Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego

Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego

1 opinia

Redakcja:

Piotr Urbanek

Format:

ibuk

Monografia obejmuje 34 opracowania. Zespół autorski składa się z doświadczonych badaczy od lat zajmujących się problematyką nadzoru korporacyjnego. Oprócz tego jest kilku młodych autorów, dla których zamieszczone w monografii rozważania stanowią przyczynek dla przygotowywanych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Na uwagę zasługuje wielowątkowy i wielowymiarowy charakter rozważań, prowadzonych w poszczególnych opracowaniach. Dominującym tematem jest problematyka kryzysu gospodarczego i wynikających stąd implikacji dla nadzoru korporacyjnego. Temat ten jest przedstawiany w różnych ujęciach: analizy przypadków, oceny istniejącego otoczenia regulacyjnego, proponowanych kierunków reform systemu. Bardzo ważnym wkładem w dyskusję na temat funkcjonowania nadzoru korporacyjnego są prezentowane przez niektórych autorów wyniki własnych badań empirycznych, prowadzonych na różnych próbach badawczych oraz opracowania o charakterze teoretycznym i metodologicznym.


Rok wydania2010
Liczba stron549
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-393-1
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Sylwetka jubilata - Profesora Stanisława Rudolfa    7
  Wprowadzenie (Piotr Urbanek)    15
  CZĘŚĆ I. KRYZYS GOSPODARCZY A NADZÓR KORPORACYJNY    25
    Rozdział 1. W kierunku sustainability – przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu (Irena K. Hejduk,Wiesław M. Grudzewski)    25
    Rozdział 2. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego (Magdalena Jerzemowska)    37
    Rozdział 3. Rada nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce (Jan Jeżak)    51
    Rozdział 4. Użyteczność nadzoru korporacyjnego w zapobieganiu kryzysom gospodarki globalnej (Adam Peszko)    65
    Rozdział 5. Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów (Piotr Urbanek)    83
    Rozdział 6. Kryzys gospodarczy 2007–2009: wyzwania dla corporate governance (Maria Aluchna)    97
    Rozdział 7. Ryzyko nadużyć finansowych w warunkach kryzysu gospodarczego (Małgorzata Kutera)    111
    Rozdział 8. Działalność komitetu audytu a wiarygodność sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu (Jacek Gad)    123
  CZĘŚĆ II. NADZÓR KORPORACYJNY W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH    137
    Rozdział 9. Audyt zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych (Jan K. Solarz)    137
    Rozdział 10. Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach? (Monika Marcinkowska)    153
    Rozdział 11. Nadzór korporacyjny banków w Polsce w okresie kryzysu finansowego (Agnieszka Słomka-Gołębiowska)    169
    Rozdział 12. Nadzór i relacje między inwestorem publicznym a funduszem venture capital (Szymon Piotrowski)    189
  CZĘŚĆ III. RYNEK KONTROLI NAD KORPORACJĄ JAKO MECHANIZM NADZORU KORPORACYJNEGO    207
    Rozdział 13. Społeczne i kulturowe problemy nadzoru korporacyjnego w procesach zmian właścicielskich dokonywanych poprzez przejęcia i fuzje (Czesław Zając)    207
    Rozdział 14. Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego (Leszek Kozioł)    221
    Rozdział 15. Trujące pigułki (poison pills) jako narzędzia obrony spółki przed wrogim przejęciem (Łukasz Błoch)    231
    Rozdział 16. Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu w sektorze mleczarskim (Michał Pietrzak, Jan Dworniak)    247
    Rozdział 17. Fuzje i przejęcia z punktu widzenia oferenta i przedsiębiorstwa przejmowanego (Mirosław Wcisły)    261
  CZĘŚĆ IV. TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE ASPEKTY NADZORU KORPORACYJNEGO    273
    Rozdział 18. Problematyka skutecznego nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego w świetle teorii praw własności (Kazimierz Barwacz)    273
    Rozdział 19. Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym (Krzysztof Postrach)    287
    Rozdział 20. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji przykładzie wybranych modeli (Izabela Koładkiewicz)    297
    Rozdział 21. Współczesne problemy oceny jakości nadzoru korporacyjnego (Anna Golec)    317
    Rozdział 22. Społeczny odbiór pojęć korporacja, ład korporacyjny i kodeks dobrych praktyk wśród wybranej grupy studentów (Jerzy W. Woźniak)    327
    Rozdział 23. Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw (Agnieszka Natasza Duraj)    341
  CZĘŚĆ V. RADA NADZORCZA JAKO INSTYTUCJA NADZORU KORPORACYJNEGO    357
    Rozdział 24. Unia personalna i jej funkcje w zarządzaniu grupą kapitałową (Bogdan Nogalski, Tadeusz Falencikowski)    357
    Rozdział 25. Przedstawiciele pracowników w radach nadzorczych spółek (Jerzy Wratny)    371
    Rozdział 26. Zmiana charakteru roli rady nadzorczej w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości (Anna Domańska)    387
    Rozdział 27. Czynniki wpływające na liczebność organów statutowych polskich spółek publicznych (Leszek Bohdanowicz)    397
    Rozdział 28. Rola nadzoru korporacyjnego w sytuacji likwidacji lub zagrożenia likwidacją przedsiębiorstwa (Grzegorz Wojtkowiak)    417
    Rozdział 29. Instytucje nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa w Polsce i Egipcie. Podobieństwa i różnice, podstawowe problemy (Marta Woźniak-Hoffmann)    427
    Rozdział 30. Nadzór korporacyjny w sektorze usług okołoprzemysłowych (Olimpia Kunert)    441
  CZĘŚĆ VI. NORMATYWNA PERSPEKTYWA NADZORU KORPORACYJNEGO    455
    Rozdział 31. Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym. Przegląd podejść normatywnych (Czesław Mesjasz)    455
    Rozdział 32. Ekonomiczne i społeczne konsekwencje naruszania praw akcjonariuszy (Agnieszka Ignyś)    471
    Rozdział 33. Akcje uprzywilejowane co do głosu w spółkach giełdowych (Agata Adamska)    485
    Rozdział 34. Ramy instytucjonalne a corporate governance (Bożena Borkowska)    501
    Rozdział 35. Krytyczna analiza systemu raportowania o wynagrodzeniach i programach motywacyjnych w polskich spółkach giełdowych (Kazimierz Sedlak)    513
  Bibliografia    521
RozwińZwiń