Rachunkowość zarządcza i controlling

Rachunkowość zarządcza i controlling

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 29,50 zł  


29,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji. Wszystkie rozważania teoretyczne ilustrowane są dobrze dobranymi przykładami o charakterze jakościowym i ilościowym. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość autora o wiązanie wiadomości z zakresu mikroekonomii, rachunkowości i matematyki.


Rok wydania2008
Liczba stron375
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15068-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość    15
    1. Wartość ekonomiczna    15
      1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru    15
      1.2. Różne postacie wartości ekonomicznej    16
      1.3. Wybór jednostki miary    17
      1.4. Dynamiczny aspekt wartości    19
    2. Księgowe ujęcie wartości ekonomicznych    23
    3. Wartość ekonomiczna w rachunku kosztów    25
    4. Rachunkowość jako system pomiaru wartości ekonomicznych    26
      4.1. Znaczenie terminu „rachunkowość”    26
      4.2. Rachunkowość jako podsystem informacyjny podmiotu gospodarującego    27
      4.3. Księgowość jako podsystem ewidencyjny rachunkowości    28
      4.4. Podstawowe zasady pomiaru wartości i zmian kapitału w systemach rachunkowości finansowej    29
      4.5. Interpretacja zasady kosztu historycznego w warunkach inflacji pieniądza    36
      4.6. Rodzaje miar wartości stosowane w rachunkowości zarządczej    42
    5. Podsumowanie    43
    Pytania    44
    Ćwiczenia    45
  Rozdział II. Rachunkowość i controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa    46
    1. Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie    46
      1.1. Procesy decyzyjne    46
      1.2. Struktura problemu decyzyjnego    47
      1.3. Sterowanie i regulacja    48
      1.4. Systemy autonomiczne    49
      1.5. Przedsiębiorstwo jako system autonomiczny    50
      1.6. Regulacja procesów ekonomicznych    51
      1.7. Sterowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie    52
      1.8. Wzorcowe wartości wielkości ekonomicznych    53
    2. Rola rachunkowości w sterowaniu ekonomicznym    54
      2.1. Rola rachunkowości w regulowaniu wielkości ekonomicznych    55
      2.2. Rola rachunkowości w utrzymywaniu przedsiębiorstwa w stanie równowagi ekonomicznej    58
    3. Rachunkowość finansowa, zarządcza i controlling    60
    4. Główne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiązywanych w ramach rachunkowości zarządczej    63
    5. Podsumowanie    65
    Pytania    66
    Ćwiczenia    66
  Rozdział III. Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami    68
    1. Inwestowanie    68
    2. Analiza wartości pieniądza    69
      2.1. Wartość przyszła i teraźniejsza    69
      2.2. Sumy okresowych wpływów (wpłat)    71
      2.3. Wpłaty w podokresach roku przy rocznym oprocentowaniu    74
      2.4. Formuły dyskontowe przy kapitalizacji ciągłej    77
    3. Analiza stopy zwrotu projektów inwestycyjnych    78
      3.1. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)    78
      3.2. Obliczanie wielkości wpływów netto    81
      3.3. Wewnętrzna stopa zwrotu a inflacja    82
    4. Sposoby oceny projektów inwestycyjnych    83
      4.1. Kryterium NPV    83
      4.2. Kryterium NPV przy uwzględnieniu ryzyka    84
      4.3. Wskaźnik efektywności inwestycji    88
      4.4. Inne metody analizy projektów inwestycyjnych    89
      4.5. Księgowa stopa zwrotu nakładów    91
      4.6. Ocena stopy dyskonta    91
    5. Rodzaje efektów inwestycyjnych i kalkulacja ich wartości    93
      5.1. Rezultaty działań inwestycyjnych    93
      5.2. Wycena obiektów będących rezultatem działalności inwestycyjnej    95
    6. Złożone decyzje inwestycyjne    97
      6.1. Uwzględnienie kapitału obrotowego    97
      6.2. Decyzje wymiany    98
      6.3. Dodatkowe właściwości wskaźnika efektywności inwestycji    100
    7. Podsumowanie    101
    Pytania    102
    Ćwiczenia    102
    Dodatek. Liniowy model stopy zwrotu    104
  Rozdział IV. Podstawy rachunku i kontroli kosztów    108
    1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje    108
      1.1. Pojęcie kosztu    108
      1.2. Klasyfikacja kosztów    109
      1.3. Koszty zmienne i stałe    113
    2. Schemat systematycznego rachunku kosztów    116
    3. Kalkulacja kosztów produktów    119
      3.1. Kalkulacja a organizacja procesu wytwarzania    119
      3.2. Kalkulacja podziałowa    120
      3.3. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami    124
      3.4. Kalkulacja braków i ubytków    125
      3.5. Kalkulacja i doliczanie kosztów wydziałowych    127
      3.6. Kalkulacja zleceniowa    131
      3.7. Kalkulacja produkcji sprzężonej i ubocznej    134
      3.8. Nowe koncepcje kalkulacji    136
    4. Kontrola kosztów    143
      4.1. Schemat kontroli kosztów    143
      4.2. Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich    145
      4.3. Analiza odchyleń kosztów ogólnych    146
    5. Ceny określane na podstawie kosztów    150
      5.1. Ogólna formuła ceny kosztowej    150
      5.2. Rodzaje i wielkość marży    152
    6. Systemy rachunku kosztów    153
    7. Podsumowanie    159
    Pytania    160
    Ćwiczenia    160
  Rozdział V. Analiza przedsięwzięć gospodarczych na podstawie wielkości krytycznych. Planowanie zysków i decyzje krótkoterminowe    164
    1. Założenia podstawowe    164
    2. Punkty krytyczne produkcji i sprzedaży    166
    3. Wskaźniki oparte na krytycznych rozmiarach działalności    169
    4. Marża jako wielkość decyzyjna    172
    5. Punkt krytyczny kosztów    177
    6. Punkt krytyczny ceny    178
    7. Analiza CVP w rachunku wielookresowym    180
    8. Wybór odpowiednich pozycji kosztów i rachunek utraconych korzyści    184
    9. Decyzje krótkoterminowe    185
    10. Podsumowanie    187
    Pytania    189
    Ćwiczenia    189
  Rozdział VI. Rozrachunek wewnętrzny    193
    1. Problematyka rozrachunku wewnętrznego w przedsiębiorstwie    193
    2. Mierniki oceny wykonania zadań przez samodzielne jednostki    196
      2.1. Stopa zwrotu z kapitału    196
      2.2. Zysk pomniejszony o procent od kapitału (zysk rezydualny)    199
      2.3. Ocena kierownictwa zakładu    201
    3. Ceny wewnętrzne produkcji pomocniczej i podstawowej    202
      3.1. Ceny wewnętrzne oparte na kosztach    204
      3.2. Ceny wewnętrzne rynkowe    206
      3.3. Ceny wewnętrzne negocjowane    208
      3.4. Ceny wewnętrzne gwarantujące określoną stopę zwrotu kapitału    209
      3.5. Ceny wewnętrzne a inflacja    212
    4. Rozliczenie produkcji pomocniczej    214
    5. Podsumowanie    215
    Pytania    216
    Ćwiczenia    217
  Rozdział VII. Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym    218
    1. Środki trwałe. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja    218
    2. Deprecjacja i amortyzacja środków trwałych    219
      2.1. Metody amortyzacji    221
      2.2. Amortyzacja środków trwałych a stopień ryzyka firmy    225
    3. Środki trwałe pozyskiwane w drodze umowy dzierżawnej (leasing)    225
      3.1. Rodzaje leasingu    225
      3.2. Plan płatności w umowie leasingowej    227
    4. Zarządzanie kosztami eksploatacji i napraw środków trwałych    228
    5. Terotechnologia – koncepcja kompleksowego sterowania gospodarką środkami trwałymi    232
    6. Podsumowanie    233
    Pytania    234
    Ćwiczenia    234
  Rozdział VIII. Koszty zarządzania zapasami    236
    1. Identyfikacja problemów    236
    2. Wielkości niezbędne do sterowania zapasami    238
      2.1. Ekonomiczna wielkość dostawy    238
      2.2. Termin lokacji zamówienia    240
      2.3. Wskaźniki rotacji zapasów    241
      2.4. Prognozowanie zużycia    242
    3. Zagadnienia organizacji systemu gospodarowania zapasami materiałów    244
      3.1. Charakterystyka grupy materiałów podstawowych    244
      3.2. Charakterystyka grupy materiałów pomocniczych    246
      3.3. Charakterystyka grupy materiałów pozostałych    247
    4. Zarządzanie zapasami przy organizacji wytwarzania typu JIT    248
    5. Zagadnienia wyceny materiałów    250
    6. Podsumowanie    251
    Pytania    252
    Ćwiczenia    253
  Rozdział IX. Analiza cen, sprzedaży i rentowności    254
    1. Analiza cen    254
      1.1. Rynkowe uwarunkowania przychodów ze sprzedaży    254
      1.2. Struktura ceny przy efektywnym rynku    257
      1.3. Ceny a inflacja    259
    2. Analiza sprzedaży    261
      2.1. Optymalny rozmiar sprzedaży    261
      2.2. Analiza odchyleń na sprzedaży    264
      2.3. Metoda kolejnych podstawień    265
      2.4. Analiza odchyleń –jeden produkt    266
      2.5. Analiza odchyleń – wiele produktów    267
    3. Analiza zysku    269
    4. Analiza rentowności    271
      4.1. Księgowa a ekonomiczna stopa zwrotu    272
      4.2. Analiza stopy zwrotu    275
      4.3. Analiza rentowności netto    278
    5. Podsumowanie    281
    Pytania    282
    Ćwiczenia    282
  Rozdział X. Sporządzanie budżetu przedsiębiorstwa. Planowanie finansowo-kosztowe    284
    1. Planowanie działalności gospodarczej w aspekcie rachunkowości    284
    2. Sposoby sporządzania planów kosztów i przychodów    286
      2.1. Plan kosztów w układzie rodzajowym    286
      2.2. Plan przychodów ze sprzedaży    287
      2.3. Plan kosztów całkowitych    288
      2.4. Plan produkcji nie zakończonej    288
      2.5. Plan wyniku finansowego    289
    3. Planowanie kapitału obrotowego    290
      3.1. Współczynnik rotacji    290
      3.2. Rozmiar kapitału obrotowego    291
    4. Planowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym    293
      4.1. Pozycje kalkulacyjne    293
      4.2. Planowanie kosztów pośrednich    294
      4.3. Planowanie kosztów nowego produktu    296
    5. Planowanie przychodów i rozchodów środków pieniężnych    296
      5.1. Okresowy wynik finansowy a stan środków pieniężnych    297
      5.2. Prospektywne bilansowanie stanu środków pieniężnych    298
    6. Podsumowanie    302
    Ćwiczenia    304
  Rozdział XI. Wskaźniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności    306
    1. Cele i sposoby analizy sprawozdań finansowych    306
    2. Analiza sprawozdań spółki akcyjnej    308
    3. Analiza płynności    309
      3.1. Ocena funduszu w obrocie    310
      3.2. Ocena wskaźników rotacji    311
      3.3. Koncepcja cyklu netto    313
    4. Analiza produktywności i zyskowności    313
      4.1. Wskaźniki produktywności    314
      4.2. Ocena zysku firmy    317
    5. Analiza zdolności przedsiębiorstwa do spłacania kredytów długoterminowych (wypłacalności)    320
    6. Podsumowanie    326
    Pytania    327
    Ćwiczenia    327
  Rozdział XII. Perspektywy i kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej i controllingu    329
    1. System trójwymiarowej rachunkowości    329
      1.1. Teoretyczne podstawy trójwymiarowej rachunkowości    330
      1.2. Uproszczony przykład trójwymiarowej rachunkowości    334
      1.3. Podstawy organizacyjne trójwymiarowej rachunkowości    337
    2. Model rachunku wyników    339
      2.1. Koncepcje efektywności rynku    340
      2.2. Model rachunku wyników przy efektywnym rynku    342
      2.3. Struktura rachunku zysków i strat    346
    3. Elementy rachunku kosztów kapitału ludzkiego    347
      3.1. Rachunek kosztów w rachunkowości społecznej    347
      3.2. Główne hipotezy i założenia    349
      3.3. Miary i modele wartości kapitału społecznego    350
      3.4. Niekonwencjonalne modele płac    351
      3.5. Sprawozdanie o wartości dodanej    357
    4. Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym    359
    5. Podsumowanie    366
  Tablice    367
  Literatura cytowana    372
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia