Rachunkowość a controlling

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Związki rachunkowości z controllingiem są bardzo mocne. Rachunkowość jest najważniejszym
elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych. Dla controllingu stanowi ona podstawową bazę informacyjną. Jedną z podstawowych
funkcji controllingu jest zasilanie w informacje. Dlatego rachunkowość ukierunkowana
na controlling ma za zadanie zabezpieczenie informacyjne realizacji funkcji
zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa i ośrodków odpowiedzialności.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania, jakim jest dostarczanie informacji na temat rezultatów działalności jednostki
gospodarczej oraz jej ośrodków odpowiedzialności. Nośnikiem tych informacji są sprawozdania i raporty, sporządzane nie tylko obligatoryjnie, ale także na potrzeby wewnętrzne. Decyzyjna użyteczność informacji pochodzących z rachunkowości w dużym stopniu wpływa na skuteczność działań podejmowanych w ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych aspektów procesu
informacyjnego rachunkowości. Część z nich porusza zagadnienia teoretyczne,
które ukazują koncepcje, zasady i procedury przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości. Na drugą zaś składają się artykuły, w których są prezentowane problemy
praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych przedsiębiorstwach oraz instytucjach.


Liczba stron545
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-241-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska: Koncepcja lean management w obszarze produkcji, rachunkowości i administracji    13
  Piotr Bednarek: Zastosowanie instrumentów rachunkowości zarządczej w samorządach lokalnych    25
  Renata Biadacz: Teoretyczne i praktyczne aspekty kosztów pracy pracowników oddelegowanych za granicę    39
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Systemy pomiaru dokonań w controllingu strategicznym    56
  Dorota Burzyńska: Kontrola zarządcza a identyfikacja ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego    70
  Andrzej Bytniewski: Robotyzacja systemu rachunkowości jako sposób wspomagania rachunkowości zarządczej i controllingu    81
  Jolanta Chluska: Wynik finansowy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle nowych uregulowań prawnych    96
  Anna Chojnacka-Komorowska: Zastosowanie wskaźników statystycznych w controllingu.    105
  Marlena Ciechan-Kujawa: Zarządzanie procesami zewnętrznymi – wybrane aspekty prawne i zarządcze    116
  Marcin Czyczerski: Wpływ zjawiska różnic kulturowych na funkcjonowanie controllingu finansowego w spółkach zależnych    131
  Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski: Procesy planowania operacyjnego a systemy wynagradzania w polskich przedsiębiorstwach    140
  Tomasz Dyczkowski: Budżetowanie w organizacjach pozarządowych. Wybrane zagadnienia realizacyjne    154
  Krzysztof Gawron: Użyteczność sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.    170
  Anna Glińska: Zastosowanie programowania liniowego w wyznaczaniu struktury zatrudnienia w zakładach pracy chronionej    183
  Katarzyna Goldmann: Wpływ cyklu życia produktu na kształtowanie polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstwa    197
  Angelika Kaczmarczyk: Koszt historyczny a użyteczność informacji sprawozdawczej    210
  Anetta Kadej: Możliwości wykorzystania opinii i dokumentacji z badania sprawozdania finansowego jako dowodu w postępowaniu podatkowym    219
  Anna Kasperowicz: Odpowiedzialność w zawodzie księgowego    231
  Marta Kawa: O przyczynach ograniczających efekty outsourcingu funkcji i zadań działu finansowo-księgowego    245
  Agnieszka Kister: Rezerwy jako obszar rachunkowości szpitala    259
  Marcin Klinowski: Kryteria wyboru portfela projektów – wybrane zagadnienie    275
  Joanna Koczar: Koszt wytworzenia a splot polityki rachunkowości i polityki podatkowej w Federacji Rosyjskiej – wybrane problemy    285
  Tomasz Kondraszuk: Rachunek kosztów w rolnictwie na tle ogólnej teorii ekonomiki przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i zmiennych    294
  Katarzyna Kostyk-Siekierska, Krzysztof Siekierski: Ocena projektów inwestycyjnych metodą DCF – wybrane problemy    305
  Robert Kowalak: Systemy wczesnego ostrzegania jako element controllingu przedsiębiorstwa    318
  Adam Lulek: Użyteczność rachunku zysków i strat w zastosowaniu narzędzi rachunkowości zarządczej    329
  Teresa Maszczak: Organizacja rachunkowości w procesie zarządzania jednostką gospodarczą    339
  Edward Nowak: Zarządcze aspekty sprawozdawczości finansowej według segmentów działalności    350
  Marta Nowak: Postrzeganie pracy w różnych sferach związanych z rachunkowością przez studentów studiów ekonomicznych. Analiza wyników badań empirycznych    360
  Piotr Oleksyk: Determinanty efektywności zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych    373
  Ryszard Orliński: Budżetowanie przyrostowe jako metoda poprawy kondycji finansowej szpitali    382
  Katarzyna Piotrowska: Ujawnianie kosztów utraty wartości zakończonych prac rozwojowych    397
  Krzysztof Prymon: Możliwości wprowadzenia modelu wartości godziwej w rolnictwie    407
  Małgorzata Rówińska: Modele wyceny bilansowej aktywów jednostki gospodarczej – zakres stosowania, skutki sprawozdawcze    418
  Bożena Rudnicka: Ocena zmian w ewidencji oraz prezentacji przychodów i kosztów jednostek budżetowych    429
  Karol Schneider: Zasady rachunkowości MTM (Mark-to-Market Value Adjustments)    443
  Michał Soliwoda: Przydatność decyzyjno-informacyjna systemu ewidencyjno- analitycznego dotyczącego środków trwałych w spółdzielniach mleczarskich    451
  Olga Szołno: Controlling i inne narzędzia zarządzania stosowane w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w województwie lubelskim    461
  Katarzyna Szymczyk-Madej, Jan Madej: Cechy systemu informatycznego rachunkowości    476
  Agnieszka Tubis: Controlling logistyczny w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich grupy PKS    488
  Agnieszka Walas: Niezakończone umowy długoterminowe a zamknięcie roku obrotowego    498
  Iwona Wasiak, Grażyna Karmowska: Funkcje rachunkowości zarządczej i controllingu w procesie zarządzania firmą    510
  Lilianna Ważna: Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania wybranych instrumentów controllingu    526
  Beata Zaleska: Wycena świadczeń zdrowotnych szpitala – problemy, bariery    538
  
  Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska: The idea of Lean Management in production, accounting and administration fields    24
  Piotr Bednarek: Application of management accounting techniques in local governments    38
  Renata Biadacz: Theoretical and practical aspects of the labor costs of employees transferred to work abroad    55
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Performance measurement systems in strategic controlling    69
  Dorota Burzyńska: Managerial control and risk identification in local government units    80
  Andrzej Bytniewski: Robotization of the accounting system as a way to support the management accounting and controlling    95
  Jolanta Chluska: Financial result of independent public health care units in the view of new legal regulations    104
  Anna Chojnacka-Komorowska: Use of statistical indicators in controlling    115
  Marlena Ciechan-Kujawa: Outsourcing process management – selected legal and management aspects    130
  Marcin Czyczerski: The impact of cultural differences on the functioning of the financial controlling in subsidiaries    139
  Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski: Operational planning and remuneration systems in Polish enterprises    153
  Tomasz Dyczkowski: Budgeting in non-governmental organisations. Selected application problems    169
  Krzysztof Gawron: The utility of financial statement on the day preceding the announcement of bankruptcy    182
  Anna Glińska: Application of linear programming in determining the structure of employment in sheltered workshops    196
  Katarzyna Goldmann: Influence of product life cycle on policy-making companies depreciation    209
  Angelika Kaczmarczyk: Historic cost and usefulness of economic information    218
  Anetta Kadej: Possibilities of using financial statements documentation and opinions as tax investigation evidence    230
  Anna Kasperowicz: Responsibility in the profession of accountant    244
  Marta Kawa: About the reasons limiting the effects of finance and accounting outsourcing    258
  Agnieszka Kister: Reserves as the area of hospital accounting    274
  Marcin Klinowski: Criteria for the selection of the projects portfolio - selected issues    284
  Joanna Koczar: Production cost and interrelation between the accounting policy and tax policy in the Russian Federation – selected issues    293
  Tomasz Kondraszuk: Cost accounting in agriculture in comparison with the general theory of company economics with the emphasis on direct and variable costs.    304
  Katarzyna Kostyk-Siekierska, Krzysztof Siekierski: Evaluation of investment projects by DCF method - selected problems    317
  Robert Kowalak: Early warning systems in controlling of enterprise    328
  Adam Lulek: Income statement as a financial statement for the need of management based on elected management accountancy tools    338
  Teresa Maszczak: Accounting organization in the management of economic entity    349
  Edward Nowak: Managing aspects of financial reporting by operating segments    359
  Marta Nowak: Perception of work in various spheres connected with accounting by students of economic studies. Analyses of empirical studies    372
  Piotr Oleksyk: Determinants of efficiency of financial liabilities in local government entity    381
  Ryszard Orliński: Incremental budgeting as a method of improvement of hospitals financial situation    396
  Katarzyna Piotrowska: Disclosure of impairment losses of completed development works    406
  Krzysztof Prymon: Possibility to implement fair value model in agriculture    417
  Małgorzata Rówińska: Models of balance-sheet valuation of an economic entity’s assets – scope of applications: reporting implications    428
  Bożena Rudnicka: Assessment of changes in the recording and presentation of revenues and costs in budget entities    442
  Karol Schneider: Accounting MTM in bank    450
  Michał Soliwoda: Decision-making and information usefulness of a recording and analytical system concerning tangible fixed assets in dairy cooperatives    460
  Olga Szołno: Controlling and other management tools used in a chosen self- -government of local government in Lublin Voivodeship    475
  Katarzyna Szymczyk-Madej, Jan Madej: Features of accounting information system    487
  Agnieszka Tubis: Logistic controlling in passenger transport companies of PKS coach group    497
  Agnieszka Walas: Not-ended long term projects and the closure of financial year    509
  Iwona Wasiak, Grażyna Karmowska: Managerial accounting and controlling functions in business management    525
  Lilianna Ważna: Theoretical and practical aspects of using of selected controlling instruments    537
  Beata Zaleska: Evaluation of hospital health care services – problems and barriers    545
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia