Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

-20%

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,0030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„[…] Ciągle zmieniająca się pod wpływem mediów rzeczywistość kulturowa i edukacyjna skłania do podejmowania dogłębnych i wielopłaszczyznowych badań współczesnego świata. Przedstawiona do recenzji książka podejmuje próby wyjaśnienia potencjału i zagrożeń wynikających ze stosowania współczesnych technologii.Zaistnienie potężnego narzędzia przekazu informacji, jakim jest przekaz cyfrowy, zmienia tradycyjne sposoby opisywania zjawisk kulturowych i edukacyjnych. Zmiany mają charakter dynamiczny, dlatego wymagają ciągle od nowa diagnozowania rzeczywistości i poszukiwania rozwiązań edukacyjnych. Książka pod redakcją naukową Doroty Siemienickiej wpisuje się w nurt otwierania kolejnych ważnych dla pedagogiki pól problemowych związanych z przenikaniem nowoczesnych technologii do wszystkich sfer życia człowieka.Ogromną wartością tej książki jest to, że autorzy tekstów umieszczają swoje rozważania w kontekście pedagogicznym, nawiązując w wielu miejscach książki do edukacyjnych konsekwencji rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
Z recenzji dr hab. Grażyny Penkowskiej, prof. UG


Liczba stron522
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3387-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    13
  Kulturowe i społeczne aspekty mediów
  Janusz Gajda
  Kulturowe i społeczne aspekty mediów na przykładzie telewizji i Internetu (Refleksje dotyczące aktualnych problemów szans i zagrożeń) /    19
  Dorota Siemieniecka
  Od konsumentów do twórców informacji /    35
  Małgorzata Skibińska
  Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? /    49
  Stanisław Juszczyk
  Pedagogiczne refleksje na temat postmediów i kultury wizualnej /    69
  Anna Brosch
  Medialny wizerunek kobiecego ciała w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym /    83
  Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil
  Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym /    97
  Marlena Pieniążek
  Wykorzystanie mediów w promowaniu zachowań prospołecznych na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych /    131
  Andrzej Wołodźko
  Rola mediów w aktywizacji społeczności lokalnych /    143
  Media w edukacji – perspektywy, problemy i stan badań
  Anna Kamińska
  Czy nowe technologie w szkole zastąpią metody tradycyjne? /    153
  Maria Kozielska
  Wpływ Internetu na aktywność mózgu i procesy poznawcze człowieka /    167
  Marcin Musioł
  Alfabetyzacja medialna w świadomości kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej /    179
  Kamila Majewska
  Problemy oraz oczekiwania pedagogów związane z wprowadzeniem tablicy interaktywnej do procesu kształcenia /    193
  Eunika Baron-Polańczyk
  Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze wykorzystywania ICT (raport z badań) /    207
  Wioletta Kwiatkowska
  Trendy w badaniach nad edukacją na odległość. Przegląd wybranej literatury /    239
  Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska, Władysław Błasiak, Paweł Pęczkowski, Roman Rosiek, Bożena Rożek, Mirosława Ewa Sajka, Dariusz Wcisło
  Zastosowanie badań eye-trackingowych w neurodydaktyce /273
  Nowe technologie w dydaktyce i komputerowym wspomaganiu kształcenia
  Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska
  Rola mobilnych technologii w nauczaniu chemii /    289
  Jakub Czopek
  140 znaków narzędziem do wszystkiego – „Twitter” jako idealne medium cyfrowej współczesności? /    307
  Elżbieta Szala
  E-learning w terapii pedagogicznej /    319
  Krystyna Żuchelkowska
  Edukacyjne programy komputerowe w kształtowaniu prawidłowej wymowy u dzieci przedszkolnych /    329
  Anna Waligóra-Huk
  Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej /    343
  Krzysztof Służewski, Grzegorz Karwasz
  Multimedia online w dydaktyce fizyki /    355
  Joanna Kandzia
  Kompetencje informatyczno-komunikacyjne w rozwoju zainteresowań matematycznych uczniów (część 1) /    375
  Kamilla Wasilewska
  Komputerowe wspomaganie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej – minimalizowanie niepowodzeń szkolnych uczniów /    389
  Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz
  Przykład scenariusza lekcji chemii metodą wyprzedzającą z perspektywy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej /    399
  Zbigniew Kruszewski
  Walidacja nakładu pracy studenta z wykorzystaniem systemu informatycznego /     419
  Edukacja medialna w kształceniu
  Marek Sokołowski
  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli jak nowocześnie uczyć filmu /    437
  Tomasz Huk
  PR LAB – przykład działalności Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie realizacji treści edukacji medialnej /    461
  Ewa Nowicka
  Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym /    475
  Marek Hallada
  Eye-tracking w badaniach nad edukacją medialną /    487
  Varia
  Kinga Szymańska
  Związek diety z nastrojem człowieka w wybranych aspektach uczenia się /    501
  Monika Delmanowicz
  Innowacyjna jakość edukacji w środowisku rolnym /    515
  
  Introduction /    13
  Cultural and social aspects of the media
  Janusz Gajda
  Cultural and social aspects of media based on TV and Internet (Thoughts concerning current problems, chances and threats) /    19
  Dorota Siemieniecka
  From consumers to creators of information /    35
  Małgorzata Skibińska
  Do digital generations need information education? /    49
  Stanisław Juszczyk
  Pedagogical reflections on the subject of postmedia and visual culture /    69
  Anna Brosch
  Media depictions of female body shape in perception of children at kindergarten age /    83
  Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil
  Cyberbullying among children and adolescents in a school environment /    97
  Marlena Pieniążek
  The use of the media in promoting prosocial behavior based on selected non-governmental organizations /    131
  Andrzej Wołodźko
  The role of media in local society’s activation /    143
  Media in Education – perspectives, problems and research
  Anna Kamińska
  Can new technologies at school replace traditional methods? /    153
  Maria Kozielska
  The impact of the internet on brain activity and human cognitive processes /    167
  Marcin Musioł
  Media literacy in the awareness of future teachers of early school education /    179
  Kamila Majewska
  The problems and expectations of teachers associated with the introduction of interactive whiteboard to the educational process /    193
  Eunika Baron-Polańczyk
  Achievements and defeats of teachers in the area of ICT use (research report) /    207
  Wioletta Kwiatkowska
  Trends in research on distance education: a review of selected literature /    239
  Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska, Władysław Błasiak, Paweł Pęczkowski, Roman Rosiek, Bożena Rożek, Mirosława Ewa Sajka, Dariusz Wcisło
  Application of eye-tracking research in neurodidactics /    273
  New technologies in teaching and computer assisted learning
  Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska
  The role of mobile technologies in teaching chemistry /    289
  Jakub Czopek
  140 character tool for everything – Twitter as an ideal medium for digital times? /    307
  Elżbieta Szala
  E-learning in teaching therapy /    319
  Krystyna Żuchelkowska
  Educational software in the development of correct pronunciation in preschool children /    329
  Anna Waligóra-Huk
  Multimedia programs as the tools used by teachers in speech therapy /    343
  Krzysztof Służewski, Grzegorz Karwasz
  From consumers to creators of information /    355
  Joanna Kandzia
  Information and Communication Competence in the development of mathematical interests of students (part 1) /    375
  Kamilla Wasilewska
  Computer-aided teaching of mathematics in secondary school – minimization of students’ failures /    389
  Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz
  Example scenario using a flipped classroom chemistry lesson from the perspective of a secondary school students /    399
  Zbigniew Kruszewski
  Validation of students’ contribution to the use of an IT system /    419
  Media education in teaching process
  Marek Sokołowski
  New Horizons of film education, or how to teach Knowledge of film today /    437
  Tomasz Huk
  PR LAB as an example of activities conducted by the Polish Scouting Association in the implementation of media education /    461
  Ewa Nowicka
  Media education of primary school pupils /    475
  Marek Hallada
  Eye-tracking research on media education /    487
  Varia
  Kinga Szymańska
  Relationship with the mood of the human diet in the selected aspects of learning /    501
  Monika Delmanowicz
  Innovative ways in high-qyuality rural education /    515
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia