Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji

-20%

Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,00  110,00

Format: pdf

88,00110,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji szczegółowo omówiono m.in:


dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii;
użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych, w tym: wykorzystanie odbiorników GPS, kamer samochodowych, tachografów, „czarnych skrzynek” i sterowników pojazdów;
zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej.


W opracowaniu wyczerpująco zaprezentowano również:


przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz najważniejsze wykroczenia drogowe;
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, pierwszeństwa, prędkości dostosowanej.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także biegłych sądowych i rzeczoznawców.


Liczba stron708
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-414-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ...................................................................................    13
  Od autorów .........................................................................................    17
  Wstęp ....................................................................................................    21
  Rozdział    1
  Zarys problematyki ...........................................................................    25
  1. Uwagi wprowadzające .................................................................    25
  2. Uwarunkowania ostrożności ......................................................    28
  3. Typizacja przestępstw i wykroczeń drogowych .......................    31
  Rozdział    2
  Przestępstwa z rozdziału XXI Kodeksu karnego.
  Zagadnienia węzłowe ........................................................................    36
  1. Uwagi wprowadzające .................................................................    36
  2. Katastrofa w ruchu drogowym (art. 173 k.k.) ..........................    37
  2.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    37
  2.2. Strona podmiotowa ............................................................    41
  3. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy
  (art. 174 k.k.) .................................................................................    45
  3.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    45
  3.2. Strona podmiotowa ............................................................    47
  3.3. Skutek ...................................................................................    51
  4. Wypadek drogowy .......................................................................    53
  4.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    53
  4.2. Podmiot przestępstwa ........................................................    56
  4.3. Podmiotowa strona czynu .................................................    61
  4.4. Przedmiotowa strona czynu ..............................................    62
  4.5. Związek przyczynowy ........................................................    64
  4.6. Miejsce wypadku drogowego ............................................    67
  4.7. Skutek wypadku drogowego .............................................    69
  5. Pozostałe występki przeciwko bezpieczeństwu
  w komunikacji drogowej .............................................................    71
  5.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    71
  5.2. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie
  nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
  (art. 178a § 1 k.k.) ...............................................................    72
  5.3. Ucieczka przed policyjnym pościgiem
  (art. 178b k.k.) .....................................................................    78
  5.4. Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu
  (art. 179 k.k.) .......................................................................    83
  5.5. Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów
  (art. 180 k.k.) .......................................................................    86
  5.6. Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień
  (art. 180a k.k.) .....................................................................    88
  6. Zbieg przepisów o czynach przeciwko bezpieczeństwu
  drogowemu i innych ....................................................................    90
  6.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    90
  6.2. Zbieg przepisów o nieumyślnym spowodowaniu
  katastrofy i umyślnym sprowadzeniu
  jej niebezpieczeństwa .........................................................    92
  6.3. Zbieg przestępstwa wypadku drogowego z innymi
  występkami ..........................................................................    93
  6.4. Występek z art. 178a § 1 k.k. w zbiegu z innymi
  występkami ..........................................................................    97
  6.5. Zbieg pozostałych przestępstw z rozdziału XXI
  Kodeksu karnego z innymi ................................................    99
  6.6. Wnioski końcowe ................................................................    101
  Rozdział    3
  Wykroczenia drogowe. Zagadnienia podstawowe ......................    102
  1. Uwagi wprowadzające .................................................................    102
  2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
  (art. 86 k.w.) ..................................................................................    105
  3. Wywołanie niebezpieczeństwa dla innej osoby
  (art. 98 k.w.) ..................................................................................    113
  4. Pozostałe wykroczenia z rozdziału XI Kodeksu wykroczeń ....    118
  Rozdział    4
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa – zasady sprawności
  psychomotorycznej ............................................................................    121
  1. Uwagi wstępne ..............................................................................    121
  2. Stan nietrzeźwości ........................................................................    125
  3. Stan po użyciu środka odurzającego .........................................    127
  4. Inne niedyspozycje psychofizyczne ...........................................    130
  5. Właściwości psychofizyczne .......................................................    134
  6. Zasada sprawności technicznej ..................................................    141
  7. Nakaz pozostania na miejscu wypadku ....................................    147
  Rozdział    5
  Zasady bezpieczeństwa (bezwzględne nakazy) ............................    156
  1. Wprowadzenie ..............................................................................    156
  2. Zasada ruchu prawostronnego ...................................................    156
  3. Zasada pierwszeństwa .................................................................    157
  4. Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu ...................................    159
  5. Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost .........................    161
  6. Zasada pierwszeństwa między kierującymi a pieszymi ..........    163
  7. Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego ............................    165
  8. System znaków .............................................................................    166
  Rozdział    6
  Zasady bezpieczeństwa. Reguły interpretacyjne .........................    169
  1. Uwagi wprowadzające .................................................................    169
  2. Zasada szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania .....    170
  3. Zasada prędkości dostosowanej, tzw. bezpiecznej ...................    175
  4. Zachowanie wobec pieszych na przejściu .................................    186
  5. Zatrzymanie i postój ....................................................................    188
  6. Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie ........................................    191
  7. Hamowanie i bezpieczny odstęp ................................................    195
  8. Używanie świateł ..........................................................................    196
  9. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy .....................................    198
  10. Reguły taktyczne ..........................................................................    200
  11. Zwyczaj – reguła nieskodyfikowana ..........................................    202
  Rozdział    7
  Oszustwo i wyłudzenie odszkodowania jako potencjalna
  prawnokarna kwalifikacja zdarzeń drogowych ...........................    207
  1. Uwagi wstępne ..............................................................................    207
  2. Oszustwo jako kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń
  drogowych. Oszustwa ubezpieczeniowe ...................................    210
  2.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    210
  2.2. Przestępcze wyłudzenie korzyści majątkowej za zwrot
  bezprawnie zabranej rzeczy (art. 286 § 2 k.k.) ................    220
  2.3. Wypadek mniejszej wagi (art. 286 § 3 k.k.) .....................    223
  2.4. Wyłudzenie odszkodowania jako potencjalna
  kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń drogowych
  (art. 298 § 1 k.k.) .................................................................    224
  2.5. Zbieg przepisów ..................................................................    234
  2.6. Kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń
  drogowych ...........................................................................    237
  3. Cofanie lub ingerowanie we wskazania licznika przebiegu
  w pojeździe mechanicznym ........................................................    239
  3.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    239
  3.2. Założenia noweli marcowej ...............................................    240
  3.3. Treść noweli marcowej w zakresie prawnokarnym ........    241
  3.4. Wybrane zagadnienia procesowe .....................................    244
  3.5. Analiza materialnoprawna przestępstw typizowanych
  w treści art. 306a k.k. ..........................................................    245
  3.6. Uwagi końcowe ...................................................................    263
  Rozdział    8
  Rekonstrukcja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego
  przez biegłego .....................................................................................    271
  1. Zagadnienia ogólne ......................................................................    271
  2. Dopuszczenie dowodu ................................................................    275
  3. Przedmiot opinii ..........................................................................    280
  4. Zasada bezstronności i obiektywizmu ......................................    284
  5. Przesłuchanie biegłego ................................................................    290
  6. Opinia pozaprocesowa i jej ocena ..............................................    294
  7. Tajemnica biegłego, specjalisty i tłumacza ...............................    297
  8. Ocena opinii ..................................................................................    303
  Rozdział    9
  Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki
  samochodowej. Założenia ogólne ..................................................    313
  1. Uwagi wprowadzające .................................................................    313
  2. Ogólne założenia opinii ...............................................................    315
  3. Ocena materiału badawczego .....................................................    318
  4. Zakres opinii .................................................................................    331
  5. Założenia przyjęte do opiniowania ............................................    334
  Rozdział    10
  Rodzaje opinii. Zagadnienia podstawowe ....................................    341
  1. Ocena stanu technicznego pojazdu, jego zespołów
  lub części .......................................................................................    341
  2. Rekonstrukcja wypadków z udziałem pieszych .......................    347
  3. Rekonstrukcja zderzeń pojazdów ..............................................    369
  4. Ustalenie osoby kierującej pojazdem ........................................    380
  5. Wypadki drogowe z udziałem jednośladów .............................    389
  6. Ocena rodzaju i stopnia uszkodzeń pojazdów .........................    395
  7. Nowoczesne techniki w opiniowaniu – komputerowe
  wspomaganie rekonstrukcji zdarzeń drogowych .....................    403
  Rozdział    11
  Zagadnienia wybrane w procesie opiniowania ............................    406
  1. Zasady planowania eksperymentu i aktualne podejście
  do opiniowania zdarzeń zaistniałych w okresie ograniczonej
  widoczności ..................................................................................    406
  2. Ślady cyfrowe w rekonstrukcji zdarzeń drogowych –
  odbiorniki GPS, kamery samochodowe, monitoring
  (fotogrametria 3D), tachografy, „czarne skrzynki”
  i sterowniki pojazdów ..................................................................    449
  2.1. Uwagi wprowadzające ........................................................    449
  2.2. Nawigacje satelitarne i systemy APRS .............................    450
  2.3. Kamery samochodowe .......................................................    456
  2.4. Monitoring (fotogrametria 3D) ........................................    470
  2.5. Tachografy ...........................................................................    485
  2.6. Rejestratory danych i systemy elektroniczne
  pojazdów ..............................................................................    494
  3. Nietypowość rekonstrukcji zdarzeń z udziałem pojazdów
  szynowych .....................................................................................    502
  4. Interpretacja śladu DNA – interdyscyplinarne ustalenie osoby
  kierującej z zastosowaniem modelu wielobryłowego ................    523
  4.1. Ślady biologiczne ................................................................    523
  4.2. Ślady biologiczne w kontekście wypadków
  drogowych ...........................................................................    525
  4.3. Właściwe postępowanie podczas oględzin
  oraz czynniki wpływające na wynik badań
  genetycznych .......................................................................    528
  4.4. Metody poszukiwania i identyfikacji śladów
  biologicznych ......................................................................    532
  4.5. Struktura materiału genetycznego ....................................    534
  4.6. Metody stosowane w analizie genetycznej do celów
  sądowych .............................................................................    535
  4.7. Nowe metody analityczne w genetyce sądowej ..............    544
  4.8. Zapewnienie jakości badań genetycznych .......................    547
  4.9. Słowniczek podstawowych pojęć związanych
  z genetyką ogólną i genetyką sądową ...............................    548
  4.10. Ustalenie osoby kierowcy – zagadnienia teoretyczne
  i praktyczne .........................................................................    554
  4.11. Dynamika ruchu ciała człowieka wewnątrz pojazdu .....    576
  4.12. Przykład interdyscyplinarnego ustalenia osoby
  kierowcy ...............................................................................    579
  4.13. Podsumowanie ....................................................................    584
  4.14. Przyszłość ............................................................................    585
  5. Zdarzenia pozorowane, wyłudzenia odszkodowań i cofanie
  drogomierzy ..................................................................................    586
  Rozdział    12
  Dogmatyczna ocena materiału dowodowego ..............................    617
  1. Uwagi wprowadzające .................................................................    617
  2. Obiektywne przypisanie skutku .................................................    625
  3. Koncepcja rozszerzonej odpowiedzialności .............................    633
  4. Konstrukcja obojętności woli .....................................................    639
  5. Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena .............................    644
  6. Kontrowersje wokół przyczynienia pokrzywdzonego.
  Próba oceny ...................................................................................    648
  Rozdział    13
  Błędy organów procesowych oraz biegłych i ich ocena ..............    653
  1. Uwagi wprowadzające .................................................................    653
  2. Błędy organów procesowych ......................................................    655
  3. Błędy rekonstrukcyjne i ich przyczyny ......................................    657
  4. Procesowa ocena błędów organów państwa i opinii
  biegłych ..........................................................................................    662
  5. Ocena braków dowodowych ......................................................    665
  Załącznik. Tabele ...............................................................................    669
  Suplement ............................................................................................    677
  Wykaz ważniejszej literatury ...........................................................    679
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia