Rachunkowość a controlling

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Systemy rachunkowości jednostek gospodarczych i instytucji są zorientowane zarówno na wewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkowników. Dostarczają one informacji dotyczących procesów gospodarczych i rezultatów działalności wykorzystywanych w formułowaniu opinii i podejmowaniu decyzji. Dlatego rachunkowość jest najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych. Stanowi ona podstawową bazę informacyjną również dla controllingu rachunkowości. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie zabezpieczenie informacyjne procesu podejmowania decyzji poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa i ośrodków odpowiedzialności. W ramach controllingu rachunkowości zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Znaczenie rachunkowości jako systemu informacyjnego controllingu wynika z jej zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności całej jednostki gospodarczej oraz poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Służą temu nie tylko sprawozdania finansowe, ale także wewnętrzne raporty sporządzane okresowo oraz ad hoc. Jakość informacji pochodzących z rachunkowości w dużym stopniu warunkuje skuteczność działań podejmowanych w ramach controllingu. Problematyce rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych aspektów procesu informacyjnego rachunkowości. Pewne artykuły poruszają zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Inne zaś prezentują problemy praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.


Liczba stron629
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-121-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Bogusława Bek-Gaik, Anna Surowiec: Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznym    13
  Renata Biadacz: Rachunkowość zarządcza w Polsce po roku 1990    24
  Agnieszka Bieńkowska: Rozwiązania controllingu wiedzy    34
  Leszek Borowiec: Metoda weryfikacji kosztu netto usług powszechnych jako nieuzasadnionego obciążenia operatora wyznaczonego    44
  Adam Bujak: Pomiar efektywności systemu rachunkowości przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki rentowności    55
  Halina Buk: Wpływ polityki rachunkowości na ocenę zarządzania należnościami    65
  Jolanta Chluska: Informacyjne aspekty rachunku zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych    76
  Anna Chojnacka-Komorowska, Piotr Winnicki: Internetowe narzędzia wspomagające controlling projektów    87
  Anna Chojnacka-Komorowska: Aspekty organizacyjne modelowania systemu controllingu finansowego    97
  Iwona Chomiak-Orsa: Szacowanie kapitału niematerialnego w organizacji wirtualnej    107
  Anna Czarnecka: Iluzje podatkowe a reakcje podatników na opodatkowanie    117
  Marcin Czyczerski: Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółek zależnych    127
  Justyna Dyduch: Próg rentowności produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem uprawnień do emisji CO2    135
  Joanna Dynowska: Zadania controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych    146
  Magdalena Ebisch-Stenzel: Wdrożenie controllingu jako czynnik wpływający na poprawę zarządzania przedsiębiorstwem    156
  Marek Gajewski: System kontraktowania i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia a płynność finansowa podmiotów leczniczych    167
  Aurelia Gidziela, Jolanta Rubik: Przesłanki funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie handlowym – studium przypadku    117
  Waldemar Piotr Gil: Rachunek przepływów pieniężnych ex ante narzędziem controllingu finansowego    190
  Robert Golej: Wybrane problemy controllingu innowacji    199
  Karolina Gościniak, Marek Ossowski: Analiza ryzyka projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego – studium przypadku    209
  Elżbieta Hajduga: Ekonomiczno-prawne uwarunkowania systemu rachunkowości    223
  Agnieszka Janczak, Roman Kotapski: Wpływ realizacji projektu książki Słownik polsko@polski z Miodkiem na zmiany w systemie controllingu wydawnictwa    234
  Elżbieta Jaworska: Mierniki dokonań społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa    246
  Jacek Jaworski: Wybór formy opodatkowania i uproszczeń ewidencyjnych na potrzeby zarządzania małym przedsiębiorstwem w opinii ekspertów.Wyniki badań    258
  Beata Juralewicz: Informatyczne wspomaganie rachunkowości w przedsiębiorstwach pasażerskiego transportu samochodowego    271
  Angelika Kaczmarczyk: Audytor wewnętrzny w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych    280
  Konrad Kochański: Koncepcja budżetowania na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego Optimum    289
  Joanna Koczar: Pojęcie kosztów w rosyjskim prawie bilansowym    300
  Ewelina Kołtun: Ośrodki odpowiedzialności w spółdzielni mieszkaniowej    313
  Robert Kowalak: Rachunkowość zarządcza jako system wspomagający logistykę w przedsiębiorstwie    322
  Mieczysław Kowerski: Polityka dywidend a jakość wyników finansowych spółek publicznych. Przykład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie    333
  Alina Kozarkiewicz: Zastosowanie procesu analizy hierarchicznej w wielokryterialnej ocenie projektów    349
  Magdalena Koźmik: Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu projektami    359
  Jarosław Kujawski: Koszty projektu a koszty przedsiębiorstwa    369
  Agnieszka Lew: Znaczenie badania przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym w wykrywaniu oszustw księgowych    383
  Monika Łada: Uwarunkowania implementacji metod rachunkowości zarządczej zorientowanych na relacje z klientami – wyniki badań empirycznych    392
  Teresa Maszczak: Rachunek zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników    403
  Bożena Nadolna: Wykorzystanie informacji z rachunkowości przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w wybranych firmach budowlanych. Studium przypadku    411
  Bartłomiej Nita: Wycena efektów synergicznych w procesach integracyjnych przedsiębiorstw    426
  Edward Nowak: Zasady rachunku kosztów jako element polityki rachunkowości    438
  Piotr Oleksyk: Wiarygodność sprawozdania finansowego jednostek budżetowych w procesie kontroli zarządczej    448
  Ewa Pasieczna: Przyczyny zjawisk unikania i uchylania się od opodatkowania    457
  Przemysław Pietrzak: Okres prognozy dochodów jako element wyceny przedsiębiorstwa w koncepcji zarządzania ukierunkowanego na maksymalizację jego wartości (Value Based Management)    467
  Andrzej Piosik: Metodyka określania nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto w analizie kształtowania wyników finansowych    478
  Krzysztof Prymon: Wiarygodność mierników finansowych w opinii inwestorów giełdowych. Wyniki badań ankietowych    491
  Małgorzata Rówińska: Utrata wartości aktywów w świetle regulacji rachunkowości    502
  Marzena Rydzewska-Włodarczyk: Szacowanie kosztów projektów na przykładzie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich    515
  Joanna Sawicka: Kontrola ryzyka kredytowego jako element stabilnego funkcjonowania instytucji finansowych    527
  Hanna Sikacz: Konsolidacja sprawozdań finansowych a ocena sytuacji finansowej grupy kapitałowej    538
  Elżbieta Sobów: Sukcesja podatkowa a aport przedsiębiorstwa    548
  Anna Stronczek: Rachunkowość zarządcza w kontekście zachowań członków organizacji    557
  Wiesław Szczęsny: Koszt kapitału w budżetowaniu długookresowym    566
  Łukasz Szydełko: Controlling procesów biznesowych – wybrane aspekty    577
  Piotr Urbanek: Controlling operacyjny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa sektora energetycznego    586
  Agnieszka Anna Walas: Wybór umowy leasingu przy zakupie samochodu osobowego na potrzeby działalności    596
  Elżbieta Wawrzyniak: Zarządzanie szpitalem w warunkach ograniczenia    607
  Edward Wiszniowski: Rachunkowość zarządcza w analizie ryzyka ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie    617
  Summaries    23
  Bogusława Bek-Gaik, Anna Surowiec: Financial controlling in an energy enterprise    23
  Renata Biadacz: Management accounting in Poland after 1990    33
  Agnieszka Bieńkowska: Solutions of knowledge controlling    43
  Leszek Borowiec: Method of verification of net cost of universal services as a common unfair financial burden on designated operator    54
  Adam Bujak: The efficiency measurement of the enterprise’s accounting system based on the profitability indicators    64
  Halina Buk: Influence of accounting policy on the evaluation receivables management    75
  Jolanta Chluska: Information aspects of profit and loss account of the housing associations    86
  Anna Chojnacka-Komorowska, Piotr Winnicki: Internet tools for project controlling    96
  Anna Chojnacka-Komorowska: The organizational aspects of modelling of financial controlling system    106
  Iwona Chomiak-Orsa: Estimating the intangible capital in a virtual organization    116
  Anna Czarnecka: Tax illusions and taxpayers’ reactions to taxes    126
  Marcin Czyczerski: Economic conditions of operation of subsidiaries    134
  Justyna Dyduch: Break even point of electricity production taking into account CO2 allowances    145
  Joanna Dynowska: The tasks of a controller in an enterprise in the light of questionnaire survey    155
  Magdalena Ebisch-Stenzel: Controlling implementation as a factor influencing the improvement in business management    166
  Marek Gajewski: The influence of National Health Fund’s contracting and settlements system on financial liquidity of medical establishments    176
  Aurelia Gidziela, Jolanta Rubik: Reasons of controlling functioning in a trade enterprise – a case study    189
  Waldemar Piotr Gil: Ex ante cash flow statement as a tool of financial controlling    198
  Robert Golej: Chosen problems of innovation controlling    208
  Karolina Gościniak, Marek Ossowski: The analysis of risk project of integrated information system implementation – case study    222
  Elżbieta Hajduga: Economic and legal determinants of accounting system    233
  Agnieszka Janczak, Roman Kotapski: The influence of the realization of the project ,,Polish@Polish Dictionary with Miodek” on the changes of the controlling system of the publishing house    245
  Elżbieta Jaworska: Performance measures of corporate social responsibility    257
  Jacek Jaworski: Choice of taxation form and accounting simplifications for small business management in expert’s opinions. Research results    270
  Beata Juralewicz: Information support of accounting in regional bus enterprises    279
  Angelika Kaczmarczyk: Internal auditor of the new public finance act    288
  Konrad Kochański: The concept of budgeting on the example of „Optimum” trade enterprise    299
  Joanna Koczar: The concept of costs in Russian balance law    312
  Ewelina Kołtun: Centres of responsibility in the housing co-operative    321
  Robert Kowalak: Management accounting as a system assisting logistics in enterprise    332
  Mieczysław Kowerski: Dividend policy and the public companies’ earnings quality. The case of Warsaw Stock Exchange    348
  Alina Kozarkiewicz: Application of analytical hierarchy process in multi- -criteria assessment of projects    358
  Magdalena Koźmik: Management accounting in projects management    368
  Jarosław Kujawski: Costs of project and costs of enterprise    382
  Agnieszka Lew: Research significance of revenues and expenses in a financial statement to detect accounting fraud    391
  Monika Łada: Conditions of implementation of the management accounting methods oriented towards customer relations – empirical evidence    402
  Teresa Maszczak: Profit-and-loss account in the aspect of information needs of users    410
  Bożena Nadolna: The use of accounting information for operational decisions in selected building companies. Case study    425
  Bartłomiej Nita: Valuation of synergy effects in the integration processes of companies    437
  Edward Nowak: Cost account principles as an element of accounting policy    447
  Piotr Oleksyk: Credibility of a local government entity financial statement in the process of management control    456
  Ewa Pasieczna: Causes of the occurrences of tax avoidance and tax evasion    446
  Przemysław Pietrzak: The period of revenue forecast as a part of the company valuation in the Value Based Management concept    447
  Andrzej Piosik: Methods of measuring non-discretionary accruals in detecting earnings management processes of reporting entities    490
  Krzysztof Prymon: Reliability of financial measures in the light of opinion of stock exchange investors – research results    501
  Małgorzata Rówińska: Assets impairment in accounting regulations    514
  Marzena Rydzewska-Włodarczyk: Estimating the costs projects on the example of undertakings co-financed from the European funds    526
  Joanna Sawicka: Credit risk control as a part of stable functioning of financial institutions    537
  Hanna Sikacz: Consolidation of financial statements and financial analysis of capital group    547
  Elżbieta Sobów: Company contribution and the succession tax    556
  Anna Stronczek: Management accounting in the behavioural context of an organisation    565
  Wiesław Szczęsny: The cost of capital in the long-term budgeting    576
  Łukasz Szydełko: Business process controlling – some aspects    585
  Piotr Urbanek: Operational controlling as an instrument of energy sector corporate’s restructuring    595
  Agnieszka Anna Walas: Leasing selection when buying a passenger car for business    606
  Elżbieta Wawrzyniak: Constraints management in a hospital    616
  Edward Wiszniowski: Management accounting in the analysis of credit risk exposures financing real estate and secured by mortgage    629
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia