Logiczna struktura świata

Logiczna struktura świata

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza duża praca Carnapa. To klasyczne dzieło należy do ścisłego kanonu lektur filozoficznych. Autor, redukując pojęciowy aparat nauki, ujednolicając terminologię i zakładając czysty język nowoczesnej logiki, podejmuje próbę wyprowadzenia logicznej konstrukcji świata. Podstawowymi jej elementami są bezpośrednie dane, a określenia owych prostych jakości zmysłowych dają fundament całej terminologii naukowej. Uderzającymi cechami dzieła są ścisłość, z jaką Carnap rozwija swoją koncepcję, oraz jego antymetafizyczny charakter. W późniejszych latach Carnap odszedł od fenomenalizmu w stronę radykalnego fizykalizmu, zgodnie z tendencją całego Koła Wiedeńskiego, lecz to właśnie ta książka wywarła szczególny wpływ na współczesnych filozofów poznania, języka i nauki.


Najciekawszym kontynuatorem i oponentem Carnapa jest dziś Nelson Goodman, którego praca Struktura zjawiska (wydana przez WN PWN w roku 2009) polemizuje bezpośrednio z koncepcjami zawartymi w Logicznej strukturze świata.


Liczba stron544
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16757-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Paweł Kawalec) XI
  I. Wprowadzenie. Ukształtowanie się błędnej interpretacji Aufbau • Błędne zaliczanie Aufbau do redukcjonistycznego programu Russella • Błędne włączenie do antymetafizycznego programu Koła Wiedeńskiego • Przyczyny błędnej recepcji Aufbau • Źródła zmiany interpretacji Aufbau XI
  II. Kształtowanie się poglądów Carnapa wyrażonych w Aufbau. Najważniejsze fazy w ewolucji poglądów Carnapa • Szkic wpływów na wczesną twórczość Carnapa • Zalążki inżynierii społecznej: Herbart • Woluntaryzm i „nowa rzeczowość”: Sera-Kreis • Logicystyczny system pojęć: Frege • Neokantyzm: Cassirer, Rickert • Konwencjonalizm: Poincaré • Pragmatyzm: Vaihinger • Fenomenologia: Husserl • Teoria typów: Russell XXI
  III. Aufbau – program epistemologii ogólnej. Etapy powstawania systemu konstytucyjnego Carnapa • Tytuł • Epistemologiczny cel Aufbau • Neutralność filozoficzna teorii konstytucyjnej • Solipsyzm metodologiczny • Przeżycia pierwotne jako baza empiryczna i konstytucyjna • Logika pojęć a zagadnienie jedności nauki • Definicje pojęć zjednoczonej nauki • Czysto strukturalne deskrypcje określone • Quasi analiza • Etapy konstytuowania systemu w Aufbau • Przegląd treści Aufbau XXXIX
  IV. Dziedzictwo Aufbau. Aplikacja • Zmiany w poglądach Carnapa po publikacji Aufbau • Metadyskurs • Fizykalizm – w drodze od epistemologii do logiki nauki • Zasada tolerancji – od racjonalnej rekonstrukcji do eksplikacji • Logika nauki • Niespójności historyczne? • Polemiki • Praktyka nauki: Kaila • Niedostatki metody: Goodman • Dogmatyzm: Quine • Logicyzacja wiedzy empirycznej: Friedman • Struktura fizykalna a logiczna: Richardson • Systematyczne nawiązania do Aufbau • Matematyzacja filozofii: Leitgeb • Droga pośrednia między oświeceniem a romantyzmem: Carus • Kontynuacja Aufbau: Chalmers LXXXVI
  V. Prace cytowane CIV
  Przedmowa wydawcy niemieckiego CIX
  Przedmowa do wydania pierwszego CX
  Przedmowa do wydania drugiego CXV
  Bibliografia do przedmowy do wydania drugiego CXXIII
  LOGICZNA STRUKTURA ŚWIATA 1
    I. Wprowadzenie. Zadanie i plan badań 3
      A. Zadanie. 1. Cel: konstytucyjny system pojęć. 2. Co określa się przez słowo „konstytuować”? 3. Metoda: analiza rzeczywistości za pomocą teorii relacji. 4. Jedność dziedziny przedmiotowej. 5. Pojęcie a przedmiot 5
      B. Plan badań. 6. Badania wstępne (cz. II). 7. Problemy formalne systemu konstytucyjnego (cz. III). 8. Zarys systemu konstytucyjnego (cz. IV). 9. Wyklarowanie niektórych problemów filozoficznych (cz. V). 15
    II. Badania wstępne 23
      A. O formie sądów naukowych. 10. Opis własności i opis stosunków. 11. Pojęcie struktury. 12. Opis strukturalny. 13. O deskrypcjach określonych. 14. Przykład czysto strukturalnej deskrypcji określonej. 15. Ogólna możliwość strukturalnych deskrypcji określonych. 16. Wszystkie sądy naukowe są sądami dotyczącymi struktury. 23
      B. Przegląd rodzajów przedmiotów i ich stosunków.   17. Znaczenie rodzajów przedmiotów dla teorii konstytucyjnej. 18. Przedmioty fizyczne i psychiczne. 19. Stosunek psychofizyczny, stosunek wyrażania i stosunek oznaczania. 20. Problem przyporządkowania i problem istoty danego stosunku. 21. Problemy przyporządkowania i problemy istoty przedstawionych stosunków. 22. Problem psychofizyczny jako centralne zagadnienie metafizyki. 23. Przedmioty kulturowe. 24. Przejawy i udokumentowanie przedmiotów kulturowych. 25. Wielość samodzielnych rodzajów przedmiotów. 40
    III. Problemy formalne systemu konstytucyjnego 57
      A. Formy stopniowe.  26. Cztery główne problemy teorii konstytucyjnej. 27. Quasi-przedmioty. 28. Funkcje propozycjonalne. 29. Pokrewieństwo sferyczne; sfery przedmiotowe. 30. „Pomieszanie sfer” jako źródło błędu. 31. Przykład zastosowania. 32. Ekstensja funkcji propozycjonalnej. 33. Klasy. 34. Relacje. 35. Sprowadzalność; konstytucja. 36. Kompleks i całość. 37. Klasa nie składa się ze swoich elementów. 38. Konstytucja dokonuje się przez definicje. 39. Definicja kontekstowa. 40. Formy stopniowe: klasa i relacja. 41. Stopnie konstytucji. 42. Bycie i zachodzenie. 43. Zarzut przeciw ekstensjonalnej metodzie konstytucji. 44. Rozróżnienie sądów o symbolach, sensie i nominacie. 45. Uzasadnienie metody ekstensjonalnej. 57
      B. Forma systemowa 99
        (1) Badania formalne. 46. Forma systemowa odnosi się do sprowadzalności. 47. Kryterium sprowadzalności w języku realistycznym. 48. Podstawowy stan rzeczy przedmiotu. 49. Wskaźnik a warunek. 50. Wartość logiczna i poznawcza. 51. Przekład logiczny i przekład sensu. 52. Język realistyczny a konstytucyjny. 53. Podsumowanie. Metoda rozwiązania problemu formy systemowej 99
        (2) Badania materialne. 54. Pierwotność poznawcza. 55. Przedmioty kulturowe są sprowadzalne do psychicznych. 56. Konstytucja przedmiotów kulturowych z psychicznych. 57. Przedmioty fizyczne są sprowadzalne do psychicznych i na odwrót. 58. Przedmioty psychiczne własne i cudze. 59. Forma systemowa z bazą w tym, co fizyczne. 60. Formy systemów z bazą w tym, co psychiczne. 112
      C. Baza 126
        (1) Elementy podstawowe. 61. Dwie części problemu bazy. Elementy podstawowe i relacje podstawowe. 62. Możliwości bazy w tym, co fizyczne. 63. Możliwości bazy w tym, co psychiczne. 64. Wybór bazy we własnych przedmiotach psychicznych. 65. To, co dane, jest bezpodmiotowe. 66. Problem obiektywności w przypadku bazy we własnych przedmiotach psychicznych. 67. Wybór elementów podstawowych: „przeżycia elementarne”. 68. Przeżycia elementarne są niepodzielnymi jednościami. 69. Kwestia traktowania niepodzielnych jedności. 70. Przeprowadzenie analizy właściwej na podstawie opisu relacji. 71. Przeprowadzenie quasi-analizy. 72. Quasi-analiza na podstawie relacji podobieństwa częściowego. 73. Quasi-analiza na podstawie relacji przechodniej. 74. O analizie i syntezie 126
        (2) Relacje podstawowe. 75. Relacje podstawowe jako podstawowe pojęcia systemu. 76. Równoważność częściowa. 77. Podobieństwo częściowe. 78. Przypomnienie podobieństwa jako stosunek podstawowy. 79. Możliwość dalszych wyprowadzeń. 80. Kręgi podobieństwa. 81. Klasy jakości. 82. Wystarczy jedna relacja podstawowa? 83. Relacje podstawowe jako kategorie 158
      D. Formy przedmiotowe. 84. Wyprowadzenia jako przygotowanie konstytucji. 85. Klasy zmysłów. 86. Deskrypcja określona zmysłu wzroku. 87. Porządek czasowy. 88. Wyprowadzenie miejsc pola widzenia. 89. Porządek przestrzenny pola widzenia. 90. Porządek barw. 91. Zarzuty w stosunku do podanego wyprowadzenia porządku pola widzenia i porządku barw. 92. Inne możliwości wyprowadzenia pola widzenia. 93. „Wrażenia” jako jednostkowe składniki przeżyć. 94. Przegląd dalszych wyprowadzeń. 178
      E. Formy zaprezentowania systemu konstytucyjnego. 5. Cztery języki. 96. Symboliczny język logistyki. 97. Objaśnienie niektórych symboli logistyki. 98. Określenie słowne i w języku realistycznym. 99. Język konstrukcji fikcyjnej. 100. Konstytucja jako racjonalna rekonstrukcja. 101. Fikcje oddzielenia i utrwalalności tego, co dane. 102. Fikcja list relacji podstawowych. 103. O ogólnych regułach konstytucji. 104. Próba opracowania reguł konstytucji. 105. Zagadnienie dedukcji reguł konstytucji. 197
    IV. Zarys systemu konstytucyjnego 217
      A. Niższe stopnie: własne przedmioty psychiczne. 106. O formie, treści i celu tego zarysu. 107. Przedmioty logiczne i matematyczne. 108. Relacja podstawowa (Pp). 109. Elementy podstawowe (prze). 110. Podobieństwo częściowe (Pc). 111. Kręgi podobieństwa (pod). 112. Klasy jakości (qual). 113. Równoważność częściowa (Rc). 114. Podobieństwo jakości (Pq). 115. Klasy zmysłów i zmysł wzroku (zmysł, wzrok). 116. Wrażenia (wra) i podziały przeżycia elementarnego. 117. Miejsca pola widzenia i pole widzenia (miejsce, Rcmjsc, Smjsc). 118. Barwy i bryła barw (Rcbrws, Rcbrw, brw, Sbrw). 119. Przykład wtórnego przekładu definicji i sądu. 120. Wstępny porządek czasowy. 121. Relacja wyprowadzenia przedmiotu. 122. Zaprezentowane konstytucje są tylko przykładami. 217
      B. Stopnie pośrednie: przedmioty fizyczne. 123. O przedstawieniu dalszych stopni konstytucji. 124. Różne możliwości ukonstytuowania przestrzeni fizycznej. 125. Świat przestrzenno-czasowy. 126. Przypisanie barw punktom świata. 127. Stany rzeczy w języku realistycznym. 128. Rzeczy widzialne. 129. „Moje ciało”. 130. Rzeczy dotykowo-widzialne. 131. Deskrypcja określona pozostałych zmysłów. 132. Dziedzina własnych przedmiotów psychicznych. 133. Przypisanie innych jakości zmysłowych. 134. Rzeczy postrzegalne. 135. Uzupełnienie świata postrzegalnego przez analogię. 136. Świat fizykalny. 137. Przedmioty biologiczne; ludzie. 138. Stosunek wyrażania. 239
      C. Wyższe stopnie: cudze przedmioty psychiczne i przedmioty kulturowe. 139. O zaprezentowaniu dalszych stopni konstytucji. 140. Dziedzina cudzych przedmiotów psychicznych. 141. Tworzenie symboli. 142. Przekazy innych ludzi. 143. Rozumienie intuicyjne i zależność funkcyjna. 144. Wykorzystanie przekazów innych ludzi. 145. Świat drugiego człowieka. 146. Przyporządkowanie intersubiektywne. 147. Przyporządkowanie intersubiektywne zachodzi dla wszystkich rodzajów przedmiotów. 148. Świat intersubiektywny. 149. Świat intersubiektywny jako świat nauki. 150. Pierwotne przedmioty kulturowe. 151. Wyższe przedmioty kulturowe. 152. Dziedzina wartości. 153. Problem wyeliminowania relacji podstawowych. 154. Relacje „ufundowane”. 155. Wyeliminowanie relacji podstawowej Pp. 156. Tezy o systemie konstytucyjnym. 272
    V. Wyklarowanie niektórych problemów filozoficznych na podstawie teorii konstytucyjnej 309
      157. System konstytucyjny jako podstawa badań filozoficznych 309
      A. Niektóre problemy istoty. 158. O różnicy między pojęciami jednostkowymi a ogólnymi. 159. O identyczności. 160. Istota rodzajów przedmiotów psychicznych, fizycznych i kulturowych. 161. Istota konstytucyjna i metafizyczna. 162. O dualizmie ciało-dusza. 163. Problem Ja. 164. Istota stosunku intencjonalnego. 165. Istota przyczynowości. 311
      B. Problem psychofizyczny. 166. Sformułowanie problemu. 167. Problem psychofizyczny nie dotyczy cudzych przedmiotów psychicznych. 168. Podstawowa sytuacja problemu psychofizycznego. 169. Problem konstytucyjny a metafizyczny. 335
      C. Konstytucyjny bądź empiryczny problem realności. 170. Realne i nierealne przedmioty fizyczne. 171. Realne i nierealne przedmioty psychiczne i kulturowe. 172. Pojęcie przedmiotów realnorodzajowych. 173. Granica realnorodzajowa w dziedzinie fizycznej. 174. Granica realnorodzajowa w dziedzinie psychicznej i kulturowej. 343
      D. Metafizyczny problem realności. 175. Realizm, idealizm i fenomenalizm. 176. Metafizyczne pojęcie realności. 177. Teoria konstytucyjna nie pozostaje w sprzeczności z realizmem, idealizmem czy fenomenalizmem. 178. Te trzy kierunki różnicują się jedynie w metafizyce. 353
      E. Zadanie i granice nauki. 179. Zadanie nauki. 180. O granicach poznania naukowego. 181. Wiara a wiedza. 182. Metafizyka intuicyjna. 183. Racjonalizm? 362
  Streszczenie 375
  Indeks nazwisk i wykaz literatury 397
  Indeks rzeczowy 405
  Cytowana literatura dostępna w języku polskim 418
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia