MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

165,75  195,00

Format: pdf

165,75195,00

cena zawiera podatek VAT

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy usługowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, której samodzielnie przezwyciężyć nie może. Świadczenia często pobierane okresowo umożliwiają mu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.


W publikacji omówiono m.in. nastepujace zagadnienia:


warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz powody, z których uprawniony traci prawo do pomocy społecznej;
świadczenia pieniężne: zasiłek stały (wysokość, okres zasiłkowy, omówienie zakazu łączenia świadczeń), zasiłek okresowy, zasiłek celowy (zakres pomocy, postacie zasiłku: przyznany w zw. z losowym zdarzeniem, klęską żywiołową, bilet kredytowany), pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (m.in. dla osób opuszczających placówki socjalne różnego typu - porównanie warunków uzyskania pomocy w zależności od placówki i okresu pobytu w niej), na kontynuowanie nauki; kiedy pomocy się nie udziela albo zawiesza jej udzielanie;
świadczenia niepieniężne: posiłki, schronienie, mieszkanie chronione, ośrodki wsparcia - pomoc dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy pomocy społecznej dla osób zaburzeniami psychicznymi, pobyt w domu pomocy społecznej;
procedury w sprawach poszczególnych świadczeń, weryfikację świadczeń (w tym świadczenia nienależnie pobrane, zwrot świadczeń);
zasady tworzenia domów pomocy społecznej; prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym;
zasiłek pielęgnacyjny: kto jest uprawniony, przesłanki nabycia prawa do zasiłku - m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, jej stopień, wysokość zasiłku;
świadczenie pielęgnacyjne: kto jest uprawniony (omówienie dla poszczególnych podmiotów), warunki nabycia, opieka nad niepełnosprawnym (rezygnacja z zatrudnienia, niepodejmowanie zatrudnienia a status osoby bezrobotnej), przesłanki utraty uprawnienia, prawo do wcześniejszej emerytury; prawo do świadczeń na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym za granicą;
świadczenie wychowawcze (Program 500+): warunki nabycia, procedura, składanie wniosków, okres pobierania, dodatek dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
piecza zastępcza: postępowanie adopcyjne, pomoc dla usamodzielnianych;
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: m.in. zasada jednego ustawodawstwa, niekumulowanie świadczeń, decyzja o przyznaniu świadczenia w sytuacji podlegania ustawodawstwu innego państwa, reguły pierwszeństwa wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatek dyferencyjny (w sytuacji kolizji ustawodawstw);
specjalny zasiłek opiekuńczy: sytuacja osoby sprawującej opiekę i wymagającej opieki;
dodatki mieszkaniowe: kiedy przysługują, w jakiej wysokości; procedury przyznawania, wypłaty, wstrzymania i zwrotu dodatku;
świadczenia z funduszu alimentacyjnego: warunki nabycia prawa do świadczeń, procedura przyznawania i wypłaty (organ właściwy ws. przyznania świadczenia, okres wypłaty, nienależnie pobrane i zwrot - procedura ustalania); działania wobec dłużników alimentacyjnych;
ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie: procedura "Niebieskiej Karty", odebranie dziecka przez pracownika socjalnego, zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy, zadania jednostek samorządu terytorialnego - gminne zespoły interdyscyplinarne;
wymagania, jakie musi spełniać pracownik socjalny (kwalifikacje i specjalizacja w zawodzie), uprawnienia;
niektóre rozdaje wsparcia, m.in.: zasiłki dla opiekunów, pomoc kobietom w ciąży, osobom uzależnionym, pomoc socjalna dla uczniów i studentów, wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny, dodatek energetyczny (pomoc nisko uposażonym w wydatkach na energię), nieodpłatna pomoc prawna;
dla każdego rodzaju świadczenia - wzory dokumentów.


Istotnymi walorami publikacji są:


układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.


Adresatami publikacji są:


ośrodki pomocy społecznej: ops-y, mops-y (na poziomie gminy), powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki pomocy społecznej (na poziomie wojewódzkim),
placówki resocjalizacyjne,
placówki wychowawcze,
domy pomocy społecznej,
placówki zapewniające całodobową opiekę,
ośrodki wsparcia,
poradnie specjalistyczne,
ośrodki kształcące kadry pracowników socjalnych,
kuratorzy,
organizacje współpracujące (fundacje, stowarzyszenia) w dziedzinie pomocy społecznej,
organizacje pożytku publicznego,
kancelarie prawnicze specjalizujące się w omawianej tematyce,
sądy rodzinne i administracyjne,
samorządowe kolegia odwoławcze,
studenci nauk społecznych i administracji.


Liczba stron1016
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-537-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie | str.    15
  
  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Część I. Pomoc społeczna | str.    21
  
  Rozdział I. Istota i zasady udzielania pomocy społecznej | str.    23
  1. Pomoc społeczna i wsparcie socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego | str.    24
  2. Cele i zasady pomocy społecznej | str.    26
  
  Rozdział II. Przesłanki nabycia prawa do świadczeń | str.    35
  1. Obywatelstwo i miejsce zamieszkania | str.    36
  2. Osoba fizyczna i rodzina jako adresaci świadczeń | str.    38
  3. Kryterium trudnej sytuacji życiowej | str.    40
  4. Dochód | str.    42
  5. Przesłanki negatywne prawa do pomocy społecznej | str.    55
  
  Rozdział III. Świadczenia pieniężne | str.    63
  1. Zasiłek stały | str.    64
  2. Zasiłek okresowy | str.    73
  3. Zasiłek celowy | str.    79
  4. Pomoc na usamodzielnienie | str.    92
  5. Pomoc dla cudzoziemców | str.    101
  6. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki | str.    106
  
  Rozdział IV. Świadczenia niepieniężne | str.    109
  1. Świadczenia zaspokajające podstawowe potrzeby egzystencji | str.    110
  2. Praca socjalna, poradnictwo i interwencja kryzysowa | str.    113
  3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | str.    116
  4. Usługi opiekuńcze | str.    119
  5. Pomoc w postaci mieszkania chronionego | str.    128
  6. Pomoc w integracji i usamodzielnieniu | str.    130
  7. Usługi świadczone przez ośrodki wsparcia | str.    133
  8. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej | str.    138
  
  Rozdział V. Postępowanie w sprawie świadczeń. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej | str.    143
  1. Postępowanie w sprawie świadczeń | str.    144
  2. Czynności konsensualne | str.    154
  3. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej | str.    158
  
  Rozdział VI. Weryfikacja decyzji i zwrot świadczeń | str.    169
  1. Zmiana i uchylenie decyzji nieostatecznej | str.    170
  2. Weryfikacja decyzji ostatecznej | str.    170
  3. Czasowe następstwa zmiany i uchylenia decyzji | str.    175
  4. Świadczenie nienależnie pobrane | str.    177
  5. Zwrot świadczeń | str.    179
  
  Rozdział VII. Zadania, organizacja i kadry pomocy społecznej | str.    185
  1. Zadania pomocy społecznej | str.    186
  2. Organizacja pomocy społecznej | str.    190
  3. Podmioty niepubliczne w pomocy społecznej | str.    194
  4. Kontrola i nadzór | str.    203
  5. Kadry pomocy społecznej | str.    209
  
  Część II. Świadczenia rodzinne | str.    221
  
  Rozdział VIII. Pojęcie świadczeń rodzinnych | str.    223
  1. Pojęcie świadczeń rodzinnych w świetle ustawodawstwa polskiego | str.    224
  2. Pojęcie świadczeń rodzinnych według przepisów o koordynacji | str.    226
  
  Rozdział IX. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczeń rodzinnych | str.    229
  1. Zamieszkanie na terytorium RP | str.    230
  2. Obywatelstwo polskie | str.    231
  3. Cudzoziemcy uprawnieni do świadczeń rodzinnych | str.    231
  
  Rozdział X. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego | str.    235
  1. Zasiłek rodzinny | str.    236
  2. Podmioty uprawnione do zasiłku rodzinnego | str.    237
  3. Przesłanki nabycia prawa do zasiłku rodzinnego | str.    241
  4. Okoliczności wyłączające nabycie prawa do zasiłku rodzinnego (art. 7 u.ś.r.) | str.    252
  5. Dodatki do zasiłku rodzinnego | str.    258
  
  Rozdział XI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie uchwały rady gminy | str.    269
  1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | str.    270
  2. Świadczenia rodzinne udzielane na podstawie uchwały rady gminy | str.    274
  
  Rozdział XII. Świadczenie rodzicielskie | str.    277
  1. Podmioty uprawnione do świadczenia | str.    278
  2. Prawo do świadczenia | str.    279
  3. Okoliczności wyłączające prawo do świadczenia | str.    280
  4. Zbieg prawa do świadczenia rodzicielskiego i innych świadczeń | str.    281
  
  Rozdział XIII. Świadczenia opiekuńcze | str.    283
  1. Zasiłek pielęgnacyjny | str.    285
  2. Świadczenie pielęgnacyjne | str.    297
  3. Specjalny zasiłek opiekuńczy | str.    324
  
  Rozdział XIV. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (socjalnego wsparcia) | str.    341
  1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - uwagi ogólne | str.    343
  2. Wybrane zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | str.    344
  3. Właściwość organu w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych | str.    346
  4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w świetle rozporządzenia nr 1408/71 | str.    350
  5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w świetle rozporządzenia nr 883/2004 | str.    354
  
  Rozdział XV. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz weryfikacji decyzji ostatecznej | str.    361
  1. Właściwość organów | str.    363
  2. Wniosek | str.    365
  3. Uzupełnienie wniosku i pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia | str.    375
  4. Zasady wypłaty świadczeń rodzinnych | str.    378
  5. Obowiązki informowania | str.    383
  6. Uchylenie i zmiana ostatecznej decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych | str.    385
  
  Rozdział XVI. Świadczenie nienależnie pobrane | str.    391
  1. Pojęcie świadczeń nienależnie pobranych | str.    392
  2. Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń | str.    400
  
  Część III. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | str.    405
  
  Rozdział XVII. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego | str.    407
  1. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego w świetle ustawodawstwa polskiego | str.    408
  2. Pojęcie świadczenia wychowawczego według przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | str.    410
  
  Rozdział XVIII. Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego | str.    411
  1. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego | str.    412
  2. Podmioty uprawnione do świadczenia wychowawczego | str.    413
  3. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego | str.    419
  4. Okoliczności wyłączające nabycie prawa do świadczenia wychowawczego (art. 8 u.p.p.w.d.) | str.    430
  
  Rozdział XIX. Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka | str.    435
  
  Rozdział XX. Postępowanie w sprawach o świadczenia wychowawcze | str.    439
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego | str.    440
  2. Okres zasiłkowy | str.    455
  3. Wydatkowanie świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienie świadczenia | str.    457
  4. Rodzinny wywiad środowiskowy | str.    459
  5. Świadczenia nienależnie pobrane oraz weryfikacja decyzji ostatecznej | str.    460
  
  Część IV. Fundusz alimentacyjny i działania wobec dłużników alimentacyjnych | str.    463
  
  Rozdział XXI. Istota i przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    465
  1. Zagadnienia wprowadzające | str.    466
  2. Podmioty uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    469
  3. Warunki nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    478
  
  Rozdział XXII. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    497
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    498
  2. Organ właściwy w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    504
  3. Okres świadczeniowy | str.    505
  4. Decyzja ustalająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    507
  5. Wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    510
  6. Weryfikacja decyzji, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    511
  7. Wzory pism | str.    516
  
  Rozdział XXIII. Świadczenie nienależnie pobrane oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    525
  1. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego | str.    526
  2. Obowiązek zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej | str.    536
  3. Wzory pism | str.    546
  
  Rozdział XXIV. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych | str.    549
  1. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego | str.    550
  2. Organ właściwy w sprawie działań wobec dłużnika alimentacyjnego | str.    551
  3. Czynności podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego | str.    552
  4. Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | str.    556
  5. Wzory pism | str.    565
  
  Część V. Dodatki mieszkaniowe | str.    575
  
  Rozdział XXV. Przesłanki nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego | str.    577
  1. Przesłanki pozytywne, których spełnienie warunkuje nabycie prawa do dodatku mieszkaniowego | str.    578
  2. Okoliczności wyłączające uzyskanie dodatku | str.    588
  
  Rozdział XXVI. Wysokość dodatku | str.    591
  
  Rozdział XXVII. Proceduralne aspekty przyznania, wypłaty i zwrotu dodatków mieszkaniowych | str.    597
  1. Właściwość organu | str.    598
  2. Przebieg postępowania | str.    598
  3. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego | str.    601
  4. Wstrzymanie wypłaty dodatku | str.    601
  5. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia | str.    602
  
  Część VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza | str.    605
  
  Wprowadzenie | str.    607
  
  Rozdział XXVIII. Ochrona dziecka i rodziny - zagadnienia ogólne | str.    609
  1. Podstawy prawne wspierania rodziny i pieczy zastępczej | str.    610
  2. Wspieranie rodziny | str.    611
  3. Piecza zastępcza | str.    611
  4. Podmioty wspierania rodziny i pieczy zastępczej | str.    612
  5. Podmiotowość i dobro dziecka | str.    612
  6. Podmioty wobec, których realizowane jest wspieranie rodziny i piecza zastępcza | str.    614
  7. Przetwarzanie danych | str.    620
  
  Rozdział XXIX. Wspieranie rodziny | str.    621
  1. Zagadnienia ogólne | str.    623
  2. Przepisy dotyczące wsparcia rodziny | str.    623
  3. Pojęcie wspierania rodziny | str.    624
  4. Formy organizacyjne wspierania rodziny | str.    627
  5. Praca z rodziną | str.    628
  6. Działania ośrodków pomocy społecznej w zakresie wspierania rodzin | str.    629
  7. Asystent rodziny | str.    630
  8. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka | str.    637
  9. Kontrola wójta i zarządu powiatu | str.    647
  10. Rodzina wspierająca | str.    648
  
  Rozdział XXX. Piecza zastępcza | str.    651
  1. Zagadnienia ogólne | str.    655
  2. Rodzinna piecza zastępcza | str.    668
  3. Instytucjonalna piecza zastępcza | str.    707
  4. Świadczenia i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka | str.    735
  5. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | str.    756
  6. Ocena sytuacji dziecka oraz opinia o zasadności jego pobytu w pieczy zastępczej | str.    768
  
  Rozdział XXXI. Pomoc dla osób usamodzielnianych | str.    779
  1. Zagadnienia ogólne | str.    780
  2. Przepisy normujące pomoc na usamodzielnienie | str.    780
  3. Zakres podmiotowy pomocy na usamodzielnienie | str.    781
  4. Rodzaje świadczeń w ramach procesu usamodzielnienia | str.    781
  5. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia w ramach usamodzielnienia | str.    789
  
  Rozdział XXXII. Postępowanie adopcyjne | str.    799
  1. Zagadnienia wstępne | str.    800
  2. Podstawy prawne prowadzenia postępowania adopcyjnego | str.    801
  3. Ośrodek adopcyjny | str.    802
  4. Działania zmierzające do przygotowania dziecka do adopcji | str.    808
  5. Karta dziecka | str.    809
  6. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia krajowego | str.    816
  7. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia międzynarodowego | str.    817
  8. Kwalifikacje kandydatów do przysposobienia dziecka | str.    819
  9. Kontrola zarządu województwa nad ośrodkiem adopcyjnym | str.    822
  
  Rozdział XXXIII. Ustrój administracji | str.    825
  1. Zagadnienia ogólne | str.    827
  2. Podstawy prawne ustroju administracji | str.    827
  3. Zadania gminy w sferze wspierania rodziny | str.    828
  4. Zadania powiatu w sferze pieczy zastępczej | str.    830
  5. Województwo samorządowe w sferze wspierania rodziny i pieczy zastępczej | str.    837
  6. Zadania wojewody | str.    839
  7. Zadania ministra właściwego do spraw rodziny | str.    840
  8. Rada Ministrów w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej | str.    842
  9. Nagrody za osiągnięcia w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str.    843
  10. Zlecanie zadań podmiotom niepublicznym | str.    843
  11. Finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str.    845
  12. Wysokość kwoty średnich miesięcznych wydatków w placówkach, które rozpoczęły działalność | str.    852
  13. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego | str.    853
  
  Rozdział XXXIV. Kontrola wojewody | str.    855
  1. Zagadnienia ogólne | str.    856
  2. Przepisy prawa normujące przeprowadzanie kontroli | str.    856
  3. Uprawnienia wojewody | str.    856
  4. Wystąpienie pokontrolne | str.    860
  5. Zastrzeżenia wobec wystąpienia pokontrolnego | str.    861
  6. Instrumenty prawne przysługujące wojewodzie | str.    862
  7. Wymierzanie i egzekucja kar pieniężnych | str.    864
  8. Kontrola zarządu powiatu | str.    866
  9. Kontrola w województwie samorządowym | str.    866
  10. Uprawnienia organu kontrolnego | str.    866
  
  Część VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | str.    869
  
  Rozdział XXXV. Zjawisko przemocy w rodzinie | str.    871
  1. Przemoc w rodzinie - pojęcie, fakty i mity | str.    872
  2. Przemoc w rodzinie a przestępstwo znęcania się (art. 207 k.k.) | str.    874
  3. Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | str.    875
  
  Rozdział XXXVI. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | str.    879
  1. Obowiązki organów administracji rządowej | str.    880
  2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego, w tym obowiązki rady gminy/powiatu/sejmiku wojewódzkiego oraz wójta/burmistrza/ prezydenta | str.    881
  3. Gminne zespoły interdyscyplinarne | str.    883
  4. Procedura "Niebieskie Karty" | str.    887
  5. Odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego | str.    908
  6. Bezpieczeństwo i ochrona osoby doświadczającej przemocy w rodzinie - uprawnienia Policji, prokuratora i sądu | str.    911
  
  Rozdział XXXVII. Prawne i społeczne aspekty przeciwdziałania przemocy | str.    919
  1. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie znęcania się oraz odpowiedzialność za brak zawiadomienia o przestępstwie | str.    920
  2. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci - charakter prawny i konsekwencje naruszenia zakazu | str.    922
  3. Oddziaływanie na sprawcę - programy korekcyjno-edukacyjne | str.    924
  4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | str.    926
  5. Zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy w rodzinie | str.    928
  
  Część VIII. Wybrane rodzaje wsparcia | str.    931
  
  Rozdział XXXVIII. Zasiłki dla opiekunów | str.    933
  1. Zagadnienia ogólne - cel świadczenia | str.    934
  2. Podmioty uprawnione | str.    934
  3. Warunki nabycia prawa do zasiłku dla opiekuna | str.    935
  4. Przesłanki negatywne | str.    939
  5. Postępowanie w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna | str.    940
  
  Rozdział XXXIX. Pomoc osobom uzależnionym (alkoholizm i narkomania) | str.    943
  1. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu | str.    944
  2. Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków | str.    949
  
  Rozdział XL. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi | str.    951
  1. Idea oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi | str.    952
  2. Umieszczenie osoby z zaburzeniami psychicznymi w domu pomocy społecznej | str.    954
  3. Uprawnienia organu pomocy społecznej w zakresie kierowania do szpitala psychiatrycznego | str.    956
  
  Rozdział XLI. Pomoc socjalna dla studentów | str.    959
  
  Rozdział XLII. Pomoc socjalna dla uczniów | str.    965
  1. Zagadnienia ogólne | str.    966
  2. Podmioty uprawnione do świadczeń | str.    966
  3. Stypendium szkolne (art. 90d u.s.o.) | str.    967
  4. Zasiłek szkolny (art. 90e u.s.o.) | str.    969
  5. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy (art. 90e u.s.o.) | str.    970
  
  Rozdział XLIII. Pomoc w postaci dożywiania | str.    973
  1. Cel i zakres Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | str.    974
  2. Podmioty realizujące Program | str.    975
  3. Finansowanie Programu - źródła i zasady | str.    976
  4. Podmioty uprawnione do pomocy udzielanej w ramach Programu | str.    976
  5. Przesłanki udzielenia pomocy w ramach Programu | str.    977
  6. Formy udzielenia pomocy w ramach Programu | str.    979
  
  Rozdział XLIV. Pomoc kobietom w ciąży | str.    981
  
  Rozdział XLV. Wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny | str.    985
  
  Rozdział XLVI. Dodatek energetyczny | str.    999
  
  Rozdział XLVII. Nieodpłatna pomoc prawna | str.    1003
  
  Indeks rzeczowy | str.    1009
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia