Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

-20%

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

177,60  222,00

Format: pdf

177,60222,00

cena zawiera podatek VAT

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych.


W trzecim wydaniu omówiono ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in.:


nowe zasady dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (tj. możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia);
tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego zabezpieczenia szpitalnego;
zasady finansowania programów pilotażowych;
nowe regulacje dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej;
nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określające minimalną wysokość nakładów na ochronę zdrowia na 6% dochodu krajowego brutto.


W komentarzu zaprezentowano bogaty wybór literatury, a także orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie komentowanej ustawy.


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Może stanowić ponadto cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również sędziów, radców prawnych i adwokatów.


Liczba stron1048
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-516-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    19
  
  Wstęp | str.    27
  
  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str.    31
  
  Dział I
  Przepisy ogólne | str.    33
  
  Rozdział    1
  Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych | str.    33
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str.    33
  Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy] | str.    39
  Art. 3. [Krąg osób ubezpieczonych] | str.    46
  Art. 4. [Ubezpieczenie cudzoziemców] | str.    51
  Art. 5. [Wyjaśnienie terminów ustawowych] | str.    51
  
  Rozdział    2
  Zadania władz publicznych | str.    123
  Art. 6. [Zapewnienie równego dostępu do świadczeń] | str.    123
  Art. 7. [Zadania gminy] | str.    125
  Art. 8. [Zadania powiatu] | str.    127
  Art. 9. [Zadania samorządu województwa] | str.    127
  Art. 9a. [Finansowanie świadczeń gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego] | str.    129
  Art. 9b. [Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego] | str.    130
  Art. 10. [Zadania wojewody] | str.    133
  Art. 11. [Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych] | str.    133
  
  Dział II
  Świadczenia opieki zdrowotnej | str.    140
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne | str.    140
  Art. 12. [Uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów odrębnych] | str.    140
  Art. 12a. [Uprawnienia do świadczeń osób pozbawionych wolności] | str.    145
  Art. 13. [Zasady finansowania świadczeń osobom nieubezpieczonym] | str.    146
  Art. 13a. [Finansowanie świadczeń osobom nieubezpieczonym - delegacja do wydania rozporządzenia] | str.    148
  Art. 14. [Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    150
  Art. 14a-14b. (uchylone). | str.    150
  Art. 15. [Prawo do świadczeń gwarantowanych finansowanych przez Fundusz] | str.    150
  Art. 15a. (uchylony). | str.    165
  Art. 16. [Wyłączenie świadczeń z finansowania ze środków publicznych] | str.    165
  Art. 17. (uchylony). | str.    167
  Art. 18. [Świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnoopiekuńczych i rehabilitacji leczniczej] | str.    168
  Art. 18a. [Kontrola starosty nad jakością świadczeń udzielanych w ZOL/ZPO/ZRL] | str.    176
  Art. 18b. [Ocena sytuacji dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w ZOL/ZPO/ZRL] | str.    177
  Art. 18c. [Zasady opuszczania ZOL/ZPO/ZRL w przypadku usamodzielnienia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej] | str.    177
  Art. 19. [Zasady udzielania i finansowania świadczeń wykonanych w stanach nagłych] | str.    178
  Art. 20. [Zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń] | str.    187
  Art. 21. [Ocena list oczekujących na udzielenie świadczenia] v199
  Art. 22. (uchylony). | str.    200
  Art. 23. [Zasady przekazywania oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji o listach oczekujących na świadczenia] | str.    200
  Art. 23a. [Elektroniczna rejestracja i monitorowanie kolejki on-line] | str.    203
  Art. 24. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] | str.    205
  Art. 24a. [Stosowanie przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] | str.    205
  Art. 24b. [Stosowanie przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] | str.    205
  Art. 24c. [Uprawnienia weteranów poszkodowanych w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania misji poza granicami państwa] | str.    206
  Art. 25-26a. (uchylone). | str.    206
  Art. 27. [Profilaktyka i promocja zdrowia] | str.    207
  Art. 28. (uchylony) | str.    213
  Art. 29. [Prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne] | str.    213
  Art. 30. [Prawo wyboru szpitala] | str.    213
  Art. 31. [Prawo wyboru lekarza dentysty] | str.    213
  
  Rozdział 1a
  Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych | str.    216
  Art. 31a. [Podstawy zakwalifikowania świadczenia jako gwarantowanego] | str.    216
  Art. 31b. [Uprawnienia Ministra Zdrowia w zakresie kwalifikowania świadczeń jako gwarantowane] | str.    219
  Art. 31c. [Rekomendacje AOTMiT] | str.    220
  Art. 31ca. [Rekomendacja dotycząca zasadności stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych] | str.    222
  Art. 31d. [Rozporządzenia koszykowe - delegacja ustawowa] | str.    225
  Art. 31e. [Usuwanie świadczeń opieki zdrowotnej z koszyka świadczeń gwarantowanych] | str.    227
  Art. 31f. [Ocena wniosku o usunięcie świadczenia z koszyka świadczeń gwarantowanych lub jego modyfikację] | str.    229
  Art. 31g. [Rekomendacje AOTMiT] | str.    230
  Art. 31h. [Opinia Rady Przejrzystości] | str.    232
  Art. 31i. (uchylony). | str.    233
  Art. 31j. [Wzór raportu AOTMiT - delegacja do wydania rozporządzenia] | str.    233
  Art. 31k. [Wzór wniosku - delegacja do wydania rozporządzenia] | str.    233
  Art. 31l. [Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym] | str.    234
  
  Rozdział 1aa
  Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej | str.    234
  Art. 31la. [Plan taryfikacji świadczeń] | str.    234
  Art. 31lb. [Obwieszczenie Prezesa AOTMiT] | str.    236
  Art. 31lc. [Gromadzenie i przetwarzanie danych] | str.    243
  
  Rozdział 1b
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | str.    247
  Art. 31m. [AOTMiT - forma organizacyjna] | str.    247
  Art. 31n. [AOTMiT - zadania] | str.    249
  Art. 31o. [AOTMiT - zadania Prezesa Agencji] | str.    253
  Art. 31p. [Powołanie i kadencja Prezesa Agencji oraz jego zastępców] v255
  Art. 31q. [Ograniczenie w podejmowaniu zatrudnienia przez pracowników Agencji. Nabór na stanowiska w Agencji] | str.    256
  Art. 31r. [Nabór na stanowisko Prezesa Agencji] | str.    256
  Art. 31s. [AOTMiT - Rada Przejrzystości] | str.    258
  Art. 31sa. [Rada do Spraw Taryfikacji] | str.    276
  Art. 31sb. [Reprezentatywna organizacja świadczeniodawców] | str.    279
  Art. 31t. [AOTMiT - finansowy aspekt działania Agencji] | str.    282
  Art. 31u. [AOTMiT - fundusz podstawowy i zapasowy] | str.    284
  Art. 31v. [AOTMiT - nadzór] | str.    286
  Art. 31w. [Sankcje stosowane przez organ nadzoru wobec Prezesa Agencji lub jego zastępcy oraz członka Rady Konsultacyjnej] | str.    286
  Art. 31x. [Kontrola Agencji Oceny Technologii Medycznych - delegacja do wydania rozporządzenia] | str.    287
  
  Rozdział    2
  Zakres świadczeń opieki zdrowotnej | str.    288
  Art. 32. [Prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych] | str.    288
  Art. 32a. [Prawo do diagnostyki i leczenia onkologicznego] | str.    290
  Art. 32b. [Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Obowiązek bezpłatnego wydawania dokumentacji medycznej] | str.    299
  Art. 32c. [Wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego] | str.    303
  Art. 32d. [Obwieszczenie wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego] | str.    304
  Art. 33. [Prawo do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego] | str.    305
  Art. 33a. [Prawo do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych] | str.    309
  Art. 33b. [Prawo do zakwaterowania poza placówką lecznictwa stacjonarnego] | str.    310
  Art. 34-34a. (uchylone). | str.    312
  Art. 35. [Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne w zakładach realizujących świadczenia stacjonarne] v312
  Art. 36-39c. (uchylone). | str.    322
  Art. 40. [Prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia osoby uprawnionej] | str.    322
  Art. 40a. [Prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia fizjoterapeuty] | str.    327
  Art. 41. [Transport sanitarny] | str.    329
  Art. 41a. [Zabezpieczenie transportu sanitarnego w związku z orzeczeniem środka zabezpieczającego] | str.    333
  Art. 42. [Szczególne uprawnienia do świadczeń udzielonych w związku z pełnieniem służby poza granicami RP] | str.    333
  
  Rozdział 2a
  Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju | str.    335
  Art. 42a. [Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju] | str.    335
  Art. 42b. [Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str.    344
  Art. 42c. [Zasady dotyczące wysokości zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str.    351
  Art. 42d. [Procedura dotycząca rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów] | str.    355
  Art. 42e. [Świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody] | str.    366
  Art. 42f. [Świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody] | str.    367
  Art. 42g. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str.    371
  Art. 42h. [Limit wydatków na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str.    372
  Art. 42i. [Zgoda na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo ich kontynuację w ramach przepisów o koordynacji] | str.    373
  Art. 42j. [Kierowanie na leczenie lub badania diagnostyczne, których nie wykonuje się w kraju] | str.    379
  Art. 42k. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń] | str.    381
  
  Rozdział    3
  Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej | str.    383
  Art. 43. [Uprzywilejowanie zasłużonych honorowych dawców krwi i zasłużonych dawców przeszczepu w zakresie dostępu do leków] | str.    383
  Art. 43a. [Leki dla seniorów 75+] | str.    388
  Art. 44. [Uprzywilejowanie żołnierzy w zakresie dostępu do leków] | str.    393
  Art. 45. [Uprzywilejowanie inwalidów wojskowych w zakresie dostępu do leków] | str.    398
  Art. 46. [Uprzywilejowanie inwalidów wojennych w zakresie dostępu do leków] | str.    402
  Art. 47. [Uprzywilejowanie inwalidów wojennych w zakresie dostępu do wyrobów medycznych] | str.    408
  Art. 47a. [Szczególne uprawnienia dawców narządów] | str.    412
  Art. 47b. [Dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia] | str.    413
  Art. 47c. [Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością] | str.    415
  
  Rozdział 3a
  Ratunkowy dostęp do technologii lekowych | str.    418
  Art. 47d. [Zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej] | str.    418
  Art. 47e. [Wniosek świadczeniodawcy] | str.    423
  Art. 47f. [Opinia Agencji w sprawie zasadności finansowania leku ze środków publicznych] | str.    426
  Art. 47g [Treść decyzji w sprawie wydania zgody] | str.    432
  Art. 47h [Ewidencja wniosków i wydanych decyzji w sprawie wydania zgód] | str.    432
  Art. 47i [Pokrywanie kosztu leku objętego zgodą] | str.    433
  
  Rozdział    4
  Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i programy pilotażowe | str.    434
  Art. 48. [Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej] | str.    434
  Art. 48a. [Opracowywanie i opiniowanie programu polityki zdrowotnej] | str.    437
  Art. 48aa. [Raport, opinie i rekomendacje AOTMiT dotyczące programów polityki zdrowotnej] | str.    441
  Art. 48ab. [Zawieszenie, wznowienie i zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej] | str.    443
  Art. 48b. [Tryb wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej i programu zdrowotnego] | str.    444
  Art. 48c. [Finansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych] | str.    447
  Art. 48d. [Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia] | str.    448
  Art. 48e. [Program pilotażowy] | str.    450
  Art. 48f. [Upoważnienie do przekazywania informacji jednostce organizacyjnej pomocy społecznej] | str.    451
  
  Rozdział    5
  Dokumenty służące do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej | str.    453
  Art. 49. [Karta ubezpieczenia zdrowotnego i inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń] | str.    453
  Art. 50. [Obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń] | str.    456
  Art. 50a. [Zasady ponoszenia kosztów świadczeń sfinansowanych przez Fundusz] | str.    471
  Art. 51. [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] | str.    472
  Art. 52. [Zasady wydawania poświadczeń] | str.    475
  Art. 53. [Poświadczenie lub inny dokument wydany przez zagraniczną instytucję właściwą] | str.    476
  Art. 54. [Zasady wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta decyzji potwierdzających prawo do świadczeń] | str.    478
  
  DZIAŁ III
  Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej | str.    482
  
  Art. 55.-56. (uchylone). | str.    482
  Art. 57. [Prawo do świadczeń specjalistycznych na podstawie skierowania] | str.    482
  Art. 58. [Prawo do świadczeń szpitalnych na podstawie skierowania] | str.    485
  Art. 59. [Prawo do świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie skierowania] | str.    487
  Art. 59a. [Równoważność skierowań wystawionych przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Polska krajach UE] | str.    489
  Art. 59b. [Informacja o wystawieniu skierowania w postaci elektronicznej] | str.    489
  Art. 60. [Prawo do świadczeń realizowanych w trybie nagłym bez skierowania] | str.    490
  Art. 61. [Obowiązek ponoszenia kosztu świadczenia zrealizowanego bez skierowania, gdy jest ono wymagane] | str.    491
  Art. 62-63c. (uchylone). | str.    491
  Art. 64. [Kontrola udzielania świadczeń przez świadczeniodawców] | str.    491
  
  DZIAŁ IV
  Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu | str.    514
  
  Rozdział    1
  Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego | str.    514
  Art. 65. [Zasady ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    514
  Art. 66. [Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    520
  Art. 67. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    556
  Art. 68. [Ubezpieczenie dobrowolne] | str.    562
  Art. 69. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    575
  Art. 70. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego związanego ze stosunkiem służbowym] | str.    580
  Art. 71. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego związanego ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora] | str.    580
  Art. 72. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego u osób pobierających emeryturę lub rentę] | str.    581
  Art. 73. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego u innych osób] | str.    581
  Art. 74. [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego] | str.    589
  Art. 75. [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    592
  Art. 76. [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    595
  Art. 76a. [Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    596
  Art. 77. [Treść zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    596
  Art. 78. [Kontrola realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    602
  
  Rozdział    2
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne | str.    603
  Art. 79. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość] | str.    603
  Art. 80. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika] | str.    605
  Art. 81. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne] | str.    609
  Art. 82. [Opłacanie składek od przychodów z różnych tytułów] | str.    623
  Art. 83. [Obniżenie wysokości składki] | str.    628
  Art. 84. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str.    632
  Art. 84a. [Składka opłacana przez rolnika] | str.    633
  Art. 85. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str.    633
  Art. 86. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str.    636
  Art. 87. [Zasady opłacania składek] | str.    640
  Art. 88. [Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne] | str.    651
  Art. 89. [Odsetki od nieprzekazanych w terminie składek] | str.    651
  Art. 90. [Kontrola wykonywania obowiązków przez płatników] | str.    651
  Art. 91. [Przekazywanie informacji właściwym ministrom o wysokości składek] | str.    653
  Art. 92. [Odrębny sposób ubezpieczenia niektórych grup osób] | str.    653
  Art. 93. [Dochodzenie roszczeń z tytułu nieopłaconych składek i ich przedawnienie] | str.    654
  Art. 94. [Zwrot nienależnie opłaconych składek] | str.    655
  Art. 95. [Odliczenia składek od podatku] | str.    656
  
  DZIAŁ IVa
  Ocena potrzeb zdrowotnych | str.    663
  
  Art. 95a. [Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych] | str.    665
  Art. 95b. [Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych] | str.    666
  Art. 95c. [Priorytety polityki regionalnej] | str.    668
  Art. 95d. [Decyzja administracyjna wojewody o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego albo nowych jednostek lub komórek organizacyjnych] | str.    669
  Art. 95e. [Decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej] | str.    673
  Art. 95f. [Rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii] | str.    674
  Art. 95g. [Termin wydania opinii; treść opinii] | str.    677
  Art. 95h. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia] | str.    678
  Art. 95i. [Postępowanie odwoławcze; protest w przypadku opinii negatywnej] | str.    679
  Art. 95j. [Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego] | str.    681
  Art. 95k. [Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego] | str.    681
  
  DZIAŁ IVb
  System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej | str.    684
  
  Art. 95l. [Zakres świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia; poziomy systemu zabezpieczenia] | str.    686
  Art. 95m. [Kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia] | str.    689
  Art. 95n. [Wykaz świadczeniodawców; kwalifikacja do systemu zabezpieczenia mimo niespełnienia wszystkich warunków; protest; zmiany w wykazie] | str.    694
  
  DZIAŁ V
  Narodowy Fundusz Zdrowia | str.    698
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne | str.    698
  Art. 96. [Utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia] | str.    698
  Art. 97. [Zakres działania Funduszu] | str.    700
  Art. 97a. [Krajowy Punkt Kontaktowy] | str.    708
  Art. 98. [Organy Funduszu] | str.    712
  Art. 99. [Rada Funduszu] | str.    712
  Art. 100. [Zadania Rady Funduszu] | str.    714
  Art. 101. [Zwołanie posiedzenia Rady Funduszu] | str.    717
  Art. 102. [Prezes Funduszu i jego kompetencje] | str.    718
  Art. 102a. [Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu] | str.    722
  Art. 103. [Zastępcy Prezesa Funduszu] | str.    724
  Art. 103a. [Nabór na stanowiska zastępców Prezesa Funduszu] | str.    725
  Art. 104. [Publikacje planów i sprawozdań] | str.    726
  Art. 105. [Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia] | str.    727
  Art. 106. [Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu i jej kompetencje] | str.    727
  Art. 107. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu i jego kompetencje] | str.    732
  Art. 107a. [Nabór kandydatów do pracy w Funduszu] | str.    738
  Art. 107b. [Informacje o kandydatach do pracy w Funduszu] | str.    738
  Art. 107c. [Termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy w Funduszu] | str.    738
  Art. 107d. [Lista kandydatów do pracy w Funduszu] | str.    738
  Art. 107e. [Protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do pracy w Funduszu] | str.    739
  Art. 107f. [Informacje o wynikach naboru kandydatów do pracy w Funduszu] | str.    739
  Art. 107g. [Zasady nawiązywania stosunku pracy z osobami wyłonionymi w drodze naboru] | str.    739
  Art. 108. [Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez oddział wojewódzki Funduszu] | str.    742
  Art. 109. [Indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] | str.    743
  Art. 109a. [Wydawanie interpretacji indywidualnych] | str.    755
  Art. 110. [Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego] | str.    760
  Art. 111. [Zastosowanie przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników] | str.    763
  Art. 112. [Ograniczenia w zatrudnieniu, wykonywania działalności gospodarczej oraz zakaz konkurencji pracowników NFZ] | str.    764
  
  Rozdział    2
  Gospodarka finansowa Funduszu | str.    767
  Art. 113. [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundusz] | str.    767
  Art. 114. [Charakter środków finansowych i obsługa bankowa] | str.    768
  Art. 115. [Fundusz podstawowy i zapasowy] | str.    770
  Art. 116. [Przychody Funduszu] | str.    771
  Art. 117. [Koszty Funduszu] | str.    778
  Art. 118. [Plan finansowy Funduszu] | str.    779
  Art. 119. [Plan finansowy Funduszu - delegacja do wydania rozporządzenia] | str.    781
  Art. 120. [Prognoza przychodów i kosztów] | str.    787
  Art. 121. [Zasady opracowywania projektu planu finansowego Funduszu] | str.    788
  Art. 122. [Brak zatwierdzenia lub nieustalenie planu finansowego Funduszu] | str.    789
  Art. 123. [Ustalenie planu finansowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia] | str.    789
  Art. 124. [Zmiany planu finansowego Funduszu] | str.    789
  Art. 125. [Uprawnienia oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie uzyskiwania przychodów z nadwyżki planu] | str.    793
  Art. 126. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu] | str.    793
  Art. 127. [Kredyty i pożyczki zaciągane przez Fundusz] | str.    794
  Art. 128. [Rachunkowość Funduszu] | str.    795
  Art. 129. [Pokrycie strat i przeznaczenie zysków Funduszu] | str.    797
  Art. 130. [Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu] | str.    799
  Art. 131. [Okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu] | str.    799
  Art. 131a. (uchylony). | str.    800
  Art. 131b. [Plan zakupu świadczeń] | str.    800
  
  DZIAŁ VA
  Finansowanie ochrony zdrowia | str.    803
  
  Art. 131c. [Minimalna wysokość finansowania ochrony zdrowia] | str.    803
  Art. 131d. [Zasady przekazywania dotacji budżetowej stanowiącej różnicę pomiędzy danym rokiem a rokiem poprzednim] | str.    804
  
  DZIAŁ VI
  Postępowanie w sprawie zawarcia um ów ze św iadczeniodawcamiv    806
  
  Art. 132. [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    806
  Art. 132a. [Konsorcjum świadczeniodawców] | str.    830
  Art. 132b. [Zawieranie umów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej] | str.    832
  Art. 133. [Podwykonawstwo] | str.    834
  Art. 134. [Równe traktowanie świadczeniodawców] | str.    838
  Art. 135. [Jawność umów i ofert] | str.    840
  Art. 136. [Elementy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    844
  Art. 136a. (uchylony). | str.    856
  Art. 136b. [Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy] | str.    856
  Art. 136c. [Ryczałt PSZ] | str.    857
  Art. 137. [Ogólne warunki umów] | str.    859
  Art. 138. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] | str.    868
  Art. 139. [Tryby zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    869
  Art. 140. [Opis przedmiotu zamówienia] | str.    873
  Art. 141. [Opis przedmiotu zamówienia] | str.    875
  Art. 142. [Konkurs ofert] | str.    876
  Art. 143. [Zasady prowadzenia rokowań] | str.    886
  Art. 144. [Przesłanki ogłoszenia postępowania w trybie rokowań] | str.    887
  Art. 145. [Krąg podmiotów uczestniczących w rokowaniach] | str.    889
  Art. 146. [Tryb określania przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów] | str.    890
  Art. 147. [Jawność kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców] | str.    895
  Art. 148. [Ustawowe kryteria oceny ofert] | str.    895
  Art. 149. [Przyczyny odrzucenia oferty] | str.    899
  Art. 150. [Unieważnienie postępowania] | str.    912
  Art. 151. [Rozstrzygnięcie postępowania] | str.    914
  Art. 152. [Środki odwoławcze] | str.    915
  Art. 153. [Protest] | str.    915
  Art. 154. [Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego] | str.    915
  Art. 155. [Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i przyczyny nieważności umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    925
  Art. 156. [Okres trwania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    932
  Art. 157. [Wyłączenie stosowania przepisów o zawarciu umowy do zmian dokonywanych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    936
  Art. 158. [Nieważność zmiany w zawartej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str.    937
  Art. 159. [Tryb zawierania umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w wyroby medyczne] | str.    940
  Art. 159a. [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia] | str.    946
  Art. 160. [Zażalenie na czynność dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] | str.    950
  Art. 161. [Tryb wnoszenia i rozpatrywania zażalenia] | str.    950
  Art. 161a. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zawierania umów na wykonanie medycznych czynności ratunkowych] | str.    953
  Art. 161b. [Ponowne postępowanie] | str.    954
  
  DZIAŁ VIA
  Transport sanitarny | str.    956
  
  Art. 161ba. [Sposoby wykonywania transportu sanitarnego] | str.    956
  Art. 161c. [Zasady zawierania umów z zakresu transportu sanitarnego] | str.    957
  Art. 161d. [Działalność lotniczych zespołów transportu sanitarnego] | str.    959
  Art. 161e. [Kontrola podmiotów wykonujących transport sanitarny] | str.    961
  
  DZIAŁ VII
  Nadzór    962
  
  Art. 162. [Organ sprawujący nadzór nad Funduszem] | str.    962
  Art. 163. [Kryteria sprawowania nadzoru nad działalnością Funduszu i innych podmiotów] | str.    964
  Art. 164. [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] | str.    968
  Art. 165. [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] | str.    969
  Art. 166 (uchylony). | str.    972
  Art. 167. [Sankcje stosowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] | str.    972
  Art. 168. [Żądanie niezwłocznego rozpatrzenia sprawy] | str.    973
  Art. 169. [Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową Funduszu] | str.    974
  Art. 170. [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] | str.    975
  Art. 171. [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] | str.    975
  Art. 172. [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec świadczeniodawcy] | str.    976
  Art. 173. [Zasady prowadzenia kontroli działalności Funduszu, świadczeniodawców, aptek i innych podmiotów] | str.    977
  Art. 174. [Protokół kontroli] | str.    981
  Art. 175. [Umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli] | str.    982
  Art. 176. [Umotywowane zastrzeżenia do stanowiska kontrolera] | str.    983
  Art. 177. [Odmowa podpisania protokołu kontroli] | str.    983
  Art. 178. [Wystąpienie pokontrolne] | str.    984
  Art. 179. [Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego] | str.    985
  Art. 179a. [Stosowanie przepisów do kontroli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych] | str.    985
  Art. 180. [Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli - delegacja do wydania rozporządzenia] | str.    986
  Art. 181. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] | str.    986
  Art. 182. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] | str.    986
  Art. 183. [Tryb egzekucji kar pieniężnych nakładanych w trybie nadzoru] | str.    987
  Art. 184. [Skarga do sądu administracyjnego na decyzje wydane w trybie nadzoru] | str.    987
  Art. 185. [Zawiadomienie podmiotu tworzącego o nieprawidłowościach stwierdzonych u świadczeniodawcy] | str.    988
  Art. 186. [Zakaz zatrudnienia i pełnienia funkcji przez osoby sprawujące czynności nadzorcze] | str.    988
  Art. 187. [Przedstawianie sprawozdań z działalności Funduszu] | str.    989
  
  DZIAŁ VIII
  Przetwarzanie i ochrona danych | str.    991
  
  Art. 188. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców przez Fundusz] | str.    991
  Art. 188a. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń przez Fundusz] | str.    1002
  Art. 188b. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej] | str.    1003
  Art. 188ba. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o nadanie dostępu lub korzystających z aplikacji udostępnianych przez NFZ] | str.    1004
  Art. 188c. [Elektroniczny system monitorowania programów lekowych] | str.    1004
  Art. 188d. [Uprawnienie do przetwarzania danych przez jednostki samorządu terytorialnego] | str.    1006
  Art. 188e. [Elektroniczny system monitorowania programów zdrowotnych] | str.    1007
  Art. 189. [Zakres gromadzonych danych świadczeniodawców] | str.    1008
  Art. 189a. [Zakres danych przekazywanych wojewodzie oraz marszałkowi województwa przez NFZ] | str.    1009
  Art. 190. [Zakres danych gromadzonych przez Fundusz, apteki i świadczeniodawców - delegacja do wydania rozporządzenia] | str.    1009
  Art. 191. [Gromadzenie i przetwarzanie danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia] | str.    1011
  Art. 191a. [System Rejestru Usług Medycznych] | str.    1012
  Art. 192. [Informowanie ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] | str.    1014
  Art. 192a. [Pozyskiwanie informacji od ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] | str.    1020
  
  DZIAŁ IX
  Przepisy karne | str.    1022
  
  Art. 192b-192c. (uchylone). | str.    1022
  Art. 193. [Wykroczenia związane z naruszeniem przepisów ustawy] | str.    1022
  Art. 194. [Odpowiedzialność osób działających w imieniu osób prawnych] | str.    1024
  Art. 195. [Tryb orzekania w sprawach o wykroczenia] | str.    1025
  Art. 196-228. (pominięte). | str.    1025
  Art. 229. | str.    1025
  Art. 230. | str.    1026
  Art. 231. | str.    1026
  Art. 232. | str.    1026
  Art. 233. | str.    1027
  Art. 234. | str.    1027
  Art. 235. | str.    1027
  Art. 236. | str.    1027
  Art. 237. | str.    1027
  Art. 238. | str.    1028
  Art. 239. | str.    1028
  Art. 240. | str.    1029
  Art. 241. | str.    1029
  Art. 242. | str.    1029
  Art. 243. | str.    1029
  Art. 244. (uchylony). | str.    1030
  Art. 245. | str.    1030
  Art. 246. | str.    1030
  Art. 247. | str.    1030
  Art. 248. | str.    1030
  Art. 249. | str.    1031
  Art. 250. | str.    1031
  Art. 251. | str.    1031
  Art. 252. | str.    1031
  
  Orzecznictwo | str.    1033
  
  Wykaz rozporządzeń koszykowych | str.    1039
  
  Wykaz zarządzeń Prezesa Funduszu w sprawie warunków zawierania i realizacji umów | str.    1041
  
  Literatura | str.    1043
  
  O autorach | str.    1047
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia