Prawo gospodarcze i handlowe

-12%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,92  59,00

Format: pdf

51,9259,00

cena zawiera podatek VAT

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.


W opracowaniu przedstawiono:


prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych,
prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych,
instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji,
prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją.


W opracowaniu uwzględniono m.in. zmiany ustawodawcze w prawie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, przepisy o prostej spółce akcyjnej, a także dotyczące powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych. Omówiono również zmiany dotyczące unormowania spółek handlowych i innych przedsiębiorców, które nastąpiły w latach 2018–2020.


Publikacja otrzymała pierwszą nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki.


Rok wydania2020
Liczba stron896
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieAndrzej Jakubiec
ISBN-13978-83-8223-388-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    19
  
  Wstęp | str.    27
  
  Część A
  Przedsiębiorcy. Prawo spółek
  
  Rozdział A.I. Zagadnienia wprowadzające | str.    33
  § 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego. Prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Określenie prawa gospodarczego i handlowego | str.    33
  § 2. Źródła prawa gospodarczego i handlowego | str.    36
  2.1. Prawo europejskie i międzynarodowe | str.    36
  2.2. Prawo polskie | str.    38
  2.3. Prace legislacyjne, projekty nowych regulacji (wzmianka) | str.    40
  2.4. Zwyczaje handlowe. Prawo zwyczajowe | str.    41
  § 3. Zasady działalności gospodarczej | str.    42
  § 4. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia na tle różnych modeli ekonomicznych | str.    48
  § 5. Uczestnicy obrotu gospodarczego. Obrót powszechny, handlowy i konsumencki. Pojęcie konsumenta | str.    56
  
  Rozdział A.II. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwo – ogólna charakterystyka. Firma. Prokura | str.    59
  § 1. Pojęcie przedsiębiorcy (kupiec – podmiot gospodarczy – przedsiębiorca) | str.    60
  § 2. Cechy przedsiębiorcy | str.    65
  § 3. Mikro-, mały i średni przedsiębiorca | str.    70
  § 4. Oznaczenie przedsiębiorcy. Firma | str.    72
  4.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy firmy | str.    72
  4.2. Pojęcie firmy. Funkcje, budowa i brzmienie firmy | str.    74
  4.3. Zasady prawa firmowego | str.    78
  4.4. Ochrona firmy | str.    81
  4.5. Oznaczenie przedsiębiorstwa | str.    82
  § 5. Prokura i pełnomocnictwo przedsiębiorcy | str.    84
  5.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy prokury | str.    84
  5.2. Zakres przedmiotowy prokury | str.    87
  5.3. Udzielenie prokury | str.    91
  5.4. Wygaśnięcie prokury | str.    95
  § 6. Przedsiębiorstwo | str.    97
  6.1. Trzy rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca | str.    97
  6.2. Czynności prawne mające za przedmiot przedsiębiorstwo | str.    102
  6.2.1. Zbycie przedsiębiorstwa | str.    102
  6.2.2. Obciążenie przedsiębiorstwa | str.    104
  6.2.3. Umowy o korzystanie z przedsiębiorstwa | str.    105
  
  Rozdział A.III. Rodzaje przedsiębiorców | str.    107
  § 1. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca | str.    108
  1.1. Przedsiębiorca jednoosobowy | str.    108
  1.2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedsiębiorstwo w spadku | str.    110
  § 2. Spółka handlowa jako podstawowy przedsiębiorca w gospodarce rynkowej | str.    112
  § 3. Spółka cywilna. Wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy | str.    113
  3.1. Istota spółki cywilnej i jej charakter prawny | str.    113
  3.2. Umowa spółki cywilnej, cechy spółki i jej funkcjonowanie | str.    116
  3.3. Wystąpienie ze spółki, spadkobranie udziałów i rozwiązanie spółki | str.    119
  3.4. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową | str.    121
  § 4. Przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty z udziałem zagranicznym | str.    122
  4.1. Uwagi wprowadzające. Inwestowanie zagraniczne w Polsce | str.    122
  4.2. Zasady działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce | str.    125
  4.3. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego | str.    126
  4.4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego | str.    128
  4.5. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego | str.    130
  § 5. Państwowa osoba prawna. Przedsiębiorstwo państwowe | str.    132
  5.1. Istota państwowej osoby prawnej | str.    132
  5.2. Państwowa osoba prawna po 1.01.2017 r. | str.    132
  5.3. Podstawowe zasady zarządzania mieniem państwowym | str.    134
  5.4. Przedsiębiorstwo państwowe | str.    137
  5.4.1. Uwagi wprowadzające | str.    137
  5.4.2. Cechy przedsiębiorstwa państwowego i gospodarowanie jego mieniem | str.    137
  5.4.3. Powstanie przedsiębiorstwa państwowego, rodzaje przedsiębiorstw | str.    139
  5.4.4. Prowadzenie przedsiębiorstwa, jego organy | str.    140
  § 6. Komercjalizacja – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Prywatyzacja podmiotów państwowych | str.    141
  6.1. Uwagi wprowadzające | str.    141
  6.2. Komercjalizacja i jej skutki. Komercjalizacja a prywatyzacja | str.    143
  6.3. Prywatyzacja nazywana pośrednią. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji lub udziałów (wzmianka) | str.    145
  6.4. Prywatyzacja nazywana bezpośrednią (wzmianka) | str.    146
  § 7. Spółdzielnie | str.    148
  7.1. Uwagi wprowadzające | str.    148
  7.2. Pojęcie, powstanie i ustrój spółdzielni | str.    149
  7.2.1. Cechy normatywne spółdzielni jako osoby prawnej | str.    149
  7.2.2. Powstanie spółdzielni | str.    152
  7.2.3. Ustrój wewnętrzny spółdzielni | str.    152
  7.3. Stosunek członkostwa w spółdzielni. Nabycie i ustanie członkostwa | str.    156
  7.4. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni | str.    158
  § 8. Rzemiosło. Rzemieślnicy jako przedsiębiorcy | str.    160
  § 9. Podmioty niebędące przedsiębiorcami mogące prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza stowarzyszeń, fundacji oraz kościołów i związków wyznaniowych | str.    162
  § 10. Instytuty badawcze | str.    166
  § 11. Wspólnoty mieszkaniowe | str.    167
  § 12. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego | str.    168
  
  Rozdział A.IV. Rejestr przedsiębiorców oraz ewidencja osób fizycznych będących przedsiębiorcami | str.    172
  § 1. Uwagi wprowadzające | str.    172
  § 2. Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | str.    175
  § 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | str.    179
  
  Rozdział A.V. Spółki handlowe – zagadnienia ogólne | str.    182
  § 1. Pojęcie spółki handlowej | str.    182
  § 2. Zakres przedmiotowy Kodeksu spółek handlowych. Stosunek do Kodeksu cywilnego | str.    183
  § 3. Umowa spółki handlowej | str.    184
  § 4. Typy spółek | str.    189
  4.1. Spółki regulowane przez Kodeks spółek handlowych | str.    189
  4.2. Spółki regulowane w przepisach odrębnych | str.    189
  4.3. Spółki prywatne, publiczne i giełdowe | str.    190
  § 5. Powiązania spółek, spółki dominujące i zależne, holding, koncern i inne formy współpracy spółek | str.    192
  5.1. Powiązania spółek | str.    192
  5.2. Formy zgrupowań spółek | str.    193
  5.3. Prawo koncernowe (prawo zgrupowań spółek) | str.    195
  5.4. Polskie prawo koncernowe de lege lata | str.    195
  § 6. Europejskie prawo spółek | str.    198
  6.1. Źródła i pojęcie europejskiego prawa spółek | str.    198
  6.2. Dyrektywy | str.    199
  6.3. Rozporządzenia – wzmianka | str.    202
  6.4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości – wzmianka | str.    202
  
  Rozdział A.VI. Spółki osobowe | str.    204
  § 1. Zagadnienia wspólne | str.    205
  1.1. Charakterystyka regulacji spółek osobowych | str.    205
  1.2. Podstawowe cechy spółek osobowych na gruncie Kodeksu spółek handlowych | str.    206
  1.3. Zmiany przedmiotowe i podmiotowe w spółkach osobowych | str.    209
  § 2. Spółka jawna | str.    212
  2.1. Charakterystyka ogólna | str.    212
  2.2. Utworzenie spółki | str.    213
  2.2.1. Umowa spółki jawnej | str.    213
  2.2.2. Wpis spółki do rejestru | str.    215
  2.2.3. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną | str.    216
  2.3. Stosunki wewnętrzne spółki jawnej | str.    217
  2.3.1. Uwagi wprowadzające | str.    217
  2.3.2. Prawa i obowiązki korporacyjne | str.    218
  2.3.3. Prawa i obowiązki majątkowe | str.    222
  2.4. Stosunki zewnętrzne spółki jawnej. Prawo reprezentacji spółki | str.    226
  2.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Charakterystyka i cechy odpowiedzialności | str.    229
  2.6. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str.    231
  § 3. Spółka partnerska | str.    234
  3.1. Charakterystyka ogólna | str.    234
  3.2. Utworzenie spółki | str.    236
  3.2.1. Uwagi wprowadzające. Umowa spółki partnerskiej | str.    236
  3.2.2. Wpis spółki do rejestru | str.    239
  3.3. Stosunki spółki partnerskiej | str.    240
  3.3.1. Uwagi wprowadzające | str.    240
  3.3.2. Prawa i obowiązki partnerów | str.    240
  3.3.3. Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółce partnerskiej | str.    242
  3.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej | str.    246
  3.4.1. Charakterystyka ogólna. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce | str.    246
  3.4.2. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania inne niż związane z wykonywaniem wolnego zawodu | str.    249
  3.4.3. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z umowy spółki | str.    250
  3.5. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str.    251
  § 4. Spółka komandytowa | str.    253
  4.1. Charakterystyka ogólna | str.    253
  4.2. Utworzenie spółki | str.    255
  4.3. Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej | str.    260
  4.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowej - reprezentacja spółki | str.    265
  4.5. Stosunki zewnętrzne spółki - odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str.    266
  4.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str.    269
  § 5. Spółka komandytowo-akcyjna | str.    270
  5.1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej i jej modele konstrukcyjne | str.    270
  5.2. Charakterystyka ogólna spółki komandytowo-akcyjnej | str.    272
  5.3. Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej | str.    275
  5.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowo-akcyjnej | str.    276
  5.4.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej | str.    276
  5.4.2. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str.    277
  5.5. Organy spółki komandytowo-akcyjnej | str.    278
  5.5.1. Walne zgromadzenie | str.    279
  5.5.2. Rada nadzorcza | str.    281
  
  Rozdział A.VII. Spółki kapitałowe | str.    284
  § 1. Zagadnienia wspólne | str.    285
  1.1. Zasady fundamentalne dla spółek kapitałowych | str.    286
  1.2. Wkłady do spółek | str.    290
  1.2.1. Wkłady pieniężne i niepieniężne. Zdolność aportowa | str.    290
  1.2.2. Termin wniesienia. Wartość wkładów | str.    291
  1.3. Kapitał zakładowy | str.    293
  1.4. Spółka kapitałowa w organizacji | str.    295
  1.5. Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych | str.    297
  1.5.1. Rozwiązanie spółki kapitałowej | str.    297
  1.5.2. Likwidacja spółki kapitałowej | str.    300
  1.6. Pozostałe zagadnienia wspólne | str.    302
  § 2. Spółka z o.o. | str.    303
  2.1. Charakterystyka ogólna | str.    303
  2.2. Utworzenie spółki | str.    304
  2.3. Udziały. Prawa i obowiązki wspólników | str.    308
  2.4. Organy spółki z o.o. | str.    312
  2.4.1. Zarząd | str.    312
  2.4.2. Organy nadzoru i kontroli | str.    315
  2.4.3. Zgromadzenie wspólników | str.    317
  2.5. Zmiana umowy spółki. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego | str.    321
  2.6. Wyłączenie wspólnika | str.    323
  § 3. Spółka akcyjna | str.    324
  3.1. Charakterystyka ogólna | str.    324
  3.2. Akcje | str.    330
  3.3. Uprawnienia akcjonariusza | str.    339
  3.4. Organy spółki akcyjnej | str.    342
  3.4.1. Zarząd | str.    343
  3.4.2. Rada nadzorcza | str.    345
  3.4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str.    347
  3.5. Zmiana statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał docelowy i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego | str.    353
  § 4. Prosta spółka akcyjna | str.    356
  4.1. Charakterystyka ogólna | str.    356
  4.2. Tworzenie, wkłady | str.    358
  4.3. Akcje. Uprawnienia akcjonariuszy | str.    359
  4.3.1. Akcje w prostej spółce akcyjnej | str.    359
  4.3.2. Uprawnienia majątkowe | str.    360
  4.3.3. Uprawnienia korporacyjne | str.    362
  4.3.4. Uprzywilejowanie akcji i przywileje osobiste | str.    362
  4.3.5. Zbywalność akcji | str.    363
  4.4. Organy spółki | str.    365
  4.4.1. Ustrój organów w prostej spółce akcyjnej | str.    365
  4.4.2. Kompetencje i ustrój zarządu | str.    365
  4.4.3. Kompetencje i ustrój rady nadzorczej | str.    365
  4.4.4. Kompetencje i ustrój rady dyrektorów | str.    366
  4.4.5. Walne zgromadzenie | str.    367
  4.5. Zmiana umowy. Emisja akcji | str.    369
  4.5.1. Zmiana umowy spółki | str.    369
  4.5.2. Emisja akcji | str.    369
  
  Rozdział A.VIII. Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str.    372
  § 1. Łączenie spółek | str.    372
  1.1. Pojęcie i rodzaje łączenia spółek | str.    372
  1.2. Przebieg procesu łączenia spółek | str.    374
  1.3. Skutki połączenia | str.    376
  § 2. Podział spółek | str.    377
  2.1. Pojęcie i rodzaje podziału spółki | str.    377
  2.2. Procedura podziału spółki | str.    379
  2.3. Skutki podziału | str.    380
  § 3. Przekształcanie spółek | str.    381
  3.1. Pojęcie i rodzaje przekształcenia spółki | str.    381
  3.2. Przebieg procesu przekształcenia | str.    383
  3.3. Skutki przekształcenia | str.    384
  3.4. Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową | str.    384
  
  Rozdział A.IX. Odpowiedzialność cywilna w prawie spółek | str.    386
  § 1. Zagadnienia wspólne. Przepisy Kodeksu spółek handlowych o odpowiedzialności dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej | str.    387
  § 2. Poszczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej | str.    389
  2.1. Odpowiedzialność członków zarządu za podanie fałszywych danych w oświadczeniu rejestracyjnym (art. 291, 479 i 300123 k.s.h.) | str.    389
  2.2. Wyrządzenie spółce szkody przy jej tworzeniu (art. 292, 480 i 300124 k.s.h.) | str.    391
  2.3. Wyrządzenie spółce szkody przez zachowania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu (art. 293 i 483 k.s.h.) | str.    392
  2.4. Wyrządzenie szkody prostej spółce akcyjnej przez członków jej organów (art. 300125 k.s.h.) | str.    394
  2.5. Roszczenie na podstawie art. 484 k.s.h. | str.    395
  2.6. Wyrządzenie spółce szkody wspólnie przez kilka osób (art. 294, 485 i 300126 k.s.h.) | str.    396
  2.7. Actio pro socio (art. 295–298, 486–489 i 300127–300131 k.s.h.) | str.    396
  2.8. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. i P.S.A. (art. 299 i 300132 k.s.h.) | str.    397
  2.9. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 300, 490 i 300134 k.s.h.) | str.    401
  
  Rozdział A.X. Spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółdzielnia europejska | str.    404
  § 1. Spółka europejska (Societas Europaea) – uwagi ogólne | str.    404
  § 2. Spółka europejska w Polsce | str.    406
  § 3. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) | str.    409
  § 4. Spółdzielnia europejska | str.    411
  
  Rozdział A.XI. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowania restrukturyzacyjne | str.    412
  § 1. Uwagi wprowadzające | str.    412
  § 2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości | str.    414
  § 3. Zdolność upadłościowa | str.    420
  § 4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości | str.    422
  § 5. Likwidacja masy upadłości | str.    427
  § 6. Podział funduszów masy | str.    431
  § 7. Postępowanie restrukturyzacyjne | str.    435
  
  Część B
  Czynności handlowe. Umowy w obrocie gospodarczym
  
  Rozdział B.I. Wprowadzenie. Zasada swobody umów. Rodzaje umów handlowych | str.    447
  § 1. Pojęcie czynności handlowej. Źródła zobowiązań przedsiębiorców w obrocie gospodarczym | str.    447
  § 2. Zasada swobody umów i jej granice | str.    448
  § 3. Rodzaje umów w obrocie gospodarczym (umów handlowych) | str.    451
  
  Rozdział B.II. Zawieranie umów handlowych | str.    454
  § 1. Sposoby zawierania umów | str.    454
  1.1. Uwagi wprowadzające. Wyróżnienie sposobów zawierania umów | str.    454
  1.2. Oferta i jej przyjęcie. Negocjacje | str.    455
  1.2.1. Oferta w postaci elektronicznej | str.    457
  1.2.2. Milczenie adresata oferty | str.    458
  1.2.3. Chwila oraz miejsce zawarcia umowy | str.    458
  1.3. Przetarg i aukcja | str.    459
  1.4. Aukcja publiczna | str.    461
  1.5. Dom aukcyjny | str.    462
  1.6. Umowa przedwstępna | str.    462
  1.7. List intencyjny | str.    464
  1.8. Giełda towarowa | str.    466
  1.9. Przystąpienie do wykonania umowy (art. 69 k.c.) | str.    468
  § 2. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość | str.    468
  § 3. Zawieranie umów w trybie zamówień publicznych (wzmianka) | str.    471
  § 4. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo | str.    472
  
  Rozdział B.III. Wykonywanie umów przez przedsiębiorców | str.    474
  § 1. Zasady wykonywania umów | str.    475
  § 2. Świadczenia pieniężne między przedsiębiorcami | str.    476
  § 3. Zabezpieczenie wierzytelności umownej | str.    481
  3.1. Uwagi ogólne. Zabezpieczenia rzeczowe (wzmianka) | str.    481
  3.2. Zabezpieczenia osobiste | str.    482
  3.2.1. Wprowadzenie, rodzaje zabezpieczeń osobistych | str.    482
  3.2.2. Poręczenie (tzw. cywilne) | str.    483
  3.2.3. Gwarancja bankowa | str.    484
  3.2.4. Przelew na zabezpieczenie | str.    486
  3.3. Zabezpieczenia wekslowe | str.    488
  3.3.1. Weksel in blanco | str.    488
  3.3.2. Poręczenie wekslowe (aval) | str.    489
  
  Rozdział B.IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy | str.    492
  § 1. Zasady ogólne. Odpowiedzialność ex contractu | str.    492
  § 2. Zastosowanie odpowiedzialności ex delicto | str.    499
  § 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str.    500
  § 4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody w środowisku naturalnym | str.    502
  § 5. Kara umowna | str.    504
  
  Rozdział B.V. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi | str.    509
  § 1. Uwagi wprowadzające | str.    509
  § 2. Ogólna charakterystyka polskiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | str.    511
  
  Rozdział B.VI. Umowy w gospodarce elektronicznej – e-commerce | str.    515
  § 1. Uwagi wprowadzające | str.    515
  § 2. Umowy w postaci elektronicznej | str.    517
  § 3. Implementacja prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego | str.    519
  3.1. Oświadczenie woli w postaci elektronicznej | str.    519
  3.2. Dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnych | str.    520
  3.2.1. Elektroniczna forma czynności prawnej | str.    521
  3.2.2. Dokumentowa forma czynności prawnej | str.    522
  § 4. Tryby zawierania umów w postaci elektronicznej | str.    523
  4.1. Oferta w postaci elektronicznej | str.    523
  4.2. Aukcja w postaci elektronicznej (aukcja internetowa) | str.    525
  4.3. Negocjacje w postaci elektronicznej | str.    529
  § 5. Podpis elektroniczny | str.    530
  § 6. Przedstawienie poszczególnych umów | str.    535
  6.1. Umowa o rejestrację domeny internetowej | str.    535
  6.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną | str.    536
  6.2.1. Wybrane usługi świadczone drogą elektroniczną | str.    539
  6.2.2. Usługa automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich (caching) | str.    540
  6.2.3. Usługa polegająca na przechowywaniu danych (hosting) | str.    542
  6.2.4. Umowa o dostawę treści cyfrowych | str.    543
  6.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym | str.    544
  6.4. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy | str.    546
  6.4.1. Umowa o kartę płatniczą | str.    550
  6.4.2. Umowa o usługi bankowości elektronicznej | str.    552
  6.4.3. Umowa o instrument pieniądza elektronicznego | str.    554
  
  Rozdział B.VII. Umowy w obrocie towarowym. Umowa sprzedaży handlowej. Sklep internetowy. Umowa dostawy | str.    558
  § 1. Uwagi wprowadzające | str.    559
  § 2. Umowa sprzedaży handlowej | str.    559
  2.1. Charakterystyka umowy, źródła prawa, cechy sprzedaży handlowej | str.    559
  2.2. Składniki umowy. Przedmiot umowy, cena, marża handlowa | str.    562
  2.3. Szczególne rodzaje sprzedaży | str.    570
  2.4. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość (odesłanie). Sprzedaż akwizycyjna i sprzedaż bezpośrednia | str.    573
  2.5. Forma umowy sprzedaży | str.    575
  2.6. Obowiązki przedsiębiorcy będącego sprzedawcą | str.    576
  2.7. Obowiązki kupującego | str.    583
  2.7.1. Zapłata ceny | str.    583
  2.7.2. Przeciwdziałanie opóźnieniom w zapłacie ceny w transakcjach handlowych | str.    584
  2.7.3. Obowiązek odebrania rzeczy | str.    588
  2.7.4. Przejście na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą | str.    589
  § 3. Sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu. Sklep elektroniczny (internetowy) | str.    590
  § 4. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej | str.    591
  § 5. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str.    603
  § 6. Gwarancja przy sprzedaży | str.    604
  § 7. Umowa dostawy | str.    607
  
  Rozdział B.VIII. Umowy o świadczenie usług i w pośrednictwie handlowym | str.    609
  § 1. Usługi w prawie polskim i europejskim. Źródła prawa | str.    610
  § 2. Umowy powiernicze | str.    612
  2.1. Istota powiernictwa | str.    612
  2.2. Wybrane umowy powiernicze | str.    614
  2.2.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str.    614
  2.2.2. Przelew na zabezpieczenie (odesłanie) | str.    616
  2.2.3. Zarząd powierniczy | str.    616
  2.2.4. Inne umowy powiernicze | str.    618
  § 3. Pojęcie pośrednictwa handlowego | str.    619
  § 4. Umowa zlecenia i umowy podobne (art. 750 k.c.) | str.    620
  4.1. Zlecenie | str.    620
  4.2. Umowy podobne do zlecenia – świadczenie usług | str.    624
  § 5. Umowa dystrybucyjna | str.    625
  § 6. Umowa agencyjna | str.    628
  § 7. Umowa komisu | str.    633
  § 8. Umowa leasingu | str.    636
  8.1. Pojęcie, składniki i zawarcie umowy leasingu | str.    636
  8.2. Prawa i obowiązki stron umowy | str.    639
  8.3. Rękojmia za wady przedmiotu leasingu | str.    641
  § 9. Umowa faktoringu. Forfaiting | str.    641
  9.1. Istota faktoringu | str.    641
  9.2. Faktoring w prawie polskim | str.    643
  9.3. Funkcje i rodzaje faktoringu | str.    645
  9.4. Forfaiting | str.    648
  § 10. Outsourcing | str.    652
  § 11. Umowa franchisingu | str.    655
  11.1. Uwagi wprowadzające | str.    655
  11.2. Franchising jako zjawisko ekonomiczne. Geneza, istota i rodzaje | str.    655
  11.3. Znaczenie gospodarcze i regulacja prawna franchisingu. Pojęcie umowy franchisingu | str.    658
  11.4. Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce | str.    661
  
  Rozdział B.IX. Transport towarów. Spedycja i skład | str.    670
  § 1. Uwagi wprowadzające | str.    670
  § 2. Umowa przewozu | str.    671
  § 3. Umowy pokrewne | str.    677
  § 4. Umowa spedycji | str.    680
  § 5. Umowa składu | str.    682
  
  Rozdział B.X. Umowa o dzieło. Umowy inwestycyjne w budownictwie. Umowa o roboty budowlane. Umowa deweloperska | str.    685
  § 1. Umowa o dzieło | str.    685
  § 2. Organizacja procesu inwestycyjnego. Rodzaje umów i ich uczestnicy. Źródła prawa | str.    691
  § 3. Pojęcie umowy o roboty budowlane | str.    695
  § 4. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane. Gwarancja zapłaty | str.    698
  § 5. Odpowiedzialność za wady robót budowlanych | str.    703
  § 6. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu inwestycyjnego | str.    704
  § 7. Umowa deweloperska | str.    707
  
  Rozdział B.XI. Ubezpieczenia gospodarcze | str.    712
  § 1. Ryzyko ubezpieczeniowe i interes ubezpieczeniowy | str.    713
  § 2. Źródła prawa ubezpieczeń | str.    715
  § 3. Rodzaje ubezpieczeń | str.    716
  3.1. Ubezpieczenia majątkowe | str.    717
  3.2. Ubezpieczenia osobowe | str.    721
  § 4. Umowa reasekuracji | str.    723
  § 5. Pojęcie i cechy umowy ubezpieczenia | str.    723
  § 6. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia | str.    727
  § 7. Ubezpieczenie na cudzy rachunek. Wskazanie uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie. Przeniesienie przedmiotu ubezpieczenia | str.    733
  § 8. Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia. Przedawnienie roszczeń | str.    736
  
  Część C
  Papiery wartościowe. Instrumenty finansowe. Umowy z bankiem
  
  Rozdział C.I. Papiery wartościowe | str.    741
  § 1. Uwagi wprowadzające | str.    741
  § 2. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych | str.    743
  § 3. Rodzaje papierów wartościowych | str.    748
  3.1. Kryteria klasyfikacyjne | str.    748
  3.2. Weksle | str.    749
  3.3. Czeki | str.    751
  3.4. Obligacje | str.    753
  
  Rozdział C.II. Instrumenty finansowe | str.    756
  § 1. Pojęcie rynku kapitałowego | str.    756
  § 2. Pojęcie instrumentów finansowych | str.    761
  § 3. Wybrane rodzaje instrumentów finansowych | str.    772
  3.1. Kontrakty terminowe | str.    772
  3.2. Opcje | str.    774
  3.3. Swapy | str.    776
  3.4. Skomplikowane warianty kontraktów terminowych, opcji i swapów | str.    777
  § 4. Sekurytyzacja | str.    781
  4.1. Istota sekurytyzacji, jej funkcje i cele | str.    781
  4.2. Umowa sekurytyzacyjna. Umowa o subpartycypację | str.    786
  4.3. Inne umowy zawierane w procesie sekurytyzacji | str.    788
  4.4. Podmioty uczestniczące w procesie sekurytyzacji | str.    789
  
  Rozdział C.III. Umowy z bankiem | str.    791
  § 1. Właściwości podmiotowe banku | str.    791
  § 2. Umowa rachunku bankowego | str.    796
  § 3. Umowa kredytu bankowego | str.    802
  § 4. Akredytywa | str.    805
  
  Część D
  Własność przemysłowa. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
  
  Rozdział D.I. Własność przemysłowa i jej ochrona | str.    811
  § 1. Pojęcie własności przemysłowej | str.    811
  § 2. Ochrona własności przemysłowej | str.    814
  § 3. Źródła prawa własności przemysłowej | str.    815
  3.1. Ochrona własności przemysłowej w prawie międzynarodowym | str.    815
  3.2. Regulacja unijna dóbr własności przemysłowej | str.    816
  3.3. Polska regulacja własności przemysłowej | str.    817
  
  Rozdział D.II. Wynalazek i jego ochrona | str.    819
  § 1. Wynalazek jako przedmiot patentu | str.    819
  1.1. Cechy wynalazku | str.    820
  1.2. Wyłączenia i zakazy udzielania patentów | str.    822
  1.3. Wynalazki biotechnologiczne | str.    823
  1.4. Kwestia ochrony programów komputerowych | str.    824
  § 2. Uzyskanie patentu | str.    824
  § 3. Treść i zakres patentu | str.    826
  § 4. Charakter prawny patentu | str.    829
  § 5. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami i ustanie tej ochrony | str.    830
  § 6. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (Supplementary Protection Certificate – SPC) | str.    832
  § 7. Kwestia patentu europejskiego | str.    833
  
  Rozdział D.III. Wzór użytkowy i jego ochrona | str.    835
  § 1. Wzór użytkowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie i cechy | str.    835
  § 2. Prawo ochronne na wzór użytkowy. Charakterystyka ogólna | str.    837
  
  Rozdział D.IV. Wzór przemysłowy i jego ochrona | str.    839
  § 1. Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie i cechy | str.    839
  § 2. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Charakterystyka ogólna | str.    842
  § 3. Wzór Wspólnoty | str.    843
  
  Rozdział D.V. Znak towarowy i jego ochrona | str.    845
  § 1. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie, cechy i funkcje | str.    846
  § 2. Kategorie normatywne znaków towarowych | str.    848
  § 3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str.    851
  § 4. Uzyskanie prawa ochronnego | str.    853
  § 5. Treść i zakres prawa ochronnego. Ograniczenie skuteczności | str.    854
  § 6. Charakter prawa ochronnego na znak towarowy | str.    856
  § 7. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str.    857
  7.1. Naruszenie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie (w granicach specjalizacji) | str.    858
  7.2. Naruszenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej | str.    860
  7.3. Środki ochrony | str.    862
  § 8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy | str.    863
  8.1. Unieważnienie prawa | str.    863
  8.2. Wygaśnięcie prawa | str.    864
  § 9. Znak towarowy Unii Europejskiej (dawniej: wspólnotowy). Wzmianka | str.    865
  
  Rozdział D.VI. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona | str.    867
  § 1. Przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie, funkcje, klasyfikacja | str.    867
  § 2. Modele ochrony | str.    868
  § 3. Uzyskanie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego na gruncie prawa własności przemysłowej | str.    869
  § 4. Treść i zakres prawa z rejestracji. Charakter prawa | str.    870
  § 5. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzenia nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (wzmianka) | str.    872
  
  Rozdział D.VII. Topografia układów scalonych i jej ochrona | str.    874
  
  Rozdział D.VIII. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją | str.    876
  § 1. Uwagi wprowadzające. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Funkcje art. 3 u.z.n.k. | str.    876
  § 2. Typizowane czyny nieuczciwej konkurencji | str.    880
  2.1. Wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa. Pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa i jego zdolność odróżniająca | str.    880
  2.2. Czyn nieuczciwej konkurencji skierowany na oznaczenia geograficzne | str.    882
  2.3. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów | str.    884
  2.4. Ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa | str.    885
  2.5. Naśladownictwo | str.    886
  2.6. Nieuczciwa reklama | str.    887
  2.7. Oczernianie, utrudnianie dostępu do rynku, ingerencja w stosunki umowne | str.    889
  2.8. Sprzedaż premiowana, system sprzedaży lawinowej, nadmierna sprzedaż marek właściciela, przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów | str.    890
  § 3. Środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji | str.    892
  
  O Autorach | str.    895
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia