Żywienie roślin ogrodniczych

Żywienie roślin ogrodniczych

4 oceny

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,00

Format: pdf

26,00

cena zawiera podatek VAT

Opanowanie przedmiotu „Żywienie roślin ogrodniczych” jest możliwe po przyswojeniu materiału zawartego w podręczniku, uzupełnionego wykładami oraz poszerzonego i ugruntowanego podczas ćwiczeń.


Celem autorów podręcznika było przekazanie studentom wiadomości umożliwiających stosowanie zabiegu agrotechnicznego, jakim jest nawożenie roślin ogrodniczych, zapewniającego uzyskanie dużego plonu tych roślin, o jak najlepszej jakości.


Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów ogrodniczych. Ze względu na zawarte w nim elementy chemii rolnej, tj. metody analizy chemicznej gleb użytkowanych rolniczo, może także być przydatny dla absolwentów zatrudnionych w gospodarstwach rolniczo-ogrodniczych oraz dla służ doradztwa rolniczo-ogrodniczego.


Liczba stron192
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ISBN-13978-83-7160-548-2
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania trzeciego    11
  Wstęp    13
  
  1. Ogólna charakterystyka nawozów mineralnych    14
    1.1. Wprowadzenie    14
    1.2. Kryteria podziału nawozów mineralnych    14
    1.3. Cechy nawozów mineralnych    17
  
  2. Nawozy azotowe    19
    2.1. Wprowadzenie    19
    2.2. Wstępna technologia produkcji nawozów azotowych    19
    2.3. Asortyment nawozów azotowych    20
      2.3.1. Uwagi ogólne    20
      2.3.2. Nawozy amonowe    22
      2.3.3. Nawozy saletrzane    23
      2.3.4. Nawozy saletrzano-amonowe    24
      2.3.5. Nawozy amidowe    25
      2.3.6. Nawozy zawierające kilka form azotu    26
      2.3.7. Materiały odpadowe zawierające azot    26
      2.3.8. Nawozy azotowe – przyszłościowe    27
  
  3. Nawozy fosforowe    29
    3.1. Uwagi ogólne    29
    3.2. Podział nawozów fosforowych    29
    3.3. Charakterystyka nawozów fosforowych I grupy    30
    3.4. Charakterystyka nawozów fosforowych III grupy    32
    3.5. Nowe nawozy fosforowe    33
    3.6. Przemiany związków fosforowych w glebie    33
    3.7. Przemiany związków fosforowych w granulce superfosfatu    35
    3.8. Wpływ substancji organicznej i mikroorganizmów glebowych na przyswajalność fosforu    36
  
  4. Nawozy potasowe    37
    4.1. Wprowadzenie    37
    4.2. Surowce stosowane do produkcji nawozów potasowych    37
    4.3. Technologia produkcji nawozów potasowych    38
      4.3.1. Otrzymywanie niskoprocentowych soli chlorkowych    38
      4.3.2. Otrzymywanie wysokoprocentowych soli chlorkowych    38
      4.3.3. Otrzymywanie soli siarczanowych    39
    4.4. Asortyment nawozów potasowych    40
      4.4.1. Wprowadzenie    40
      4.4.2. Nawozy potasowe typu chlorkowego    41
      4.4.3. Nawozy potasowe typu siarczanowego    44
      4.4.4. Inne źródła otrzymywania potasu    45
      4.4.5. Nawozy potasowe sporadycznie importowane do Polski    46
  
  5. Nawozy wapniowe    47
    5.1. Wprowadzenie    47
    5.2. Nawozy wapniowe tlenkowe    50
    5.3. Nawozy wapniowo-magnezowe tlenkowe    50
    5.4. Nawozy wapniowe węglanowe    51
    5.5. Nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe    55
    5.6. Nawozy wapniowe mieszane    56
  
  6. Nawozy magnezowe    57
  
  7. Nawozy wieloskładnikowe    61
    7.1. Wprowadzenie    61
    7.2. Nawozy kompleksowe    61
    7.3. Nawozy mieszane    63
      7.3.1. Wprowadzenie    63
      7.3.2. Nawozy stałe    66
      7.3.3. Nawozy płynne    68
      7.3.4. Mikronawozy    70
    7.4. Zasady mieszania nawozów    71
  
  8. Oznaczanie ogólnej zawartości azotu metodą Kjeldahla    74
    8.1. Zasada metody    74
    8.2. Budowa i zasada działania aparatu destylacyjnego Parnasa-Wagnera    74
    8.3. Oznaczanie azotu w nawozach    75
    8.4. Sposoby mineralizacji materiału roślinnego i glebowego    76
      8.4.1. Wprowadzenie    76
      8.4.2. Mineralizacja „na sucho”    76
      8.4.3. Mineralizacja „na mokro”    77
    8.5. Oznaczanie azotu ogólnego metodą Kjeldahla    77
    8.6. Oznaczanie azotu amonowego w nawozach    78
  
  9. Oznaczanie potrzeb wapnowania gleb i podłoży ogrodniczych    80
    9.1. Wprowadzenie    80
    9.2. Przyczyny zakwaszania    80
    9.3. Wpływ glinu, manganu i żelaza na zakwaszanie gleb    81
    9.4. Rola i znaczenie wapnowania    82
    9.5. Właściwości buforowe gleb a wapnowanie    82
    9.6. Rodzaje kwasowości    83
    9.7. Metody oznaczania potrzeb wapnowania gleb użytkowanych rolniczo    84
      9.7.1. Oznaczanie kwasowości wymiennej metodą Daikuhary    84
      9.7.2. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej metodą Lityńskiego    85
      9.7.3. Oznaczanie potrzeb wapnowania metodą Schachtschabela    85
      9.7.4. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej metodą Kappena    85
      9.7.5. Oznaczanie potrzeb wapnowania na podstawie liczb granicznych    88
    9.8. Metoda oznaczania potrzeb wapnowania podłoży ogrodniczych oparta na wyznaczeniu krzywej neutralizacji    90
    9.9. Stosowanie nawozów wapniowych    91
  
  10. Oznaczanie potrzeb zakwaszania gleb    92
    10.1. Wprowadzenie    92
    10.2. Metody inkubacyjne    92
    10.3. Metody buforowe    93
  
  11. Oznaczanie azotu mineralnego w glebach metodą Fotymy    94
  
  12. Oznaczanie przyswajalnego magnezu w glebie metodą Schachtschabela    99
    12.1. Formy magnezu glebowego    99
    12.2. Źródła i straty magnezu w glebie    100
    12.3. Wpływ środowiska zewnętrznego na pobieranie magnezu przez rośliny    101
    12.4. Zasada metody Schachtschabela    102
    12.5. Liczby graniczne – wycena zasobności gleb w magnez    104
    12.6. Oznaczanie magnezu metodą Schachtschabela    107
    12.7. Obliczanie wyników – przykład    108
  
  13. Oznaczanie przyswajalnego fosforu i potasu metodą Egnera-Riehma    110
    13.1. Wprowadzenie    110
    13.2. Zawartość fosforu w glebach Polski    110
    13.3. Zawartość potasu w glebach Polski    111
    13.4. Zasada metody Egnera-Riehma    112
    13.5. Buforowe właściwości roztworu ekstrakcyjnego    113
      13.5.1. Wprowadzenie    113
      13.5.2. Ekstrakcja fosforu i potasu z gleby kwaśnej (nadmiar jonów H+)    113
      13.5.3. Ekstrakcja fosforu i potasu z gleby zasadowej (nadmiar jonów OH)    114
    13.6. Wykonanie analizy    114
      13.6.1. Przygotowanie wyciągu glebowego    114
      13.6.2. Kolorymetryczne oznaczenie fosforu    114
      13.6.3. Oznaczanie potasu metodą fotometrii płomieniowej    116
    13.7. Interpretacja wyników    118
      13.7.1. Ocena zawartości fosforu w glebach mineralnych użytkowanych rolniczo    118
      13.7.2. Ocena zawartości potasu w glebach mineralnych użytkowanych rolniczo    119
      13.7.3. Zalecenia nawozowe dla upraw rolniczych    120
  
  14. Zasolenie gleb i podłoży ogrodniczych    126
    14.1. Wprowadzenie    126
    14.2. Zasolenie gleb powstałe w warunkach naturalnych    126
    14.3. Zasolenie podłoży ogrodniczych    127
    14.4. Wpływ zasolenia na właściwości fizykochemiczne gleb i podłoży    127
    14.5. Wpływ zasolenia na rośliny    128
    14.6. Czynniki warunkujące wrażliwość roślin na zasolenie    129
    14.7. Sposoby zmniejszania szkodliwego wpływu zasolenia na rośliny    130
    14.8. Oznaczanie zasolenia metodą konduktometryczną    131
      14.8.1. Ogólna charakterystyka metody i jednostki zasolenia    131
      14.8.2. Oznaczanie zasolenia i pH    133
      14.8.3. Oznaczanie EC    134
  
  15. Opracowywanie zaleceń nawozowych dla roślin ogrodniczych na podstawie analizy gleb i podłoży metodą uniwersalną    135
    15.1. Ogólna charakterystyka metody uniwersalnej    135
    15.2. Pobieranie prób    136
      15.2.1. Pobieranie prób podłoży, ziem oraz gleb z upraw szklarniowych i tuneli foliowych    136
      15.2.2. Pobieranie prób podłoży z doniczek    137
      15.2.3. Pobieranie prób z pryzm    137
      15.2.4. Pobieranie prób gleb mineralnych z upraw polowych    138
      15.2.5. Pobieranie prób pożywek z hydroponik i upraw w wełnie mineralnej    138
    15.3. Oznaczanie N-NH4, N-NO3, P, K, Ca, Mg, Na, Cl i S-SO4 metodą uniwersalną    139
      15.3.1. Sporządzanie wyciągu    139
      15.3.2. Oznaczanie azotu amonowego i azotanowego metodą mikrodestylacyjną (wg Bremnera w modyfikacji Starcka)    140
      15.3.3. Oznaczanie azotu amonowego i azotanowego z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych    142
      15.3.4. Oznaczanie fosforu metodą wanado-molibdenową    143
      15.3.5. Oznaczanie wapnia, potasu i sodu    144
      15.3.6. Oznaczanie magnezu metodą z żółcienią tytanową    145
      15.3.7. Oznaczanie magnezu metodą spektrometrii absorpcji atomowej (AAS)    146
      15.3.8. Oznaczanie chlorków metodą nefelometryczną    147
      15.3.9. Oznaczanie siarczanów metodą nefelometryczną    147
    15.4. Interpretacja wyników i opracowywanie zaleceń nawozowych    148
      15.4.1. Informacje o uprawie    148
      15.4.2. Liczby graniczne    149
      15.4.3. Obliczanie potrzeb nawozowych    150
      15.4.4. Współczynniki sorpcji    154
      15.4.5. Dzielenie dawek    155
      15.4.6. Dobór nawozów i obliczanie dawek    155
      15.4.7. Stosowanie nawozów    156
  
  16. Analiza rośliny jako sprawdzian skuteczności nawożenia roślin warzywnych, ozdobnych i nasiennych    157
    16.1. Wprowadzenie    157
    16.2. Pojęcie zawartości krytycznych, zakresu odżywienia luksusowego oraz zawartości standardowych    157
    16.3. Cel analizy rośliny    159
    16.4. Część wskaźnikowa roślin    159
    16.5. Zawartości krytyczne dla poszczególnych roślin    160
    16.6. Pobieranie prób części wskaźnikowych    163
    16.7. Oznaczanie zawartości składników w materiale roślinnym metodą uniwersalną (wg Nowosielskiego) w 2-procentowym wyciągu CH3COOH    170
  
  17. Opracowywanie zaleceń nawozowych dla roślin sadowniczych    171
    17.1. Specyficzne cechy roślin sadowniczych i ich znaczenie przy opracowywaniu zaleceń nawozowych    171
    17.2. Pobieranie prób glebowych w sadach dla celów diagnostycznych    172
    17.3. Pobieranie prób liści    173
    17.4. Metody oznaczania składników pokarmowych w próbach gleb i w liściach roślin sadowniczych    174
      17.4.1. Oznaczanie zawartości składników w próbach gleb    174
      17.4.2. Oznaczanie składników pokarmowych w liściach    174
    17.5. Opracowywanie zaleceń nawozowych    175
      17.5.1. Liczby graniczne dla składników pokarmowych w glebie    175
      17.5.2. Liczby graniczne dla zawartości składników pokarmowych w liściach    175
      17.5.3. Informacje niezbędne do wydania zaleceń nawozowych    177
      17.5.4. Przykład opracowania zaleceń nawozowych dla jabłoni    179
  
  18. Fertygacja    184
  
  Literatura    191
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia