Zasady rachunkowości zarządczej

Zasady rachunkowości zarządczej

8 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione te wszystkie zagadnienia, które stanowią podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej. Prezentowane rozwiązania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku. Autor zaprezentował zasady, metody i narzędzia rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcił: rachunkowi kosztów działań, rachunkowi kosztów celu, strategicznej karcie wyników i ekonomicznej wartości dodanej. Wykazał szczególną dbałość o spójność terminologiczną oraz o to, aby podręcznik był zrozumiały i komunikatywny. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem. Podręcznik zawiera testy i zadania sytuacyjne do samodzielnego rozwiązania.


Rok wydania2006
Liczba stron384
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14594-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  1. Istota rachunkowoości zarządczej    13
    1.1. Rachunkowość jako system informacyjny    13
    1.2.Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza    15
      1.2.1. Istota rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej    15
      1.2.2. Zasady rachunkowości finansowej a rachunkowość zarządcza    18
      1.2.3. Zysk bilansowy a zysk rezydualny    22
    1.3. Struktura rachunkowości zarządczej    24
      1.3.1. Rachunkowość dla zarządzania operacyjnego    24
        1.3.1.1. Budżetowanie    25
        1.3.1.2. Ustalanie kosztów standardowych    26
        1.3.1.3. Analiza koszt–wielkość sprzedaży–zysk i analiza wrażliwości    26
        1.3.1.4. Kontrola budżetowa    26
      1.3.2. Rachunkowość dla zarządzania strategicznego    28
      1.3.3. Systemy i struktury rachunku kosztów; kryteria klasyfikacji systemów    30
        1.3.3.1. Wprowadzenie    30
        1.3.3.2. Stopień zróżnicowania produktów    33
        1.3.3.3. Zakres kosztów produktu    34
        1.3.3.4. Forma i stopień normowania kosztów    35
        1.3.3.5. Dominująca struktura rozliczania kosztów pośrednich    37
    Podsumowanie    37
    Pytania    38
    Literatura    39
  2. Koszty i ich klasyfikacja    40
    2.1. Kategorie kosztów    40
      2.1.1. Koszty explicite i koszty implicite    40
      2.1.2. Koszty explicite a wypata środków pieniężnych    42
    2.2. Koszty a wynik ze sprzedaży; elementy kosztów produktu    43
    2.3. Systematyczny rachunek kosztów pełnych    47
      2.3.1. Struktura rodzajowa kosztów    48
        2.3.1.1. Wprowadzenie    48
        2.3.1.2. Metody amortyzacji    50
        2.3.1.3. Struktura rodzajowa w rachunku kosztów    54
      2.3.2. Struktury podmiotowa, przedmiotowa i procesowa rachunku kosztów    57
        2.3.2.1. Struktura podmiotowa rachunku kosztów    57
        2.3.2.2. Dostosowanie ewidencji do struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa    58
        2.3.2.3. Struktura przedmiotowa (nośnikowa) rachunku kosztów    60
        2.3.2.4. Struktura procesowa rachunku kosztów    63
    2.4. Koszty w zarządzaniu    65
      2.4.1. Czynniki kosztotwórcze    65
      2.4.2. Przychody i koszty istotne    72
    2.5. Pomocnicze kryteria klasyfikacji kosztów    75
    Podsumowanie    76
    Pytania i zadania    76
    Literatura    80
  3. Koszty zleceń    81
    3.1. Zlecenie i dokumentacja jego kosztów    81
    3.2. Rozliczanie kosztów w warunkach zleceń    83
      3.2.1. Rachunek rzeczywistych kosztów zleceń    84
      3.2.2. Rachunek normalnych kosztów zleceń    87
      3.2.3. Kontrola kosztów pośrednich zleceń    92
    Podsumowanie    95
    Pytania i zadania    96
    Literatura    97
  4. Koszty produktów jednorodnych    98
    4.1. Kalkulacja podziałowa prosta    98
      4.1.1. Istota kalkulacji podziałowej prostej    98
      4.1.2. Kalkulacja podziałowa prosta – metoda FIFO    100
      4.1.3. Kalkulacja podziałowa prosta – metoda średniej ważonej    104
    4.2. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami    106
    4.3. Kalkulacja podziałowa wielostopniowa    109
    4.4. Lączenie rozwiązań kalkulacji podziałowej i zleceniowej – rozwiązania hybrydowe    110
    Podsumowanie    112
    Pytania i zadania    113
    Literatura    115
  5. Koszty produktów łącznych    116
    5.1. Pojęcie produktów łącznych i przyczyny rozliczania kosztów wspólnych    116
    5.2. Metody rozliczania kosztów wspólnych    117
      5.2.1. Metoda wartości realizacji netto (NRV)    117
      5.2.2. Metoda szacunkowej wartości realizacji netto (ENRV)    119
      5.2.3. Metoda jednostek fizycznych produkcji    120
      5.2.4. Kalkulacja odjemna    121
    5.3. Produkty łączne a podejmowanie decyzji    122
    Podsumowanie    123
    Pytania i zadania    123
    Literatura    124
  6. Rozliczanie kosztów podmiotów pomocniczych    125
    6.1. Struktura podmiotowa przedsiębiorstwa    125
      6.1.1. Rachunek podmiotowy kosztów    125
      6.1.2. Kluczepodziałowe    127
    6.2. Metody rozliczania kosztów podmiotów pomocniczych    128
    Podsumowanie    137
    Pytania i zadania    137
    Literatura    139
  7. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych; standaryzacja kosztów    140
    7.1. Rozliczenie kosztów według rachunku kosztów zmiennych i rachunku kosztów pełnych    140
    7.2. Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych    145
    7.3. Wielostopniowe rachunki zysków i strat    148
    7.4. Wyznaczanie kosztów standardowych    150
      7.4.1. Wprowadzenie do standaryzacji kosztów    150
      7.4.2. Wyznaczanie standardowych kosztów materiałów bezpośrednich    152
        7.4.2.1. Standardy materiałochłonności    153
        7.4.2.2. Analiza techniczna zużycia    153
        7.4.2.3. Estymacja zużycia na podstawie danych historycznych    154
        7.4.2.4. Ustalanie standardowej ceny materiałów    154
      7.4.3. Wyznaczanie standardowych kosztów wynagrodzeń bezpośrednich    158
        7.4.3.1. Standardy pracochłonności    158
        7.4.3.2. Standardowy koszt zmienny wynagrodzeń bezpośrednich    158
        7.4.3.3. Standardowy koszt semizmienny wynagrodzeń bezpośrednich    159
      7.4.4. Wyznaczanie standardowych kosztów pośrednich    163
    7.5. Uzasadnione koszty pośrednie    170
    Pytania i zadania    174
    Literatura    177
  8. Analiza koszt - wielkość sprzedaży - zysk    178
    8.1. Rodzaje analizy K-W-Z    178
    8.2. Analiza podstawowa K-W-Z    179
      8.2.1. Produkcja jednoasortymentowa    179
        8.2.1.1. Próg rentowności    179
        8.2.1.2. Marża b e zpieczeństwa pierwszego rodzaju    180
      8.2.2. Produkcja dwuasortymentowa    184
      8.2.3. Produkcja wieloasortymentowa    185
    8.3. Rozszerzona analiza K-W-Z    186
    Podsumowanie    190
    Pytania i zadania    190
    Literatura    191
  9. Budżetowanie w przedsiębiorstwie    192
    9.1. Ogólne zasady budżetowania; miejsce budżetowania w systemie planowania    192
      9.1.1. Budżet, budżetowanie i piramida planów    192
      9.1.2. Miejsce budżetowania w systemie analiz poziomych    194
    9.2. Funkcje budżetowania i konflikty między funkcjami    194
    9.3. Praktyczne aspekty procesu budżetowania    196
      9.3.1. Ustalanie horyzontu czasowego budżetowania    196
      9.3.2. Powiązania z planami długoterminowymi    197
      9.3.3. Elastyczność budżetu    198
      9.3.4. Korekty budżety    198
      9.3.5. Zasada partycypacji    198
      9.3.6. Przygotowanie budżetu i przewodnika budżetowego    198
    9.4. Fazy budżetowania    199
    9.5. Tryb opracowania budżetu głównego przedsiębiorstwa wytwórczego    202
    9.6. Budżety operacyjne    204
      9.6.1. Budżet przychodów ze sprzedaży    204
      9.6.2. Plan produkcji    205
      9.6.3. Plan zakupów i zapasów materiałów    206
      9.6.4. Budżet kosztów produkcji    207
      9.6.5. Budżet kosztu wytworzenia wyrobów sprzedanych i remanentu końcowego wyrobów gotowych    208
      9.6.6. Budżet kosztów ogólnego zarządu    209
      9.6.7. Budżet kosztów sprzedaży    211
        9.6.7.1. Budżetowanie kosztów pozyskania zamówień    211
        9.6.7.2. Budżetowanie kosztów realizacji zamówień    213
    9.7. Budżety finansowe    215
      9.7.1. Budżetowany rachunek zysków i strat    215
      9.7.2. Budżet przepływów pieniężnych    216
      9.7.3. Budżetowany bilans zamknięcia    219
    9.8. Budżet inwestycyjny    220
    9.9. Krytyka budżetowania i propozycje jego usprawnień    220
    Podsumowanie    224
    Pytania i zadania    225
    Literatura    227
  10. Rachunkowość odpowiedzialności    229
    10.1. Istota i struktura rachunkowości odpowiedzialności    229
    10.2. Analiza wariancji kosztowych    232
      10.2.1. Ogólny model rachunku wariancji kosztów zmiennych    233
      10.2.2. Rachunek wariancji kosztów zużycia materiałów bezpośrednich    235
        10.2.2.1. Podstawowy rachunek wariancji    235
        10.2.2.2. Rozszerzony rachunek wariancji    236
        10.2.2.3. Ograniczenia rachunku wariancji    239
      10.2.3. Rachunek wariancji kosztów wynagrodzeń bezpośrednich    239
        10.2.3.1. Podstawowy rachunek wariancji    239
        10.2.3.2. Rozszerzony rachunek wariancji    241
      10.2.4. Rachunek wariancji kosztów pośrednich zmiennych    243
        10.2.4.1. Czynnik kosztotwórczy oparty na nakładach    243
        10.2.4.2. Czynnik kosztotwórczy oparty na wynikach    244
        10.2.4.3. Ograniczenia rachunku wariancji kosztów pośrednich zmiennych    245
      10.2.5. Rachunek wariancji kosztów pośrednich stałych    245
      10.2.6. Ocena wariancji kosztowych    249
    10.3. Analiza wariancji przychodowych    252
      10.3.1. Prosty rachunek wariancji przychodowych    252
      10.3.2. Ograniczenia prostego rachunku wariancji przychodowych    254
      10.3.3. Rozszerzony rachunek wariancji przychodowych    255
    10.4. Ośrodki odpowiedzialności za zyski    258
      10.4.1. Ośrodek odpowiedzialności za zyski operacyjne    259
      10.4.2. Metody oceny ośrodków odpowiedzialności za zwrot z inwestycji    261
        10.4.2.1. Stopazwrotuzinwestycji(ROI)    261
        10.4.2.2. Zysk rezydualny    263
        10.4.2.3. EVA jako skorygowany zysk rezydualny    265
    Podsumowanie    271
    Pytania i zadania    272
    Literatura    273
  11. Rachunek kosztów działań    275
    11.1. Orientacja procesowa w zarządzaniu    275
      11.1.1. Koncepcja łańcucha wartości    276
      11.1.2. Reengimeering procesów gospodarczych    277
    11.2. Wprowadzenie do rachunku kosztów działań    279
      11.2.1. Koncepcja rachunku kosztów działań    279
      11.2.2. Analiza działań    282
    11.3. Hierarchia kosztów działań    284
      11.3.1. Koszty działań na poziomie jednostki produktu    284
      11.3.2. Koszty działań na poziomie serii    284
      11.3.3. Koszty działań związanych z utrzymaniem asortymentu produktów    285
      11.3.4. Koszty działań związanych z utrzymaniem infrastruktury    286
    11.4. Elementy kosztów działań i nośniki działań; raportowanie kosztów działań    286
      11.4.1. Elementy kosztów działań i nośniki działań    286
      11.4.2. Raportowanie kosztów działań    288
    11.5. Standaryzacja kosztów i budżetowanie w rachunku kosztów działań    289
      11.5.1. Standaryzacja kosztów w rachunku kosztów działań    289
        11.5.1.1. Standardowe koszty działań na poziomie produktu    290
        11.5.1.2. Standardowe koszty działań na poziomie serii    290
        11.5.1.3. Koszty utrzymania produktu    291
      11.5.2. Fazy procesu budżetowania w rachunku kosztów działań    291
        11.5.2.1. Faza przygotowania budżetów    291
        11.5.2.2. Fazaweryfikacji i zatwierdzania budżetu    291
    11.6. Kontrola budżetowa w rachunku kosztów działań    292
      11.6.1. Kontrola kosztów zmiennych działań    293
      11.6.2. Kontrola kosztów stałych działań    294
    11.7. Rachunek kosztów działań – przykłady    294
    11.8. Budżetowanie w rachunku kosztów wykorzystania zdolności produkcyjnych    310
    11.9. Korzyści budżetowania w rachunku kosztów działań    315
    Podsumowanie    317
    Zadania    318
    Literatura    319
  12. Budżetowanie kapitałowe    321
    12.1. Etapy budżetowania kapitałowego    321
    12.2. Metody oceny projektów inwestycyjnych    322
      12.2.1. Wartość pieniądza w czasie    323
      12.2.2. Wartość zaktualizowana netto    325
      12.2.3. Wewnętrzna stopa zwrotu    327
      12.2.4. Wartość zaktualizowana sumy równych wpłat wypłat    327
      12.2.5. Wartość zaktualizowana sumy nieskończonej liczby wpłat wypłat    328
      12.2.6. Wartość zaktualizowana sumy nieskończonej liczby wpłat wypłat rosnących w stałym tempie    329
      12.2.7. Okres zwrotu    330
    12.3. Struktura przepływów pieniężnych do celów budżetowania kapitałowego    330
    12.4. Inflacja w budżetowaniu kapitałowym    334
    12.5. Rachunek kosztów działań w budżetowaniu kapitałowym    336
      12.5.1. Planowanie obiektów kosztowych oraz zapotrzebowania na procesy i działania    336
      12.5.2. Planowanie zapotrzebowania na zasoby i określenie związku zasobów z przepływami    338
      12.5.3. Wyznaczenie wartości zaktualizowanej wypłat środków pieniężnych    340
        12.5.3.1. Koszty działań na poziomie jednostki produktu    340
        12.5.3.2. Koszty działań na poziomie serii    341
        12.5.3.3. Koszty działań związanych z utrzymaniem asortymentu produktu    342
      12.5.4. Przykład zastosowania rachunku kosztów działań w budżetowaniu kapitałowym    342
    Podsumowanie    345
    Pytania i zadania    346
    Literatura    347
    Załącznik 12.1. Współczynniki dyskontujące    348
    Załącznik 12.2. Współczynniki dyskontujące i sumujące    350
  13. Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym – wybrane zagadnienia    352
    13.1. Analiza strategiczna    352
    13.2. Strategie konkurencyjne a system informacji    353
    13.3. Cykl życia produktu i efekt doświadczenia a system informacji    355
      13.3.1. Cykle życia produktu    355
      13.3.2. Efekt doświadczenia a rachunkowość zarządcza    358
    13.4. Strategie jednostek gospodarczych według macierzy BCG a rachunkowość zarządcza    360
    13.5. Rachunek kosztów docelowych    362
      13.5.1. Etapy rachunku kosztów docelowych    362
      13.5.2. Rachunek kosztów dopuszczalnych    362
      13.5.3. Rachunek kosztów docelowych na poziomie jednostki produktu    364
      13.5.4. Rachunek kosztów docelowych na poziomie komponentu    365
    13.6. Zbilansowana karta dokonań    367
      13.6.1. Wprowadzenie do zbilansowanej karty dokonań    367
      13.6.2. Perspektywa właścicieli    369
      13.6.3. Perspektywa klienta    370
      13.6.4. Perspektywa procesów wewnętrznych    370
      13.6.5. Perspektywa uczenia się i rozwoju    371
      13.6.6. Charakterystyczne mierniki stosowane w zbilansowanej karcie dokonań    371
      13.6.7. Zbilansowana karta dokonań w systemie zarządzania    373
        13.6.7.1. Zbilansowana karta dokonań a struktura przedsiębiorstwa    373
        13.6.7.2. Zbilansowana karta dokonań a budżetowanie    374
        13.6.7.3. Zbilansowana karta dokonań a informacje zwrotne    374
    Podsumowanie    375
    Pytania    376
    Literatura    376
  Indeks rzeczowy    378
RozwińZwiń