Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Klasyczna praca omawiająca całościowo problemy metodologii badań społecznych. Stanowi podsumowanie wieloletnich badań i przemyśleń jednego z największych polskich specjalistów w tej dziedzinie, którego dorobek naukowy inspiruje kolejne pokolenia badaczy i teoretyków nauk społecznych. Z czasem uzyskała charakter pracy klasycznej w polskiej socjologii.

Pozycja obowiązkowa w biblioteczce każdego socjologa! Adresowana także do przedstawicieli innych nauk społecznych, jak psychologia czy psychologia społeczna, pedagogika, nauki polityczne czy ekonomiczne, a nawet do bardziej empirycznie zorientowanych adeptów nauk prawnych.


Liczba stron496
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14999-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział pierwszy. Problematyka i metody badań    19
  1. Metody naukowe a metody badawcze. Opisowe i normatywne podejście do metod    19
  2. Społeczne i naukowe przesłanki formułowania problemu    26
  3. Przedmiot zainteresowań i dotyczące go pytania w problematyce badawczej    30
  4. Rodzaje pytań i ich założenia. Pytania a hipotezy    31
  5. Pytania rozstrzygalne i nierozstrzygalne    36
  6. Poziom socjologicznej analizy w problematyce badań    38
  7. Własności przedmiotów w problematyce badań, zdarzenia i procesy, którym one podlegają    40
  8. Pytania o zależności między własnościami lub zdarzeniami    41
  9. Zamierzony zakres ogólności wniosków badania    43
  10. Pytania problematyki i względy praktyczne a dobór metod badawczych    46
  11. Założenia metod badawczych    50
  12. Metody badawcze a orientacje problemowe i "podejścia teoretyczne" do rzeczywistości społecznej    54
  13. Rola zwiadu badawczego w precyzacji problematyki oraz kontroli założeń pytań i metod badawczych    58
  Rozdział drugi. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia    62
  1. Pojęcia i terminy języka nauk społecznych i ich odpowiedniki w rzeczywistości społecznej    62
  2. Dwie perspektywy na zjawiska społeczne i ich pojęciowe odpowiedniki    65
  3. Podstawowe założenia "rozumiejącego podejścia" do zjawisk społecznych. Rozumienie potencjalne i faktyczne    69
  4. Zjawiska i procesy psychiczne jako hipotetyczne "zmienne ukryte" nauk społecznych. Teoretyczne funkcje rozumienia    73
  5. Pewne osobliwości języka nauk społecznych    80
  6. Rola języka w rozumieniu i określa niu zjawisk społecznych    84
  7. Granice przydatności podejścia ze współczynnikiem humanistycznym i konieczność wprowadzania nowych pojęć    91
  8. Przedmioty świata pozaludzkiego w oczach socjologa    95
  9. Cechy absolutne i relatywne jednostek ludzkich    97
  10. Zbiorowości ludzkie i ich własności rozpatrywane z ludzkiej perspektywy badawczej    100
  11. Cechy zbiorowości a cechy ludzi tworzących te zbiorowości    107
  12. Definiowanie własności agregatowych i własności strukturalnych zbiorowości ludzkich    109
  13. Struktura a kultura zbiorowości ludzkich    113
  14. Dwa sposoby patrzenia na zjawiska kultury    119
  Rozdział trzeci. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach    124
  1. Kłopoty z jednoznacznością terminów w naukach społecznych i ich konsekwencje    124
  2. Nazwy jednostkowe i ogólne: historyczne i uniwersalne    127
  3. Historyczne i teoretyczne aspekty różnej ogólności pojęć. Różnice stopnia elementarności pojęć    129
  4. Definiowanie pojęć    132
  5. Elementy opisowe i elementy ocenne w treści pojęć socjologicznych. Definicje perswazyjne    138
  6. Definicje częściowe    141
  7. Definicje probabilistyczne; definiowanie cech dyspozycyjnych    144
  8. Pojęcia syndromatyczne i zakładane przez nie zależności    147
  9. Zmienne jakościowe i ilościowe    152
  10. Klasyfikacje i typologie    158
  11. Pojęcia występujące w twierdzeniach a wskaźniki zastosowane w badaniach    165
  12. Rodzaje zjawisk wykorzystywanych jako wskaźniki w badaniach socjologicznych    170
  13. Problemy i miary trafności wskaźników    177
  14. Baterie wskaźników, skale pomiarowe i indeksy zmiennych różnych poziomów analizy    182
  15. Pozaformalne kryteria przydatności pojęć. Pojęcia z "nadznaczeniem"    190
  Rozdział czwarty. Rodzaje twierdzeń    197
  1. Zdania jednostkowe i ogólne, zdania szczegółowe. Tezy i opisy statystyczne    197
  2. Prawa nauki a generalizacje historyczne    206
  3. Historyczne i uniwersalne zdania statystyczne: twierdzenia probabilistyczne a tezy korelacyjne    210
  4. Zależności bezwarunkowe i zależności warunkowe zmiennych dychotomicznych    215
  5. Związki funkcyjne zmiennych ilościowych    216
  6. Typ zmiennej a charakter tezy o zależnościach cech mierzonych    223
  7. Zależności statystyczne między zmiennymi ilościowymi    225
  8. Zależności warunkowe zmiennych ilościowych    229
  9. Twierdzenia i prawa przyczynowe a twierdzenia strukturalne o współistnieniu lub współzmienności elementów i własności    236
  10. Warunkowe zależności przyczynowe zmiennych dychotomicznych    244
  11. Historyczne i statystyczne konsekwencje warunkowych zależności przyczynowych    249
  12. Matrycowe zależności przyczynowe    255
  13. Rodzaje twierdzeń o dynamice procesów społecznych    257
  14. Zdania eliptyczne w naukach społecznych    265
  15. Twierdzenia tautologiczne    266
  16. Tezy wartościujące a twierdzenia empiryczne o rzeczywistości społecznej    269
  Rozdział piąty. Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez    276
  1. Rola sądów spostrzeżeniowych w naukach empirycznych    276
  2. "Rozumiejąca obserwacja" zjawisk jako empiryczna podstawa twierdzeń w naukach społecznych    277
  3. Dane potrzebne do uzasadniania twierdzeń    285
  4. Istniejące ustalenia faktyczne i wcześniej uzasadnione uogólnienia w procesie uzasadniania nowych twierdzeń    289
  5. Uogólnianie obserwacji jednostkowych a problem trafności wskaźników    293
  6. Uogólnianie rozkładów i zależności z reprezentatywnej próby na populację. Próby celowe i losowe    298
  7. Metody wnioskowania statystycznego z próby losowej o populacji    303
  8. Indukcjonizm vs dedukcjonizm w sporze o uzasadnialność praw nauki. Dane empiryczne i założenia w indukcyjnym uzasadnianiu praw ogólnych    311
  9. Indukcja eliminacyjna w uzasadnianiu praw przyczynowych. Schematy badań eksperymentalnych dla weryfikacji hipotez przyczynowych    317
  10. Manipulowanie zmiennymi w eksperymentach a nieeksperymentalne metody ustalania zależności przyczynowych    327
  11. Badania porównawcze w indukcji socjologicznej. Kłopoty z weryfikacją hipotez teoretycznych o szerokim zasięgu    339
  12. Wymiar czasu w indukcji socjologicznej. Genetyczna determinacja prawidłowości społecznych i sposoby jej ujawniania    346
  Rozdział szósty. Wyjaśnianie i przewidywanie    351
  1. Nomologiczno-dedukcyjne wyjaśnienia przyczynowe na tle ogólnych problemów wyjaśniania    351
  2. Wyjaśnienia wieloczynnikowe. Wyjaśnienia komplementarne a wyjaśnienia konkurencyjne    355
  3. Wyjaśnianie zdarzeń i ich zbiorów przez twierdzenia statystyczne    362
  4. Wyjaśnienia niekompletne    365
  5. Wyjaśnienia hipotetyczne a postdykcje    367
  6. Wyjaśnienia genetyczne    369
  7. Wyjaśnienia teleologiczne a wyjaśnienia przyczynowe    373
  8. Wyjaśnianie zachowań ludzkich przez ich motywy    378
  9. Prosty i złożony schemat przewidywania nomologiczno-dedukcyjnego    381
  10. Przewidywanie probabilistyczne i przewidywanie warunkowe    383
  11. Wiedza o strukturze i kulturze zbiorowości w procesie przewidywania zachowań    385
  12. Przewidywanie zachowań ludzi na podstawie ich zamiarów, planów i postaw wobec przyszłości    387
  13. Ekstrapolacja trendów    389
  14. Przewidywania a samorealizujące się prognozy    391
  Rozdział siódmy. Budowa teorii    394
  1. Różne znaczenia terminu "teoria"    394
  2. Rodzaje zasad teoriotwórczych. Założenia merytoryczne i "wizje" zjawisk badanych jako przesłanki budowy teorii    397
  3. Założenia formalne teorii i strukturalne koncepcje (wizje) zjawisk objętych teorią    402
  4. Poziom odniesienia teorii. Teorie średniego zasięgu    404
  5. Systematyzacja przedmiotowa. Systematyzacja typologiczna a inwentarz twierdzeń teoretycznych    406
  6. Czynnikowa systematyzacja ogółu przyczyn tego samego skutku. Zmienne strategiczne w schematach czynnikowych    408
  7. Podejście funkcjonalne    414
  8. Prosta systematyzacja dedukcyjna    425
  9. Teorie zaksjomatyzowane    430
  10. Redukcja jednej teorii do drugiej    433
  11. Modele teoretyczne zjawisk i procesów społecznych    443
  Rozdział ósmy. Praktyczne zastosowania socjologii    448
  1. Społeczne konsekwencje i praktyczne zastosowania nauk społecznych    448
  2. Rola badań socjologicznych w ujawnianiu i teoretycznej diagnozie problemów społecznych    451
  3. Empiryczna ocena skutków działań praktycznych    455
  4. Wiedza teoretyczna i wiedza opisowo-diagnostyczna w socjotechnice i polityce społecznej    456
  5. Manipulacja zmiennymi socjologicznymi w inżynierii społecznej    459
  6. Prognozy długofalowe a programy działań    462
  7. Niektóre problemy związane z praktycznymi zastosowaniami badań socjologicznych. Problem społeczny a problem badawczy    468
  8. Badania stosowane a socjologia poszczególnych dziedzin życia społecznego    471
  9. Społeczne funkcje socjologii a zagadnienie odpowiedzialności uczonego    474
  Indeks    479
  Contents    488
  Содержание    492
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia