X

  Od autorów 11
  1. Zarys analizy finansowej 13
    1.1. Zakres stosowania analizy finansowej 13
    1.2. Istota analizy finansowej 15
    1.3. Źródła informacji finansowej 17
  2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 19
    2.1. Obszary decyzyjne w procesie tworzenia wartości 20
    2.2. Fazy procesu podejmowania decyzji 20
    2.3.Warunki podejmowania decyzji 22
    2.4. Ryzyko a podejmowanie decyzji 24
    2.5. Analiza procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 25
      2.5.1. Etap I - definiowanie celu analizy 26
      2.5.2. Etap II - rozpoznawanie problemu i identyfikacja mozliwych rozwiązań 27
      2.5.3. Etap III - ocena źródeł informacji 27
      2.5.4. Etap IV - ocena informacji i możliwych alternatyw decyzji 28
      2.5.5. Etap V - analiza podjętych decyzji i ich wdrożenia 29
      2.5.6. Etap VI - monitorowanie efektów decyzji 29
  3. Analiza sprawozdań finansowych 31
    3.1. Rodzaje sprawozdań finansowych 33
    3.2. Bilans jako źródło informacji o przedsiębiorstwie 36
      3.2.1. Uwagi wstępne 36
      3.2.2. Aktywa 38
      3.2.3. Pasywa 39
  3.3. Analiza struktury bilansu 40
  3.4. Analiza dynamiki zmian wartości bilansowych 43
  3.5. Analiza przepływów funduszy 46
  3.6. Analiza rachunku zysków i strat 49
    3.6.1. Analiza rachunku zysków i strat w układach porównawczym i kalkulacyjnym 49
    3.6.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat 55
    3.6.3. Analiza dynamiki rachunku zysków i strat 56
  3.7. Rachunek przepływów pienięznych 58
  3.8. Zestawienie zmian w kapitale własnym 63
  3.9. Informacja dodatkowa 64
  4.Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa 66
    4.1. Wskaźniki płynności finansowej 67
      4.1.1. Wskaźnik bieżącej płyności finansowej 68
      4.1.2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej 71
      4.1.3. Wskaźnik płynności środków pieniężnych 74
      4.1.4. Wskaźniki płynności finansowej polskich przedsiębiorstw 75
      4.1.5. Wskaźnik kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem 76
      4.1.6. Interpretacja wskźników płynności finansowej 76
      4.1.7. Wpływ struktury finansowania na interpretację wskaźników płynności finansowej 77
  4.2. Wskaźniki sprawności dzialania (aktywności) 79
    4.2.1. Cykl inkasa należności 79
    4.2.2. Wskaźnik zapasów w dniach 81
    4.2.3. Wskaźnik płatności zobowiązań w dniach 83
    4.2.4. Wskaźnik kapitału obrotowego netto w dniach 85
    4.2.5. Wskaźniki rotacji aktywów 86
  4.3. Wskaźniki struktury finansowania 88
    4.3.1. Wskaźnik struktury kapitału 89
    4.3.2. Wsaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów 89
    4.3.3. mnożnik kapitału własnego 89
    4.3.4. Wskaźnik zadłużenia 90
    4.3.5. Wskaźnik pokrycia zobowiązan nadwyżka finansową 91
    4.3.6. Wskaźnik pokrycia stałych płatności 91
    4.3.7. Wskaźnik zdolności do spłaty zobowiazań 91
  4.4. Wskaźniki rentowności 92
    4.4.1. Marża zysku netto 92
    4.4.2.Wskaźnik rentowności aktywów 94
    4.4.3. Wskaźniki rentowności kapitału własnego 95
  4.5. Wzajemne relacje między wskaźnikiami finansowymi 95
  4.6. Wskaźniki rynków kapitałowych 97
    4.6.1. Wskaźnik zysku na jedną akcję 97
    4.6.2. Wskaźnik cena/zysk 98
    4.6.3. Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej 98
    4.6.4. Wskaźnikstopy dywidendy 99
  4.7. Model Du Ponta 100
  5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka 103
    5.1. Rodzaje dźwigni 103
    5.2. Dźwignia operacyjna 106
    5.3. Dźwignia finansowa 108
    5.4. Dźwignia łączna 110
    5.5. Zastosowanie dźwigni przy plnowaniu zysku 112
    5.6. Analiza progu rentowności a dźwignia operacyjna 114
    5.7. Dźwignia finansowa a rentowność kapitału własnego 117
    5.8. Wybór sposobu finansowania a ryzyko finansowe 120
  6. Model zrównoważonego wzrostu 127
    6.1. Wzrost przedsiębiorstwa i jego potrzeby finansowe 127
    6.2. Zrównoważony wzrost jako punkt wyjścia 129
    6.3. Wykorzystanie modelu symulacyjnego w planowaniu 132
  7. Prognozowanie 136
    7.1. Uwagi wstępne 136
    7.2. Prognoza przychodów 138
      7.2.1. Prognoza przychodów na podstawie danch historycznych 138
      7.2.2. Prognoza sprzedaży na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa 143
      7.2.3. Prognoza sprzedaży nowego produktu 144
      7.2.4. Prognozy analityków 146
    7.3. Prognozowanie EBIT 147
    7.4. Podatek dochodowy 149
    7.5. Prognozowanie kapitału obrotowego netto 150
    7.6. Prognozowanie wydatków inwestycyjnych 151
    7.7. Prognozowanie amortyzacji 152
  8. Strategia finansowa i strategia finansowania 153
    8.1. Cel przedsiębiorstwa 154
    8.2. Mierniki i wskaźniki realizacji celu przedsiębiorstwa 156
      8.2.1. Ekonomiczna wartość dodana 157
      8.2.2. Rynkowa wartość dodana 158
      8.2.3. Indeks tworzenia wartości 159
      8.2.4. Wady miar wartości 160
    8.3. Strategia finansowa przedsiębiorstwa 161
    8.4. Strategia finansowania przedsiębiorstwa 163
    8.5. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto 165
    8.6. Strategia a kontrola budżetowa 170
    8.7. Strategia przedsiębiorstwa i model Du Ponta wyjaśniający jej formułowanie 171
    8.8. Dźwignia aktywów 173
    8.9. Zarządzanie pasywami 174
    8.10. Zarządzanie relacjami aktywów i pasywów 176
  9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem 178
    9.1. Pojęcie kapitału i struktury kapitału 179
    9.2. Oczekiwana zyskowność kapitału 180
    9.3. Struktura kapitału – ujęcie przekrojowe 182
    9.4. Teoria M&M – struktura kapitału nie ma wpływu na wartość spółki 183
      9.4.1. Przypadek gospodarki bez podatków 183
      9.4.2. Przypadek gospodarki stosującej podatki 184
    9.5. Optymalna struktura kapitału – jej rola i znaczenie 185
    9.6. Czynniki kształtujące docelową strukturę kapitału 187
    9.7. Teoria substytucji i teoria hierarchii finansowania 188
  10. Wartość pieniądza w czasie 191
    10.1. Wartość przyszła przy jednorazowej wpłacie kapitału 192
    10.2. Wartość zaktualizowana w analizie inwestycji finansowych 195
    10.3. Wycena strumienia dochodów pieniężnych 197
  11. Metody oceny inwestycji rzeczowych 201
    11.1. Uwagi wstępne 201
      11.1.1. Inwestycje – pojęcia 201
      11.1.2. Inwestycja jako kategoria bilansowa 203
      11.1.3. Wartości niematerialne wytworzone przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie 205
      11.1.4. Aktywa jako zasób strategiczny oraz czynniki określające popyt na aktywa 207
    11.2. Istota wspólnych przedsięwzięć 208
    11.3. Kryterium wyboru projektu i przedsięwzięcia inwestycyjnego 211
    11.4. Metody oceny inwestycji rzeczowych 212
      11.4.1. Metody proste 212
      11.4.2. Metody dyskontowe 216
    11.5. Specyfika oceny przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej 225
  12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa 229
    12.1. Podstawy wyceny inwestycji finansowych 229
    12.2. Stopa zwrotu i wartość papieru wartościowego 230
    12.3. Wycena obligacji 231
    12.4. Wycena akcji 235
      12.4.1. Wycena akcji uprzywilejowanych 235
      12.4.2. Wycena akcji zwykłych 236
    12.5. Pomiar ryzyka i dochodu 238
    12.6. Metody oceny opłacalności inwestycji finansowych 239
    12.7. Decyzje inwestycyjne a tworzenie wartości przedsiębiorstwa 243
      12.7.1. EVA i NPV a wartość przedsiębiorstwa 244
      12.7.2. Uproszczony bilans przedsiębiorstwa 246
  13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 249
    13.1. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy 250
    13.2. Ryzyko 251
    13.3. Stopa zwrotu a ryzyko 253
    13.4. Portfel aktywów 255
      13.4.1. Teoria portfela 255
      13.4.2. Podejmowanie decyzji o wyborze portfela na podstawie kryterium dominacji 257
      13.4.3. Korelacja stóp zwrotu z akcji 258
    13.5. Model wyceny aktywów kapitałowych 259
    13.6. Teoria arbitrażu cenowego 261
    13.7. Efektywny rynek i efektywność rynku 262
    13.8. Sekurytyzacja – nowa forma finansowania przedsiębiorstwa 265
  14. Analiza kosztu kapitału 267
    14.1. Koszt kapitału i jego oszacowanie 267
    14.2. Średni ważony koszt kapitału 270
    14.3. Koszt kapitału z wykorzystaniem SML 272
      14.3.1. Wymagana stopa zwrotu a koszt kapitału 273
      14.3.2. Polityka finansowa a koszt kapitału 274
      14.3.3. Koszt kapitału własnego a stopa zwrotu wymagana przez udziałowców 274
      14.3.4. SML a WACC 274
      14.3.5. Ustalanie kosztu kapitału własnego 275
    14.4. Szacowanie kosztu kapitału obcego 277
  15. Wycena przedsiębiorstw 280
    15.1. Kapitalizacja spółki giełdowej 280
    15.2. Analiza techniczna i analiza fundamentalna 281
    15.3. Metody wyceny 282
      15.3.1. Metoda wyceny aktywów 283
      15.3.2. Metoda porównawcza 284
      15.3.3. Metoda DCF 290
      15.3.4. Metoda wyceny opcji 300
      15.3.5. Inne metody wyceny 301
    15.4. Korekty wyceny 301
  16. Fuzje i przejęcia 303
    16.1. Rodzaje przejęć 304
    16.2. Kryteria przejęć 306
    16.3. Analiza i prognozy finansowe w ocenie kandydata do przejęcia 308
    16.4. Podstawowe formy przejęć 308
      16.4.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 310
      16.4.2. Łączenie się spółek 311
    16.5. Potencjalne korzyści z przejęcia 317
    16.6. Źródła efektu synergii 319
    16.7. Wartość zaktualizowana netto w ocenie finansowej przejęć 320
    16.8. Wycena przedsiębiorstwa przy przejęciach 321
    16.9. Transakcje wspomagane dźwignią 323
    16.10. Warunki finansowania przejęć 325
  Literatura 327
  Załączniki 331
  Indeks 337
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

344

Kategoria

Finanse i bankowość

ISBN-13

978-83-01-14871-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.5 / 5 (11 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do:zarządzania wartością,
międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
finansowania ze środków UE.

Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemu (od strony zarządzających przedsiębiorstwem, inwestorów, kredytodawców oraz pozostałych interesariuszy), jednak podstawowy wątek bazuje na dominującym obecnie w praktyce założeniu maksymalizacji wartości dla właścicieli. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju, co stanowi pewne odejście od dominującego w literaturze nastawienia na finanse korporacji.


Książka została napisana z myślą o studentach wyższych szkół ekonomicznych (państwowych i prywatnych), uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych oraz o przedsiębiorcach i menedżerach finansowych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 11 )
9
0
1
0
1
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!