Prawa człowieka

-20%

Prawa człowieka

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw osobistych i politycznych. Zawiera liczne odwołania do praktyki orzeczniczej organów wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, a także organów międzynarodowych, zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konstrukcja wykładu nawiązuje w dużym stopniu do systematyki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Drugie wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o nowe wątki, zwłaszcza dotyczące praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.


Przy doborze zagadnień szczegółowych i formy ich prezentacji autorzy wykorzystali doświadczenie dydaktyczne, zdobyte dzięki prowadzeniu zajęć nie tylko z zakresu praw człowieka, lecz także dyscyplin pokrewnych, przede wszystkim prawa konstytucyjnego.


Adresaci:
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa. Ze względu na przystępną formę wykładu może być wykorzystywany przez słuchaczy kierunków pokrewnych, takich jak administracja, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne.


Liczba stron316
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-232-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wykaz powołanych aktów prawnych | str.    15
  
  Od autorów | str.    19
  
  Rozdział    1
  Zagadnienia wstępne (Wojciech Brzozowski) | str.    23
  1. Prawo podmiotowe i pojęcia pokrewne | str.    23
  2. Prawa i wolności | str.    26
  3. Idea praw człowieka | str.    29
  4. Generacje praw człowieka | str.    31
  5. Podmioty praw człowieka | str.    33
  6. Adresaci praw człowieka | str.    37
  7. Granice i ograniczenia praw człowieka | str.    39
  8. Efekt mrożący | str.    44
  9. Derogacja zobowiązań z zakresu praw człowieka | str.    45
  10. Prawa człowieka a rządy prawa | str.    46
  
  Rozdział    2
  Krajowy system ochrony praw człowieka i obywatela (Marcin Wiącek) | str.    49
  1. Uwagi wstępne | str.    50
  2. Sądy | str.    50
  3. Trybunał Konstytucyjny | str.    57
  4. Trybunał Stanu | str.    63
  5. Rzecznik Praw Obywatelskich i inne organy rzecznikowskie | str.    65
  
  Rozdział    3
  Regionalne systemy ochrony praw i wolności (Adam Krzywoń) | str.    70
  1. Uwagi wstępne | str.    71
  2. Europejski system ochrony praw i wolności – Rada Europy | str.    71
  2.1. Rada Europy | str.    71
  2.2. Europejska Konwencja Praw Człowieka | str.    73
  2.3. Ewolucja mechanizmów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    74
  2.4. Prawa i wolności zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz zasady przewodnie | str.    76
  2.5. Europejski Trybunał Praw Człowieka | str.    80
  2.6. Skargi międzypaństwowe oraz skargi indywidualne | str.    82
  2.7. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str.    84
  2.8. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    86
  2.9. Inne konwencje Rady Europy | str.    89
  3. Europejski system ochrony praw i wolności – Unia Europejska | str.    92
  3.1. Unia Europejska a prawa jednostki | str.    92
  3.2. Karta Praw Podstawowych | str.    93
  3.3. Przystępowanie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    96
  4. Pozaeuropejskie systemy ochrony praw człowieka | str.    99
  4.1. System międzyamerykański | str.    99
  4.2. System afrykański | str.    100
  
  Rozdział    4
  Uniwersalny system ochrony praw człowieka (Wojciech Brzozowski) | str.    101
  1. U źródeł uniwersalnego systemu ochrony | str.    101
  2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka | str.    104
  3. Od Deklaracji do Paktów | str.    107
  4. Mechanizmy kontrolne Paktów | str.    110
  5. Inne traktaty w systemie ONZ | str.    114
  6. Nowe organy ochrony praw człowieka | str.    116
  
  Rozdział    5
  Godność człowieka, prawna ochrona życia, zakaz maltretowania (Adam Krzywoń) | str.    118
  1. Godność człowieka | str.    118
  1.1. Godność osobowa i godność osobowościowa | str.    118
  1.2. Cechy godności człowieka | str.    119
  1.3. Socjalny wymiar godności człowieka | str.    122
  2. Prawo do ochrony życia | str.    123
  2.1. Bezwzględny zakaz stosowania kary śmierci | str.    123
  2.2. Początek i koniec prawnej ochrony życia | str.    125
  2.3. Ograniczenia prawa do ochrony życia | str.    127
  2.4. Planowanie akcji z użyciem siły | str.    128
  2.5. Ochrona życia przed atakami ze strony osób trzecich | str.    130
  2.6. Proceduralny aspekt prawa do ochrony życia | str.    131
  3. Zakaz maltretowania | str.    132
  3.1. Treść i podstawy zakazu maltretowania | str.    132
  3.2. Absolutny charakter zakazu maltretowania | str.    133
  3.3. Test ścisłej konieczności użycia siły | str.    134
  3.4. Tortury | str.    136
  3.5. Maltretowanie wynikające z warunków panujących w zakładach karnych | str.    137
  3.6. Inne przypadki maltretowania | str.    140
  
  Rozdział    6
  Wolność osobista i odpowiedzialność jednostki (Marcin Wiącek) | str.    142
  1. Wolność osobista | str.    142
  2. Zasada ne bis in idem | str.    149
  3. Zakaz karania bez podstawy prawnej | str.    152
  
  Rozdział    7
  Prawo do sądu i rzetelnego procesu sądowego (Marcin Wiącek) | str.    160
  1. Treść i ograniczenia prawa do sądu | str.    161
  2. Uprawnienia składające się na prawo do sądu | str.    161
  3. Postępowanie sądowe w sprawach karnych | str.    169
  
  Rozdział    8
  Prawo do prywatności (Wojciech Brzozowski) | str.    173
  1. Źródła prawa do prywatności | str.    173
  2. Tożsamość człowieka | str.    176
  2.1. Tożsamość rodzinna | str.    176
  2.2. Tożsamość płciowa i orientacja seksualna | str.    179
  3. Autonomia człowieka | str.    181
  3.1. Płodność człowieka | str.    181
  3.2. Autonomia informacyjna | str.    184
  3.3. Inne aspekty autonomii jednostki | str.    187
  4. Prawo do ochrony czci i dobrego imienia | str.    188
  5. Prawo do ochrony życia rodzinnego | str.    190
  6. Tajemnica komunikowania się | str.    194
  7. Nienaruszalność mieszkania | str.    196
  
  Rozdział    9
  Wolność myśli, sumienia i religii (Wojciech Brzozowski) | str.    198
  1. Konstrukcja prawna | str.    198
  2. Przekonania podlegające ochronie | str.    202
  3. Czynności kultowe | str.    204
  4. Symbole i ubiór religijny | str.    206
  5. Nauczanie religii i wychowanie religijne dzieci | str.    209
  6. Inne formy uzewnętrzniania przekonań religijnych | str.    213
  7. Ochrona uczuć religijnych | str.    216
  8. Status wspólnot religijnych i światopoglądowych | str.    218
  
  Rozdział    10
  Wolność wypowiedzi (Adam Krzywoń) | str.    223
  1. Uwagi wstępne | str.    223
  2. Indywidualny i zbiorowy aspekt wolności wypowiedzi | str.    224
  3. Forma i treść wypowiedzi | str.    226
  4. Wypowiedź polityczna oraz debata w sprawach publicznych | str.    228
  5. Wolność twórczości artystycznej i swoboda badań naukowych | str.    230
  6. Autor wypowiedzi | str.    233
  7. Status osoby, do której odnosi się wypowiedź | str.    234
  8. Ograniczenia wolności wypowiedzi | str.    239
  9. Wolność wypowiedzi a ochrona pamięci historycznej | str.    243
  
  Rozdział    11
  Wolność zgromadzeń i zrzeszania się (Marcin Wiącek) | str.    246
  1. Wolność zgromadzeń | str.    246
  1.1. Podstawy prawne i treść wolności zgromadzeń | str.    246
  1.2. Pojęcie i cechy zgromadzenia | str.    248
  1.3. Wymóg pokojowości zgromadzenia | str.    249
  1.4. Wolność organizowania zgromadzeń | str.    251
  1.5. Wolność uczestniczenia w zgromadzeniach | str.    255
  2. Wolność zrzeszania się | str.    257
  2.1. Podstawy prawne i treść wolności zrzeszania się | str.    257
  2.2. Pojęcie i rodzaje zrzeszeń | str.    258
  2.3. Ograniczenia wolności zrzeszania się | str.    260
  
  Rozdział    12
  Zasada równości i zakaz dyskryminacji (Adam Krzywoń) | str.    264
  1. Podstawy prawne zasady równości i zakazu dyskryminacji | str.    265
  2. Treść zasady równości | str.    267
  3. Równość jako tzw. metaprawo | str.    272
  4. Równość w stanowieniu prawa i w jego stosowaniu | str.    273
  5. Odstępstwa od zasady równości | str.    275
  6. Równość kobiet i mężczyzn | str.    277
  7. Zakaz dyskryminacji | str.    279
  
  Rozdział    13
  Wybrane prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne | str.    284
  1. Prawo do własności i innych praw majątkowych (Marcin Wiącek) | str.    285
  1.1. Podstawy prawne i treść prawa do własności | str.    285
  1.2. Ograniczenia prawa do własności | str.    286
  1.3. Odebranie prawa do własności | str.    287
  1.4. Ochrona praw majątkowych innych niż prawo do własności | str.    289
  2. Wolność działalności gospodarczej (Marcin Wiącek) | str.    291
  2.1. Podstawy prawne i treść wolności działalności gospodarczej | str.    291
  2.2. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej | str.    293
  3. Prawo do ochrony zdrowia (Marcin Wiącek) | str.    295
  3.1. Podstawy prawne i treść prawa do ochrony zdrowia | str.    295
  3.2. Uprawnienia składające się na prawo do ochrony zdrowia | str.    297
  4. Prawo do nauki (Wojciech Brzozowski) | str.    299
  4.1. Treść i znaczenie prawa do nauki | str.    299
  4.2. Zagadnienia szczegółowe | str.    301
  5. Prawo do kultury (Wojciech Brzozowski) | str.    303
  6. Prawa pracownicze (Adam Krzywoń) | str.    305
  6.1. Podstawy prawne ochrony praw pracowniczych | str.    305
  6.2. Praca i pracownik | str.    307
  6.3. Indywidualne prawa pracownicze | str.    308
  6.4. Zbiorowe prawa pracownicze | str.    309
  7. Prawo do zabezpieczenia społecznego (Adam Krzywoń) | str.    309
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia