górnego plenivistulianu ...............    114
  Późny vistulian ...............    115
  Epe (kamion) .........    115
  Najstarszy dryas ..........    119
  Bölling ..................    121
  Starszy dryas ...............    122
  Alleröd ...............................    123
  Młodszy dryas .................    125
  Holocen ...............................    127
  Okres preborealny............    127
  Okres borealny .................    130
  Okres atlantycki ..............    132
  Okres subborealny ...........    135
  Okres subatlantycki ..........    137
  Podsumowanie i wnioski końcowe .........    139
  Literatura .................    141
  Spis ilustracji ................    154
  Summary .............................    156
RozwińZwiń