Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne

-12%

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

87,12  99,00

Format: pdf

87,1299,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich działają podmioty ekonomii społecznej. Umożliwiło to doprecyzowanie nazewnictwa i kwalifikację poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej, a następnie zidentyfikowanie i przeanalizowanie wzajemnych, nasilających się interakcji na linii podmioty publiczne - podmioty gospodarki społecznej.


Oprócz analizy istniejącego stadium rozwoju ekonomii społecznej w Polsce ukazano możliwe perspektywy jej rozwoju. W książce zaprezentowano krajowy i międzynarodowy dorobek nauki prawa, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych. Wskazano również nowe trendy i zjawiska w administracji publicznej.


Opracowanie zainteresuje pracowników naukowych oraz pracowników samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Monografia przeznaczona jest także dla praktyków prawa, którzy podejmują aktywne działania w obszarze poszczególnych form ekonomii społecznej. Z uwagi na aktualny brak stosownej ustawy całościowo regulującej poruszaną problematykę, publikacja może stanowić cenne wsparcie i uzupełnienie ich wiedzy w obszarze praktycznych problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej.


Liczba stron332
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-392-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    15
  Rozdział I Ekonomia społeczna i jej podmioty - ustalenia definicyjne i przyjęte klasyfikacje 45 1. Pojęcie ekonomii społecznej 45 1.1. Zidentyfikowanie i rozwój ekonomii społecznej w wymiarze międzynarodowym 49 1.2. Zidentyfikowanie i rozwój koncepcji ekonomii społecznej w Polsce 54 2. Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej" 58 2.1. Przedsiębiorstwo społeczne 61 2.2. Podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi 68 2.3. Podmioty formujące otoczenie ekonomii społecznej 71 2.3.1. Podmioty kościelne 72 2.3.2. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 77 2.3.3. Agencje Rozwoju Regionalnego    79
  Rozdział II Rozwój koncepcji ekonomii społecznej w kontekście polityki rozwoju 81 1. Ewolucja postrzegania potencjału ekonomii społecznej w Unii Europejskiej 84 2. Ekonomia społeczna w okresie budowania systemu zarządzania rozwojem w Polsce 94 2.1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej 95 2.2. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" 97 2.3. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010" 102 2.4. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2007-2013 104 2.5. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 108 2.6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie 111 2.7. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (na lata 2007-2013, 2009-2015) 115 2.8. Krajowe Programy Reform (2005-2008, 2008-2011) 117 2.9. Strategia Polityki Społecznej 2007-2013 118 2.10. Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 119 3. Ekonomia społeczna w nowym systemie zarządzania rozwojem w Polsce 121 3.1. Umowa Partnerstwa 122 3.2. Krajowy Program Reform "Europa 2020" 127 3.3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 130 3.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 131 3.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 132 3.6. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 134 3.7. Strategia Sprawne Państwo 2020 135 3.8. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" 136 3.9. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 137 3.10. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji 138 3.11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 141 3.12. Strategie ponadregionalne 142 3.13. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej    144
  Rozdział III Paradygmat współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną 149 1. Uwarunkowania rozwoju współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej 149 2. Zakresy pojęć - współdziałanie, współpraca, kooperacja, koordynacja 155 3. Pojęcia prywatyzacji i uspołeczniania przekazywania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej 166 4. Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej jako wyraz realizacji założeń governance 179 4.1. Pojęcie sieci 187 4.2. Administracja publiczna jako uczestnik sieci 194 4.3. Prawne formy działania administracji wykorzystywane w ramach struktury sieciowej 204 4.3.1. Umowy 206 4.3.2. Działalność społeczno-organizatorska 212 4.3.3. Akty planowania 214 4.4. Podmioty ekonomii społecznej jako uczestnicy sieci    218
  Rozdział IV Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące 223 1. Podmioty ekonomii społecznej jako kolaboratorzy administracji publicznej w świetle koncepcji J. Langroda 223 2. Podmioty ekonomii społecznej jako inne niepubliczne podmioty administrujące 227 2.1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 234 2.2. Organizacje pozarządowe sensu largo 237 2.3. Pozostałe podmioty niepubliczne    246
  Rozdział V Omówienie wybranych form podmiotów ekonomii społecznej 248 1. Spółdzielnie socjalne 248 2. Podmioty reintegracyjne 261 2.1. Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej 262 2.2. Podmioty reintegracyjne przewidziane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 269 2.2.1. Warsztaty terapii zajęciowej 271 2.2.2. Zakłady aktywności zawodowej 274 3. Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą    276
  Wnioski końcowe    293
  Bibliografia    301
  Wykaz aktów prawnych    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia