Rachunkowość finansowa i podatkowa

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

65,40  109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 109,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 54,50 zł  


65,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera też omówienie wielu problemów wykraczających poza standardowe podręczniki akademickie, jak np. łączenie i podział spółek, kontrakty długoterminowe, upadłości (wszystko w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Atuty podręcznika:


osadzenie rachunkowości w otoczeniu prawno-podatkowym;
wieloaspektowa interpretacja najbardziej złożonych zagadnień rachunkowości;
klarowna struktura treści, wielość przykładów;
połączenie teorii z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wymogami ustawy o rachunkowości i wymogami prawa podatkowego;
aktualność rozwiązań i szczegółowe powoływanie źródeł prawa.


Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych i prawno-ekonomicznych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz doradców podatkowych.


Rok wydania2006
Liczba stron718
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17922-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  Wykaz aktów prawnych    17
  Wykaz stosowanych kont    24
  CZĘŚĆ PIERWSZA. PRAWNE I EKONOMICZNE OTOCZENIE FIRMY    31
    1. Elementy prawa cywilnego (Janusz Kaspryszyn)    33
      1.1. Istota prawa cywilnego    33
      1.2. Prawo rzeczowe    48
      1.3. Zobowiązania    52
      Pytania    64
      Literatura    64
    2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia (Janusz Kaspryszyn)    66
      2.1. Wprowadzenie    66
      2.2. Pojęcie przedsiębiorcy i jego podstawowe obowiązki    67
      2.3. Istota spółki cywilnej (art. 860-875 kodeksu cywilnego)    68
      2.4. Istota spółki jawnej (art. 22-85 kodeksu spółek handlowych)    70
      2.5. Istota spółki partnerskiej (art. 86-101 kodeksu spółek handlowych)    72
      2.6. Spółka komandytowa (art. 102-124 kodeksu spółek handlowych)    74
      2.7. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125-150 kodeksu spółek handlowych)    75
      2.8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią (art. 151-300 kodeksu spółek handlowych)    77
      2.9. Spółka akcyjna (art. 301-490 kodeksu spółek handlowych)    79
      2.10. Inne formy działalności    81
      2.11. Elementy prawa upadłościowego i naprawczego    82
      Pytania    84
      Literatura    85
    3. Podstawy gospodarki finansowej spółki (Marek Łyszczak)    86
      3.1. Pojęcie i formy finansowania    86
      3.2. Klasyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej    87
      3.3. Cechy poszczególnych form finansowania    95
      Pytania    100
      Literatura    100
    4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem (Urszula Mleczko)    102
      4.1. Operacje bankowe    102
      4.2. Produkty i usługi depozytowe i rozliczeniowe    103
      4.3. Produkty i usługi kredytowe    110
      Pytania    116
      Literatura    117
  CZĘŚĆ DRUGA. PRAWNE I ZAWODOWE NORMY RACHUNKOWOŚCI    119
    5. Harmonizacja rachunkowości (Danuta Misińska)    121
      5.1. Wprowadzenie    121
      5.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości    122
      5.3. Instytucje międzynarodowe zajmujące się tworzeniem standardów    123
      5.4. Treści Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich uwzględnienie w polskim prawie bilansowym    123
      5.5. Dyrektywy Unii Europejskiej    129
      5.6. Relacje między normami MSR (MSSF), Dyrektywami Unii oraz GAAP    131
      Pytania    131
      Literatura    132
    6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości (Jadwiga Szafraniec)    133
      6.1. Historia    133
      6.2. Cele Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości    134
      6.3. Struktura RMSR    134
      6.4. Powstawanie i uchwalanie standardów    135
      6.5. Założenia koncepcyjne    136
      6.6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości    137
      6.7. Polski Komitet Standardów Rachunkowości    139
      Pytania    141
      Literatura    141
    7. Tendencje rozwojowe rachunkowości (Mirosława Kwiecień)    142
      7.1. Funkcje rachunkowości    142
      7.2. Nieco historii    145
      7.3. Standaryzacja rozwiązań    152
      Pytania    155
      Literatura    155
    8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości (Władysław Fałowski)    157
      8.1. Podstawowe uregulowania prawne dotyczące prowadzenia ewidencji    157
      8.2. Uproszczone formy ewidencji    160
      8.3. Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych    166
      8.4. Podstawy organizacji rachunkowości    169
      8.5. Obligatoryjne wewnętrzne uregulowania w zakresie rachunkowości    176
      8.6. Organizacja ksiąg rachunkowych    180
      8.7. Dokumentacja operacji gospodarczych    184
      8.8. Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji lub ustalenia stanu ewidencyjnego    186
      8.9. Zagadnienia pozostałe    189
      Pytania    190
      Literatura    190
    9. Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego (Dorota Trzcińska)    197
      9.1. Wprowadzenie    197
      9.2. Charakterystyka techniki komputerowej    198
      9.3. Wymogi prawne stawiane systemom finansowo-księgowym    199
      9.4. Czego się oczekuje od systemów finansowo-księgowych    204
      9.5. Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego - lista pytań    207
      Pytania    209
      Literatura    210
    10. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Bożena Rudnicka)    211
      10.1. Pojęcie jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej    211
      10.2. Szczególne uregulowania rachunkowości jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej    212
      10.3. Podstawowe kategorie ekonomiczne    213
      10.4. Sprawozdanie finansowe    215
      10.5. Zasady ewidencji    217
      10.6. Wynik finansowy    219
      10.7. Podjęcie działalności gospodarczej    219
      10.8. Opodatkowanie jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (non profit)    222
      Pytania    223
      Literatura    224
    11. Polityka bilansowa (Teresa Cebrowska)    225
      11.1. Wprowadzenie    225
      11.2. Definicje    227
      11.3. Instrumenty polityki bilansowej    230
      11.4. Granice polityki bilansowej    232
      Pytania    233
      Literatura    234
  CZĘŚĆ TRZECIA. RACHUNKOWOŚĆ AKTYWÓW    235
    12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (Władysław Fałowski)    237
      12.1. Wprowadzenie    237
      12.2. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych    239
      12.3. Wycena i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych    240
      12.4. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych    242
      12.5. Pojęcie środka trwałego    243
      12.6. Wycena środków trwałych    247
      12.7. Amortyzacja środków trwałych    251
      12.8. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych    261
      12.9. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych    262
      12.10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte w leasing oraz oddane do leasingu    268
      Pytania    282
      Literatura    283
    13. Inwestycje rzeczowe (Waldemar Dotkuś)    285
      13.1. Wprowadzenie    285
      13.2. Etapy realizacji procesu inwestycyjnego    288
      13.3. Inwestycje w nieruchomość    291
      Pytania    296
      Literatura    297
    14. Instrumenty finansowe (Edward Pielichaty)    298
      14.1. Pojęcie, rodzaje i ewidencja instrumentów finansowych    298
      14.2. Pojęcie i pomiar wartości godziwej instrumentów finansowych    304
      14.3. Definicje instrumentów pochodnych    309
      14.4. Wycena instrumentów pochodnych    312
      14.5. Problemy ujęcia i wyceny złożonych instrumentów finansowych    315
      Pytania    321
      Literatura    322
    15. Zapasy (Janusz Mindowicz)    323
      15.1. Klasyfikacja i zasady wyceny zapasów    323
      15.2. Materiały    325
      15.3. Towary    330
      15.4. Produkty gotowe    337
      15.5. Inwentaryzacja zapasów    339
      Pytania    344
      Literatura    344
    16. Rozrachunki (Bożena Rudnicka)    345
      16.1. Pojęcie rozrachunków    345
      16.2. Klasyfikacja rozrachunków    346
      16.3. Wycena rozrachunków w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy    347
      16.4. Rozrachunki w walutach obcych    350
      16.5. Odpisy aktualizujące należności    359
      16.6. Inwentaryzacja rozrachunków    361
      16.7. Ewidencja i dokumentacja rozrachunków    362
      Pytania    383
      Literatura    384
    17. Środki pieniężne (Bożena Rudnicka)    385
      17.1. Pojęcie aktywów pieniężnych    385
      17.2. Czeki    386
      17.3. Weksle    387
      17.4. Inwentaryzacja środków pieniężnych    390
      17.5. Wycena środków pieniężnych    391
      17.6. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych    395
      Pytania    401
      Literatura    402
    18. Rozliczenia międzyokresowe (Waldemar Dotkuś)    403
      18.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne    403
      18.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne    406
      18.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów    409
      Pytania    411
      Literatura    412
  CZĘŚĆ CZWARTA. RACHUNKOWOŚĆ PASYWÓW    413
    19. Kapitały (Janusz Mindowicz)    415
      19.1. Istota i klasyfikacja kapitału własnego    415
      19.2. Kapitały podstawowe    416
      19.3. Kapitał zapasowy    422
      19.4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny    424
      19.5. Pozostałe kapitały rezerwowe    425
      19.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych    425
      19.7. Wynik netto    426
      Pytania    428
      Literatura    429
    20. Ustalanie wyniku finansowego (Jadwiga Szafraniec)    430
      20.1. Pojęcia podstawowe    430
      20.2. Koszty i przychody z działalności operacyjnej    432
      20.3. Pozostałe koszty i przychody z działalności operacyjnej    437
      20.4. Koszty i przychody finansowe    439
      20.5. Zysk ze zbycia inwestycji    441
      20.6. Aktualizacja wartości inwestycji    441
      20.7. Inne    441
      20.8. Straty i zyski nadzwyczajne    442
      20.9. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego    442
      20.10. Ewidencja procedury ustalania wyniku finansowego    443
      20.11. Podział wyniku finansowego    447
      Pytania    448
      Literatura    449
    21. Rezerwy na zobowiązania (Waldemar Dotkuś)    450
      21.1. Pojęcia podstawowe    450
      21.2. Rezerwy na zobowiązania    451
      21.3. Wycena rezerw    454
      21.4. Rezerwy na restrukturyzację działalności przedsiębiorstwa    456
      21.5. Rezerwy na podatek dochodowy    459
      21.6. Ujawnianie informacji o rezerwach    460
      Pytania    463
      Literatura    463
    22. Kontrakty długoterminowe (Anna Kasperowicz)    464
      22.1. Identyfikacja pojęcia usługi długoterminowej    464
      22.2. Charakterystyka kontraktów długoterminowych    466
      22.3. Metody ustalania przychodów i kosztów nie zakończonej umowy o usługi    467
      22.4. Rozwiązania ewidencyjne    471
      Pytania    480
      Literatura    481
    23. Odroczony podatek dochodowy (Władysław Fałowski)    482
      23.1. Wprowadzenie    482
      23.2. Różnice trwałe    483
      23.3. Różnice przejściowe    485
      23.4. Istota odroczonego podatku dochodowego    487
      23.5. Przygotowanie danych niezbędnych do tworzenia i rozwiązywania rezerwy na odroczony podatek dochodowy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego    492
      23.6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu straty podatkowej do odliczenia w przyszłych okresach    494
      23.7. Ewidencja podatku odroczonego i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym    496
      23.8. Odroczony podatek dochodowy - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne    500
      23.9. Odroczony podatek dochodowy - leasing    503
      23.10. Odroczony podatek dochodowy - długoterminowe i krótkoterminowe inwestycje    506
      23.11. Odroczony podatek dochodowy - należności długoterminowe i krótkoterminowe    509
      23.12. Odroczony podatek dochodowy - zapasy    510
      23.13. Odroczony podatek dochodowy - długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    512
      23.14. Odroczony podatek dochodowy - kontrakty długoterminowe    515
      23.15. Odroczony podatek dochodowy - rezerwy    518
      23.16. Odroczony podatek dochodowy - zobowiązania    519
      23.17. Podsumowanie    520
      Pytania    521
      Literatura    522
  CZĘŚĆ PIĄTA. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING    525
    24. Rachunek kosztów (Danuta Sołtys)    527
      24.1. Zasadnicze pojęcia i kryteria strukturalizacji kosztów    527
      24.2. Istota rachunku kosztów    531
      24.3. Funkcje rachunku kosztów    532
      24.4. Podstawy zróżnicowania modelowego rachunku kosztów i powiązania z rachunkiem przychodów    533
      24.5. Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej    539
      24.6. Podstawowe procedury kalkulacyjne a rachunek kosztowo-przychodowy    543
      24.7. Rozwinięte modele rachunku kosztów zmiennych i wyników    552
      24.8. Kalkulacja kosztów działań    554
      Pytania    556
      Literatura    557
    25. Rachunkowość zarządcza (Edward Nowak)    558
      25.1. Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa    558
      25.2. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna    561
      25.3. Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania    563
      25.4. Analiza zmienności kosztów    565
      25.5. Analiza progu rentowności    569
      25.6. Dźwignia operacyjna    575
      25.7. Decyzje cenowe    577
      25.8. Ośrodki odpowiedzialności    581
      Pytania    583
      Literatura    584
    26. Controlling (Waldemar Dotkuś)    585
      26.1. Pojęcie controllingu    585
      26.2. Rodzaje celów w controllingu    588
      26.3. Controlling strategiczny    590
      26.4. Controlling operatywny    591
      26.5. Rachunkowość jako podstawowa baza informacyjna controllingu    592
      26.6. Instrumenty controllingu operatywnego    593
      26.7. Budżetowanie a ośrodki odpowiedzialności    593
      26.8. Rodzaje budżetów oraz funkcje budżetowania    595
      26.9. Kontrola budżetowa i jej fazy    596
      26.10. Sprawozdanie controllingowe    597
      Pytania    598
      Literatura    598
  CZĘŚĆ SZÓSTA. RACHUNKOWOŚĆ ZDARZEŃ NIETYPOWYCH    601
    27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości (Zbigniew Luty)    603
      27.1. Przesłanki upadłości    603
      27.2. Dokumentowanie wniosku o upadłość    606
      27.3. Ustalanie wartości masy upadłego    608
      27.4. Koszty syndyka    614
      27.5. Zaspokajanie wierzytelności    615
      Pytania    617
      Literatura    618
    28. Łączenie i podział spółek (Zbigniew Luty)    619
      28.1. Istota połączenia    619
      28.2. Połączenie w świetle prawa bilansowego    624
      28.3. Połączenie metodą nabycia    629
      28.4. Metoda łączenia udziałów    633
      Pytania    637
      Literatura    637
  CZĘŚĆ SIÓDMA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA    639
    29. Sprawozdawczość finansowa (Teresa Cebrowska)    641
      29.1. Wprowadzenie    641
      29.2. Cel i procedury sprawozdań finansowych    642
      29.3. Założenia i cechy jakościowe sprawozdania finansowego    649
      29.4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego    652
      29.5. Konstrukcja i treść bilansu    653
      29.6. Rachunek zysków i strat    661
      29.7. Dodatkowe informacje i objaśnienia    666
      29.8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym    669
      29.9. Rachunek przepływów pieniężnych    672
      29.10. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy    681
      29.11. Konsolidacja sprawozdań finansowych    682
      Pytania    684
      Literatura    685
    30. Analiza finansowa (Teresa Cebrowska)    686
      30.1. Istota i przedmiot analizy finansowej    686
      30.2. Metody analizy finansowej    690
      30.3. Źródła informacji dla analizy    694
      30.4. Płaszczyzny oceny kondycji firmy    696
      30.5. Wstępna analiza sprawozdań finansowych    699
      30.6. Analiza wskaźnikowa    706
      30.7. Identyfikacja ryzyka bankructwa    712
      30.8. Podsumowanie    715
      Pytania    715
      Literatura    716
  Odpowiedzi na pytania    718
  Indeks (Zdzisław Kes)    719
RozwińZwiń