Psychofarmakologia kliniczna

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

146,30  209,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 209,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 125,40 zł  


146,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy w ręce czytelników wyjątkową książkę pt. „Psychofarmakologia kliniczna”. Autorzy omówili w niej zastosowanie środków farmakologicznych w leczeniu zaburzeń psychicznych. Publikacja została przygotowana przez wybitnych polskich specjalistów – psychiatrów, farmakologów i neurobiologów. Jest to ważna premiera na rynku wydawniczym. „Psychofarmakologia kliniczna” to prawie 900 stron rzetelnej, ciekawej wiedzy przekazanej przez uznane autorytety w swoich dziedzinach. Książka jest skierowana do lekarzy specjalistów – psychiatrów, neurologów, seksuologów, neurobiologów, farmakologów, a także osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w wybranych gałęziach medycyny. Zainteresuje również psychoterapeutów pracujących w zespołach interdyscyplinarnych.


Rok wydania2022
Liczba stron914
KategoriaPsychiatria
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-22533-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XXIX
  Wykaz wybranych akronimów XXXI
  WSTĘP    1
  1. Rys historyczny psychofarmakologii klinicznej Janusz Rybakowski    3
    1 Narodziny psychofarmakologii klinicznej    3
    2 Rozwój leków przeciwpsychotycznych    4
    3 Rozwój leków przeciwdepresyjnych    7
    4 Rozwój leków normotymicznych    11
    5 Rozwój leków anksjolitycznych    15
    6 Rozwój leków prokognitywnych    16
  Na zakończenie...    17
  Piśmiennictwo    19
  2. Anatomia funkcjonalna mózgu Małgorzata Kossut 21
    1 Ogólna organizacja ośrodkowego układu nerwowego    21
    2 Kresomózgowie –półkule mózgu    22
    3 Międzymózgowie– wzgórze, nadwzgórze i podwzgórze    25
    4 Układ limbiczny    25
    5 Obszary asocjacyjne kory mózgowej    27
      • Kora przedczołowa    27
      • Tylna kora ciemieniowa    28
      • Skroniowa kora asocjacyjna    29
      • Kora wyspowa    29
    6 Sieci funkcjonalne mózgu    30
    7 Przykłady neuroanatomicznego podłoża funkcji specyficznych
    8 dla ludzkiego mózgu    33
      • Język i mowa    33
      • Liczby i matematyka    35
  Na zakończenie...    37
  Piśmiennictwo    37
  3. Podstawy neurochemii ośrodkowego układu nerwowego Piotr Maciejak    39
    1 Wprowadzenie    39
    2 Neuroprzekaźniki o budowie aminokwasowej    45
    3 Acetylocholina oraz neuroprzekaźniki monoaminowe    52
      Acetylocholina    52
      Neuroprzekaźniki katecholaminowe    55
        • Dopamina    55
        • Noradrenalina, adrenalina    59
      Serotonina    64
      Histamina    69
    4 Neuroprzekaźniki purynowe    72
    5 Neuroprzekaźniki o budowie peptydowej    74
        • Opioidy    76
        • Substancja P    79
        • Neuropeptyd Y    81
        • Kortykoliberyna    83
    6 Neuroprzekaźniki o budowie lipidowej    85
        • Endokannabinoidy    85
        • Neurosteroidy    87
    7 Neurotransmitery gazowe    89
        • Tlenek azotu (NO)    89
        • Siarkowodór (H2S)    90
        • Tlenek węgla (CO)    90
  Na zakończenie...    91
  Piśmiennictwo    91
  LEKI PSYCHOTROPOWE    93
  4. Przegląd aktualnej nomenklatury leków psychotropowych i wprowadzenie do nomenklatury opartej na neuronauce Jerzy Samochowiec    95
    1 Aktualna nomenklatura    95
    2 Nomenklatura oparta na neuronauce (neuroscience-based nomenclature, NbN)    98
  Na zakończenie...    106
  Piśmiennictwo    107
  5. Leki przeciwpsychotyczne Marcin Siwek, Krzysztof Wojtasik-Bakalarz    109
    1 Mechanizmy działania leków przeciwpsychotycznych    109
    2 Działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych    113
        • Działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych wspólne dla wszystkich grup LPP    113
        • Objawy pozapiramidowe    113
        • Hiperprolaktynemia    118
        • Wzrost masy ciała i ł metaboliczny    120
        • Sedacja    121
        • Sercowo-naczyniowe działania niepożądane    122
        • Działanie antycholinergiczne    124
        • Hepatotoksyczność    124
        • Niewydolność oddechowa i zapalenie płuc    125
        • Drgawki    125
        • Reakcje skórne    126
        • Okulistyczne działania niepożądane    126
        • Hematologiczne działania niepożądane    127
        • Hiponatremia    128
        • Zaburzenia funkcji tarczycy    129
        • Hipotermia    129
        • Zaburzenia połykania    130
        • Uszkodzenie nerek    130
        • Objawy obsesyjno-kompulsyjne    130
        • Zaburzenia kontroli impulsów    131
        • Ryzyko śmierci    131
      Działania niepożądane LPP – podsumowanie    131
    3 Charakterystyka poszczególnych leków przeciwpsychotycznych    134
      Leki I generacji    134
        • Chlorpromazyna    134
        • Flufenazyna (lek niedostępny w Polsce od 2004 r.)    135
        • Perfenazyna (lek niedostępny w Polsce od 2013 r.)    136
        • Lewomepromazyna (metotrimeprazyna)    137
        • Perazyna    138
        • Haloperidol    139
        • Chlorprotiksen    140
        • Zuklopentiksol    141
        • Flupentiksol    142
        • Loksapina (lek niedostępny w Polsce)    144
        • Sulpiryd    145
        • tiapryd    146
      Leki II generacji    147
        • Klozapina    147
        • Olanzapina    150
        • Kwetiapina    152
        • Risperidon    153
        • Paliperidon    155
        • Iloperidon (lek niedostępny w Polsce)    157
        • Ziprasidon    158
        • Lurasidon    159
        • Asenapina (lek niedostępny w Polsce)    160
        • Sertindol    162
        • Amisulpryd    163
        • Lumateperon (lek niedostępny w Polsce)    164
      Leki III generacji    166
        • Aripiprazol    166
        • Brekspiprazol (lek niedostępny w Polsce)    167
        • Kariprazyna    168
      Pozostałe    170
        • Pimawanseryna (lek niedostępny w Polsce)    170
    4 Leki przeciwpsychotyczne w fazie badań klinicznych    171
    5 terapia monitorowana (therapeutic drug monitoring, tDM)    171
  Na zakończenie...    174
  Piśmiennictwo    174
  6. Leki przeciwdepresyjne Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska    177
    1 Podział i mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych    177
    2 Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)    178
        • Citalopram    178
        • Escitalopram    179
        • Fluoksetyna    180
        • Fluwoksamina    182
        • Paroksetyna    183
        • Sertralina    184
    3 Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)    185
        • Duloksetyna    185
        • Milnacipran    187
        • Wenlafaksyna    188
    4 Zespół serotoninergiczny    189
    5 Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (tLPD)    190
        • Amitriptylina    191
        • Amoksapina    192
        • Doksepina    193
        • Imipramina    194
        • Klomipramina    195
        • Opipramol    197
      Inne leki przeciwdepresyjne o budowie ścieniowej    198
        • Dezipramina    198
        • Nortriptylina    199
    6 Zespół antycholinergiczny    200
    7 Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (i dopaminy)    201
        • Bupropion    201
        • Reboksetyna    202
    8 Antagoniści receptorów adrenergicznych i serotonergicznych    203
        • Mianseryna    203
        • Mirtazapina    204
        • Trazodon    205
        • Wortioksetyna    206
    9 Inhibitory monoaminoksydazy (MAOI)    207
        • Fenelzyna    208
        • Tranylcypromina    209
        • Moklobemid    210
    10 Pozostałe leki przeciwdepresyjne    211
        • Tianeptyna    211
        • Agomelatyna    212
        • Esketamina    213
        • Breksanolon    213
  Na zakończenie...    214
  Piśmiennictwo    214
  7. Leki normotymiczne Janusz Rybakowski    217
    1 Leki normotymiczne I generacji    218
        • Sole litu    218
        • Walproiniany    226
        • Karbamazepina    230
        • Okskarbazepina    233
    2 Leki normotymiczne II generacji    234
      Atypowe leki przeciwpsychotyczne    234
        • Klozapina    234
        • Olanzapina    235
        • Kwetiapina    236
        • Aripiprazol    237
        • Risperidon    238
      Lamotrigina    238
    3 Inne leki o własnościach normotymicznych    240
  Na zakończenie...    240
  Piśmiennictwo    241
  8. Leki prokognitywne Jakub Kaźmierski, Radosław Magierski 243
    1 Leki prokognitywne o różnych zastosowaniach    244
      Leki działające na błony komórkowe    244
        • Piracetam    244
        • Cytykolina    245
      Leki o działaniu naczyniowym    247
        • Winpocetyna    247
        • Nicergolina    248
      Preparaty ziołowe i witaminy    249
        • Ginkgo biloba    249
        • Żeń-szeń    250
        • Witaminy    250
      Leki o innym mechanizmie działania    250
        • Cerebrolizyna    250
    2 Leki prokognitywne zarejestrowane w chorobie Alzheimera    251
      Leki biologiczne (przeciwciała monoklonalne)    251
        • Adukanumab    251
      Inhibitory cholinoesterazy    252
        • Takryna    252
        • Donepezil    253
        • Riwastigmina    255
        • Galantamina    257
      Antagonista receptora NMDA    258
        • Memantyna    258
  Na zakończenie...    260
  Piśmiennictwo    260
  9. Leki anksjolityczne i nasenne Adam Wichniak    263
    9A. Leki anksjolityczne    263
      1 Pochodne benzodiazepiny    263
        • Alprazolam    266
        • Bromazepam    267
        • Chlordiazepoksyd    268
        • Diazepam    269
        • Estazolam    269
        • Klobazam    270
        • Klonazepam    271
        • Klorazepat    272
        • Lorazepam    272
        • Lormetazepam    273
        • Midazolam    274
        • Nitrazepam    274
        • Oksazepam    275
        • Temazepam    276
      2 Inne leki anksjolityczne    276
        • Hydroksyzyna    277
        • Pregabalina    278
        • Buspiron    279
    9B. Leki nasenne    281
      1 Niebenzodiazepinowe leki nasenne    281
        • Zolpidem    283
        • Zopiklon i eszopiklon    284
        • Zaleplon    285
      2 Inne leki nasenne    286
        • Doksylamina    286
        • Difenhydramina    288
        • Doksepina i sedatywne leki przeciwdepresyjne    289
        • Melatonina i leki melatoninergiczne    289
        • Antagoniści receptorów oreksynowych    291
  Na zakończenie...    291
  Piśmiennictwo    292
  10. Leki stymulujące Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka 293
    1 Leki stosowane w leczeniu nadmiernej senności    293
        • Modafinil i armodafinil    293
        • Pitolisant    295
        • Solriamfetol    296
        • Selegilina    298
        • Leki o innym mechanizmie działania (niestymulujące)    298
    2 Leki stosowane w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)    299
        • Metylofenidat    299
      Pochodne amfetaminy    301
        • Lisdeksamfetamina    301
      Leki o innym mechanizmie działania (niestymulujące)    302
        • Atomoksetyna    302
        • Guanfacyna    303
        • Wiloksazyna    305
  Na zakończenie...    306
  Piśmiennictwo    307
  11. Leki stosowane w terapii uzależnień Bogusław Habrat 309
    1 Leki stosowane głównie w terapii uzależnień i niektórych stanów im towarzyszących (zespoły abstynencyjne, ostre zatrucia)    309
      Długo działający antagoniści receptora opioidowego: naltrekson i nalmefen    309
        • Naltrekson    310
        • Nalmefen    311
        • Akamprozat    312
        • Disulfiram    313
    2 Leki stosowane w terapii substytucyjnej: agoniści i częściowi agoniści receptorów opioidowych    315
        • Metadon    315
        • Buprenorfina i łączone preparaty buprenorfiny z naltreksonem    316
      Inne opioidy    318
        • Wolno uwalniająca się doustna morfina (slow-release oral morphine, SROM)    318
        • Kodeina (dihydrokodeina)    319
        • Heroina (diacetylomorfina)    319
        • Nalokson    320
    3 Leki stosowane w terapii uzależnień innych niż od alkoholu, opioidów i nikotyny    321
        • Baklofen    321
        • Flumazenil    322
    4 Leki stosowane w terapii uzależnienia od nikotyny    323
        • Wareniklina i cytyzyna    323
  Na zakończenie...    325
  Piśmiennictwo    325
  12. Inne leki o działaniu psychotropowym lub stosowane w psychiatrii Janusz Rybakowski    327
    1 Środki działające poprzez układ neuroendokrynny    327
      Hormony tarczycy    327
      Leki działające na oś reprodukcyjną    328
        • Estrogeny    328
        • Syntetyczni agoniści gonadoliberyny    329
        • Syntetyczne pochodne progesteronu    329
      Leki o działaniu hamującym na oś podwzgórze–przysadka–nadnercza    330
      Melatonina    331
    2 Środki działające na neuroprzekaźnictwo    332
        • Antagoniści receptorów β-adrenergicznych: propranolol i pindolol    332
        • Antagoniści receptorów α-adrenergicznych: klonidyna    333
        • Leki antycholinergiczne: biperiden i triheksfenidyl    334
        • Leki dopaminergiczne: amantadyna, bromokryptyna, apomorfina    335
    3 Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5)    337
        • Sildenafil    337
        • Wardenafil i tadalafil    338
    4 Kwasy tłuszczowe nienasycone    339
    5 Środki psychodeliczne i podobne    340
        • Psylocybina    341
        • 3,4-Metylenodioksymetamfetamina (MDMA)    342
        • Kannabidiol    343
  Na zakończenie...    344
  Piśmiennictwo    344
  13. Badania kliniczne leków psychotropowych Tomasz Szafrański 347
    1 Wprowadzenie    347
    2 Badanie kliniczne leku – definicja    348
    3 Fazy badań leków    350
        • Badania przedkliniczne    350
        • Badania kliniczne    351
    4 Rejestracja nowego leku    353
        • Leki generyczne i leki biopodobne    354
        • Rozwój psychofarmakologii i problem „me-too”    355
    5 Zagadnienia etyczne i regulacje prawne    356
    6 Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki badań klinicznych leków psychotropowych    358
        • Zgoda na udział w badaniach klinicznych    359
        • Placebo w psychiatrii    360
        • Standard raportowania prowadzenia badań i wyników    363
        • Skale kliniczne używane w badaniach leków psychotropowych    363
        • Ocena ryzyka zachowania samobójczego    366
        • Badania dotyczące substancji psychodelicznych    366
  Na zakończenie...    368
  Piśmiennictwo    369
  FARMAKOtERAPIA WYBRANYCH JEDNOStEK PSYCHIAtRYCZNYCH    371
  14. Farmakoterapia schizofrenii Marek Jarema 373
    1 Obraz kliniczny choroby    373
    2 Ogólne zasady farmakoterapii schizofrenii    375
        • Wskazania do leczenia farmakologicznego    375
        • Dobór LPP do potrzeb pacjenta    375
        • Dobór dawki leku przeciwpsychotycznego    376
        • Ocena skuteczności farmakoterapii    376
        • Ocena współpracy chorego w leczeniu (compliance, adherence to treatment), tzn. przestrzegania zaleceń w kwestii przyjmowania leków według zaleceń lekarskich    378
        • Okres leczenia    380
        • Zmiana leczenia i leczenie skojarzone    384
    3 Leczenie pierwszego epizodu schizofrenii    387
    4 Leczenie zaostrzeń i nawrotów schizofrenii    390
    5 Leczenie objawów negatywnych schizofrenii    394
    6 Leczenie schizofrenii lekoopornej    395
    7 Leczenie zaburzeń z kręgu (spektrum) schizofrenii    398
    8 Oddziaływania pozafarmakologiczne    400
  Na zakończenie...    401
  Piśmiennictwo    401
  15. Farmakoterapia choroby afektywnej dwubiegunowej Janusz Rybakowski    403
    1 Obraz kliniczny choroby    403
    2 Farmakoterapia ChAD    406
    3 Farmakoterapia zespołu maniakalnego    406
    4 Farmakoterapia zespołu depresyjnego w przebiegu ChAD    409
    5 Farmakoterapia epizodów mieszanych ChAD    412
        • Stan mieszany maniakalny    412
        • Stan mieszany depresyjny    412
    6 Farmakoterapia choroby afektywnej dwubiegunowej z szybką zmianą faz    412
    7 Farmakologiczna profilaktyka nawrotów ChAD    413
        • Lit    413
        • Walproinian    416
        • Karbamazepina    417
        • Olanzapina    418
        • Kwetiapina    418
        • Lamotrigina    419
        • Klozapina    419
        • Aripiprazol    420
        • Risperidon    420
        • Leki przeciwpsychotyczne w iniekcjach o przedłużonym działaniu    420
        • Leki przeciwdepresyjne    420
        • Inne leki    421
    8 Ogólne rekomendacje farmakologicznej profilaktyki ChAD    421
    9 Niektóre czynniki wyboru leku normotymicznego dla kuracji profilaktycznej    423
    10 Metody psychoterapeutyczne wspomagające farmakoterapię ChAD    424
  Na zakończenie...    426
  Piśmiennictwo    427
  16. Farmakoterapia depresji 429
    16A. Obraz kliniczny depresji Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska    429
      1 Kryteria diagnostyczne    430
      2 Kliniczne postacie depresji    432
  Na zakończenie...    433
  Piśmiennictwo    433
    16B. Zasady farmakoterapii depresji Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska    435
      1 Cele leczenia depresji    435
      2 Psychoedukacja pacjenta    436
      3 Wybór leku przeciwdepresyjnego    436
      4 Algorytm leczenia epizodu depresyjnego    441
      5 Postępowanie w depresji lekoopornej    442
      6 Leczenie podtrzymujące    444
      7 Leczenie przeciwdepresyjne kobiet w wieku rozrodczym    445
  Na zakończenie...    446
  Piśmiennictwo    446
    16C. Farmakologiczna profilaktyka nawrotów depresji Jan Jaracz    448
      1 Nawroty depresji    448
      2 Metody zapobiegania nawrotom depresji w przebiegu ZDN    449
        • Leki przeciwdepresyjne i sole litu    449
        • Niefarmakologiczne metody biologiczne    452
        • Psychoterapia    453
        • Sekwencyjna i okresowa profilaktyka nawrotów depresji    453
        • Leczenie okresowe    454
      3 Standardy leczenia profilaktycznego depresji nawracającej    454
      4 Skutki długotrwałego stosowania leków przeciwdepresyjnych    457
        • Upadki    457
        • Wydłużenie odcinka Qtc    457
        • Krwawienia    458
        • Leki przeciwdepresyjne a otępienie    458
  Na zakończenie...    459
  Piśmiennictwo    459
    16D. Farmakoterapia depresji lekoopornej Dominika Dudek, Krzysztof Wojtasik-Bakalarz    462
      1 Definicja depresji lekoopornej    462
      2 Zaawansowanie lekooporności    463
      3 Postępowanie w depresji lekoopornej    464
        • Optymalizacja dawki    465
        • Dalsze postępowanie    465
        • Zmiana leku    466
        • Dołączenie drugiego leku przeciwdepresyjnego    467
      4 Augmentacja    468
        • Lit    468
        • Leki przeciwpsychotyczne    468
        • Hormony tarczycy    470
        • Lamotrigina    470
        • Leki psychostymulujące    471
        • Esketamina    471
        • Inne metody augmentacji    472
      5 Oddziaływania pozafarmakologiczne    472
        • Psychoterapia    472
        • Metody neuromodulacyjne    472
        • Chronoterapia    473
  Na zakończenie...    473
  Piśmiennictwo    474
    16e. Psychoterapia wspomagająca farmakoterapię depresji Dominika Dudek, Anna Wasik    476
      1 Wprowadzenie    476
      2 Korzyści płynące z psychoterapii stosowanej bez połączenia i w połączeniu z farmakoterapią w leczeniu depresji    478
      3 Ograniczenie i korzyści psychoterapii depresji    480
        • Współwystępowanie innych zaburzeń    480
        • Zaburzenia architektury snu    484
  Na zakończenie...    484
  Piśmiennictwo    485
  17. Farmakoterapia zaburzeń ze spektrum autyzmu Filip Rybakowski 487
    1 Objawy i rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu    487
    2 Farmakoterapia zaburzeńłwystępujących    488
        • Drażliwość i leki przeciwpsychotyczne    488
        • Leki psychostymulujące, przeciwpadaczkowe i przeciwdepresyjne    489
    3 Nowe perspektywy farmakoterapii autyzmu    490
    4 Farmakoterapia w kontekście psychoterapii zaburzeń ze spektrum autyzmu    493
  Na zakończenie...    494
  Piśmiennictwo    494
  18. Farmakoterapia zespołu obsesyjno-kompulsyjnego Piotr Gałecki, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska 497
    1 Wprowadzenie    497
    2 Charakterystyka kliniczna zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD)    497
        • Kryteria diagnostyczne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego    498
        • Główne objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego    499
        • Rozpowszechnienie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych    500
    3 Ogólne zasady leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych    500
    4 Farmakoterapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych    501
        • Leki przeciwdepresyjne    501
        • Postępowanie w przypadku OCD opornego na leczenie    502
    5 Zaburzenia pokrewne    504
        • Cielesne zaburzenie dysmorficzne (dysmorfofobia)    504
        • Zbieractwo patologiczne (zaburzenia gromadzenia, syllogomania)    504
        • Trichotillomania (zaburzenie z wyrywaniem wł504
        • Dermatotillomania    505
  Na zakończenie...    505
  Piśmiennictwo    505
  19. Farmakoterapia zespołów lękowych Sławomir Murawiec, Piotr Gałecki    507
    1 Rozpowszechnienie zaburzeń lękowych    507
    2 Zespoły lękowe według ICD-11    507
        • Zaburzenie lękowe uogólnione    508
        • Zaburzenia lękowe z paniką    508
        • Agorafobia    509
        • Fobia specyficzna    509
        • Zaburzenie z lękiem społecznym    509
        • Zaburzenia z lękiem separacyjnym    510
        • Hipochondria (zaburzenie z lękiem dotyczącym zdrowia)    510
    3 Zaburzenia lękowe w DSM-5    510
        • Rozpoznanie zespołu lęku uogólnionego według ICD-11 i DSM-5    511
        • Zaburzenie z lękiem przed chorobą (illness anxiety disorder, IAD) według DSM-5    511
    4 Różnice między lękiem niepatologicznym a patologicznym    512
    5 Lęk a depresja    513
    6 Farmakoterapia zespołękowych    514
        • Zalecenia Brytyjskiego towarzystwa Psychofarmakologii (BAP)    515
        • Zalecenia niemieckie    518
        • Zalecenia polskie    519
        • Farmakoterapia w ciąży i okresie poporodowym    520
        • Profile działania klinicznego substancji zalecanych w terapii zespołękowych    521
        • Dawkowanie leków    521
        • Uwagi dotyczące zastosowania benzodiazepin    521
        • Czynniki subiektywne    522
    7 Psychoterapia    522
    8 Inne metody stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych    523
  Na zakończenie...    524
  Piśmiennictwo    524
  20. Farmakoterapia zespołów stresowych Janusz Heitzman    527
    1 traumatyczny stres i jego konsekwencje kliniczne    527
    2 Zaburzenia potraumatyczne i ich objawy    528
        • Trwała zmiana osobowości    528
        • Zaburzenia adaptacyjne    529
        • Ostre zaburzenie stresowe (ASD)    529
        • Zaburzenie stresowe pourazowe (PtSD)    529
        • Złożone zaburzenie stresowe pourazowe (complex PtSD, C-PtSD)    531
    3 Obszary diagnostyczne PtSD i C-PtSD wymagające szczególnej interwencji terapeutycznej    533
        • Objawy natrętne    533
        • Objawy zaburzeń nastroju    533
        • Objawy dysocjacyjne    534
        • Objawy unikania    534
        • Objawy nadmiernej pobudliwości    534
        • Objawy intruzywne    534
    4 Oddziaływania psychologiczne i psychoterapia jako zasadnicza metoda leczenia zespołów stresowych    535
    5 Leczenie farmakologiczne zespołstresowych    537
      Neurobiologia reakcji na traumę określa potrzebę farmakoterapii    538
        • Zaburzenia regulacji noradrenergicznej    538
        • Zaburzenie układu serotonergicznego    539
        • Dysfunkcja osi podwzgórze–przysadka–nadnercza (hypothalamic–pituitary–adrenal axis, HPA)    539
        • Zaburzenia układu glutaminianergicznego    540
        • Kindling    540
        • Podwyższony poziom reagowania i predyspozycja do zachorowalności    540
      Ograniczenia dla włączenia farmakoterapii    541
      Leczenie farmakologiczne – rekomendacje    541
      Benzodiazepiny    542
      Leki adrenolityczne    543
      Leki przeciwdepresyjne    544
        • Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI)    544
        • Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI)    545
        • Inne leki przeciwdepresyjne    545
      Leki przeciwdrgawkowe    546
      Leki przeciwpsychotyczne (LPP) II generacji    547
      Nowe kierunki farmakoterapii    551
  Na zakończenie...    551
  Piśmiennictwo    552
  21. Farmakoterapia ADHD u dzieci i dorosłych Tomasz Wolańczyk    555
    1 Obraz kliniczny choroby    555
    2 Klasyfikacje diagnostyczne    557
    3 Zagadnienia epidemiologiczne    559
    4 Etiologia i patofizjologia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej    559
    5 Współchorobowość w zespole nadpobudliwości psychoruchowej    563
    6 Leczenie    563
      Farmakoterapia    565
      Leki psychostymulujące    565
        • Metylofenidat    566
        • Amfetaminy (lisdeksamfetamina i deksamfetamina)    568
      Inne leki    568
        • Atomoksetyna    569
        • α2-Agoniści: klonidyna i guanfacyna    570
        • Wiloksazyna    571
      Metody niefarmakologiczne    571
  Na zakończenie...    572
  Piśmiennictwo    573
  22. Farmakoterapia zespołów otępiennych Tomasz Sobów 575
    1 Wprowadzenie    575
    2 Elementy obrazu klinicznego i diagnostyki różnicowej zespołów otępiennych    576
    3 Uwagi ogólne dotyczące leczenia otępień    580
    4 Farmakoterapia zespołów otępiennych    582
        • Kliniczne zastosowanie inhibitorów cholinoesterazy    583
        • Kliniczne zastosowanie memantyny    586
        • Stosowanie leków skonstruowanych na podstawie modelu etiopatogenezy choroby Alzheimera (hipoteza kaskady amyloidowej)    587
    5 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych i objawów psychotycznych towarzyszących otępieniom    588
        • Leki przeciwpsychotyczne w BPSD    590
        • Leki przeciwdepresyjne w BPSD    592
        • Inne leki psychotropowe w leczeniu BPSD    594
    6 Specyfika stosowania leków prokognitywnych, przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych w poszczególnych rodzajach otępienia    595
        • Otępienia z patologią typu ciał Lewy’ego (DLB/PDD)    595
        • Inne otępienia przebiegające z parkinsonizmem (postępujący zanik ponadjądrowy, zanik wieloukładowy)    595
        • Otępienia czołowo-skroniowe    595
        • Otępienia naczyniopochodne    595
        • Otępienie w chorobie Huntingtona    596
        • Otępienie w przebiegu padaczki    596
  Na zakończenie...    596
  Piśmiennictwo    597
  23. Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu Marcin Wojnar    599
    1 Wprowadzenie    599
    2 Zaburzenia związane z używaniem alkoholu    599
    3 Leczenie uzależnienia od alkoholu    601
      Leczenie alkoholowego zespołu abstynencyjnego (AZA)    602
      Leczenie farmakologiczne uzależnienia od alkoholu    605
      Leki zarejestrowane we wskazaniu do leczenia uzależnienia od alkoholu    606
        • Disulfiram    607
        • Akamprozat    608
        • Naltrekson    609
        • Nalmefen    610
      Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu we wskazaniach pozarejestracyjnych    612
        • Baklofen    612
        • Gabapentyna    614
        • Topiramat    614
        • Zonisamid    615
        • Ondansetron    615
        • Wareniklina    615
  Na zakończenie...    617
  Piśmiennictwo    617
  24. Farmakoterapia zaburzeń używania substancji/uzależnień od wybranych substancji innych niż alkohol Bogusław Habrat    619
    1 Zakres pojęciowy i kryteria zaburzeń używania substancji/uzależnienia    619
    2 Specyfika zaburzeń używania substancji/uzależnień i wynikające z niej cele leczenia    622
    3 Farmakoterapia uzależnienia od opioidów    622
        • Leczenie substytucyjne    623
        • Leczenie długo działającymi antagonistami opioidowymi    624
    4 Farmakoterapia uzależnienia od leków uspokajających, nasennych i innych o wpływie na przekaźnictwo GABA-ergiczne    625
        • Benzodiazepiny    625
        • Niebenzodiazepinowe leki nasenne    628
        • Kwas γ-hydroksymaslowy (GHB)    629
        • Gabapentoidy    629
    5 Uzależnienie od substancji stymulujących    630
        • Amfetamina i jej pochodne (metamfetamina)    630
        • Kokaina    631
        • Kofeina    632
    6 Zaburzenia używania kannabisu    633
    7 Uzależnienie od nikotyny (tytoniu)    635
    8 Zaburzenia używania tzw. nowych substancji psychoaktywnych (NPS)    637
  Na zakończenie...    639
  Piśmiennictwo    639
  25. Farmakoterapia tzw. nałogów behawioralnych Bogusław Habrat 641
    1 Charakterystyka kliniczna zaburzeń    641
    2 Kierunki farmakoterapii    643
      Metody oparte na założeniach „nałogowości” i doświadczeniach w leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych    644
        • Antagoniści receptorów opioidowych    644
        • Akamprozat, disulfiram i baklofen    644
        • Bupropion    645
      Terapie wywodzące się z koncepcji spektrum upośledzenia kontroli impulsów    645
      Terapie wywodzące się z koncepcji współwystępowania zaburzeń nałogowych z zaburzeniami nastroju    645
      Terapie zakładające współwystępowanie nałogów behawioralnych z ADHD    645
      Terapie wywodzące się z traktowania nałogów behawioralnych jako jednej z form zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD)    646
    3 Zaburzenia uprawiania hazardu (dawniej „hazard patologiczny”)    646
    4 Zaburzenia korzystania z gier komputerowych    647
    5 Nałogowe zaburzenia korzystania z internetu    648
    6 Zaburzenia kompulsywnego kupowania: nałogowe kupowanie, patologiczne kupowanie, nałogowe chodzenie po sklepach, nadmierne wydawanie pieniędzy, oniomania (gr. nios – na sprzedaż)    649
    7 Nałogowe formy hiperseksualizmu    650
    8 Zespół dysregulacji dopaminergicznej    650
  Na zakończenie...    651
  Piśmiennictwo    651
  26. Farmakoterapia zaburzeń odżywiania Katarzyna Kucharska, Dariusz Włodarek    653
    1 Definicja, rodzaje i rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania    653
    2 Jadłowstręt psychiczny (JP; anorexia nervosa, AN)    654
      Kryteria diagnostyczne według DSM-5 oraz obraz kliniczny    654
      Leczenie jadłowstrętu psychicznego i jego powikłań    655
      Farmakoterapia jadłowstrętu psychicznego    656
        • Leki przeciwpsychotyczne (LPP) II generacji    656
        • Leki przeciwdepresyjne    657
        • Agoniści receptorów kannabinoidowych    657
        • Leki prokinetyczne    658
        • Błonnik    658
        • Benzodiazepiny    658
        • Cynk    658
        • Leki stosowane w zaburzeniach mineralizacji tkanki kostnej    658
        • Oksytocyna    658
      Neuromodulacja (głęboka stymulacja mózgu, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, bezpośrednia przezczaszkowa stymulacja prądem)    659
    3 Bulimia psychiczna (bulimia nervosa, BN)    659
      Kryteria diagnostyczne według DSM-5 oraz obraz kliniczny    659
      Leczenie bulimii psychicznej    660
      Farmakoterapia bulimii psychicznej    660
        • Leki przeciwdrgawkowe    660
      Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna    661
    4 Zespół kompulsywnego jedzenia (binge eating disorder, BED)    661
      Kryteria diagnostyczne według DSM-5 oraz obraz kliniczny    661
      Leczenie BED    661
      Farmakoterapia BED    661
    5 Zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów (avoidant restrictive food intake disorder, ARFID)    662
      Obraz kliniczny oraz kryteria diagnostyczne według DSM-5    662
      Leczenie ARFID    663
    6 Oddziaływania psychoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń odżywiania    663
    7 Rehabilitacja żywieniowa    664
      Jadłowstręt psychiczny    664
        • Uwagi dotyczące diety    667
      Bulimia psychiczna    668
      Zespół kompulsywnego jedzenia    669
      Zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów    670
  Na zakończenie...    671
  Piśmiennictwo    671
  27. Farmakologiczne leczenie zaburzeń seksualnych Marek Krzystanek, Robert Krysiak, Artur Pałasz 673
    1 Model reakcji seksualnej    673
    2 Podział zaburzeń seksualnych    675
    3 Leczenie zaburzeń seksualnych    676
      Leczenie zaburzeń pożądania seksualnego    679
      Leczenie zaburzeń podniecenia seksualnego    688
      Leczenie zaburzeń orgazmu    692
      Leczenie bolesności genitalno-miedniczej/dyspareunii i pochwicy    694
      Leczenie zaburzeń ejakulacji    694
        • Przedwczesna ejakulacja    694
        • Wytrysk opóźniony    696
        • Wytrysk wsteczny    696
        • Bolesna ejakulacja    696
      Leczenie hiperseksualności    696
  Na zakończenie...    697
  Piśmiennictwo    697
  28. Farmakoterapia zaburzeń snu Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka 699
    1 Rola farmakoterapii w leczeniu zaburzeń snu    699
    2 Farmakologiczne leczenie bezsenności    700
    3 Farmakologiczne leczenie hipersomnii pochodzenia ośrodkowego    703
    4 Farmakologiczne leczenie zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania    704
    5 Farmakologiczne leczenie parasomnii    706
    6 Farmakologiczne leczenie zaburzeń ruchowych związanych ze snem    708
  Na zakończenie...    710
  Piśmiennictwo    710
  29. Farmakologiczne próby leczenia zaburzeń osobowości Marek Krzystanek 713
    1 Model patogenezy zaburzeń osobowości    713
    2 Metody leczenia zaburzeń osobowości    715
      Koncepcja farmakologicznego leczenia zaburzeń osobowości    716
      Wyniki badań klinicznych    719
        • Amitriptylina    720
        • Aripiprazol    720
        • Asenapina    720
        • Duloksetyna    721
        • Fenelzyna    721
        • Fluoksetyna    721
        • Flupentiksol    721
        • Fluwoksamina    721
        • Haloperidol    721
        • Hydrokortyzon    721
        • Klonidyna    722
        • Kwasy omega-3    722
        • Kwetiapina    722
        • Kwas walproinowy    722
        • Lamotrigina    722
        • Nalmefen    723
        • Okskarbazepina    723
        • Oksytocyna    723
        • Olanzapina    723
        • Paliperidon    724
        • Risperidon    724
        • Sertralina    724
        • Topiramat    724
  Na zakończenie...    724
  Piśmiennictwo    725
  ZAGADNIENIA SPECJALNE    727
  30. Farmakogenetyka leków psychotropowych Joanna Pawlak, Monika Dmitrzak-Węglarz 729
    1 Wprowadzenie    729
    2 Farmakogenetyka w praktyce klinicznej    731
    3 Polimorfizm genetyczny cytochromu P450    733
    4 Farmakogenetyka leków przeciwpsychotycznych (LPP)    735
        • Klasyczne leki przeciwpsychotyczne (LPP I generacji, LPPI)    737
        • Atypowe leki przeciwpsychotyczne (LPP II generacji, LPPII)    738
        • Nowe leki przeciwpsychotyczne (LPP III generacji, LPPIII)    740
    5 Farmakogenetyka leków przeciwdepresyjnych    741
    6 Farmakogenetyka leków normotymicznych    746
    7 Farmakogenetyka leków anksjolitycznych    749
    8 Farmakogenetyka leków psychostymulujących i prokognitywnych    750
  Na zakończenie...    751
  Piśmiennictwo    752
  31. Psychofarmakoterapia wieku dziecięco-młodzieżowego – odrębności farmakokinetyki oraz leczenia schizofrenii, depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej Agnieszka Słopień, Barbara Remberk    755
    1 Wprowadzenie    755
    2 Profil farmakokinetyczny leków u dzieci i młodzieży    756
    3 Postępowanie w wybranych zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii)    757
      Postępowanie w schizofrenii    757
      Postępowanie w depresji    763
      Postępowanie w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych    770
    4 Działania niepożądane omawianych leków u dzieci i młodzieży    773
  Na zakończenie...    774
  Piśmiennictwo    775
  32. Psychofarmakoterapia u chorych w wieku podeszłym Tomasz Sobów 777
    1 Wprowadzenie    777
    2 Zmiany w farmakokinetyce a psychofarmakoterapia starszych chorych    777
        • Wchłanianie leków    777
        • Dystrybucja leków    778
        • Usuwanie ksenobiotyków (w tym leków)    778
    3 Zmiany farmakodynamiczne dotyczące leków psychotropowych u starszych chorych    779
        • Zmiany receptorowe    779
        • Metabolizm i interakcje lekowe    779
    4 typowe problemy związane ze stosowaniem leków psychotropowych u osób w wieku podeszłym    779
        • Ryzyko hipotensji i upadków    781
        • Parkinsonizm i inne powikłania ze strony układu pozapiramidowego    781
        • Hiponatremia    782
        • Zespół serotoninowy    782
        • Złośliwy zespół neuroleptyczny    783
        • Niepożądane efekty hematologiczne    783
        • Zaparcia    784
        • Leki o działaniu antycholinergicznym a starsi pacjenci    784
    5 Ogólne zasady psychofarmakoterapii u chorych w wieku podeszłym    785
    6 Odrębności farmakoterapii depresji u chorych w wieku podeszłym    786
    7 Odrębności farmakoterapii choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) w wieku podeszłym    787
    8 Odrębności farmakoterapii schizofrenii w wieku podeszłym    788
    9 Odrębności farmakoterapii zaburzeń lękowych w wieku podeszłym    790
  Na zakończenie...    790
  Piśmiennictwo    790
  33. Psychofarmakoterapia ciąży i okresu okołoporodowego Dominika Dudek 793
    1 Wprowadzenie – zasady ogólne leczenia kobiet w okresie ciąży    793
    2 Psychofarmakoterapia i karmienie piersią – zasady ogólne    796
    3 Stosowanie leków przeciwdepresyjnych (LPD) u kobiet w wieku rozrodczym    797
    4 Stosowanie leków przeciwlękowych i nasennych    799
    5 Leki normotymiczne: lit i leki przeciwpadaczkowe    801
    6 Leki przeciwpsychotyczne (LPP)    803
    7 Leki psychostymulujące    804
    8 Breksanolon – nowa możliwość w depresji poporodowej    804
  Na zakończenie...    805
  Piśmiennictwo    805
  34. Leczenie zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych Jan Jaracz 807
    1 Wprowadzenie    807
    2 Ogólne zasady psychofarmakoterapii w chorobach somatycznych i neurologicznych    809
    3 Choroby neurologiczne    810
        • Udar mózgu    810
        • Choroba Parkinsona    812
        • Stwardnienie rozsiane    814
        • Padaczka    815
    4 Choroby internistyczne    816
        • Choroba niedokrwienna serca    816
        • Cukrzyca    817
        • Choroby reumatyczne    818
        • Choroby nowotworowe    819
  Na zakończenie...    821
  Piśmiennictwo    821
  35. Leczenie skojarzone za pomocą leków psychotropowych Janusz Rybakowski    823
    1 Wprowadzenie    823
    2 Polifarmakoterapia za pomocą leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii    823
    3 Polifarmakoterapia w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD)    826
        • Polifarmakoterapia w leczeniu manii    826
        • Polifarmakoterapia w leczeniu depresji w przebiegu ChAD    826
        • Polifarmakoterapia w profilaktyce nawrotów ChAD    827
        • Polifarmakoterapia w chorobie afektywnej dwubiegunowej z szybką zmianą faz    829
    4 Polifarmakoterapia za pomocą leków przeciwdepresyjnych w depresji okresowej    829
  Na zakończenie...    831
  Piśmiennictwo    832
  36. Psychofarmakoterapia zgodnie z zaleceniami Dominika Dudek, Anna Wasik    835
    1 Wprowadzenie    835
    2 Adherencja w zaburzeniach psychicznych    837
        • Adherencja w schizofrenii    838
        • Adherencja w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych    841
        • Adherencja w depresji okresowej nawracającej    844
        • Adherencja w zaburzeniach lękowych    847
  Na zakończenie...    848
  Piśmiennictwo    849
  37. Farmakologiczne aspekty terapii elektrowstrząsowej (eW) Łukasz Święcicki 851
    1 Wprowadzenie    851
    2 Krótki rys historyczny    852
    3 Zastosowanie i skuteczność zabiegów EW    853
    4 Leki stosowane przed rozpoczęciem zabiegów EW    854
        • Podawanie atropiny przed zabiegiem EW    855
    5 Leki stosowane do znieczulenia podczas zabiegu EW    856
        • Metoheksital    856
        • Tiopental    856
        • Propofol    858
        • Ketamina    859
        • Etomidat    861
    6 Leki stosowane do zwiotczenia podczas zabiegów EW    863
      Depolaryzujące środki zwiotczające    863
      Niedepolaryzujące środki zwiotczające    864
        • Rokuronium    864
        • Miwakurium    865
    7 Stosowanie leków psychotropowych podczas trwania kuracji EW    865
    8 Farmakoterapia w zapobieganiu nawrotów    866
    9 Farmakoterapia zaburzeń funkcji poznawczych    868
  Na zakończenie...    868
  Piśmiennictwo    869
  Skorowidz    871
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia